Index of Pressmarks in the Catalogue of Tangut Buddhist Texts in the IOM


Introduction

This is an index of the pressmarks of Tangut Buddhist texts at the IOMwhich are included in Prof. Kychanov's Catalogue of Tangut Buddhist Monuments at the Institute of Oriental Studies of the Russian Academy of Sciences [Каталог тангутских буддийских памятников Института востоковедения Российской Академии Наук] (Kyoto University, 1999). Clicking on a pressmark takes you to the corresponding entry in my online outline of the catalogue contents. For an index of pressmarks for all Tangut items held by the IOM, see Index of Tangut Pressmarks in the IOM.


Pressmark Chinese Title Catalogue Numbers
Tang. 61

種咒王蔭大孔雀經

Nos. 201–213
Tang. 63

聖柔吉祥之名真實誦

Nos. 254–257
Tang. 64

聖柔吉祥之加讚

No. 390
Tang. 65

聖勝慧彼岸到集頌

No. 32
Tang. 66

聖勝慧彼岸到功德寶頌曰

Nos. 371–379
Tang. 67

聖勝慧彼岸到八千經

No. 21
Tang. 68

佛說聖佛母般若心經誦持順要論

Nos. 552–553
Tang. 69

聖幼母隨供養作順

No. 529
Tang. 70

聖如來一切之頂鬘中出傘白佛母他者無大還轉明咒大蔭王總持

No. 200
Tang. 71

聖空行母金剛王舍續之相說疏

No. 499
Tang. 72

聖壞有渡母勝慧彼岸到之中心曰大乘之經

No. 381
Tang. 73

聖廣大寶樓閣善住妙祕密微王總持經

No. 231
Tang. 74

聖大乘大千國守護經

Nos. 214–228
Tang. 76

聖大悟蔭王求隨皆得經

Nos. 239–252
Tang. 77

聖六字壽增大蔭王陀羅尼經

Nos. 234–236
Tang. 78

聖星母中道法事供養根

Nos. 686–687
Tang. 79

聖多聞天王之寶藏本續隨一院十八部供順

Nos. 530–531
Tang. 80

聖法顯盛本母

No. 294
Tang. 81

聖金剛王能斷勝慧彼岸到大乘經

No. 380
Tang. 82

聖觀自主之因大供養淨會為順

No. 532
Tang. 83

聖摩利天母總持

No. 258
Tang. 83

聖觀自主大悲心總持功德經韻集

No. 369
Tang. 84

聖觀自主意隨輪要論手轡定次

No. 670
Tang. 85

聖觀自主之二十七種要論為事

No. 506
Tang. 86

聖觀自主大悲心隨燃施法事

No. 507
Tang. 87

聖觀自主大仁心求順

No. 533
Tang. 88

身中圍於依以四主受順廣根

Nos. 688–689
Tang. 89

十五天母加讚

No. 385
Tang. 89

解說道隨主承令順要論

No. 554
Tang. 92

集頌

Nos. 440–442
Tang. 94

Samadhi 之修次

No. 671
Tang. 96

勝慧彼岸到要論教學現量解莊嚴註釋疏

No. 500
Tang. 96

主承因教求順

No. 534
Tang. 97

勝住令順法事

No. 391
Tang. 98

勝慧彼岸到之釋明

No. 457
Tang. 101

勝慧彼岸到要論教學現量解莊嚴論顯頌

Nos. 393–399
Tang. 102

勝慧彼岸到八千頌中受持功德說

