Index of Sanskrit Titles in the 1999 Catalogue of Tangut Buddhist Texts in the IOM


Introduction

This is an index of Sanskrit titles referenced in Prof. Kychanov's 1999 Catalogue of Tangut Buddhist Monuments at the Institute of Oriental Studies of the Russian Academy of Sciences [Каталог тангутских буддийских памятников Института востоковедения Российской Академии Наук] (Kyoto University, 1999). Clicking on a pressmark takes you to the corresponding entry in my online outline of the catalogue contents.


Sanskrit Title Chinese Title Pressmark(s) Catalogue Number(s)

Abhidharmasamuccaya

大乘阿毘達磨本母

Tang. 341 295

Abhisamayālaṃkārā-nāma-prajñāpāramitopadeśa-śāstra-vṛtti

勝慧彼岸到要論教學現量解莊嚴論顯頌

Tang. 101 393–399

Acintya-buddha-viṣaya-nirdeśa

文殊師利所説不可思議佛境界經

Tang. 312 104

Ārya-acala-nāma-dhāraṇī

不動總持

Tang. 276 368

Ārya-aparimitāyur-nāma-mahāyāna-sūtra

大乘聖壽無量經

Tang. 342 193–194

壽無量經

Tang. 409 195

Ārya-bhagavatī-prajñāpāramitā-pañcāśikā

五十頌

Tang. 248 68

Ārya-jñānolkā-nāma-dhāraṇī-sarvagati-pariśodhanī

佛説阿鼻地獄破壞智炬陀羅尼經

Tang. 149 286

Ārya-mañjuśrī-nāmasaṃgīti-abhisamaya

聖柔吉祥之名真實誦

Tang. 63 254–257

Ārya-mañjuśrī-stotra

聖柔吉祥之加讚

Tang. 64 390

Ārya-mārīcī-dhāraṇī

聖摩利天母總持

Tang. 83 (A) 258

Ārya-prajñāpāramitā-sañcaya-gāthā

聖勝慧彼岸到功德寶頌曰

Tang. 66 371–379

Ārya-prajñāpāramitā-sūryagarbha-mahāyāna-sūtra

聖壞有渡母勝慧彼岸到之中心曰大乘之經

Tang. 72 381

Ārya-ṣaḍakṣari-vidyā

聖六字壽增大蔭王陀羅尼經

Tang. 77 234–236

Ārya-sapta-tathāgata-pūrva-praṇidhāna-viśeṣa-vistara-nāma-mahāyāna-sūtra

藥師琉璃光七佛之本願功德經

Tang. 240 145–148

Ārya-sarvatathāgatoṣṇīṣasitātapatrā-nāma-aparājitāpratyaṃgira-mahā-vidyārājñī

聖如來一切之頂鬘中出傘白佛母他者無大還轉明咒大蔭王總持

Tang. 70 200

Ārya-triśaraṇaṃ-gacchāmi-nāma-mahāyāna-sūtra

佛説聖大乘三歸依經

Tang. 141 382–383

Ārya-upāya-kauśalya-nāma-mahāyāna-sūtra

佛説大方廣善巧方便經

Tang. 160 105

Aṣṭasāhasrikā-prajñāpāramitā-sūtra

佛説佛母三法藏出生般若波羅蜜多經

Tang. 164 22–31

Avalokiteśvaraikadaśa-mukha-nāma-dhāraṇī

十一面神咒心經

Tang. 364 238

Bodhicaryāvatāra

菩提勇識之業中入順

Tang. 118 400–402

Bodhicitta-bhāvanā

菩提心之念定

Tang. 113 (A) 388

Bodhicittotpāda-samādāna-vidhi

菩提心久常作可法事

Tang. 116 412–420

Bodhicittotpāda-vidhi

菩提心發法事之諸根

Tang. 114 411

Buddha-avataṃsaka-nāma-mahāvaipulya-sūtra

大方廣佛華嚴經

Tang. 349 (A) 84–90

Buddhabhāṣitāmṛta-dhāraṇī

佛説甘露經

Tang. 156 269

Buddhacarita-saṃgraha-sūtra

佛本行集經

Tang. 135 6

Dīrghāgama

佛説長阿含經

Tang. 165 1

長阿含經

Tang. 429 2

Gaṇacakra-pūjā-krama

聚輪供養作次第

Tang. 182 384

Grahamātṛkā-nāma-dhāraṇī

