Index of Tangut Titles in the 1999 Catalogue of Tangut Buddhist Texts in the IOM


Introduction

This is an index of Tangut titles referenced in Prof. Kychanov's 1999 Catalogue of Tangut Buddhist Monuments at the Institute of Oriental Studies of the Russian Academy of Sciences [Каталог тангутских буддийских памятников Института востоковедения Российской Академии Наук] (Kyoto University, 1999). Titles are sorted alphebetically according to the reconstructed reading by M. V. Sofronov that are given in Kychanov and Arakawa's 2006 Tangut dictionary. Clicking on a pressmark takes you to the corresponding entry in my online outline of the catalogue contents.


Tangut Titles Pressmark Catalogue Number(s)
Transcription Characters

dźi̭ại rẹɯ śi̭ei li̭a

𘕋𗍓𗡶𗖍

Tang. 478 No. 451

ka ꞏi̭e ndzi̭ə̣ tɪn

𗳦𗧯𗄭𘄿

Tang. 307 Nos. 409–410

ka ꞏi̭e ngwu ldi̭ẹ ndzi̭u lhe śi̭ei

𗳦𗧯𗳒𗥃𗦳𗨙𗡶

Tang. 308 No. 547

kai rại ꞏwọn lwu phi śi̭ei tshi ngwu

𗧠𗴴𘍞𗋅𗟻𗡶𘄴𗑾

Tang. 325 Nos. 593–594

kẹi mbi sweɯ źi mbu nɪn lwə̣ rại

𗵒𘉍𗭼𗩾𗠁𘟙𗖰𗚩

Tang. 376 Nos. 166–180

kẹi mbi sweɯ źi ꞏi̭e lwə̣ rại

𗵒𘉍𗭼𗄊𗧯𗖰𗚩

Tang. 377 Nos. 347–348

kẹi ndźi̭a lwə̣ rại

𗵒𘗁𗖰𗚩

Tang. 381 No. 33

kẹi ndźi̭a lwə̣ śi̭oɯ

𗵒𘗁𗖰𗰖

Tang. 382 No. 660

kẹi ndźi̭a pa źi̭a kạ tseɯ lwə̣ li̭a wo phe śi̭oɯ źi̭on la

𗵒𘗁𘄒𘎑𗆔𗡪𗖰𗖍𗧘𘏒𗰖𘓋𘐇

Tang. 387 Nos. 634–635

kẹi ndźi̭a pa źi̭a po lo mbi̭e ton lwə̣ rại

𗵒𘗁𘄒𘎑𘏞𗓽𗕥𗸰𗖰𗚩

Tang. 386 Nos. 34–63

kẹi ndźi̭a pa źi̭a wo phe la

𗵒𘗁𘄒𘎑𗧘𘏒𘐇

Tang. 385 No. 324

kẹi ndźi̭a pa źi̭a źi̭on la ꞏiwə̣

𗵒𘗁𘄒𘎑𘓋𘐇𘝞

Tang. 383 No. 650

kẹi ndzwɪ we nɪn ki̭ụ śi̭ei

𗵒𘝋𗵃𘟙𗴿𗡶

Tang. 375 No. 548

ldạ ki̭ụ tshweɯ vi̭e tśi̭ə

𗁅𗴿𗒀𘃡𘐡

Tang. 205 No. 676

ldi̭ẹ ngwə̣ nɪn pi̭u mi̭e wạ tśhi̭e

𗥃𘓺𘟙𗚜𘈈𗒪𗺉

Tang. 214 No. 691

ldi̭ẹ ꞏạ mə nga ndźi̭on tshi ngwu

𗥃𗰗𘋠𗲠𘞃𘄴𗑾

Tang. 215 No. 565

ldi̭ə̣ li̭ẹ tśi̭eɯ ki̭ẹ

𘏨𘜶𗵣𗋒

Tang. 360 No. 492

ldi̭ə̣ ꞏụ ldi̭ə̣

𘏨𗔇𘓆

Tang. 359 No. 301

lə? ndi̭e ꞏệi ndu? tshi ngwu

𗆫𗅆𗦁𗷰𘄴𗑾

Tang. 415 No. 606

lə? ndi̭e ꞏi̭ẹ ndi nɪ tshi ngwu

𗆫𗅆𘊝𗏇𘆄𘄴𗑾

Tang. 476 No. 615

li̭a ꞏɪn kạɯ śi̭ei źi kha ri̭ẹ_…_tshi ngwu

𗏿𘍦𘐷𗡶𗩾𘂤𘜘…𘄴𗑾

Tang. 484 No. 616

li̭ẹ ka tśi̭ei ldi̭ẹ ndźêi ri̭ạ ngi̭ə

𘜶𘆅𗹛𗥃𘝦𗤻𘋓

Tang. 356 No. 496

li̭ẹ ku kêi nga sweɯ ngi̭ə

𘜶𗿻𘜾𗲠𗭼𘋓

Tang. 358 Nos. 497–498

li̭ẹ ldạ tɪ̣ ndi̭e śô swi źi̭on ꞏiwə̣

𘜶𗁅𘟩𗅆𗀚𗖅𘓋𘝞

Tang. 347 No. 649

li̭ẹ ldạ tɪ̣ twụ ꞏo tshi ngwu

𘜶𗁅𘟩𘛐𘃽𘄴𗑾

Tang. 346 Nos. 600a, 601

li̭ẹ ldạ tɪ̣ ꞏa ngwei lhu rạ_…_ti̭ẹ ꞏi̭ẹ tshi ngwu

𘜶𗁅𘟩𘕿𗓄𘎲𗦎…𗟥𗳭𘄴𗑾

Tang. 447 No. 611

li̭ẹ ldạ tɪ̣ ꞏɪn sọ mə wo ndźi̭ọn

𘜶𗁅𘟩𗗙𘕕𘋠𗧘𘊛

Tang. 348 No. 503

li̭ẹ ldi̭ə̣ tśôn lwə̣ rại

𘜶𘏨𗉋𗖰𗚩

Tang. 357 Nos. 97–102

li̭ẹ ndwu ngwə ꞏi̭wêi ꞏi̭e lwə̣ rại

𘜶𗓦𗥺𗒐𗧯𗖰𗚩

Tang. 328, 344 Nos. 362–367

li̭ẹ ndzi̭e we phu ni̭e ꞏêi ꞏɪn ndźi̭ei vi̭ei

𘜶𘘚𗵃𘕰𘁝𗒘𗗙𘕂𘞓

Tang. 336 No. 755

li̭ẹ pa ndi̭e phan lwə̣ rại

𘜶𘄒𘈬𗦺𗖰𗚩

Tang. 335 Nos. 110–117

li̭ẹ pa źi̭a po lo mbi̭e ton lwə̣ rại

𘜶𘄒𘎑𘏞𗓽𗕥𗸰𗖰𗚩

Tang. 334 Nos. 8–19

li̭ẹ si̭ẹ ngi̭u mə ma

𘜶𘄡𗌗𗰜𗴺

Tang. 353 No. 290

li̭ẹ śi̭u mbo lwə̣ rại

𘜶𘞐𘊳𗖰𗚩

Tang. 343 Nos. 275–284

li̭ẹ śi̭wo tshi̭ẹ mə ma ? lwə̣ rại

𘜶𗵽𘆡𗰜𗴺𘐳𗖰𗚩

Tang. 352 No. 7

li̭ẹ thon rại ꞏụ li̭e? mə

𘜶𗁬𗛰𗔇𗂰𗹦

Tang. 327 No. 754

li̭ẹ tɪ̣ nɪ ndźi̭wa tshi śi̭oɯ

𘜶𘟩𗫡𘃪𘄴𗰖

Tang. 345 Nos. 661–665

li̭ẹ tśhi̭a ka li̭ẹ ndzi̭ə̣ lwə̣ rại

𘜶𗣼𗳦𘜶𗄭𗖰𗚩

Tang. 351 No. 118

li̭ẹ tśhi̭a wạ tha ri̭ạ śi̭wo lwə̣ rại ngi̭ə mbi̭u wo ki̭ẹ mbi̭ẹ

𘜶𗣼𗾟𗢳𗤻𗵽𗖰𗚩𘋓𗖵𗧘𗋒𗡺

Tang. 349 No. 491

li̭ẹ tśhi̭a wạ tha ri̭ạ śi̭wo lwə̣ rại nɪ me ndźêi ti̭ẹi tɪn

𘜶𗣼𗾟𗢳𗤻𗵽𗖰𗚩𗫡𗾈𘝦𘓞𘄿

Tang. 350 Nos. 92–96

li̭ẹ tśhi̭a wạ tha ri̭ạ śi̭wo lwə̣ rại

𘜶𗣼𗾟𗢳𗤻𗵽𗖰𗚩

Tang. 349 Nos. 84–90

li̭ẹ tshọ nga si̭ẹ ndźi̭u ngi̭ə

𘜶𘉏𗲠𘄡𗏴𘋓

Tang. 355 No. 495

li̭ẹ tụ lhi̭ə tśi̭ụ ꞏwại ngi̭u ri̭ụ li̭a

𘜶𗡞𗂧𗶅𗓑𘀄𘓄𗖍

Tang. 477 No. 450

li̭ẹ vi̭u ni̭e thon lo ni̭e lwə̣ rại

𘜶𗈁𗤶𗁬𗓽𘆵𗖰𗚩

Tang. 329 No. 237

li̭ẹ ꞏi̭a phôn ma ꞏɪn mbi̭u lhi̭ə mi̭e ꞏwại śi̭ei tshi ngwu

𘜶𗐋𗴂𗴺𗗙𗖵𗂧𗎭𗓑𗡶𘄴𗑾

Tang. 330 No. 595

li̭ẹ ꞏi̭a phôn ma ꞏɪn pi̭u mi̭e tsɪ̣ tśi̭u

𘜶𗐋𗴂𗴺𗗙𗚜𘈈𗹙𘅫

Tang. 332 No. 521

li̭ẹ ꞏi̭a phôn ma ꞏɪn sọ ni̭ẹ ꞏi̭ạ ldạ ki̭ụ śi̭ei la

𘜶𗐋𗴂𗴺𗗙𘕕𘅞𘉋𗁅𗴿𗡶𘐇

Tang. 331 No. 632

li̭ẹ ꞏi̭a phôn ma ꞏɪn źi ꞏi̭e tshi̭ə śi̭ei tshi ngwu

𘜶𗐋𗴂𗴺𗗙𗄊𗧯𘆖𗡶𘄴𗑾

Tang. 333 Nos. 596–598

li̭ẹ ꞏɪn ndzi̭u ꞏɪn ki̭ụ śi̭ei ldạ lhwi tśi̭ə

𘜶𘝵𗦳𗗙𗴿𗡶𗁅𗟨𘐡

Tang. 354 No. 683

li̭ẹ ꞏụ mɪ lhəɯ mi̭ẹ tśi̭a ꞏu ꞏo śi̭ei li̭ẹ ldi̭ə̣ śi̭oɯ ndzi̭ə̣ tshi ngwu

𘜶𗒛𘝳𗥔𗇋𗵘𗅁𘃽𗡶𘜶𘏨𗰖𗄭𘄴𗑾

Tang. 340 Nos. 599–600

li̭ẹ ꞏụ śi̭e źi̭ọn mɪ pi̭ụ lwə̣ rại

𘜶𗒛𗼃𘗽𘖑𗆄𗖰𗚩

Tang. 342 Nos. 193–195

li̭ẹ ꞏụ tśhi̭eɯ ndzi̭ə̣ ngu tśi̭a ꞏɪn śi̭wo tshi̭ẹ ꞏêi tsɪ̣ ndźi̭u si ldi̭ə̣ li̭ẹ kụ ldi̭ə

