Nishida's Catalogue of Tangut Translations of Buddhist Texts


Introduction

This page provides a summary of titles listed in the 1977 "Catalogue of Tangut Translations of Buddhist Texts" compiled by Nishida Tatsuo. The catalogue lists 314 titles, and where appropriate links are provided to the corresponding entries in the 1963 catalogue of Tangut manuscripts and xylographs by Z. I. Gorbachëva and E. I. Kychanov and the 1999 catalogue of Tangut Buddhist texts by E. I Kychanov.Radical Index

Entries are arranged into 55 tables according to the radical of the first character of the Tangut title:Entries


Radical 001 𘠀

No. Chinese & Tangut Titles | Source Copies
001

𗀀𗧤𗵘𗖢𗹙𘅫

ndo pha tśi̭a nai tsɪ̣ tśi̭u

毒斷道示法事

dú duàn dào shì fǎ shì


Translated from Tibetan ? [cf. Tib. Nos. 4330, 4332, 4334]

Leningrad No. 226


Radical 007 𘡊

No. Chinese & Tangut Titles | Source Copies
002

𗒀𗋑𗩾𗧯𗥺

tshweɯ ndɪ̣ źi ꞏi̭e ngwə

養雲鏓持呪

yǎng yún zǒng chí zhòu


Translated from Tibetan [Tib. No. 285]

མཆོད་པའི་སྤྲིན་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས།

Mchod-paẖi sprin-zhes-bya-baẖi gzungs

Pūjāmegha-nāma-dhāraṇī

BM Or.12380/1930

003

𗑗𗂧𘎳𗴿𗡶𘄴𗑾

sei lhi̭ə we ki̭ụ śi̭ei tshi ngwu

淨土生求順要論

jìng tǔ shēng qiú shùn yào lùn


Translated from Chinese ? [cf. Taishō No. 1984]

IOM Tang. 393

Leningrad No. 393

004

𗑗𗫡𗤶𗆼𗅆𗤁𗧘𘝞

sei nɪ ni̭e ꞏi̭êɯ ndi̭e tśhi̭eɯ wo ꞏiwə̣

淨普心信定六義文

jìng pǔ xīn xìn dìng liù yì wén


Translated from Chinese ?

IOM Tang. 391

Leningrad No. 391

005

𗓚𘄽𘄒𘎑𘏞𗓽𗕥𗸰𗤶𗖰𗚩

ma ngạ pa źi̭a po lo mbi̭e ton ni̭e lwə̣ rại

摩訶般若波羅蜜多心經

mó hē bō rě bō luó mì duō xīn jīng


Translated from Chinese [Taishō No. 223]

Mahāprajñāpāramitā hṛdaya-sūtra

IOM Tang. 253

Leningrad No. 253

006

𗓁𗱈𘋢𗥤𗣷𗄻𘓺𗨁𘎳𘝯𗖰𗚩

mi lde tshɪ tsɪn lhə? nwə ngwə̣ phi̭u we mbi̭oɯ lwə̣ rại

彌勒菩薩足知皇上生觀經典

mí lè pú sà zú zhī huáng shàng shēng guān jīng diǎn


Translated from Chinese [Taishō No. 452]

IOM Tang. 320

Leningrad No. 320

007

𗒹𘋠𗣼𘉐𘀼

śi̭wạ mə tśhi̭a ꞏi̭uo nẹi

七種功德譚

qī zhǒng gōng dé tán


Translated from Tibetan [Tib. Nos. 5420, 5663]

ཡོན་ཏན་བདུན་ཡོངས་སུ་བརྗོད་པའི་གཏམ།

Yon-tan bdun yongs-su brjod-paẖi gtam

Saptaguṇa-parivarṇanā-kathā

IOM Tang. 221

Leningrad No. 221

008

𗒹𗢳𘉋𘋢𗥤𘙇𘎪𘜶𗁬𗓽𘆵𗾈𗥺𗖰𗚩

śi̭wạ tha ꞏi̭ạ tshɪ tsɪn ri̭ə̣ tshi̭e li̭ẹ thon lo ni̭e me ngwə lwə̣ rại

七佛八菩薩所説大陀羅尼神呪經典

qī fó bā pú sà suǒ shuō dà tuó luó ní shén zhòu jīng diǎn


Translated from Chinese [Taishō No. 1332]

IOM Tang. 220

IOM Tang. 422

Leningrad No. 220

009

𗒹𗢳𘇂𗹰𗹙𘅫

śi̭wạ tha ngu tśi̭ə̣ tsɪ̣ tśi̭u

七佛中繞法事

qī fó zhōng rào fǎ shì


Translated from Tibetan ?

BM Or.12380/2490

010

𗒹𘏨𗤻𗭔𗢳𗁬𗓽𘆵𗖰𗚩

śi̭wạ ldi̭ə̣ vi̭ạ lei tha thon lo ni̭e lwə̣ rại

七寶華踏佛陀羅尼經典

qī bǎo huá tà fó tuó luó ní jīng diǎn


Translated from Chinese ?