佛説聖星母陀羅尼經

Tang. 142 259–267

Jātaka-nidāna

佛説生來經

Tang. 161 343–345

Kauśika-prajñāpāramitā-sūtra

佛説釋帝般若波羅蜜多經

Tang. 143 69

Mahāmaṇivipulavimāna-supratiṣṭhita-guhyaparamarahasyakalparāja-nāma-dhāraṇī

聖廣大寶樓閣善住妙祕密微王總持經

Tang. 73 231

Mahāmantra-anudhāri-sūtra

大密咒受持經

Tang. 328, 344 362–367

Mahāmāyūrī-vidyārājñī

種咒王蔭大孔雀經

Tang. 61 201–213

Mahāparinirvāṇa-sūtra

大般涅槃經

Tang. 335 110–117

Mahāprajñāpāramitā-sūtra

大般若波羅蜜多經

Tang. 334 8–19

Mahāprajñāpāramitopadeśa

大智度本母

Tang. 353 290

Mahāpratisarā-vidyarājñī

聖大悟蔭王求隨皆得經

Tang. 76 239–252

Mahāratnakūṭa

大寶積經

Tang. 357 97–102

Mahāsāhasrapramardanī-nāma-mahāyāna-sūtra

聖大乘大千國守護經

Tang. 74 214–228

聖大乘大千國守護經

Tang. 249 230

番言聖大乘大千國守護經

Tang. 449 229

Mahāśitavatī

大寒林經

Tang. 343 275–284

Mahāvaipulya-sūtra

大方等大集經

Tang. 351 118

Mūlasarvāstivāda-nikāya-nidāna-mātṛkā

根本一切有説部目得迦

Tang. 176 288

Mūlasarvāstivādaikaśata-karman

根本一切有説部百一羯磨

Tang. 177 289

Nairātmā-devīpañcādaśa-stotra

十五天母加讚

Tang. 89 (A) 385

Nyāyabindu-piṇḍārtha

正理滴之句義顯具

Tang. 231 426–429

Nyāyabindu-prakaraṇa

正理滴特殊造

Tang. 232 423–424

正理滴特殊造他利比量品

Tang. 233 425

Prajñapāramitā-hṛdaya-sūtra

佛説聖佛母般若波羅蜜多心經

Tang. 138, 139 70–77

壞有渡母勝慧彼岸到心經

Tang. 401 356–361

Pratiṣṭhā-vidhi

勝住令順法事

Tang. 97 391

Pratyutpanna-bhadra-kalpa-sahasra-buddha-nāma-sūtra

現在賢劫千佛名經 

Tang. 194 120–144

Ratna-garbha-śāstra

寶藏論

Tang. 359 301

Ratna-megha-sūtra

佛説寶雨經

Tang. 153 165

Saddharmapuṇḍarīka-sūtra

妙法蓮華經

Tang. 218 78–80

Samādhi-sambhāra-parivarta-nāma

等持集品

Tang. 307 409–410

Saptaguṇa-parivarṇanā-kathā

七種功德譚

Tang. 221 421

Sarvadurgati-pariśodhana-tejorāja-tathāgatārhat-samyaksaṃbuddha-nāma-kalpa-ṭīkā

如來應供真實畢竟正覺惡趣一切真淨令威德王釋

Tang. 196 389

Satyadvayāvatāra

二諦於入順

Tang. 197 405–408

Sukhāvatīvyūha-sūtra

佛説阿彌陀經

Tang. 147 106–109

Sūtralaṃkāra-śāstra

大莊嚴本母卷經

Tang. 352 7

Suvarṇaprabhāsa-sūtra

金光明最勝王經

Tang. 376 166–180

Uṣṇīṣa-vijayā-sādhana

頂尊相勝佛母供養根

Tang. 107 392

Vajracchedikā-prajñāpāramitā-sūtra

聖金剛王能斷勝慧彼岸到大乘經

Tang. 81 380

金剛經

Tang. 381 33

金剛般若波羅蜜多經

Tang. 386 34–63

Vimalakīrti-nirdeśa

維摩詰所説經

Tang. 171 160–164

維摩詰經

Tang. 172 159

Yogācārabhūmi

瑜伽師地本母

Tang. 174 293


Notes

This index is based on the index of Sanskrit titles given on pages 718–719 of the 1999 catalogue. The Sanskrit titles are exactly as given in the 1999 catalogue, except for that r with ring below has been replaced by r with dot below in order to conform to IAST rules.Tangut Catalogues