𘜶𗒛𗤁𗄭𘇂𗵘𗗙𗵽𘆡𗒘𗎫𗏴𗭪𘏨𘜶𗏡𗟣

Tang. 418 No. 758

li̭ẹ ꞏụ ꞏa? phi tha mo mə ma

𘜶𗒛𗠝𗁡𗣩𘉒𗰜𗴺

Tang. 341 No. 295

li̭ẹ ꞏụ ꞏi̭ẹ tsɪ̣ sweɯ tɪ̣ śi̭oɯ ꞏɪn tshi ki̭ẹ wo ndźi̭u

𘜶𗒛𘊝𗹙𗭼𗪼𗰖𗗙𘄴𗋒𗧘𗏴

Tang. 339 No. 502

li̭ẹ ꞏụ ꞏi̭ẹ tsɪ̣ sweɯ tɪ̣ śi̭oɯ

𘜶𗒛𘊝𗹙𗭼𗪼𗰖

Tang. 338 No. 296

li̭ẹ ꞏụ ꞏi̭ẹ tsɪ̣ sweɯ ꞏa mə ma źi̭on ki̭ẹ

𘜶𗒛𘊝𗹙𗭼𘗠𗰜𗴺𘓋𗋒

Tang. 337 No. 300

li̭e? ri̭ẹ sei lhi̭ə ꞏạ ꞏi̭êɯ ldi̭ə̣

𗂰𗏣𗑗𗂧𗰗𗆼𘓆

Tang. 184 No. 318

li̭e? ri̭ẹ we ki̭ụ tha lə? śi̭ei tshi ngwu

𗂰𗏣𘎳𗴿𗢳𗆫𗡶𘄴𗑾

Tang. 470 No. 614

li̭ə ꞏẹi ni̭e ꞏa ꞏo śi̭ei

𘚶𗙑𗤶𘕿𘃽𗡶

Tang. 425 Nos. 549–550

li̭wụ ngu tśi̭ə̣ ꞏa ngi̭ẹi ngwu ldi̭ẹ ndzi̭u lhe śi̭ei wạ tśhi̭e

𘛽𘇂𗹰𘕿𘘢𗳒𗥃𗦳𗨙𗡶𗾟𗺉

Tang. 88 Nos. 688–689

li̭wu ꞏi̭e pa ꞏɪn ngi̭ẹi wo

𗝕𗱪𗴟𗗙𗆈𗧘

Tang. 432 No. 504

lɪn śi̭ei lwu ꞏiwə̣

𘟀𗡶𗬀𘝞

Tang. 289 No. 430

lɪn śi̭ei źon

𘟀𗡶𘅕

Tang. 290 No. 748

lwu ꞏụ vi̭ə̣ ndi̭e phe kwi

𗬀𗔇𘂫𘅜𘏒𘖜

Tang. 203 No. 743

ma ngạ pa źi̭a po lo mbi̭e ton ni̭e lwə̣ rại

𗓚𘄽𘄒𘎑𘏞𗓽𗕥𗸰𗤶𗖰𗚩

Tang. 253 No. 20

man śi̭u śi̭ə li̭e ngwə ꞏụ kha ꞏi̭ə̣ tshi̭ə tśhi̭a ꞏi̭uo pi̭ụ kạɯ lwə̣ rại

𗟦𘞐𗖊𘝿𗥺𗔇𘂤𗡦𘆖𗣼𘉐𗆄𘐷𗖰𗚩

Tang. 313 No. 191

man śi̭u śi̭ə li̭e ri̭ə̣ tshi̭e səɯ tshi̭e mɪn tha mi̭ə kại lwə̣ rại

𗟦𘞐𗖊𘝿𘙇𘎪𗅢𘎪𗤋𗢳𘃺𗐯𗖰𗚩

Tang. 312 No. 104

mbê lheɯ tśi̭a mbi̭u ndzi̭u lhe phi śi̭ei tshi ngwu

𗧐𗇘𗵘𗖵𗦳𗨙𗟻𗡶𘄴𗑾

Tang. 89 No. 554

mbi̭ẹ ri̭ạ śi̭wo tsɪ̣ kại mbi̭oɯ ꞏa na

𗡺𗤻𗵽𗹙𗐯𘝯𘗠𗓰

Tang. 395 No. 306

mbi̭u pha mbê lheɯ lwə̣ rại ꞏɪn kạ

𗮀𗂙𗧐𗇘𗖰𗚩𗗙𗆔

Tang. 272 No. 707

mbu ndźi̭e phi śi̭ei tsɪ̣ tśi̭u

𗠁𗫻𗟻𗡶𗹙𘅫

Tang. 97 No. 391

mbu źi̭ə̣ ti̭ẹ rẹɯ nɪ tshi ngwu ndzi̭e xêɯ mi̭ụo ꞏi̭u tsɪn śi̭wo tshi̭ẹ ldi̭ə̣ ndźi̭u li̭a

𗠁𘟛𗳌𘋟𗫡𘄴𗑾𘘝𗫦𗌮𗙼𗥤𗵽𘆡𘓆𗏴𗖍

Tang. 101 Nos. 393–399

mbu źi̭ə̣ ti̭ẹ rẹɯ nɪ tshi ngwu ndzi̭e xêɯ mi̭ụo ꞏi̭u tsɪn śi̭wo tshi̭ẹ ngi̭ə ki̭ẹ li̭ə̣

𗠁𘟛𗳌𘋟𗫡𘄴𗑾𘘝𗫦𗌮𗙼𗥤𗵽𘆡𘋓𗋒𗔡

Tang. 96 No. 500

mbu źi̭ə̣ ti̭ẹ rẹɯ nɪ ꞏi̭ạ tụ li̭a kha ꞏi̭wêi ꞏi̭e tśhi̭a ꞏi̭uo tshi̭e

𗠁𘟛𗳌𘋟𗫡𘉋𗡞𗖍𘂤𗒐𗧯𗣼𘉐𘎪

Tang. 102 No. 370

mbu źi̭ə̣ ti̭ẹ rẹɯ nɪ ꞏɪn ki̭ẹ sweɯ

𗠁𘟛𗳌𘋟𗫡𗗙𗋒𗭼

Tang. 98 No. 457

mə ngạ ꞏɪn mbi̭ẹ ꞏôn

𘋠𘄽𘍦𗁦𗡙

Tang. 479 No. 456

mə tha li̭wu nɪ ꞏɪn mi̭e tshi̭ə tśi̭a tshweɯ dźi̭ại rẹɯ śi̭ei tshi ngwu

𗰜𗢳𗥩𘆄𗗙𗦻𘆖𗍺𘐔𘕋𗍓𗡶𘄴𗑾

Tang. 178 Nos. 561–562

mə tśhi̭e ngụo ngụo ndi̭u tshi̭e ndi̭ẹ mboɯ te ka

𗰜𗺉𗄑𗄑𘟣𘎪𗴮𘂯𗷌𗡝

Tang. 176 No. 288

mə tśhi̭e ngụo ngụo ndi̭u tshi̭e ndi̭ẹ ꞏi̭ẹ leɯ ka mo

𗰜𗺉𗄑𗄑𘟣𘎪𗴮𘊝𘈩𗡝𘉒

Tang. 177 No. 289

mi lde tshɪ tsɪn lhə? nwə ngwə̣ phi̭u we mbi̭oɯ lwə̣ rại

𗓁𗱈𘋢𗥤𗣷𗄻𘓺𗨁𘎳𘝯𗖰𗚩

Tang. 320 Nos. 149–158

mi mi̭u tha mbi̭u ki̭ụ tshweɯ tśi̭ə

𗅋𗚛𗢳𗖵𗴿𗒀𘐡

Tang. 275 No. 681

mi mi̭u tha mbi̭u ngu tśi̭ə̣ vi̭e śi̭ei

𗅋𗚛𗢳𗖵𘇂𗹰𘃡𗡶

Tang. 274 No. 543

mi mi̭u tha mbi̭u wạ li̭ẹ ki̭ụ tshweɯ tśhi̭e

𗅋𗚛𗢳𗖵𗾟𘜶𗴿𗒀𗺉

Tang. 273 No. 694

mi mi̭u źi ꞏi̭e

𗅋𗚛𗩾𗧯

Tang. 276 No. 368

mi ndi̭ọn ngwu ndwẹɯ li̭ạ śi̭ei sɪn mbi̭e tshi ngwu

𗅋𗹢𗳒𗫨𘕥𗡶𗹬𘛂𘄴𗑾

Tang. 209 No. 564

mi ngwu mbu źi̭ə̣ ti̭ẹ rẹɯ nɪ tśhi̭a ꞏi̭uo ldi̭ə̣ śi̭oɯ

𗼇𗟲𗠁𘟛𗳌𘋟𗫡𗣼𘉐𘏨𗰖

Tang. 294 No. 659

mi ngwu śi̭e li̭ẹ ꞏụ li̭ẹ tụ lhi̭ə tśi̭ụ ꞏwại lwə̣ rại

𗼇𗟲𗼃𘜶𗒛𘜶𗡞𗂧𗶅𗓑𗖰𗚩

Tang. 449 No. 229

mi ngwu śi̭e mbi̭oɯ ꞏɪn ndzi̭u tụ mei tụ ldạ ꞏɪn ki̭ụ śi̭ei

𗼇𗟲𗼃𘝯𘝵𗦳𗡞𗑉𗡞𗁅𗗙𗴿𗡶

Tang. 295 No. 544

mi ngwu ꞏi̭ə̣ nɪn ꞏụ tśhi̭e

𗼇𗟲𗍥𘟙𗒛𗺉

Tang. 293 No. 697

mi ni̭ə tsɪn źi̭ə̣ tɪn

𗅋𗍫𗥤𘟛𘄿

Tang. 480 No. 705

mi̭e tsa tha mi̭e tshi̭ə tɪ̣

𘚔𗉅𗢳𗦻𘆖𗪼

Tang. 485 No. 753

mi̭ẹ ꞏi̭u vi̭e tśhi̭e

𗩂𗾤𘃡𗺉

Tang. 482 No. 699

mi̭ụo ldi̭ẹ mbi̭u wo źi̭ə̣ ꞏêi źi ndźi̭wa tśhi̭a ndwẹɯ nôn tshweɯ ngụo ngụo źi̭ə̣ sei phi pi̭ụ tśhi̭a nɪn ki̭ẹ

