Index of Tibetan Titles in the 1999 Catalogue of Tangut Buddhist Texts in the IOM


Introduction

This is an index of Tibetan titles referenced in Prof. Kychanov's 1999 Catalogue of Tangut Buddhist Monuments at the Institute of Oriental Studies of the Russian Academy of Sciences [Каталог тангутских буддийских памятников Института востоковедения Российской Академии Наук] (Kyoto University, 1999). Clicking on a pressmark takes you to the corresponding entry in my online outline of the catalogue contents. The titles are ordered by their number in Tohoku University's А Complete Catalogue of the Tibetan Buddhist Canons (Sendai, 1934).


No. Tibetan Title Chinese Title Pressmark(s) Catalogue Number(s)
10

ཀྱེའི་རྡོ་རྗེ་ཞེས་བྱ་བ་རྒྱུད་ཀྱི་རྒྱལ་པོ།

kye'i rdo-rje zhes-bya-ba rgyud-kyi rgyal-po

呼金剛王本續之記

Tang. 326 Nos. 354–355
160

བཅོམ་ལྡན་འདས་མ་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པའི་སྙིང་པོ།

bcom-ldan-'das-ma shes-rab-kyi pha-rol-tu phyin-pa'i snying-po

佛説聖佛母般若波羅蜜多心經

Tang. 138, 139 Nos. 70–77
160

བཅོམ་ལྡན་འདས་མ་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པའི་སྙིང་པོ།

bcom-ldan-'das-ma shes-rab-kyi pha-rol-tu phyin-pa'i snying-po

壞有渡母勝慧彼岸到心經

Tang. 401 Nos. 356–361
177

སྟོང་ཆེན་པོ་རབ་ཏུ་འཇོམས་པ་ཞེས་བྱ་བའི་མདོ།

stong-chen-po rab-tu-'joms-pa zhes-bya-ba'i mdo

聖大乘大千國守護經

Tang. 74 Nos. 214–228
177

སྟོང་ཆེན་པོ་རབ་ཏུ་འཇོམས་པ་ཞེས་བྱ་བའི་མདོ།

stong-chen-po rab-tu-'joms-pa zhes-bya-ba'i mdo

番言聖大乘大千國守護經

Tang. 449 No. 229
177

སྟོང་ཆེན་པོ་རབ་ཏུ་འཇོམས་པ་ཞེས་བྱ་བའི་མདོ།

stong-chen-po rab-tu-'joms-pa zhes-bya-ba'i mdo

聖大乘大千國守護經

Tang. 249 No. 230
178

རིག་སྔགས་ཀྱི་རྒྱལ་མོ་རྨ་བྱ་ཆེན་མོ།

rig-sngags-kyi rgyal-mo rma-bya chen-mo

種咒王蔭大孔雀經

Tang. 61 Nos. 201–213
179

འཕགས་པ་རིག་སྔགས་ཀྱི་རྒྱལ་མོ་སོ་སོར་འབྲང་བ་ཆེན་མོ།

'phags-pa rig-sngags-kyi rgyal-mo so-sor-'brang-ba chen-mo

聖大悟蔭王求隨皆得經

Tang. 76 Nos. 239–252
181

གསང་སྔགས་ཆེན་པོ་རྗེས་སུ་འཛིན་པའི་མདོ།

gsang-sngags chen-po rjes-su-'dzin-pa'i mdo

大密咒受持經

Tang. 328, 344 Nos. 362–367
182

འཕགས་མ་འོད་ཟེར་ཅན་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས།

'phags-ma 'od-zer-can zhes-bya-ba'i gzungs

聖摩利天母總持

Tang. 83 No. 258
202

འཕགས་པ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་གཙུག་ཏོར་ནས་བྱུང་བ་གདུགས་དཀར་མོ་ཅན་ཞེས་བྱ་བ་གཞན་གྱིས་མི་ཐུབ་མ་ཕྱིར་ཟློག་པའི་རིག་སྔགས་ཀྱི་རྒྱལ་མོ་ཆེན་མོ།

'phags-pa de-bzhin-gshegs-pa thams-cad-kyi gtsug-tor-nas byung-ba gdugs-dkar-mo-can zhes-bya-ba gzhan-gyis mi-thub-ma phyir-zlog-pa'i rig-sngags-kyi rgyal-mo chen-mo

聖如來一切之頂鬘中出傘白佛母他者無大還轉明咒大蔭王總持

Tang. 70 No. 200
313

འཕགས་པ་ཡི་གེ་དྲུག་པའི་རིག་སྔགས།

'phags-pa yi-ge drug-pa'i rig-sngags

聖六字壽增大蔭王陀羅尼經

Tang. 77 Nos. 234–236
318, 588

འཕགས་པ་མི་གཡོ་བ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས།

'phags-pa mi-g-yo-ba zhes-bya-ba'i gzungs

不動總持

Tang. 276 No. 368
380

འཕགས་པ་སྤྱན་རས་གཟིགས་དབང་ཕྱུག་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོའི་གཟུངས་ཕན་ཡོན་མདོར་བསྡུས་པ་ཞེས་བྱ་བ།