No. 370
Tang. 104

仁王國護般若波羅蜜多經

Nos. 65–67
Tang. 105

近住八齋戒文

Nos. 641–642
Tang. 106

頂尊相勝佛母等之供養罪懺為順

No. 535
Tang. 107

頂尊相勝佛母供養根

No. 392
Tang. 108

頂尊相勝佛母之千數自記為順

No. 536
Tang. 109

頂尊總持

Nos. 431–432
Tang. 109

頂尊相勝總持功德韻集

Nos. 654–658
Tang. 110

護摩法事曰

No. 714
Tang. 111

洪州宗師教儀

No. 715
Tang. 112

洪州宗師趣註開明要記

No. 617
Tang. 113

菩提心之念定

No. 388
Tang. 113

菩提心

No. 716
Tang. 114

菩提心發法事之諸根

No. 411
Tang. 115

菩提心發順亦常作可法事

Nos. 508–511
Tang. 116

菩提心久常作可法事

Nos. 412–420
Tang. 117

菩提心及常作當法事門一院記文合

Nos. 643–644
Tang. 118

菩提勇識之業中入順

Nos. 400–402
Tang. 119

菩提勇識之業於入順記

Nos. 403–404
Tang. 120

菩提勇識學所道及果與一順顯釋寶炬

Nos. 458–486
Tang. 121

菩提勇識學所道及果與一順上法

No. 512
Tang. 122

菩提勇識大勇識不價菩薩眾之歸依禮拜

No. 526
Tang. 123

十四種根犯墮
八種麁重 [Note 2]

Nos. 717–718
Tang. 126

吉祥上樂輪隨獅子臥以定正修順要論

No. 555
Tang. 126

吉祥上樂輪隨中有身定入順次

Nos. 672–674
Tang. 127

吉祥上樂輪隨中有身定入順要論之要方解釋順

No. 537
Tang. 128

吉祥上樂輪隨耶稀鳩稀字咒以前尊習為識過定入順要論

Nos. 556–557
Tang. 129

吉有世尊之總持緊魔斷施調伏順

No. 538
Tang. 130

佛頂心世音觀菩薩經

Nos. 325–330
Tang. 131

佛頂心世音觀菩薩病治生法經

No. 331
Tang. 132

佛頂心世音觀菩薩大陀羅尼經

Nos. 332–334
Tang. 133

佛頂心陀羅尼經

Nos. 335–340
Tang. 134

佛前燒香頌

Nos. 443–444
Tang. 135

佛本行集經

No. 6
Tang. 136

佛說如來一切總悉攝受三十五佛懺法事

Nos. 513–518
Tang. 138

佛說聖佛母般若波羅蜜多心經

Nos. 70–77
Tang. 139

佛說聖佛母般若波羅蜜多心經

Nos. 70–77
Tang. 140

佛說聖佛母般若誦持順要論

No. 558
Tang. 141

佛說聖大乘三歸依經

Nos. 382–383
Tang. 142

佛說聖星母陀羅尼經

Nos. 259–267
Tang. 143

佛說釋帝般若波羅蜜多經

No. 69
Tang. 144

佛說金輪佛頂大威德熾盛光如來陀羅尼經

Nos. 198–199
Tang. 145

佛說賊難除休令陀羅尼經

No. 287
Tang. 146

佛說四人世間出現經

No. 5
Tang. 147

佛說阿彌陀經

Nos. 106–109
Tang. 148

佛說肛瘡病治經

No. 271
Tang. 149

佛說阿鼻地獄破壞智炬陀羅尼經

No. 286
Tang. 150

佛說父母恩重經

Nos. 181–185
Tang. 151

佛說諸佛經

No. 119
Tang. 152

佛說大人八覺經

No. 190
Tang. 153

佛說寶雨經

No. 165
Tang. 154

佛說瞻婆比丘經

No. 3
Tang. 156

佛說甘露經

No. 269
Tang. 157

佛說大威德熾光諸星宿調伏災消吉祥陀羅尼經

Nos. 196–197
Tang. 158

佛說壽長經

Nos. 341–342
Tang. 159

佛說普照般若波羅蜜多經

No. 64
Tang. 160

佛說大方廣善巧方便經 [Note 1]