𗌮𗆐𗖵𗟭𘞌𗒘𗩾𘃪𗣼𗫨𘊄𗷖𗄑𗄑𘞌𗑗𗟻𘉡𗣼𘟙𗋒

Tang. 196 No. 389

mi̭ụo ldi̭ẹ ngụo ngụo ꞏɪn ꞏi̭ẹ ndi tshi ngwu

𗌮𗆐𗄑𗄑𗗙𘊝𗏇𘄴𗑾

Tang. 195 No. 292

mi̭ụo ndźi̭e me ka tụ tha mi̭e lwə̣ rại

𗌮𗫻𗾈𗑱𗡞𗢳𗦻𗖰𗚩

Tang. 194 Nos. 120–144

mi̭ụo ꞏi̭u tɪn

𗌮𗙼𘄿

Tang. 192 No. 703

mi̭ụo ꞏi̭u tsɪn la

𗌮𗙼𗥤𘐇

Tang. 193 No. 618

mɪ lhəɯ ma mbi̭u li̭ẹ ldạ tɪ̣ ndụ mi̭e vi̭e tshi ngwu

𘝳𗥔𗴺𗖵𘜶𗁅𘟩𗚽𘈈𘃡𘄴𗑾

Tang. 417 No. 607

mɪ lhəɯ mi̭ẹ mbi̭u mbu ndźi̭e phi śi̭ei tshi ngwu

𘝳𗥔𗇋𗖵𗠁𗫻𗟻𗡶𘄴𗑾

Tang. 223 No. 567

mɪ lhəɯ ꞏɪn ni̭e ꞏɪn si̭u tshi ngwu

𘝳𗥔𘝵𗤶𘝵𗱫𘄴𗑾

Tang. 222 No. 566

na wạ lọ ꞏo śi̭wạ wạ tsɪ̣ tśi̭u

𗓰𗾟𘂚𘃽𗒹𗛆𗹙𘅫

Tang. 284 No. 519

ndi̭e śô swi

𗅆𗀚𗖅

Tang. 297 No. 750

ndi̭ẹi ndzwɪ tha śi̭e la ꞏi̭wêi lwə̣ rại

𘘍𘋨𗢳𗵆𘐇𗒐𗖰𗚩

Tang. 405 No. 349

ndi̭ẹi sei ngwu lhwi lhwi tsɪ̣ tśi̭u

𗇫𗑗𗟲𗟨𗟨𗹙𘅫

Tang. 486 No. 525

ndi̭ọn ngwu ndwẹɯ li̭ạ śi̭ei ti̭u mə ndi̭e tshi ngwu

𗹢𗳒𗫨𘕥𗡶𗯪𗜐𗅆𘄴𗑾

Tang. 209 No. 564

ndwu ldi̭e ki̭ụ tshweɯ tśhi̭e

𗓦𗤱𗴿𗒀𗺉

Tang. 185 No. 192

ndzi̭e tśi̭ə ꞏi̭eɯ ni̭uo

𘘚𘐡𗦫𘔼

Tang. 396 No. 757

ndzi̭ə̣ ndźi̭ə ki̭ụ tshweɯ vi̭e śi̭ei tśi̭ə

𗄭𘚢𗴿𗒀𘃡𗡶𘐡

Tang. 182 No. 384

ndzi̭ə̣ ndźi̭wa leɯ ꞏụ ꞏwọn sweɯ ni̭e wo

𗄭𘃪𘈩𗒛𘍞𗭼𗤶𗧘

Tang. 183 No. 501

ndzi̭ə̣ tɪn

𗄭𘄿

Tang. 181 No. 702

ndźi̭o ꞏa? xân lwə̣ rại

𘙲𗥼𗱔𗖰𗚩

Tang. 429 No. 2

ndzi̭u lhe ni̭uo ndzi̭u ꞏi̭u śi̭ei

𗦳𗨙𘔼𘒩𘕤𗡶

Tang. 96 No. 534

ndzi̭u lhe phi śi̭ei tshi ngwu

𗦳𗨙𗟻𗡶𘄴𗑾

Tang. 444 No. 610

ndzi̭u mi̭e ngwu ndwẹɯ li̭ạ śi̭ei vi̭ə̣ li̭wụ ndi̭e tshi ngwu

𘃋𘈞𗳒𗫨𘕥𗡶𘂫𘛽𗅆𘄴𗑾

Tang. 209 No. 564

ndźi̭u ꞏa

𗤨𘗠

Tang. 202 No. 742

ndźi̭wu nɪn lhi̭ə ꞏwại pa źi̭a po lo mbi̭e ton lwə̣ rại

𗸦𘟙𗂧𗓑𘄒𘎑𘏞𗓽𗕥𗸰𗖰𗚩

Tang. 318, 104 Nos. 65–67

ndzɪn ndzi̭ə̣ mi̭e ꞏa ꞏo śi̭ei tshi ngwu

𘈒𗰽𗎭𘕿𘃽𗡶𘄴𗑾

Tang. 209 No. 564

ngi̭u lhəɯ nôn tshweɯ sei phi mə twẹi kạ

𘀄𗥔𘊄𗷖𗑗𗟻𗰜𗺓𗆔

Tang. 309 No. 708

ngi̭u lhəɯ ri̭ụ pi̭ụ ꞏɪn źi ꞏi̭e ꞏạ ldi̭e pha mi̭e ri̭ụ ?a śi̭ei

𘀄𗥔𗯨𗖻𗗙𗄊𗧯𗴐𗢞𗧤𘈈𘛥𗌻𗡶

Tang. 129 No. 538

ngi̭u ma ki̭ụ tshweɯ tśhi̭e ꞏa? ndi̭ẹ

𗘅𗴺𗴿𗒀𗺉𗈪𗴮

Tang. 188 No. 710

ngi̭u ma ni̭u ndai la ꞏiwə̣

𗘅𗴺𗐴𘈧𘐇𘝞

Tang. 406 No. 652

ngi̭u ri̭ụ phi̭u rại ndźi̭ə mbi̭u ka tśi̭ei ngi̭ə̣ ngwu sɪn rạ ndi̭ọn śi̭ei tshi ngwu

𘀄𘓄𗨁𗴴𘚢𗖵𘆅𗹛𗫠𗳒𗹬𗦎𗹢𗡶𘄴𗑾

Tang. 126 No. 555

ngi̭u ri̭ụ phi̭u rại ndźi̭ə mbi̭u ngu ndi̭u li̭wụ ndi̭e ꞏo śi̭ei tshi ngwu ꞏɪn tshi ri̭ẹ phe ki̭ẹ śi̭ei

𘀄𘓄𗨁𗴴𘚢𗖵𘇂𘟣𘛽𗅆𘃽𗡶𘄴𗑾𗗙𘄴𗏣𘏒𗋒𗡶

Tang. 127 No. 537

ngi̭u ri̭ụ phi̭u rại ndźi̭ə mbi̭u ngu ndi̭u li̭wụ ndi̭e ꞏo śi̭ei tśi̭ə

𘀄𘓄𗨁𗴴𘚢𗖵𘇂𘟣𘛽𗅆𘃽𗡶𘐡

Tang. 126 Nos. 672–674

ngi̭u ri̭ụ phi̭u rại ndźi̭ə mbi̭u ꞏa xi ki̭a xi ndi tshi̭ə ngwu ꞏu ndźi̭wa ndzi̭ə źi̭ẹ ndɪn sɪn rạ ndzi̭ẹ ndi̭e ꞏo śi̭ei tshi ngwu