'phags-pa spyan-ras-gzigs dbang-phyug thugs-rje chen-po'i gzungs phan-yon mdor bsdus-pa zhes-bya-ba

聖觀自主大悲心總持功德經韻集

Tang. 83 No. 369
734

འཕགས་པ་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་བརྒྱད་སྟོང་བ། འཛིན་པའི་ཡོན་ཏན་ཡོངས་སུ་བརྗོད་པ།

'phags-pa shes-rab-kyi pha-rol-tu phyin-pa brgyad-stong-ba / 'dzin-pa'i yon-tan yongs-su brjod-pa

勝慧彼岸到八千頌中受持功德説

Tang. 102 No. 370
734

འཕགས་པ་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་བརྒྱད་སྟོང་པ།

'phags-pa shes-rab-kyi pha-rol-tu phyin-pa brgyad-stong-pa

聖勝慧彼岸到八千經

Tang. 67 No. 21
735

འཕགས་པ་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་སྡུད་པ་ཚིགས་སུ་བཅད་པ།

'phags-pa shes-rab-kyi pha-rol-tu phyin-pa sdud-pa tshigs-su bcad-pa

聖勝慧彼岸到功德寶頌曰

Tang. 66 Nos. 371–379
735

འཕགས་པ་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་སྡུད་པ་ཚིགས་སུ་བཅད་པ།

'phags-pa shes-rab-kyi pha-rol-tu phyin-pa sdud-pa tshigs-su-bcad-pa

聖勝慧彼岸到集頌

Tang. 65 No. 32
739

འཕགས་པ་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་རྡོ་རྗེ་གཅོད་པ་ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་མདོ།

'phags-pa shes-rab-kyi pha-rol-tu phyin-pa rdo-rje gcod-pa zhes-bya-ba theg-pa chen-po'i mdo

聖金剛王能斷勝慧彼岸到大乘經

Tang. 81 No. 380
742

འཕགས་པ་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ཉི་མའི་སྙིང་པོའི་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་མདོ།

'phags-pa shes-rab-kyi pha-rol-tu phyin-pa nyi-ma'i snying-po'i theg-pa chen-po'i mdo

聖壞有渡母勝慧彼岸到之中心曰大乘之經

Tang. 72 No. 381
891

འཕགས་པ་གསུམ་ལ་སྐྱབས་སུ་འགྲོ་བ་ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་མདོ།

'phags-pa gsum-la skyabs-su 'gro-ba zhes-bya-ba theg-pa chen-po'i mdo

佛説聖大乘三歸依經

Tang. 141 Nos. 382–383
927

འཕགས་པ་ཐབས་མཁས་པ་ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་མདོ།

'phags-pa thabs-mkhas-pa zhes-bya-ba theg-pa chen-po'i mdo

佛説大方廣善巧方便經 [2]

Tang. 160 No. 105
2116

འཕགས་པ་འཇམ་དཔལ་གྱི་མཚན་ཡང་དག་པར་བརྗོད་པའི་མངོན་པར་རྟོགས་པ།

'phags-pa 'jam-dpal-gyi mtshan yang-dag-par brjod-pa'i mngon-par rtogs-pa

聖柔吉祥之名真實誦

Tang. 63 Nos. 254–257
2387

ཚོགས་ཀྱི་འཁོར་ལོའི་མཆོད་པའི་རིམ་པ།

tshogs-kyi 'khor-lo'i mchod-pa'i rim-pa

聚輪供養作次第

Tang. 182 No. 384
2437

བདག་མེད་མ་ལྷ་མོ་བཅོ་ལྔ་ལ་བསྟོད་པ།

bdag-med-ma lha-mo bco-lnga-la bstod-pa

十五天母加讚

Tang. 89 No. 385
3131

ལམ་འབྲས་བུ་དང་བཅས་པའི་གདམས་ངག

lam 'bras-bu-dang bcas-pa'i gdams-ngag

道果語錄金剛王句之解具記

Tang. 251 Nos. 386–387
3418

བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་བསྒོམ་པ།

byang-chub-kyi sems bsgom-pa

菩提心之念定

Tang. 113 No. 388
3455

དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དགྲ་བཅོམ་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ངན་སོང་ཐམས་ཅད་ཡོངས་སུ་སྦྱོང་བ་གཟི་བརྗིད་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་ཞེས་བྱ་བའི་བརྟག་པའི་བཤད་པ།

de-bzhin-gshegs-pa dgra-bcom-pa yang-dag-par rdzogs-pa'i sangs-rgyas ngan-song thams-cad yongs-su sbyong-ba gzi-brjid-kyi rgyal-po zhes-bya-ba'i brtag-pa'i bshad-pa