No. 105
Tang. 161

佛說生來經

Nos. 343–345
Tang. 162

佛說病疾除經

No. 270
Tang. 163

佛說齋經

No. 4
Tang. 164

佛說佛母三法藏出生般若波羅蜜多經

Nos. 22–31
Tang. 165

佛說長阿含經

No. 1
Tang. 166

心地法門文

No. 645
Tang. 167

心觀順

No. 317
Tang. 168

心習順續

No. 422
Tang. 169

中道真性根釋

Nos. 487–488
Tang. 170

中有身要論

No. 559
Tang. 171

維摩詰所說經

Nos. 160–164
Tang. 172

維摩詰經

No. 159
Tang. 173

蓋白母隨食施法事要論

No. 560
Tang. 174

瑜伽師地本母

No. 293
Tang. 176

根本一切有說部目得迦

No. 288
Tang. 177

根本一切有說部百一羯磨

No. 289
Tang. 178

本佛會等之名誦禮拜罪懺要論

Nos. 561–562
Tang. 179

自利隨量品

Nos. 700–701
Tang. 180

自入順略要論

No. 563
Tang. 181

集品

No. 702
Tang. 182

聚輪供養作次第

No. 384
Tang. 183

集畢一乘圓明心義

No. 501
Tang. 184

西方淨土十疑論

No. 318
Tang. 185

秘密供養根

No. 192
Tang. 186

唐長國師光殿眾宮中住爾時衆人佛義問二十五問答

Nos. 719–734
Tang. 188

亥母供養根一部

No. 710
Tang. 191

菩薩摩訶薩膝掌對頌以佛讚

No. 454
Tang. 192

現前品

No. 703
Tang. 193

現前解記

No. 618
Tang. 194

現在賢劫千佛名經

Nos. 120–144
Tang. 195

如來一切之百字要論

No. 292
Tang. 196

如來應供真實畢竟正覺惡趣一切真淨令威德王釋

No. 389
Tang. 197

二諦於入順

Nos. 405–408
Tang. 198

二諦於入順本母之義解記

No. 619
Tang. 199

二十七品之顯疏

No. 494
Tang. 200

二十唯識記

Nos. 298–299
Tang. 201

二十一種行

Nos. 735–741
Tang. 202

弱宅

No. 742
Tang. 203

伏藏變化解鍵

No. 743
Tang. 204

正性智重成就中自攝受次

No. 675
Tang. 205

手供養作次

No. 676
Tang. 206

共丸道次

No. 677
Tang. 207

慧本番罪懺根

No. 690
Tang. 208

慧本番中已入作常罪懺

No. 744
Tang. 209

修以覺証順愚火定要論
夢見以覺証順變身定要論
睡眠以覺証順光明定要論
無修以覺証順識行要論
中有身要論
余垣宮於入順要論

No. 564
Tang. 210

八明滿

No. 745
Tang. 212

勅隨廣大三寶供養為順

No. 539
Tang. 214

四天王護摩壇根

No. 691
Tang. 215

四十種空幢要論

No. 565
Tang. 216

妙法聖勝住經

No. 188
Tang. 218

妙法蓮華經

Nos. 78–80
Tang. 219

妙法蓮華經世音觀菩薩普門品

Nos. 82–83
Tang. 220

七佛八菩薩所說大陀羅尼神咒經

No. 272
Tang. 221

七種功德譚

No. 421
Tang. 222

默有自心自戀要論

No. 566
Tang. 223

默有者隨勝住令順要論

No. 567
Tang. 225

世俗勝義二諦之義釋要集記

Nos. 620–624
Tang. 227

諸說禪源集都序

Nos. 321–323
Tang. 227

諸說禪源集都序擇炬記

Nos. 625–626
Tang. 227

諸說禪源集都序綱文

No. 646
Tang. 228

諸法一心定慧圓滿不可思議要論

No. 568
Tang. 229

正理意暗除之文略釋

Nos. 489–490
Tang. 230

正理空幢要論

Nos. 569–571
Tang. 231

正理滴之句義顯具

Nos. 426–429
Tang. 232

正理滴特殊造

Nos. 423–424
Tang. 233

正理滴特殊造他利比量品

No. 425
Tang. 234

正理滴第一義釋記

No. 627
Tang. 235

正理意之絕去

No. 746
Tang. 236

正義空幢要論鎖開