𘀄𘓄𗨁𗴴𘚢𗖵𘁂𘍨𘊾𘍨𗏇𘆖𗳒𗪟𗂊𘞂𗣗𗈏𗹬𗦎𗰛𗅆𘃽𗡶𘄴𗑾

Tang. 128 Nos. 556–557

ngi̭u ri̭ụ tsɪ̣ ꞏwại li̭ẹ ndzi̭ə̣ ndzi̭u ki̭ụ

𘀄𘓄𗹙𗓑𘜶𗄭𗦳𗴿

Tang. 442 No. 763

ngi̭wei nɪn ngi̭ə tha ngu tśi̭ə̣ mbi̭u ndzi̭u lhe śi̭ei tśi̭ə

𗗉𘟙𗢭𗢳𘇂𗹰𗖵𗦳𗨙𗡶𘐡

Tang. 327 No. 682

ngi̭wei ꞏi̭ə̣ nɪn mə twẹi ꞏɪn la

𗗉𗍥𘟙𗰜𗺓𗗙𘐇

Tang. 326 Nos. 354–355

ngu ndi̭u li̭wụ tshi ngwu

𘇂𘟣𘛽𘄴𗑾

Tang. 209 No. 564

ngu ndi̭u li̭wụ tshi ngwu

𘇂𘟣𘛽𘄴𗑾

Tang. 170 No. 559

ngu ndi̭u tshi ngwu

𘇂𘟣𘄴𗑾

Tang. 434 No. 609

ngu tśi̭a ꞏêi tsɪ̣ tśhi̭e ki̭ẹ

𘇂𗵘𗒘𗎫𗺉𗋒

Tang. 169 Nos. 487–488

ngu vi̭ạ ni̭e ldi̭ə̣ ndai śi̭an ꞏa ndzi̭e twẹi lhe tɪ̣

𘇂𗌳𗤶𗼻𘈧𗇁𘗠𘘚𗺓𗨙𗅱

Tang. 407 Nos. 759–760

ngu ꞏwọn tśi̭a tśi̭ə

𗦬𘍞𗵘𘐡

Tang. 206 No. 677

ngwei na phi ꞏi̭ə̣ śi̭an ndzi̭e ni̭uo śi̭wə̣ śi̭oɯ

𗖠𗽮𘜉𗸔𗇁𘘚𘔼𗶻𗰖

Tang. 398 No. 669

ngwə̣ khi̭an son ngi̭ẹ thọ tɪ̣

𘓺𗫱𘚐𗵫𗧬𗪼

Tang. 315 No. 751

ngwə lu tsa wa tshi̭e tɪ̣ lwu ndźi̭ẹi wo la

𘓱𘊞𗉅𘎧𘎪𗅲𗋅𗆤𗧘𘐇

Tang. 367 No. 633

ngwə ndi̭ẹ tsɪ̣ kại ꞏɪn ngu mbu

𗏁𗴮𗹙𗐯𗗙𗦬𘁨

Tang. 250 No. 709

ngwə tha ngi̭u ma mbi̭u źi̭on ki̭ụ tshweɯ tśhi̭e

𗏁𗢳𗘅𗴺𗖵𘓋𗴿𗒀𗺉

Tang. 247 Nos. 692–693

ngwə tha ngi̭u ma mbi̭u źi̭on ki̭ụ tshweɯ vi̭e tśi̭ə

𗏁𗢳𗘅𗴺𗖵𘓋𗴿𗒀𘃡𘐡

Tang. 246 No. 679

ngwə ꞏạ li̭a

𗏁𗰗𗖍

Tang. 248 No. 68

ni̭e ldi̭ə̣ tsɪ̣ ꞏa ꞏiwə̣

𗤶𗼻𗹙𘗠𘝞

Tang. 166 No. 645

ni̭e mbi̭oɯ śi̭ei

𗤶𘝯𗡶

Tang. 167 No. 317

ni̭e ndzi̭ə śi̭ei tśi̭ə

𗤶𘞂𗡶𘐡

Tang. 168 No. 422

ni̭ə ndźi̭ẹi ꞏa ꞏo śi̭ei mə ma ꞏɪn wo phe la

𗍫𗆤𘕿𘃽𗡶𗰜𗴺𗗙𗧘𘏒𘐇

Tang. 198 No. 619

ni̭ə ndźi̭ẹi ꞏa ꞏo śi̭ei

𗍫𗆤𘕿𘃽𗡶

Tang. 197 Nos. 405–408

ni̭ə ꞏạ keɯ sɪn la

𗍫𗰗𗧀𗹬𘐇

Tang. 200 Nos. 298–299

ni̭ə ꞏạ leɯ mə ndźêi

𗍫𗰗𘈩𘋠𘝦

Tang. 201 Nos. 735–741

ni̭ə ꞏạ śi̭wạ tɪn ꞏɪn ndźi̭u ngi̭ə

𗍫𗰗𗒹𘄿𗗙𗏴𘋓

Tang. 199 No. 494

nɪn ndźi̭e ꞏi̭ạ tseɯ kê ꞏiwə̣

𗶚𗫻𘉋𗡚𗬩𘝞

Tang. 105 Nos. 641–642

nɪn vi̭u rại lhọ dźi̭ại rẹɯ tsɪ̣

𗕿𗈁𗚩𘒎𘕋𗍓𗹙

Tang. 286 Nos. 307–316

pi̭u mi̭e tsɪ̣ tśi̭u ꞏɪ

𗚜𘈈𗹙𘅫𘘥

Tang. 110 No. 714

po ti̭e ki̭ẹ sɪn li̭ẹ ki̭ẹ sɪn mɪ pi̭ụ tshɪ tsɪn ꞏi ꞏɪn mbi̭u ti̭ẹi tśi̭a tshweɯ

𘏞𘛛𗹡𗹬𘜶𗹡𗹬𘖑𗆄𘋢𗥤𗫔𗗙𗖵𗨳𗍺𘐔

Tang. 122 No. 526

po ti̭e ki̭ẹ sɪn xêɯ ldeɯ tśi̭a ldi̭ə̣ mi̭a ri̭ẹ ꞏa? śi̭ei ndźi̭u ki̭ẹ ldi̭ə̣ źi̭ụ