BM Or.12380/2763

BM Or.12380/2768

011

𗓦𗤱𗴿𗒀𗺉

ndwu ldi̭e ki̭ụ tshweɯ tśhi̭e

秘密供養根

mì mì gōng yǎng gēn


Translated from Chinese ? [cf. Taishō No. 859]

IOM Tang. 185

Leningrad No. 185

012

𗓰𗾟𘂚𘃽𗒹𗛆𗹙𘅫

na wạ lọ ꞏo śi̭wạ wạ tsɪ̣ tśi̭u

深廣雙入七枝法事

shēn guǎng shuāng rù qī zhī fǎ shì


Translated from Tibetan ?

IOM Tang. 284

Leningrad No. 284


Radical 009 𘠛

No. Chinese & Tangut Titles | Source Copies
013

𗍥𘟙𗲠𘕂𘁮𗴺𗗙𗴿𗡶𘄴𗑾

ꞏi̭ə̣ nɪn nga ndźi̭ei źi̭ə̣ ma ꞏɪn ki̭ụ śi̭ei tshi ngwu

金剛王空行□母之供順要論

jīn gāng wáng kōng xíng [?] mǔ zhī gōng shùn yào lùn


Translated from Tibetan

IOM Tang. 268

Leningrad No. 268

BM Or.12380/3612

014

𗍥𘟙𗘅𗴺𗗙𗴿𗹢𗡶𘄴𗑾

ꞏi̭ə̣ nɪn ngi̭u ma ꞏɪn ki̭ụ ndi̭ọn śi̭ei tshi ngwu

金剛王亥母之供修順要論

jīn gāng wáng hài mǔ zhī gōng xiū shùn yào lùn


Translated from Tibetan [cf. Tib. No. 4683]

Leningrad No. 254

BM Or.12380/2823

BM Or.12380/2824

BM Or.12380/3349

BM Or.12380/3620

015

𗍥𘟙𗹡𗹬𘜶𘉏𗲠𗏴𗖍

ꞏi̭ə̣ nɪn ki̭ẹ sɪn li̭ẹ tshọ nga ndźi̭u li̭a

金剛王勇識大虚顯頌

jīn gāng wáng yǒng shí dà xū xiǎn róng


Translated from Tibetan

IOM Tang. 270

Leningrad No. 270

016

𗍥𘟙𗉃𘔅𗤶𗅁𗧯𗦇𗑾

ꞏi̭ə̣ nɪn tɪn źi̭ụ ni̭e ꞏu ꞏi̭e ldeɯ [ngwu]

金剛王燈炬心中所持可[論?]

jīn gāng wáng dēng jù xīn zhōng suǒ chí kě [lùn?]