No. 572
Tang. 237

德王不文之廣供順

No. 540
Tang. 238

正立食施放順要論

No. 573
Tang. 239

正法義次

No. 678
Tang. 240

藥師琉璃光七佛之本願功德經

Nos. 145–148
Tang. 241

藥光海生金剛王文二部

No. 711
Tang. 242

菩薩業記

No. 91
Tang. 243

菩薩業先錄

No. 747
Tang. 244

菩薩業空渡記

No. 628
Tang. 245

菩薩業之二節綱

No. 706
Tang. 246

五佛亥母隨略供養作次

No. 679
Tang. 247

五佛亥母隨略供養根

Nos. 692–693
Tang. 248

五十頌

No. 68
Tang. 249

聖大乘大千國守護經

No. 230
Tang. 250

五部法界之都序

No. 709
Tang. 251

道果語錄金剛王句之解具記

Nos. 386–387
Tang. 252

道之間休止順要論

No. 574
Tang. 253

摩訶般若波羅蜜多心經

No. 20
Tang. 255

金剛王亥母隨日夜願發教求順要論

Nos. 575–576
Tang. 256

金剛王亥母隨集了定作順要論

No. 577
Tang. 257

金剛王亥母隨食飲受承順要論

No. 578
Tang. 258

金剛王亥母隨睡眠作順要論

No. 579
Tang. 259

金剛王亥母隨略護摩作順要論

No. 580
Tang. 260

金剛王亥母隨淨瓶以親誦作順

No. 541
Tang. 261

金剛王亥母於食施奉順要論

Nos. 581–582
Tang. 262

金剛王亥母隨面手等洗澡順要論

No. 583
Tang. 263

金剛王亥母於皆悉罪懺論

No. 584
Tang. 264

金剛王默有母隨智火恭造順要論

No. 585
Tang. 266

金剛王默有母之思定作順

No. 542
Tang. 266

金剛王默有母隨集輪求記作順次

No. 680
Tang. 267

金剛王體中繞之加讚十四頌

No. 445
Tang. 268

金剛王空行愈母之供順要論

No. 586
Tang. 269

金剛王燈炬心中所持可

No. 433
Tang. 270

金剛王勇識大虛顯頌

No. 446
Tang. 272

明異解說經之綱

No. 707
Tang. 273

不動佛隨廣大供養根

No. 694
Tang. 274

不動佛隨中繞作順

No. 543
Tang. 275

不動佛隨供養次

No. 681
Tang. 276

不動總持

No. 368
Tang. 277

次六法供養根善

No. 695
Tang. 278

百字咒誦順要論

Nos. 587–588
Tang. 279

百千印陀羅尼經

No. 274
Tang. 280

新譯常作可略記

No. 629
Tang. 281

慈悲道場罪懺法

Nos. 307–316
Tang. 281

新譯銅人血…燃根

No. 696
Tang. 282

新譯留伊波現前了之難所釋記

No. 630
Tang. 284

深廣雙入七枝法事

No. 519
Tang. 285

盛火以大安與…混令順要論

No. 589
Tang. 287

源還觀

Nos. 302–303
Tang. 288

水食施放順要論

No. 268
Tang. 289

見順伏文

No. 430
Tang. 290

見順…

No. 748
Tang. 291

禪修要論

No. 590
Tang. 292

禪源

No. 749
Tang. 293

番言金剛王乘根

No. 697
Tang. 294

番言勝慧彼岸到功德寶集

No. 659
Tang. 295

番言聖觀自主千眼千手之供順

No. 544
Tang. 297

定道久

No. 750
Tang. 298

苦難濟拔陀羅尼經

No. 285
Tang. 299

三身亥母之略記

No. 631
Tang. 301

三十五佛隨懺悔要論

No. 103
Tang. 302

三乘煩決順

Nos. 545–546
Tang. 303

三寶加讚頌

No. 447
Tang. 304

三觀九門…鍵文

No. 647
Tang. 305

阿毘達磨正理與隨本母

No. 291
Tang. 307

等持集品

Nos. 409–410
Tang. 308

等持以四主承順

No. 547
Tang. 309

吉有惡趣淨令本斷綱

No. 708
Tang. 312

文殊師利所說不可思議佛境界經

No. 104
Tang. 313

文殊師利咒藏中數珠功德現量經

No. 191
Tang. 314