𘏞𘛛𗹡𗹬𗫦𗦇𗵘𘓁𗫴𗑠𗈪𗡶𗏴𗋒𘏨𘔅

Tang. 120 Nos. 458–486

po ti̭e ki̭ẹ sɪn xêɯ ldeɯ tśi̭a ldi̭ə̣ mi̭a ri̭ẹ ꞏa? śi̭ei phi̭u tsɪ̣

𘏞𘛛𗹡𗹬𗫦𗦇𗵘𘓁𗫴𗑠𗈪𗡶𗨁𗹙

Tang. 121 No. 512

po ti̭e ki̭ẹ sɪn ꞏɪn ndźêi kha ꞏo śi̭ei

𘏞𘛛𗹡𗹬𗗙𘝦𘂤𘃽𗡶

Tang. 118 Nos. 400–402

po ti̭e ki̭ẹ sɪn ꞏɪn ndźêi ꞏa ꞏo śi̭ei la

𘏞𘛛𗹡𗹬𗗙𘝦𘕿𘃽𗡶𘐇

Tang. 119 Nos. 403–404

po ti̭e ni̭e ldi̭ə̣ ꞏi̭u vi̭e ldeɯ tsɪ̣ tśi̭u ꞏa ꞏa? ꞏwọn la ꞏiwə̣ phi̭oɯ

𘏞𘛛𗤶𘓁𗏹𘃡𗦇𗹙𘅫𘗠𗈪𘍞𘐇𘝞𘜼

Tang. 117 Nos. 643–644

po ti̭e ni̭e ldi̭ə̣ ꞏi̭u vi̭e ldeɯ tsɪ̣ tśi̭u

𘏞𘛛𗤶𘓁𗏹𘃡𗦇𗹙𘅫

Tang. 116 Nos. 412–420

po ti̭e ni̭e śi̭o śi̭ei ldi̭ə̣ ꞏi̭u vi̭e ldeɯ tsɪ̣ tśi̭u

𘏞𘛛𗤶𗄈𗡶𘓁𗏹𘃡𗦇𗹙𘅫

Tang. 115 Nos. 508–511

po ti̭e ni̭e śi̭o tsɪ̣ tśi̭u ꞏɪn ri̭ụ tśhi̭e

𘏞𘛛𗤶𗄈𗹙𘅫𗗙𗱕𗺉

Tang. 114 No. 411

po ti̭e ni̭e ꞏɪn lə? ndi̭e

𘏞𘛛𗤶𗗙𗆫𗅆

Tang. 113 No. 388

po ti̭e ni̭e

𘏞𘛛𗤶

Tang. 113 No. 716

po tsa ma ngạ tsa ngwẹ mei pi̭ạ phi̭oɯ li̭a ngwu tha ꞏôn

𘏞𗢈𗓚𘄽𗢈𘅋𗅗𘃎𘜼𗖍𗳒𗢳𗡙

Tang. 191 No. 454

rẹɯ ki̭ụ śi̭ei źi̭on śi̭oɯ tshi ngwu

𘋟𗴿𗡶𘓋𗰖𘄴𗑾

Tang. 469 No. 613

ri̭ạ śi̭wo kẹi ka tśi̭ei ndzwə

𗤻𗵽𗵒𘆅𗹛𘉨

Tang. 323 No. 304

ri̭ạ śi̭wo tsɪ̣ kại mbi̭oɯ kạ

𗤻𗵽𗹙𗐯𘝯𗆔

Tang. 324 No. 305

ri̭ụ mə ni̭ə ndźi̭ẹi wo ki̭ẹ śi̭on śi̭oɯ la

𗱕𗰜𗍫𗆤𗧘𗋒𘂰𗰖𘐇

Tang. 464 No. 638

ri̭ụ mụ mbu wo ni̭ə ndźi̭ẹi ꞏɪn wo ki̭ẹ tshi ndzi̭ə̣ śi̭oɯ la

𗯨𗪙𗠁𗧘𗍫𗆤𗗙𗧘𗋒𘄴𗄭𗰖𘐇

Tang. 225 Nos. 620–624

ri̭ụ tshi̭e śi̭an ꞏi̭on śi̭oɯ ngu mbu kạ ꞏiwə̣

𗱕𘎪𗇁𘆊𗰖𗦬𘁨𗆔𘝞

Tang. 227 No. 646

ri̭ụ tshi̭e śi̭an ꞏi̭on śi̭oɯ ngu mbu ngi̭ẹ źi̭ụ la

𗱕𘎪𗇁𘆊𗰖𗦬𘁨𗧛𘔅𘐇

Tang. 227 Nos. 625–626

ri̭ụ tshi̭e śi̭an ꞏi̭on śi̭oɯ ngu mbu

𗱕𘎪𗇁𘆊𗰖𗦬𘁨

Tang. 227 Nos. 321–323

ri̭ụ tsɪ̣ leɯ ni̭e ndi̭e źi̭ə̣ ꞏwọn se səɯ tshi̭e ti̭ẹi mɪn tshi ngwu

𗱕𗹙𘈩𗤶𗅆𘟛𘍞𘏋𗅢𘎪𘏚𗤋𘄴𗑾

Tang. 228 No. 568

rụo mɪn sei mbi źi ngwə ngwu

𘓨𗤋𗑗𘉍𗩾𗥺𗖸

Tang. 390 No. 434

rụo mɪn sei mbi źi ꞏi̭e

𘓨𗤋𗑗𘉍𗄊𗧯

Tang. 389 Nos. 232–233

sei lhi̭ə we ki̭ụ śi̭ei tshi ngwu

𗑗𗂧𘎳𗴿𗡶𘄴𗑾

Tang. 393 Nos. 319–320

sei lhi̭ə ꞏạ ꞏi̭êɯ ldi̭ə̣

𗑗𗂧𗰗𗆼𘓆

Tang. 392 Nos. 436–437

sei nɪ ni̭e ꞏi̭êɯ ndi̭e tśhi̭eɯ wo ꞏiwə̣

𗑗𗫡𗤶𗆼𗅆𗤁𗧘𘝞

Tang. 391 No. 651

səɯ ꞏɪn ꞏo śi̭ei ndźi̭u si śi̭wo tshi̭ẹ li̭a

𗅢𗗙𘃽𗡶𗏴𗭪𗵽𘆡𗖍

Tang. 314 No. 448

śi̭a ngə ꞏi̭u pɪ ri̭ạ kə pa ndzi̭e ꞏi̭ə̣ tśi̭a nɪ ndźi̭wa tshi ngwu

𗿍𗕘𗙼𗟱𘃜𗱦𗴟𘘚𘃨𗵘𗫡𘃪𘄴𗑾

Tang. 450 No. 612

śi̭an ndi̭ọn tshi ngwu

𗇁𗹢𘄴𗑾

Tang. 291 No. 590

śi̭an ꞏi̭on

𗇁𘆊

Tang. 292 No. 749

śi̭e li̭ẹ ki̭ụ la

𗼃𘜶𗴿𘐇

Tang. 471 No. 639

śi̭e li̭ẹ tsɪn thẹi nɪn ki̭ụ mbi̭u źi ri̭ẹ lwə̣ rại

𗼃𘜶𗥤𗶈𘟙𗴿𗖵𗄊𘜘𗖰𗚩

Tang. 76 Nos. 239–252

śi̭e li̭ẹ ꞏụ li̭ẹ tụ lhi̭ə tśi̭ụ ꞏwại lwə̣ rại

𗼃𘜶𗒛𘜶𗡞𗂧𗶅𗓑𗖰𗚩

Tang. 74 Nos. 214–228

śi̭e li̭ẹ ꞏụ li̭ẹ tụ lhi̭ə tśi̭ụ ꞏwại lwə̣ rại

𗼃𘜶𗒛𘜶𗡞𗂧𗶅𗓑𗖰𗚩

Tang. 249 No. 230

śi̭e li̭ẹ ꞏụ ngi̭ẹ ndi̭u mbi̭e lu ꞏɪn ni̭e ꞏêi lwə̣ rại

𗼃𘜶𗒛𘞙𘟣𗳠𘇗𗗙𘁝𗒘𗖰𗚩

Tang. 423 No. 352

śi̭e mo lhəɯ ngwə ma źi ꞏi̭e

𗼃𘉒𗥔𘓱𗴺𗄊𗧯

Tang. 83 No. 258

śi̭e mbi̭oɯ ꞏɪn ndzi̭u li̭ẹ vi̭u ni̭e ki̭ụ śi̭ei

𗼃𘝯𘝵𗦳𘜶𗈁𗤶𗴿𗡶

Tang. 87 No. 533

śi̭e mbi̭oɯ ꞏɪn ndzi̭u li̭ẹ vi̭u ni̭e mbi̭u pi̭u mi̭e tsɪ̣ tśi̭u

𗼃𘝯𘝵𗦳𘜶𗈁𗤶𗖵𗚜𘈈𗹙𘅫

Tang. 86 No. 507

śi̭e mbi̭oɯ ꞏɪn ndzi̭u li̭ẹ vi̭u ni̭e źi ꞏi̭e tha ꞏi̭uo lwə̣ mbi̭u śi̭oɯ

𗼃𘝯𘝵𗦳𘜶𗈁𗤶𗄊𗧯𗣩𘉐𗖰𗖵𗰖

Tang. 83 No. 369

śi̭e mbi̭oɯ ꞏɪn ndzi̭u phi mbi̭u ndźi̭ə tshi ngwu ldạ tsheɯ ndi̭e tśi̭ə

𗼃𘝯𘝵𗦳𗉣𗖵𘚢𘄴𗑾𗁅𘆻𗅆𘐡

Tang. 84 No. 670

śi̭e mbi̭oɯ ꞏɪn ndzi̭u ꞏɪn ni̭ə ꞏạ śi̭wạ mə tshi ngwu ndzai tśi̭u

𗼃𘝯𘝵𗦳𗗙𗍫𗰗𗒹𘋠𘄴𗑾𗃲𘅫

Tang. 85 No. 506

śi̭e mbi̭oɯ ꞏɪn ndzi̭u ꞏɪn ni̭uo li̭ẹ ki̭ụ tshweɯ sei li̭wu vi̭e śi̭ei

𗼃𘝯𘝵𗦳𗗙𘔼𘜶𗴿𗒀𗑗𗥩𘃡𗡶

Tang. 82 No. 532

śi̭e mbu źi̭ə̣ ti̭ẹ rẹɯ nɪ śi̭oɯ li̭a

𗼃𗠁𘟛𗳌𘋟𗫡𗰖𗖍

Tang. 65 No. 32

śi̭e mbu źi̭ə̣ ti̭ẹ rẹɯ nɪ tśhi̭a ꞏi̭uo ldi̭ə̣ śi̭oɯ li̭a ꞏɪ

𗼃𗠁𘟛𗳌𘋟𗫡𗣼𘉐𘏨𗰖𗖍𘘥

Tang. 66 Nos. 371–379

śi̭e mbu źi̭ə̣ ti̭ẹ rẹɯ nɪ ꞏi̭ạ tụ lwə̣ rại

𗼃𗠁𘟛𗳌𘋟𗫡𘉋𗡞𗖰𗚩

Tang. 67 No. 21

śi̭e mi̭ụo ldi̭ẹ ngụo ngụo ꞏɪn tśi̭eɯ ndzi̭ə? ngu to ꞏi̭a phôn tha ma ndzɪn vi̭ẹi mi̭ẹ mɪn li̭ẹ li̭ə ndu? mbi̭u ngwə li̭ẹ thẹi nɪn źi ꞏi̭e

𗼃𗌮𗆐𗄑𗄑𗗙𗵣𗪢𘇂𗧊𗐋𗴂𗢳𗴺𘈒𘘭𗇋𗤋𘜶𘆏𗷰𗮀𗥺𘜶𗶈𘟙𗄊𗧯

Tang. 70 No. 200

śi̭e nga ndźi̭ei ma ꞏi̭ə̣ nɪn ꞏi̭e twẹi ꞏɪn ꞏɪn tshi̭e li̭ə̣

𗼃𗲠𘕂𗴺𗍥𘟙𗹨𗺓𗗙𘍦𘎪𗔡

Tang. 71 No. 499

śi̭e ngi̭ə̣ ma ngu rại tsɪ̣ tśi̭u ki̭ụ tshweɯ tśhi̭e

𗼃𗄓𗴺𘇂𗚩𗹙𘅫𗴿𗒀𗺉

Tang. 78 Nos. 686–687

śi̭e ngi̭u ndźêi ma ꞏa si̭wə sei sei ka mbi̭u ꞏɪ ndzai tśi̭u wạ ngu tśi̭ə̣ kha ꞏo śi̭ei tsɪ̣ tśi̭u

𗼃𗌗𘖗𗴺𘓠𗪆𗑗𗑗𗈜𗮀𘘥𗃲𘅫𗛆𘇂𗹰𘂤𘃽𗡶𗹙𘅫

Tang. 465 No. 524

śi̭e rại mi ngwə̣ nɪn ꞏɪn ldi̭ə̣ ꞏụ mə twẹi mbi̭u ꞏa? ꞏɪn ꞏạ ꞏi̭ạ ndi̭ẹ ki̭ụ śi̭ei

𗼃𗮅𗓁𘓺𘟙𗗙𘏨𗔇𗰜𗺓𗖵𗈪𘍦𗰗𘉋𗴮𗴿𗡶

Tang. 79 Nos. 530–531

śi̭e tsai ma mbi̭u ki̭ụ tshweɯ vi̭e śi̭ei

𗼃𗣫𗴺𗖵𗴿𗒀𘃡𗡶

Tang. 69 No. 529

śi̭e tśhi̭eɯ ndi źi̭ọn lhu li̭ẹ thẹi nɪn thon lo ni̭e lwə̣ rại

𗼃𗤁𗏇𘗽𘎲𘜶𗶈𘟙𗁬𗓽𘆵𗖰𗚩

Tang. 77 Nos. 234–236

śi̭e tśi̭ə ndi̭u ndzi̭ẹ ma mbu źi̭ə̣ ti̭ẹ rẹɯ nɪ ꞏɪn ni̭e ꞏêi ꞏɪ li̭ẹ ꞏụ ꞏɪn lwə̣ rại

𗼃𗯵𘟣𗰛𗴺𗠁𘟛𗳌𘋟𗫡𗗙𘁝𗒘𘘥𘜶𗒛𗗙𗖰𗚩

Tang. 72 No. 381

śi̭e tsɪ̣ ndźi̭u wại mə ma

𗼃𗹙𗏴𗯿𗰜𗴺

Tang. 80 No. 294

śi̭e wạ li̭ẹ ldi̭ə̣ ndu ldi̭e nəɯ ndźi̭e thi̭oɯ ndwu ldi̭e ki̭ẹ nɪn źi ꞏi̭e lwə̣ rại

𗼃𗾟𘜶𘏨𗹶𗘲𗩴𗫻𗤓𗓦𗤱𗋒𘟙𗩾𗧯𗖰𗚩

Tang. 73 No. 231

śi̭e wə ngi̭u ri̭ụ ꞏɪn mbi̭ẹ ꞏôn

𗼃𗡡𘀄𘓄𗗙𗁦𗡙

Tang. 64 No. 390

śi̭e wə ngi̭u ri̭ụ ꞏɪn mi̭e źi̭ə̣ ꞏêi tshi̭ə

𗼃𗡡𘀄𘓄𗗙𗦻𘞌𗒘𘆖

Tang. 63 Nos. 254–257

śi̭e ꞏi̭ə̣ nɪn pha nwi mbu źi̭ə̣ ti̭ẹ rẹɯ nɪ li̭ẹ ꞏụ lwə̣ rại

𗼃𗍥𘟙𗧤𗩱𗠁𘟛𗳌𘋟𗫡𘜶𗒛𗖰𗚩

Tang. 81 No. 380

si̭eɯ lhei li̭wu ꞏi̭e pa mi̭ụo ꞏi̭u tsɪn ꞏɪn ngê twụ ki̭ẹ la

𗆧𗯝𗝕𗱪𗴟𗌮𗙼𗥤𗗙𗣓𗯩𗋒𘐇

Tang. 282 No. 630

si̭eɯ lhei rə̣ ndzi̭wo sɪn li̭ạ pi̭u tśhi̭e

𗆧𗯝𘗊𘓐𗊴𗅏𗚜𗺉

Tang. 281 No. 696

si̭eɯ lhei ꞏi̭u vi̭e źi̭on la

𗆧𗯝𗏹𘃡𘓋𘐇

Tang. 280 No. 629

śi̭ə tshi̭e ni lhe phi̭oɯ mbi̭u źi̭on la tshi ngwu

𗖊𘎪𗨉𗨙𘜼𗖵𘓋𘐇𘄴𗑾

Tang. 424 No. 608

śi̭oɯ li̭a

𗰖𗖍

Tang. 92 Nos. 440–442

śi̭wạ mə tśhi̭a ꞏi̭uo nẹi

𗒹𘋠𗣼𘉐𘀼

Tang. 221 No. 421

śi̭wạ mə tśi̭a ki̭ạ ngwu ldi̭ẹ mə tshi wo ndạ

𗒹𘋠𗵘𗴒𗳒𗥃𘋠𘄴𗧘𘒣

Tang. 455 No. 505

śi̭wạ tha tshi̭e me ngwə lwə̣ rại

𗒹𗢳𘎪𗾈𗥺𗖰𗚩

Tang. 422 No. 273

śi̭wạ tha ꞏi̭ạ tshɪ tsɪn ri̭ə̣ tshi̭e li̭ẹ thon lo ni̭e me ngwə lwə̣ rại

𗒹𗢳𘉋𘋢𗥤𘙇𘎪𘜶𗁬𗓽𘆵𗾈𗥺𗖰𗚩

Tang. 220 No. 272

sɪ pi lhi̭ə ndzi̭e śi̭oɯ ri̭ụ pi̭ẹ

𗸹𗭫𗂧𘘚𗰖𗯨𗗎

Tang. 428 No. 762

sọ ldi̭ə̣ mbi̭ẹ ꞏôn li̭a

𘕕𘏨𗁦𗡙𗖍

Tang. 303 No. 447

sọ li̭wụ ngi̭ə ꞏụ ndźi̭u ki̭ẹ

𘕕𘛽𗢭𗒛𗏴𗋒

Tang. 416 No. 493

sọ li̭wụ ngi̭u ma ꞏɪn źi̭on la

𘕕𘛽𗘅𗴺𗗙𘓋𘐇

Tang. 299 No. 631

sọ mbi̭oɯ ngi̭ə ꞏa si̭wan kwi ꞏiwə̣

𘕕𘝯𗢭𘗠𘀴𘖜𘝞

Tang. 304 No. 647

sọ tseɯ dźi̭ại rẹɯ li̭a

𘕕𗡪𘕋𗍓𗖍

Tang. 488 No. 452

sọ ꞏạ ngwə tha mbi̭u dźi̭ại rẹɯ tshi ngwu

𘕕𗰗𗏁𗢳𗖵𘕋𗍓𘄴𗑾

Tang. 301 No. 103

sọ ꞏạ ngwə tha nɪ ngu ꞏạ sọ ndi̭ẹ

𘕕𗰗𗏁𗢳𘆄𗦬𗰗𘕕𗴮

Tang. 483 No. 713

sọ ꞏụ źi̭ei pha śi̭ei

𘕕𗒛𗉛𗧤𗡶

Tang. 302 Nos. 545–546

swɪ ngwə nɪn thẹi li̭ẹ wụo le lwə̣ rại

𘞗𗥺𘟙𗶈𘜶𗀝𗀪𗖰𗚩

Tang. 61 Nos. 201–213

tha mə ndźêi ndzi̭ə̣ lwə̣ rại

𗢳𗰜𘝦𗄭𗖰𗚩

Tang. 135 No. 6

tha mo li̭ẹ ndzi̭e ni̭e mbi̭oɯ mə ma

𗣩𘉒𘜶𘘚𗤶𘝯𗰜𗴺

Tang. 400 No. 435

tha nɪ ꞏi̭u ri̭ẹ śi̭wạ wạ lwə̣ tshi̭ə

𗢳𘆄𗙼𗙷𗒹𗛆𗖰𘆖

Tang. 496 No. 453

tha tshi̭e kẹi mbi źi̭ə̣ li̭e lwə̣ rại

𗢳𘎪𗵒𘉍𘁛𘞁𗖰𗚩

Tang. 431 No. 353

tha tshi̭e kẹi ndźi̭ə tha tśi̭eɯ li̭ẹ pi̭ụ tśhi̭a ldọ wại mbi mi̭ụo ldi̭ẹ thon lo ni̭e lwə̣ rại