如來應供真實畢竟正覺惡趣一切真淨令威德王釋

Tang. 196 No. 389
3531

འཕགས་པ་འཇམ་དཔལ་ལ་བསྟོད་པ།

'phags-pa 'jam-dpal-la bstod-pa

聖柔吉祥之加讚

Tang. 64 No. 390
3960

རབ་ཏུ་གནས་པའི་ཆོ་ག

rab-tu gnas-pa'i cho-ga

勝住令順法事

Tang. 97 No. 391
4423, 4424

འཕགས་མ་གཙུག་ཏོར་རྣམ་པར་རྒྱལ་མའི་སྒྲུབ་ཐབས།

'phags-ma gtsug-tor rnam-par rgyal-ma'i sgrub-thabs

頂尊相勝佛母供養根

Tang. 107 No. 392
5191

ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པའི་མན་ངག་གི་བསྟན་བཅོས་མངོན་པར་རྟོགས་པའི་རྒྱན་ཞེས་བྱ་བའི་འགྲེལ་པ།

shes-rab-kyi pha-rol-tu phyin-pa'i man-ngag-gi bstan-bcos mngon-par rtogs-pa'i rgyan zhes-bya-ba'i 'grel-pa

勝慧彼岸到要論教學現量解莊嚴論顯頌

Tang. 101 Nos. 393–399
5272

བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སྤྱོད་ལ་འཇུག་པ།

byang-chub-sems-dpa'i spyod-la 'jug-pa

菩提勇識之業中入順

Tang. 118 Nos. 400–402
5279

བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སྤྱོད་པ་ལ་འཇུག་པའི་རྣམ་པར་བཤད་པ།

byang-chub-sems-dpa'i spyod-pa-la 'jug-pa'i rnam-par bshad-pa

菩提勇識之業於入順記

Tang. 119 Nos. 403–404
5298

བདེན་པ་གཉིས་ལ་འཇུག་པ།

bden-pa gnyis-la 'jug-pa

二諦於入順

Tang. 197 Nos. 405–408
5319

ཏིང་ངེ་འཛིན་གྱི་ཚོགས་ཀྱི་ལེའུ་ཞེས་བྱ་བ།

ting-nge-'dzin-gyi tshogs-kyi le'u zhes-bya-ba

等持集品

Tang. 307 Nos. 409–410
5361

བྱང་ཆུབ་ཏུ་སེམས་བསྐྱེད་པའི་ཆོ་ག

byang-chub-tu sems bskyed-pa'i cho-ga

菩提心發法事之諸根

Tang. 114 No. 411
5406

བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་བསྐྱེད་པ་དང་ཡི་དམ་བླང་བའི་ཆོ་ག

byang-chub-kyi sems-bskyed-pa dang yi-dam blang-ba'i cho-ga

菩提心久常作可法事

Tang. 116 Nos. 412–420
5536

རྣལ་འབྱོར་སྤྱོད་པའི་ས།

rnal-'byor spyod-pa'i sa

瑜伽師地本母

Tang. 174 No. 293
5711

གཞན་གྱི་དོན་རྗེས་སུ་དཔག་པའི་ལེའུ་སྟེ་གསུམ་པ།

gzhan gyi don rjes-su dpag-pa'i le'u ste gsum-pa

正理滴特殊造他利比量品

Tang. 233 No. 425
5711

རིགས་པའི་ཐིགས་པ་ཞེས་བྱ་བའི་རབ་ཏུ་བྱེད་པ།

rigs-pa'i thigs-pa zhes-bya-ba'i rab-tu byed-pa

正理滴特殊造

Tang. 232 Nos. 423–424
5732

རིགས་པའི་ཐིགས་པའི་དོན་བསྡུས་པ།

rigs-pa'i thigs-pa'i don bsdus-pa

正理滴之句義顯具

Tang. 231 Nos. 426–429
5843

ལྟ་བའི་རིམ་པ་བཤད་པ།

lta-ba'i-rim-pa bshad-pa

見順伏文

Tang. 289 No. 430
5420

ཡོན་ཏན་བདུན་ཡོངས་སུ་བརྗོད་པའི་གཏམ།

yon-tan bdun yongs-su brjod-pa'i gtam

七種功德譚

Tang. 221 No. 421
5431

དོན་དམ་པ་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་བསྒོམ་པའི་རིམ་པ་ཡི་གེར་བྲིས་པ།

don-dam-pa byang-chub-kyi sems bsgom-pa'i rim-pa yi-ger bris-pa

心習順續

Tang. 168 No. 422
5432

ཀུན་རྫོབ་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་བསྒོམ་པའི་མན་ངག་ཡི་གེར་བྲིས་པ།

kun-rdzob byang-chub kyi sems bsgom-pa'i man-ngag yi-ger bris-pa

心習順續Tangut Catalogues