察入順記驗莊嚴頌

No. 448
Tang. 315

天險桑星大鏡

No. 751
Tang. 316

常作可法事

No. 520
Tang. 317

常作可法事略解記

No. 648
Tang. 318

仁王國護般若波羅蜜多經

Nos. 65–67
Tang. 320

觀彌勒菩薩足知皇上生觀經

Nos. 149–158
Tang. 321

佛說壽無量佛觀經膏藥疏

No. 297
Tang. 322

壽增定次主承次要論

Nos. 591–592
Tang. 323

華嚴金師子章

No. 304
Tang. 324

華嚴法界觀幹

No. 305
Tang. 325

欲樂圓混令順要論

Nos. 593–594
Tang. 326

呼金剛王本續之記

Nos. 354–355
Tang. 327

呼王九佛中繞隨主承順次

No. 682
Tang. 327

大唐三藏西天

No. 754
Tang. 328

大密咒受持經

Nos. 362–367
Tang. 329

大悲心陀羅尼經

No. 237
Tang. 330

大蓋白母之隨國舍護順要論

No. 595
Tang. 331

大蓋白母之三面八手供養順記

No. 632
Tang. 332

大蓋白母之護摩法事

No. 521
Tang. 333

大蓋白母之總持誦順要論

Nos. 596–598
Tang. 334

大般若波羅蜜多經

Nos. 8–19
Tang. 335

大般涅槃經

Nos. 110–117
Tang. 336

大師龍樹蕊真之行往

No. 755
Tang. 337

大乘百法明門本母略釋

No. 300
Tang. 338

大乘百法明鏡集

No. 296
Tang. 339

大乘百法明鏡集之要釋義顯

No. 502
Tang. 340

大乘默有者道中入順大寶聚集要論

Nos. 599–600
Tang. 341

大乘阿毘達磨本母

No. 295
Tang. 342

大乘聖壽無量經

Nos. 193–195
Tang. 343

大寒林經

Nos. 275–284
Tang. 344

大密咒受持經

Nos. 362–367
Tang. 345

大印究境要集

Nos. 661–665
Tang. 346

大手印直入要論

Nos. 600a, 601
Tang. 347

大手印定引導略文

No. 649
Tang. 348

大手印之三種義譬

No. 503
Tang. 349

大方廣佛華嚴經

Nos. 84–90
Tang. 349

大方廣佛華嚴經註由義釋補

No. 491
Tang. 350

大方廣佛華嚴經普賢行願品

Nos. 92–96
Tang. 351

大方等大集經

No. 118
Tang. 352

大莊嚴本母卷經

No. 7
Tang. 353

大智度本母

No. 290
Tang. 354

大自主之供順手取次

No. 683
Tang. 354

六法混圓道次

Nos. 684–685
Tang. 355

大虛空智顯註

No. 495
Tang. 356

大師子四業華註

No. 496
Tang. 357

大寶積經

Nos. 97–102
Tang. 358

大鳳凰空明註

Nos. 497–498
Tang. 359

寶藏論

No. 301
Tang. 360

寶大頂註

No. 492
Tang. 361

廣大供養典一部

No. 712
Tang. 362

十王經

No. 346
Tang. 363

十二緣生瑞相經

Nos. 186–187
Tang. 364

十一面神咒心經

No. 238
Tang. 365

十疑論

No. 438
Tang. 367

天 lo tsa wa 說儀混諦義記

No. 633
Tang. 368

燈要三

No. 756
Tang. 369

六吽要論

No. 253
Tang. 370

六幼母供養根

No. 698
Tang. 371

六法自體要論

Nos. 602–605
Tang. 374

六道根

No. 189
Tang. 375

金翅龍王供順

No. 548
Tang. 376

金光明最勝王經

Nos. 166–180
Tang. 377

金光明總持經

Nos. 347–348
Tang. 381

金剛經

No. 33
Tang. 382

金剛經集

No. 660
Tang. 383

金剛般若略記文

No. 650
Tang. 385

金剛般若義解記

No. 324
Tang. 386

金剛般若波羅蜜多經

Nos. 34–63
Tang. 387

金剛般若幹限經頌義解集略記

Nos. 634–635
Tang. 389

垢無淨光總持

Nos. 232–233
Tang. 390

垢無淨光總持咒言