𗢳𘎪𗵒𘚢𗢳𗵣𘜶𘉡𗣼𗟚𗯿𘉍𗌮𗆐𗁬𗓽𘆵𗖰𗚩

Tang. 144 Nos. 198–199

tha tshi̭e ki̭wẹ ngi̭ẹ ti̭ẹ tạ phi thon lo ni̭e lwə̣ rại

𗢳𘎪𘝚𗧹𗟥𗁿𗟻𗁬𗓽𘆵𗖰𗚩

Tang. 145 No. 287

tha tshi̭e ldi̭ẹ ndzi̭wo ri̭ụ kha to śi̭a lwə̣ rại

𗢳𘎪𗥃𘓐𗯨𘂤𗧊𗜓𗖰𗚩

Tang. 146 No. 5

tha tshi̭e ldi̭ə̣ ndzi̭ụ lwə̣ rại

𗢳𘎪𘏨𗼮𗖰𗚩

Tang. 153 No. 165

tha tshi̭e lə ꞏi̭a ti̭ẹ tshɪ tsɪn nda ꞏi̭ə̣ lwə̣ rại

𗢳𘎪𘈟𗐜𗟥𘋢𗥤𗞞𗤄𗖰𗚩

Tang. 411 No. 350

tha tshi̭e li̭ẹ ndzi̭wo ꞏi̭ạ ndwẹɯ lwə̣ rại

𗢳𘎪𘜶𘓐𘉋𗫨𗖰𗚩

Tang. 152 No. 190

tha tshi̭e li̭ẹ pi̭ụ tśhi̭a ldọ mbi ri̭ụ ngi̭ə̣ ngi̭ẹ ri̭ụ ?a ngi̭ẹ ndzi̭wu ngi̭u ri̭ụ thon lo ni̭e lwə̣ rại

𗢳𘎪𘜶𘉡𗣼𗟚𘉍𗱕𗄓𗵫𘛥𗌻𗧹𗷣𘀄𘓄𗁬𗓽𘆵𗖰𗚩

Tang. 157 Nos. 196–197

tha tshi̭e li̭ẹ tśhi̭a wạ nəɯ ꞏi̭ə̣ tśi̭wẹ ꞏi̭u lwə̣ rại

𗢳𘎪𘜶𗣼𗾟𗩴𘃨𗼄𘕤𗖰𗚩

Tang. 160 No. 105

tha tshi̭e mi̭ụo ldi̭ẹ ngụo ngụo źi ꞏi̭eɯ ꞏi̭wêi sọ ꞏạ ngwə tha dźi̭ại rẹɯ tsɪ̣ tśi̭u

𗢳𘎪𗌮𗆐𗄑𗄑𗄊𗪲𗒐𘕕𗰗𗏁𗢳𘕋𗍓𗹙𘅫

Tang. 136 Nos. 513–518

tha tshi̭e ndźi̭o ꞏa? xân lwə̣ rại

𗢳𘎪𘙲𗥼𗱔𗖰𗚩

Tang. 165 No. 1

tha tshi̭e nɪ sweɯ pa źi̭a po lo mbi̭e lwə̣ rại

𗢳𘎪𗫡𗮔𘄒𘎑𘏞𗓽𗕥𗖰𗚩

Tang. 159 No. 64

tha tshi̭e ri̭ụ tha lwə̣ rại

𗢳𘎪𗱕𗢳𗖰𗚩

Tang. 151 No. 119

tha tshi̭e śi̭e li̭ẹ ꞏụ sọ mbi̭u ti̭ẹi lwə̣ rại

𗢳𘎪𗼃𘜶𗒛𘕕𗖵𗨳𗖰𗚩

Tang. 141 Nos. 382–383

tha tshi̭e śi̭e ngi̭ə̣ ma thon lo ni̭e lwə̣ rại

𗢳𘎪𗼃𗄓𗴺𗁬𗓽𘆵𗖰𗚩

Tang. 142 Nos. 259–267

tha tshi̭e śi̭e tha ma pa źi̭a ni̭e lwə̣ rại tshi̭ə ꞏi̭e śi̭ei tshi ngwu

𗢳𘎪𗼃𗢳𗴺𘄒𘎑𗤶𗖰𗚩𘆖𗧯𗡶𘄴𗑾

Tang. 68 Nos. 552–553

tha tshi̭e śi̭e tha ma pa źi̭a po lo mbi̭e ton ni̭e lwə̣ rại

𗢳𘎪𗼃𗢳𗴺𘄒𘎑𘏞𗓽𗕥𗸰𗤶𗖰𗚩

Tang. 138, 139 Nos. 70–77

tha tshi̭e śi̭e tha ma pa źi̭a tshi̭ə śi̭ei tshi ngwu

𗢳𘎪𗼃𗢳𗴺𘄒𘎑𘆖𗡶𘄴𗑾

Tang. 140 No. 558

tha tshi̭e śi̭ə ndzwɪ pa źi̭a po lo mbi̭e ton lwə̣ rại

𗢳𘎪𗷅𘋨𘄒𘎑𘏞𗓽𗕥𗸰𗖰𗚩

Tang. 143 No. 69

tha tshi̭e son mi̭a ngo ndi̭ẹi lwə̣ rại

𗢳𘎪𘘵𗮴𗥓𗇫𗖰𗚩

Tang. 148 No. 271

tha tshi̭e tha ma sọ tsɪ̣ ꞏụ to we pa źi̭a po lo mbi̭e ton lwə̣ rại

𗢳𘎪𗢳𗴺𘕕𗹙𗔇𗧊𘎳𘄒𘎑𘏞𗓽𗕥𗸰𗖰𗚩

Tang. 164 Nos. 22–31

tha tshi̭e tseɯ lwə̣ rại

𗢳𘎪𗡚𗖰𗚩

Tang. 163 No. 4

tha tshi̭e tśi̭a pho phi khi̭eɯ lwə̣ rại

𗢳𘎪𗳻𗣧𘜉𗴼𗖰𗚩

Tang. 154 No. 3

tha tshi̭e vi̭a ma li̭ẹi li̭ə lwə̣ rại

𗢳𘎪𗔀𗴺𘘖𗊢𗖰𗚩

Tang. 150 Nos. 181–185

tha tshi̭e we la lwə̣ rại

𗢳𘎪𘎳𗄼𗖰𗚩

Tang. 161 Nos. 343–345

tha tshi̭e źə ldɪ̣ lwə̣ rại

𗢳𘎪𘉌𗗘𗖰𗚩

Tang. 156 No. 269

tha tshi̭e źi̭ọn mɪ pi̭ụ tha mbi̭oɯ lwə̣ rại si̭u tsə̣ ngi̭ə

𗢳𘎪𘗽𘖑𗆄𗢳𘝯𗖰𗚩𗼫𗿧𘋓

Tang. 321 No. 297

tha tshi̭e źi̭ọn ndźi̭o lwə̣ rại

𗢳𘎪𘗽𘙲𗖰𗚩

Tang. 158 Nos. 341–342

tha tshi̭e ꞏa? mi thon lwə̣ rại

𗢳𘎪𗠝𗓁𗁬𗖰𗚩

Tang. 147 Nos. 106–109

tha tshi̭e ꞏa? phi ndi̭ẹi ꞏi̭e li̭e si si̭ẹ tɪn thon lo ni̭e lwə̣ rại

𗢳𘎪𗠝𗁡𘘍𗷩𗹪𗭪𘄡𗉃𗁬𗓽𘆵𗖰𗚩

Tang. 149 No. 286

tha tshi̭e ꞏi̭eɯ ngo ti̭ẹ lwə̣ rại

𗢳𘎪𘝘𗥓𗟥𗖰𗚩

Tang. 162 No. 270

tha tśi̭eɯ ni̭e ri̭ụ ꞏệi mbi̭oɯ tshɪ tsɪn li̭ẹ thon lo ni̭e lwə̣ rại

𗢳𗵣𗤶𗯨𗙏𘝯𘋢𗥤𘜶𗁬𗓽𘆵𗖰𗚩

Tang. 132 Nos. 332–334

tha tśi̭eɯ ni̭e ri̭ụ ꞏệi mbi̭oɯ tshɪ tsɪn lwə̣ rại

𗢳𗵣𗤶𗯨𗙏𘝯𘋢𗥤𗖰𗚩

Tang. 130 Nos. 325–330

tha tśi̭eɯ ni̭e ri̭ụ ꞏệi mbi̭oɯ tshɪ tsɪn ngo ndi̭ẹi we tsɪ̣ lwə̣ rại

𗢳𗵣𗤶𗯨𗙏𘝯𘋢𗥤𗥓𗇫𘎳𗹙𗖰𗚩

Tang. 131 No. 331

tha tśi̭eɯ ni̭e thon lo ni̭e lwə̣ rại

𗢳𗵣𗤶𗁬𗓽𘆵𗖰𗚩

Tang. 133 Nos. 335–340

tha ꞏi̭u śi̭a ni̭wə̣ li̭a

𗢳𗙼𗞔𘐂𗖍

Tang. 134 Nos. 443–444

thi̭oɯ tsɪ̣ ri̭ạ sei lwə̣ rại ri̭ụ ꞏệi mbi̭oɯ tshɪ tsɪn nɪ ꞏa tɪn

𗤓𗹙𗤻𗑗𗖰𗚩𗯨𗙏𘝯𘋢𗥤𗫡𘗠𘄿

Tang. 219 Nos. 82–83

thi̭oɯ tsɪ̣ ri̭ạ sei lwə̣ rại

𗤓𗹙𗤻𗑗𗖰𗚩

Tang. 218 Nos. 78–80

thi̭oɯ tsɪ̣ ri̭ạ sei ni̭e lwə̣ rại

𗤓𗹙𗤻𗑗𗤶𗖰𗚩

Tang. 430 No. 81

thi̭oɯ tsɪ̣ śi̭e mbu ndźi̭e lwə̣ rại

𗤓𗹙𗼃𗠁𗫻𗖰𗚩

Tang. 216 No. 188

thɪ ꞏa kɪ nɪ sen ndo mbi̭u ti̭ẹi śi̭ei

𘌽𘕿𘙌𗫡𗗆𘋩𗖵𗨳𗡶

Tang. 452 No. 551

thon tśhi̭on lhi̭ə ndzi̭e mbi pi̭ụ ꞏi mi̭e ꞏu ndźi̭e tśhi̭ə ndzi̭e ꞏi ndzi̭wo tha wo nda ꞏi̭ə̣ ni̭ə ꞏạ ngwə ꞏi̭ə̣ kụ

