Question asked by the Dragon King of the Sea

Sāgara-nāgarāja-paripṛcchā [T599]Parallel Tangut and Chinese Text


《𗢳𗗚𗵃𘟙𗗙𗹙𘟩𘒣𗖰𗚩》

《佛為海龍王説法印經》


𘌽𗍊𗔘𗧓:

如是我聞:


𘃞𗿳𗣧𘀺𗏆𘜶𗗚𗵃𘟙𗎭𗅁𗫻,

一時薄伽梵在海龍王宮,


𘜶𗁡𗳷𗫔𗡞𗍫𘊝𗏁𗰗𘓐,

與大苾芻眾千二百五十人俱,


𗅉𗱕𘏞𗢈𗓚𘄽𗢈𗫔𗄭。

并與眾多菩薩摩訶薩俱。


𗉘𘝨𗦗𘀺𗓽𗵃𘟙𗶠𘏚𗈪𗢵,

爾時娑竭羅龍王即從座起,


𗢳𗺌𗗙𗍺𘐔,𗢳𗗙𘒣𘘥:

前禮佛足,白言:


「𗯨𗖻!𘓊𗰣𗹙𗒐𗧯𘔼,𗮅𗧸𗼕𗱱𗈪𗉘𘜘?」𘘣

「世尊!頗有受持少法,得福多不?」


𗢳𗗚𗵃𘟙𗗙𘘥:

佛告海龍王:


「𗥃𘋠𗠁𘍳𗹙𘟣,𘎤𗓱𗒐𗧯、𗗈𘆖、𗧘𗖵𗄻𗥤𗌭,

「有四殊勝法,若有受持、讀誦、解了其義,


𘟏𗪺𘙌𘜶□□𗢼,𗮅𗼕𗣼𘜘,

用功雖少,獲福甚多,


𘉋𗕑𗥃𗡞𗹙𗔇𗗈𘆖𗣼𘉐𗑠𗈪𗅲𗅋𘁟。

即與讀誦八萬四千法藏功德無異。


𗥃𗫂𘓇𘙌𘟂?

云何為四?


𘌽𗫂:

所謂念誦:


𗱕𘝦𗅋𗏹、𗄑𗄑𗄊𘍔、

諸行無常、一切皆苦、


𗱕𗹙𗧓𗤋、𗘺𗈞𗴴𗨻。

諸法無我、寂滅為樂。


𗆫𘆖𗦇𗵃𘟙!

龍王當知!


𘌽𗫂𗥃𘋠𗠁𘍳𗹙𘟂,

是謂四殊勝法,


𘏞𗢈𗓚𘄽𗢈𘌽𘕾𗅋𗋃𗹙𘄡𘜘,

菩薩摩訶薩無盡法智,


𗉮𘃛𘎳𗤋𘕥,𘜤𘍞𗘺𘕿𗫡,

早證無生,速至圓寂,


𘌽𘔼𗍳𘆄𗏹𗆫𘆖𗦇。」

是故汝等常應念誦。」


𗉘𘝨𗯨𗖻□𗥃𗣃𗹙𘟩𗖰𗚩𘎪,

爾時世尊説是四句法印經時,


□□□𗓁、𘜶𘋢𗥤𗫔,

彼諸聲聞、大菩薩眾,


𗅉𘓱𗵃𘉋𗴮、𗠝𘏱𗓽、𘀺□□□,

及天龍八部、阿蘇羅、揵達婆等,


□□□□,□□□□,□□𗡶𗭍。

聞佛所説,皆大歡喜,信受奉行。


𗢳𗗚𗵃𘟙𗗙𗹙𘟩𘎪𗖰𗚩 𘃪

佛為海龍王説法印經 畢BibliographyTangut Home Page

BabelStone Home Page