No. 434
Tang. 391

淨普心信定六義文

No. 651
Tang. 392

淨土十疑論

Nos. 436–437
Tang. 393

淨土生求順要論

Nos. 319–320
Tang. 394

安立總集

Nos. 666–668
Tang. 395

註華嚴法界觀門深

No. 306
Tang. 396

師次因緣

No. 757
Tang. 397

亦式問答二十五品

No. 704
Tang. 398

和南裴休禪師緣隨既

No. 669
Tang. 400

達磨大師心觀本母

No. 435
Tang. 401

壞有渡母勝慧彼岸到心經

Nos. 356–361
Tang. 402

壞有出聖柔吉祥之攝受讚顯

No. 455
Tang. 403

壞有出吉祥普賢之禮拜

No. 527
Tang. 405

閻魔佛成記受經

No. 349
Tang. 406

亥母耳傳記文

No. 652
Tang. 407

中華心地傳禪門師資承襲圖

Nos. 759–760
Tang. 408

最樂淨國生求頌

No. 449
Tang. 409

壽無量經

No. 195
Tang. 411

佛說障蓋除菩薩問經

No. 350
Tang. 412

家在大師覺海院明鏡略後文

No. 653
Tang. 413

No. 752
Tang. 414

壞有出金剛王亥母之禮拜

No. 528
Tang. 415

念定害絕要論

No. 606
Tang. 416

三身九乘顯註

No. 493
Tang. 417

默有母隨大手印村施作要論

No. 607
Tang. 418

大乘六集中道之莊嚴正性宣具寶大後…

No. 758
Tang. 419

最上意經

No. 351
Tang. 422

七佛說神咒經

No. 273
Tang. 423

聖大乘利有羅索之央正經

No. 352
Tang. 424

師說聼持合隨略記要論

No. 608
Tang. 425

風氣心於入順

Nos. 549–550
Tang. 427

次智佛請

No. 761
Tang. 428

信畢國師集世 [Note 3]

No. 762
Tang. 429

長阿含經

No. 2
Tang. 430

妙法蓮華心經

No. 81
Tang. 431

佛說金光童子經

No. 353
Tang. 432

留伊波之後義

No. 504
Tang. 434

中有要論

No. 609
Tang. 442

吉祥法護大集主求

No. 763
Tang. 444

主持令順要論

No. 610
Tang. 445

學當皆集記

No. 636
Tang. 447

大手印於合加過…滅誅要論

No. 611
Tang. 448

金剛王乘根犯墮

No. 764
Tang. 449

番言聖大乘大千國守護經

No. 229
Tang. 450

禽子前今 ri̯e kə pa 師作道到已要論

No. 612
Tang. 452

此於已到僧於隨歸順

No. 551
Tang. 455

七種道恐以四種要義句

No. 505
Tang. 456

金剛光七佛顯圍法事

No. 522
Tang. 458

正理垂二血之易釋記

No. 637
Tang. 459

金剛王亥母之燃施法事

No. 523
Tang. 464

諸本二諦義釋雙集記

No. 638
Tang. 465

聖渡拔母悲感清清明曰為事枝輪圓中入順法事

No. 524
Tang. 468

金剛王乘十四種根犯墮

No. 765
Tang. 469

岸求順略集要論

No. 613
Tang. 470

西方生求佛念順要論

No. 614
Tang. 471

聖大求記

No. 639
Tang. 476

念定百字等要論

No. 615
Tang. 477

大千國守護吉祥頌

No. 450
Tang. 478

罪懺順頌

No. 451
Tang. 479

名善相加讚

No. 456
Tang. 480

不二解慧品

No. 705
Tang. 481

色黑軒母求順次說記

No. 640
Tang. 482

寺請作根
廟開根
食禮順

No. 699
Tang. 483

三十五佛等同十三部

No. 713
Tang. 484

瑞相察順最中得…要論

No. 616
Tang. 485

後熟佛名誦鏡

No. 753
Tang. 486

復清說取法事

No. 525
Tang. 488

三個懺罪頌

No. 452
Tang. 489

正道心照

Nos. 766–767
Tang. 492

自體

No. 768
Tang. 494

學當皆集之曰論

No. 439
Tang. 496

佛等前七葉頌

No. 453


Tangut Catalogues