𗁬𗕸𗂧𘘚𘉍𗃵𗫔𗎭𗅁𗫻𗉘𗿳𗫔𘓐𗢳𗧘𗞞𗤄𗍫𗰗𗏁𗤄𗊬

Tang. 186 Nos. 719–734

thu phɪn źi śi̭oɯ

𘊴𘒨𗄊𗰖

Tang. 394 Nos. 666–668

ti̭ẹi tɪ̣ śi̭ei

𗠇𗅲𗡶

Tang. 482 No. 699

tɪ̣

𗪼

Tang. 413 No. 752

tɪn tshi sọ

𗉃𘄴𘕕

Tang. 368 No. 756

tsa mbi ti ꞏɪn ndi̭ọn tśi̭ə

𗉅𘉍𘆨𗗙𗹢𘐡

Tang. 94 No. 671

tsə̣ mbi ngôn we ꞏi̭ə̣ nɪn ꞏiwə̣ ni̭ə ndi̭ẹ

𗿧𘉍𗗚𘎳𗍥𘟙𘝞𗍫𗴮

Tang. 241 No. 711

tsə̣ ndzi̭e nâɯ ꞏi̭eɯ mbi śi̭wạ tha ꞏɪn mə ti̭ẹi tśhi̭a ꞏi̭uo lwə̣ rại

𗿧𘘚𗋡𗲈𘉍𗒹𗢳𗗙𗰜𘓞𗣼𘉐𗖰𗚩

Tang. 240 Nos. 145–148

tsə̣ ni̭a ngwə ma ki̭ụ śi̭ei tśi̭ə tshi̭e la

𗩨𗰞𘓱𗴺𗴿𗡶𘐡𘎪𘐇

Tang. 481 No. 640

tśhi̭a nɪn mi ꞏiwə̣ ꞏɪn wạ ki̭ụ śi̭ei

𗣼𘟙𗅋𘝞𗗙𗾟𗴿𗡶

Tang. 237 No. 540

tśhi̭a tsɪ̣ wo tśi̭ə

𗣼𗹙𗧘𘐡

Tang. 239 No. 678

tśhi̭a wo nga ndźi̭on tshi ngwu ri̭ẹ phe

𗣼𗧘𗲠𘞃𘄴𗑾𗇎𘏒

Tang. 236 No. 572

tśhi̭a wo nga ndźi̭on tshi ngwu

𗣼𗟭𗲠𘞃𘄴𗑾

Tang. 230 Nos. 569–571

tśhi̭a wo ngə̣ɯ leɯ tseɯ wo ki̭ẹ la

𗣼𗟭𘞫𘈩𗡪𗧘𗋒𘐇

Tang. 234 No. 627

tśhi̭a wo ngə̣ɯ ri̭ạ ngɪn ꞏi̭ə̣ tsɪn ngi̭ẹ mbi̭u kạɯ tɪn

𗣼𗟭𘞫𘈃𘍳𘃨𘑶𘞙𗖵𘐷𘄿

Tang. 233 No. 425

tśhi̭a wo ngə̣ɯ ri̭ạ ngɪn ꞏi̭ə̣

𗣼𗟭𘞫𘈃𘍳𘃨

Tang. 232 Nos. 423–424

tśhi̭a wo ngə̣ɯ ꞏɪn ngwi wo ndźi̭u si

𗣼𗟭𘞫𗗙𗣃𗧘𗏴𗭪

Tang. 231 Nos. 426–429

tśhi̭a wo phi na ti̭ẹ ꞏɪn ꞏiwə̣ źi̭on ki̭ẹ

𗣼𗟭𗉣𗤼𗟥𗗙𘝞𘓋𗋒

Tang. 229 Nos. 489–490

tśhi̭a wo phi ꞏɪn ndu? tsu

𗣼𗟭𗉣𗗙𗷰𗥣

Tang. 235 No. 746

tśhi̭a wo xwɪ̣ ni̭ə sɪn ꞏɪn ldi̭ə ki̭ẹ la

𗣼𗧘𘏩𗍫𗊴𗗙𗧙𗋒𘐇

Tang. 458 No. 637

tśhi̭a ꞏi̭ạ ti̭ẹi mi̭e vi̭ạ śi̭ei tshi ngwu

𗣼𘋮𗠇𘈈𘐉𗡶𘄴𗑾

Tang. 238 No. 573

tśhi̭eɯ hūm? tshi ngwu

𗤁𗦀𘄴𗑾

Tang. 369 No. 253

tśhi̭eɯ tsai ma ki̭ụ tshweɯ tśhi̭e

𗤁𗣫𗴺𗴿𗒀𗺉

Tang. 370 No. 698

tśhi̭eɯ tśi̭a tśhi̭e

𗤁𗵘𗺉

Tang. 374 No. 189

tśhi̭eɯ tsɪ̣ lwu ꞏwọn tśi̭a tśi̭ə

𗤁𗹙𗋅𘍞𗵘𘐡

Tang. 354 Nos. 684–685

tśhi̭eɯ tsɪ̣ ꞏɪn kwə̣ tshi ngwu

𗤁𗹙𘝵𘓷𘄴𗑾

Tang. 371 Nos. 602–605

tshɪ tsɪn ndźêi la

𘋢𗥤𘝦𘐇

Tang. 242 No. 91

tshɪ tsɪn ndźêi nga ndźi̭on la

𘋢𗥤𘝦𗲠𗢶𘐇

Tang. 244 No. 628

tshɪ tsɪn ndźêi ꞏɪn ni̭ə tsẹɯ kạ

𘋢𗥤𘝦𗗙𗍫𗑝𗆔

Tang. 245 No. 706

tshɪ tsɪn ndźêi ꞏu mụo

𘋢𗥤𘝦𗪟𗹍

Tang. 243 No. 747

tśi̭a mi̭a ngwu śi̭oɯ ꞏi̭ə̣ nɪn ngwi ꞏɪn phe si la

𗵘𗫴𗟲𗰖𗍥𘟙𗣃𗗙𘏒𗭪𘐇

Tang. 251 Nos. 386–387

tśi̭a ꞏɪn źi̭ạ phi̭a ndu? śi̭ei tshi ngwu

𗵘𗗙𘂳𗖈𗷰𗡶𘄴𗑾

Tang. 252 No. 574

tśi̭ẹi ngi̭ẹ ngi̭u ndźêi thon lo ni̭e lwə̣ rại

𘍔𗧹𗥞𘖗𗁬𗓽𘆵𗖰𗚩

Tang. 298 No. 285

tśi̭eɯ pi̭ụ źi ꞏi̭e

𗵣𗖻𗄊𗧯

Tang. 109 Nos. 431–432

tśi̭eɯ pi̭ụ ꞏɪn mbu tha ma ki̭ụ tshweɯ tśhi̭e

𗵣𗖻𘍦𗠁𗢳𗴺𗴿𗒀𗺉

Tang. 107 No. 392

tśi̭eɯ pi̭ụ ꞏɪn mbu tha ma nɪ ꞏɪn ki̭ụ tshweɯ dźi̭ại rẹɯ vi̭e śi̭ei

𗵣𗖻𘍦𗠁𗢳𗴺𘆄𗗙𗴿𗒀𘕋𗍓𘃡𗡶

Tang. 106 No. 535

tśi̭eɯ pi̭ụ ꞏɪn mbu tha ma ꞏɪn tụ ndźi̭on ꞏɪn la vi̭e śi̭ei

𗵣𗖻𘍦𗠁𗢳𗴺𗗙𗡞𗢶𘝵𘐇𘃡𗡶

Tang. 108 No. 536

tśi̭eɯ pi̭ụ ꞏɪn mbu źi ꞏi̭e tha ꞏi̭uo lwə̣ mbi̭u śi̭oɯ

𗵣𗖻𘍦𗠁𗄊𗧯𗣩𘉐𗖰𗖵𗰖

Tang. 109 Nos. 654–658

tśi̭ə ndi̭u ndzi̭ẹ ma mbu źi̭ə̣ ti̭ẹ rẹɯ nɪ ni̭e lwə̣ rại

𗯵𘟣𗰛𗴺𗠁𘟛𗳌𘋟𗫡𗤶𗖰𗚩

Tang. 401 Nos. 356–361

tśi̭ə ndi̭u ndzi̭ẹ śi̭e wə ngi̭u ri̭ụ ꞏɪn ꞏi̭eɯ ꞏi̭wêi ꞏôn śi̭a

𗯵𘟣𗰛𗼃𗡡𘀄𘓄𗗙𗪲𗒐𗡙𗜓

Tang. 402 No. 455

tśi̭ə ndi̭u ndzi̭ẹ ꞏi̭ə̣ nɪn ngi̭u ma ꞏɪn tśi̭a tshweɯ

𗯵𘟣𗰛𗍥𘟙𗘅𗴺𗗙𗍺𘐔

Tang. 414 No. 528

tśi̭ə ndi̭u to ngi̭u ri̭ụ nɪ me ꞏɪn tśi̭a tshweɯ

𗯵𘟣𗧊𘀄𘓄𗫡𗾈𗗙𗍺𘐔

Tang. 403 No. 527

tśi̭ə si̭ẹ tha ꞏi̭u

𘐡𘄡𗢳𗾤

Tang. 427 No. 761

tśi̭ə tśhi̭eɯ tsɪ̣ ki̭ụ tshweɯ tśhi̭e ngạ

𘐡𗤁𗹙𗴿𗒀𗺉𘄽

Tang. 277 No. 695

vi̭e mo khɪn lwə̣ rại

𘃣𘉒𘛮𗖰𗚩

Tang. 172 No. 159

vi̭e mo khɪn ri̭ə̣ tshi̭e lwə̣ rại

𘃣𘉒𘛮𘙇𘎪𗖰𗚩

Tang. 171 Nos. 160–164

wạ li̭ẹ ki̭ụ tshweɯ tśhi̭e ꞏa? ndi̭ẹ

𗾟𘜶𗴿𗒀𗺉𗈪𗴮

Tang. 361 No. 712

wại mə ngwu li̭ẹ rại ri̭ẹ_…_lwu phi śi̭ei tshi ngwu

𗯿𗜐𗳒𘜶𗴴𗑠…𗋅𗟻𗡶𘄴𗑾

Tang. 285 No. 589

xêɯ ldeɯ źi śi̭oɯ la

𗫦𗦇𗄊𗰖𘐇

Tang. 445 No. 636

xêɯ ldeɯ źi śi̭oɯ ꞏɪn ki̭ẹ ldi̭ə̣

𗫦𗦇𗄊𗰖𗗙𗋒𘓆

Tang. 494 No. 439

xọn tśi̭eɯ mə ndzi̭e ndzi̭u tɪ̣

𘔘𗉔𗰜𘘚𘒩𗅲

Tang. 111 No. 715

xọn tśi̭eɯ mə ndzi̭e tshweɯ mbi̭ẹ phe ndźi̭u tshi la

𘔘𗉔𗰜𘘚𗷖𗡺𘏒𗏴𘄴𘐇

Tang. 112 No. 617

źi phi̭u phi lwə̣ rại

𗩾𗨁𗉣𗖰𗚩

Tang. 419 No. 351

źi rại sei lhi̭ə we ki̭ụ li̭a

𗩾𗴴𗑗𗂧𘎳𗴿𗖍

Tang. 408 No. 449

źi̭ẹ ti̭ẹi mi̭e vi̭ạ śi̭ei tshi ngwu

𗋽𗠇𘈈𘐉𗡶𘄴𗑾

Tang. 288 No. 268

źi̭ə̣ mə mi dźi̭ại rẹɯ tśhi̭e

𘟛𗰜𗼇𘕋𗍓𗺉

Tang. 207 No. 690

