Bibliography of Phags-pa Script


Ji Fu 忌浮. Menggu Ziyun danzi jiaokan buzheng 《蒙古字韵》单字校勘补正. In Minzu Yuwen 民族语文 1994.2 : 71-75.

Junast 照那斯图. Basibazi Baijiaxing jiaokan 八思巴字百家姓校勘. In Minzu Yuwen Lunji 民族语文论集. Beijing : Zhongguo Shehui Kexue Chubanshe 中国社会科学出版社, 1981.

Junast 照那斯图. Basibawen yuanyin zimu zixing wenti shang de liangzhong tixi 八思巴文元音字母字形问题上的两种体系. In Minzu Yuwen 民族语文 1987.4 : 1-6.

Junast 照那斯图. Youguan Basiba zimu ė de jige wenti 有关八思巴字母 ė 的几个问题. In Minzu Yuwen 民族语文 1988.1 : 1-8.

Junast 照那斯图. Basibazi zhong de ling shengmu fuhao 八思巴字中的零声母符号. In Minzu Yuwen 民族语文 1989.2 : 29-36.

Junast 照那斯图. Huihuwen zimu de Basibazi zhuyin 回鹘文字母的八思巴字注音. In Minzu Yuwen 民族语文 2000.4 : 50-51.

Junast 照那斯图. Yizhong Basibazi tuotai erlai de wenzi 一种八思巴字脱胎而来的文字. In Minzu Yuwen 民族语文 2003.1 : 56-58.

Junast 照那斯图 and Yang Naisi 杨耐思. Menggu Ziyun Jiaoben 蒙古字韵校本. Beijing : Minzu Chubanshe 民族出版社, 1987.

Luo Changpei 羅常培 and Cai Meibiao 蔡美彪. Basibazi yu Yuandai Hanyu [Ziliao Huibian] 八思巴字與元代漢語[資料彙編]. Beijing : Kexue Chubanshe 科學出版社, 1959.

Lü Chenglong 吕成龙. Guanyu Basibazi kuan qinghua ciqi niandai zhi wojian 关于八思巴字款青花瓷器年代之我见. In Wen Wu 文物 2001.8 : 77-83.

Murata Jiro 村田治郎 (ed.). Chü-Yung-Kuan 居庸關 : The Buddhist Arch of the Fourteenth Century A.D. at the Pass of the Great Wall Northwest of Peking. Kyoto : Kyoto University Faculty of Engineering 京都大學工學部, 1957.

Ligeti, Louis. Le Po Kia Sing en Écriture 'Phags-Pa. In Acta Orientalia Vol. VI (1956): 1-52.

Poppe, Nicholas. The Mongolian Monuments in ḤP'AGS-PA Script. Translated and edited by John R. Krueger. Wiesbaden : Otto Harrassowitz, 1957.

Pozdneyev, Alexei Matveevich (1851-1920). Лекціи по исторіи монгольской литературы, читанныя въ 1896/1897 акад. году [Lectures on the History of Mongolian Literature given during the Academic Year 1896-1897]. St. Petersburg, 1897.

Zheng Zaifa [Tsai-fa Cheng] 鄭再發. Menggu Ziyun gen gen Basibazi Youguan de Yunshu 蒙古字韻跟跟八思巴字有關的韻書 [Meng-ku-tzǔ-yün and Some Other Rime Books Connected with hPhags-pa Script]. Taipei : Guoli Taiwan Daxue 國立臺灣大學, 1965.Phags-pa Script Pages