źi̭ə̣ mə mi kha kɪ ꞏo vi̭e ꞏi̭u dźi̭ại rẹɯ

𘟛𗰜𗼇𘂤𘙌𘃽𘃡𗏹𘕋𗍓

Tang. 208 No. 744

źi̭ọn mɪ pi̭ụ lwə̣ rại

𘗽𘖑𗆄𗖰𗚩

Tang. 409 No. 195

źi̭ọn ndza ndi̭e tśi̭ə ndzi̭u lhe tśi̭ə tshi ngwu

𘗽𘞵𗅆𘐡𗦳𗨙𘐡𘄴𗑾

Tang. 322 Nos. 591–592

źụ mbi̭u wạ li̭ẹ sọ ldi̭ə̣ ki̭ụ tshweɯ vi̭e śi̭ei

𗿢𗖵𗾟𘜶𘕕𘏨𗴿𗒀𘃡𗡶

Tang. 212 No. 539

ꞏa khi̭u li̭ẹ ndzi̭e ndwẹɯ ngôn ꞏwọn sweɯ tɪ̣ mɪn ni̭uo ꞏiwə̣

𘗠𗯴𘜶𘘚𗫨𗗚𘍞𗭼𗪼𗤋𗅉𘝞

Tang. 412 No. 653

ꞏạ ldi̭ẹ mə tśhi̭e tsi̭wụ khi

𗰗𗥃𘋠𗺉𘄩𗒯

Tang. 123 No. 717

ꞏạ leɯ ni̭ẹ me ngwə ni̭e lwə̣ rại

𗰗𘈩𘅞𗾈𗥺𗤶𗖰𗚩

Tang. 364 No. 238

ꞏạ ngwə ngwə ma mbi̭ẹ ꞏôn

𗰗𗏁𘓱𗴺𗁦𗡙

Tang. 89 No. 385

ꞏạ ni̭ə ni̭uo śi̭o li̭a ꞏɪn lwə̣ rại

𗰗𗍫𘔼𗄈𗏿𘍦𗖰𗚩

Tang. 363 Nos. 186–187

ꞏạ nɪn lwə̣ rại

𗰗𘟙𗖰𗚩

Tang. 362 No. 346

ꞏạ ꞏi̭êɯ ldi̭ə̣

𗰗𗆼𘓆

Tang. 365 No. 438

ꞏa? phi tha mo tśhi̭a wo ri̭ẹ mbi̭u mə ma

𗠝𗁡𗣩𘉒𗣼𗧘𗑠𗖵𗰜𗴺

Tang. 305 No. 291

ꞏêi tśi̭a ni̭e sweɯ

𗒘𗵘𗤶𗮔

Tang. 489 Nos. 766–767

ꞏêi tsɪ̣ si̭ẹ źi̭ə̣ śi̭e ꞏi̭eɯ kha ꞏɪn ꞏi̭eɯ ꞏi̭wêi tśi̭ə

𗒘𗎫𘄡𘞌𗵆𗨄𘂤𘝵𗪲𗒐𘐡

Tang. 204 No. 675

ꞏi̭ạ mə mbi̭ạ li̭ə

𘉋𘋠𗁊𗊢

Tang. 123 No. 718

ꞏi̭a phôn ma mbi̭u ti̭ẹi mi̭e tsɪ̣ tśi̭u tshi ngwu

𗐋𗴂𗴺𗖵𗠇𘈈𗹙𘅫𘄴𗑾

Tang. 173 No. 560

ꞏi̭ạ sweɯ se

𘉋𗭼𘏋

Tang. 210 No. 745

ꞏi̭e ngi̭ə̣ phe tśhi̭e

𗹨𗫗𘏒𗺉

Tang. 482 No. 699

ꞏi̭ẹ ndi ngwə tshi̭ə śi̭ei tshi ngwu

𘊝𗏇𗥺𘆖𗡶𘄴𗑾

Tang. 278 Nos. 587–588

ꞏi̭ẹ tụ tɪ̣ thon lo ni̭e lwə̣ rại

𘊝𗡞𘟩𗁬𗓽𘆵𗖰𗚩

Tang. 279 No. 274

ꞏi̭ẹi mbi̭u ꞏi̭ə̣ kụ ni̭ə ꞏạ ngwə tɪn

𗫸𗎹𗤄𗊬𗍫𗰗𗏁𘄿

Tang. 397 No. 704

ꞏi̭ə̣ mbi nɪn śi̭wạ tha si̭wə̣ tśi̭ə̣ tsɪ̣ tśi̭u

𗍥𘉍𘟙𗒹𗢳𘁈𗹰𗹙𘅫

Tang. 456 No. 522

ꞏi̭ə̣ nɪn ki̭ẹ sɪn li̭ẹ tshọ nga ndźi̭u li̭a

𗍥𘟙𗹡𗹬𘜶𘉏𗲠𗏴𗖍

Tang. 270 No. 446

ꞏi̭ə̣ nɪn li̭wụ ngu tśi̭ə̣ ꞏɪn mbi̭ẹ ꞏôn ꞏạ ldi̭ẹ li̭a

𗍥𘟙𗣏𘇂𗹰𗗙𗁦𗡙𗰗𗥃𗖍

Tang. 267 No. 445

ꞏi̭ə̣ nɪn mɪ lhəɯ ma mbi̭u ndzi̭ə̣ ndźi̭ə la vi̭e śi̭ei tśi̭ə

𗍥𘟙𘝳𗥔𗴺𗖵𗄭𘚢𘐇𘃡𗡶𘐡

Tang. 266 No. 680

ꞏi̭ə̣ nɪn mɪ lhəɯ ma mbi̭u si̭ẹ pi̭u ndzi̭ə̣ ndzwɪ śi̭ei tshi ngwu

𗍥𘟙𘝳𗥔𗴺𗖵𘄡𗚜𗼋𘃚𗡶𘄴𗑾

Tang. 264 No. 585

ꞏi̭ə̣ nɪn mɪ lhəɯ ma ꞏɪn ri̭ạ ndi̭e vi̭e śi̭ei

𗍥𘟙𘝳𗥔𗴺𗗙𗆖𗅆𘃡𗡶

Tang. 266 No. 542

ꞏi̭ə̣ nɪn nga ndźi̭ei źi̭ə̣ ma ꞏɪn ki̭ụ śi̭ei tshi ngwu

𗍥𘟙𗲠𘕂𘁮𗴺𗗙𗴿𗡶𘄴𗑾

Tang. 268 No. 586

ꞏi̭ə̣ nɪn ngi̭u ma mbi̭u ndzi̭ə̣ ndźi̭wa ndi̭e vi̭e śi̭ei tshi ngwu

𗍥𘟙𗘅𗴺𗖵𗄭𘃪𗅆𘃡𗡶𘄴𗑾

Tang. 256 No. 577

ꞏi̭ə̣ nɪn ngi̭u ma mbi̭u ni̭ẹ ldạ nɪ ndzwɪ ndzi̭eɯ śi̭ei tshi ngwu

𗍥𘟙𗘅𗴺𗖵𘅞𗁅𘆄𗚔𘚎𗡶𘄴𗑾

Tang. 262 No. 583

ꞏi̭ə̣ nɪn ngi̭u ma mbi̭u ni̭ə ngɪ ti̭ẹi śi̭o ndzi̭u ꞏi̭u śi̭ei tshi ngwu

𗍥𘟙𗘅𗴺𗖵𗾞𘈚𘓞𗄈𘒩𘕤𗡶𘄴𗑾

Tang. 255 Nos. 575–576

ꞏi̭ə̣ nɪn ngi̭u ma mbi̭u sei li̭e ngwu nɪn tshi̭ə vi̭e śi̭ei

𗍥𘟙𗘅𗴺𗖵𗑗𘛧𗳒𗶚𘆖𘃡𗡶

Tang. 260 No. 541

ꞏi̭ə̣ nɪn ngi̭u ma mbi̭u ti̭ẹi ndzi̭ụ ꞏi̭wêi lhe śi̭ei tshi ngwu

𗍥𘟙𗘅𗴺𗖵𗠇𗡄𗒐𗨙𗡶𘄴𗑾

Tang. 257 No. 578

ꞏi̭ə̣ nɪn ngi̭u ma mbi̭u źi̭ẹ pi̭u mi̭e vi̭e śi̭ei tshi ngwu

𗍥𘟙𗘅𗴺𗖵𘓊𗚜𘈈𘃡𗡶𘄴𗑾

Tang. 259 No. 580

ꞏi̭ə̣ nɪn ngi̭u ma mbi̭u ꞏɪ me ndi̭e vi̭e śi̭ei tshi ngwu

𗍥𘟙𗘅𗴺𗖵𘃊𗒾𗅆𘃡𗡶𘄴𗑾

Tang. 258 No. 579

ꞏi̭ə̣ nɪn ngi̭u ma ndo ti̭ẹi mi̭e khu śi̭ei tshi ngwu

𗍥𘟙𗘅𗴺𘋩𗠇𘈈𗼒𗡶𘄴𗑾

Tang. 261 Nos. 581–582

ꞏi̭ə̣ nɪn ngi̭u ma ndo to źi dźi̭ại rẹɯ ꞏiwə̣

𗍥𘟙𗘅𗴺𘋩𗑷𗄊𘕋𗍓𘝞

Tang. 263 No. 584

ꞏi̭ə̣ nɪn ngi̭u ma ꞏɪn pi̭u mi̭e tsɪ̣ tśi̭u

𗍥𘟙𗘅𗴺𗗙𗚜𘈈𗹙𘅫

Tang. 459 No. 523

ꞏi̭ə̣ nɪn tɪn źi̭ụ ni̭e ꞏu ꞏi̭e ldeɯ

𗍥𘟙𗉃𘔅𗤶𗅁𗧯𗦇

Tang. 269 No. 433

ꞏi̭ə̣ nɪn ꞏụ tśhi̭e tsi̭wụ khi

𗍥𘟙𗒛𗺉𘄩𗒯

Tang. 448 No. 764

ꞏi̭ə̣ nɪn ꞏụ ꞏạ ldi̭ẹ mə tśhi̭e tsi̭wụ khi

𗍥𘟙𗒛𗰗𗥃𘋠𗺉𘄩𗒯

Tang. 468 No. 765

ꞏi̭on lhi̭wo mbi̭oɯ

𘆊𗆮𘝯

Tang. 287 Nos. 302–303

ꞏi̭u kha ndzi̭e ldi̭ə̣ mə ma

𘌈𘀺𘘚𗼻𗰜𗴺

Tang. 174 No. 293

ꞏi̭u vi̭e ldeɯ tsɪ̣ tśi̭u źi̭on tshi̭e phe la ꞏiwə̣

𗏹𘃡𗦇𗹙𘅫𘓋𘎪𘏒𘐇𘝞

Tang. 317 No. 648

ꞏi̭u vi̭e ldeɯ tsɪ̣ tśi̭u

𗏹𘃡𗦇𗹙𘅫

Tang. 316 No. 520

ꞏɪ me ngwu ndwẹɯ li̭ạ śi̭ei mbi sweɯ ndi̭e tshi ngwu

𘃊𗒾𗳒𗫨𘕥𗡶𘉍𗭼𗅆𘄴𗑾

Tang. 209 No. 564

ꞏɪn kwə̣

𘝵𘓷

Tang. 492 No. 768

ꞏɪn ngi̭ẹ mbi̭u kạɯ tɪn

𘝵𘞙𗖵𘐷𘄿

Tang. 179 Nos. 700–701

ꞏɪn ꞏo śi̭ei źi̭on tshi ngwu

𘝵𘃽𗡶𘓋𘄴𗑾

Tang. 180 No. 563


Font

If the Unicode Tangut characters on this page do not display correctly, please download and install the Tangut Yinchuan font.Tangut Catalogues