Translated from Tibetan

IOM Tang. 269

Leningrad No. 269

017

𗍥𘟙𗘅𗴺𗖵𗑗𘛧□𗳒𗹝𘆖𘃡𗡶

ꞏi̭ə̣ nɪn ngi̭u ma mbi̭u sei li̭e [?] ngwu nɪn tshi̭ə vi̭e śi̭ei

金剛亥母隨淨瓶□以親誦作順

jīn gāng hài mǔ suí jìng píng [?] yǐ qīn sòng zuò shùn


Translated from Tibetan

IOM Tang. 260

Leningrad No. 260

018

𗍥𘟙𗘅𗴺𗖵𗄭𘃪𗅆𘃡𗡶𘄴𗑾

ꞏi̭ə̣ nɪn ngi̭u ma mbi̭u ndzi̭ə̣ ndźi̭wa ndi̭e vi̭e śi̭ei tshi ngwu

金剛亥母隨集了定作順要論

jīn gāng hài mǔ suí jí le dìng zuò shùn yào lùn


Translated from Tibetan

IOM Tang. 256

Leningrad No. 256

019

𗍥𘟙𗘅𗴺𗖵𘃊𗒾𗅆𘃡𗡶𘄴𗑾

ꞏi̭ə̣ nɪn ngi̭u ma mbi̭u ꞏɪ me ndi̭e vi̭e śi̭ei tshi ngwu

金剛亥母隨睡眠作順要論

jīn gāng hài mǔ suí shuì mián zuò shùn yào lùn


Translated from Tibetan

IOM Tang. 258

Leningrad No. 258

BM Or.12380/1991

020

𗍥𘟙𗘅𗴺𗖵𘓋𗚜𘈈𘃡𗡶𘄴𗑾

ꞏi̭ə̣ nɪn ngi̭u ma mbi̭u źi̭on pi̭u mi̭e vi̭e śi̭ei tshi ngwu

金剛亥母隨略護摩作順要論

jīn gāng hài mǔ suí lüè hù mó zuò shùn yào lùn


Translated from Tibetan

IOM Tang. 259

Leningrad No. 259

021

𗍥𘟙𗘅𗴺𗖵𗾞𘈚𘓞𗄈𘒩𘕤𗡶𘄴𗑾

ꞏi̭ə̣ nɪn ngi̭u ma mbi̭u ni̭ə ngɪ ti̭ẹi śi̭o ndzi̭u ꞏi̭u śi̭ei tshi ngwu

金剛亥母隨日夜願發教求順要論

jīn gāng hài mǔ suí rì yè yuàn fā jiào qiú shùn yào lùn


Translated from Tibetan

IOM Tang. 255

Leningrad No. 255

022

𗍥𘟙𗘅𗴺𗖵𘅞𗁅𘆄𗚔𘚎𗡶𘄴𗑾

ꞏi̭ə̣ nɪn ngi̭u ma mbi̭u ni̭ẹ ldạ nɪ ndzwɪ ndzi̭eɯ śi̭ei tshi ngwu

金剛亥母隨面手等洗澡順要論

jīn gāng hài mǔ suí miàn shǒu děng xǐ zǎo shùn yào lùn


Translated from Tibetan

IOM Tang. 262

Leningrad No. 262

023

𗍥𘟙𗘅𗴺𗖵𗠇𗡄𗒐𗨙𗡶𘄴𗑾

ꞏi̭ə̣ nɪn ngi̭u ma mbi̭u ti̭ẹi ndzi̭ụ ꞏi̭wêi lhe śi̭ei tshi ngwu

金剛亥母隨食飲受承順要論

jīn gāng hài mǔ suí shí yǐn shòu chéng shùn yào lùn


Translated from Tibetan

IOM Tang. 257

Leningrad No. 257

024

𗍥𘟙𗘅𗴺𘋩𗑷𗄊𘕋𗍓𘝞

ꞏi̭ə̣ nɪn ngi̭u ma ndo to źi dźi̭ại rẹɯ ꞏiwə̣

金剛亥母於皆悉罪懺論

jīn gāng hài mǔ yú jiē xī zuì chàn lùn


Translated from Tibetan

IOM Tang. 263

Leningrad No. 263

025

𗍥𘟙𗘅𗴺𘋩𗠇𘈈𗼒𗡶𘄴𗑾

ꞏi̭ə̣ nɪn ngi̭u ma ndo ti̭ẹi mi̭e khu śi̭ei tshi ngwu

金剛亥母於食施奉順要論

jīn gāng hài mǔ yú shí shī fèng shùn yào lùn


Translated from Tibetan

IOM Tang. 261

Leningrad No. 261

BM Or.12380/2828

BM Or.12380/2824

BM Or.12380/3349

BM Or.12380/3620

026

𗍥𘟙𗣏𘇂𗹰𗗙𗁦𗡙𗖍

ꞏi̭ə̣ nɪn li̭wụ ngu tśi̭ə̣ ꞏɪn mbi̭ẹ ꞏôn li̭a

金剛王體中繞之加讚頌

jīn gāng wáng tǐ zhōng rào zhī jiā zàn róng


Translated from Tibetan

IOM Tang. 267

Leningrad No. 267

027

𗍥𘟙𗧤𘏀𗗙𗣩𘉐𘂤𗖠𗫔𗓑𗣫𗯨𘂤𗼈𘊄𗞞𘛥𗌻𘄿𗍫𗡪

ꞏi̭ə̣ nɪn pha ndi̭ẹ ꞏɪn tha ꞏi̭uo kha ngwei ꞏi ꞏwại tsai ri̭ụ kha ni̭ạ nôn nda ri̭ụ ?a tɪn ni̭ə tseɯ

金剛王斷裂之功德中 和尚護小世間神惡調伏品二第

jīn gāng wáng duàn liè zhī gōng dé zhōng hé shàng hù xiǎo shì jiàn shén è tiáo fú pǐn èr dì


Translated from Tibetan

BM Or.12380/2601

028

𗍥𘟙𘝳𗥔𗴺𗗙𗆖𗅆𘃡𗡶

ꞏi̭ə̣ nɪn mɪ lhəɯ ma ꞏɪn ri̭ạ ndi̭e vi̭e śi̭ei

金剛王默有母之田定作順

jīn gāng wáng mò yǒu mǔ zhī tián dìng zuò shùn


Translated from Tibetan

IOM Tang. 266

Leningrad No. 266

029

𗍥𘟙𘝳𗥔𗖵𘄡𗜐𗼋𘃚𗡶𘄴𗑾

ꞏi̭ə̣ nɪn mɪ lhəɯ mbi̭u si̭ẹ mə ndzi̭ə̣ ndzwɪ śi̭ei tshi ngwu

金剛王默有[母]隨智火恭造順要論

jīn gāng wáng mò yǒu [mǔ] suí zhì huǒ gōng zào shùn yào lùn


Translated from Tibetan

IOM Tang. 264

Leningrad No. 264

030

𗍥𘟙𘝳𗥔𗴺𗖵𘓋𗠇𘈈𘐉𗡶

ꞏi̭ə̣ nɪn mɪ lhəɯ ma mbi̭u źi̭on ti̭ẹi mi̭e vi̭ạ śi̭ei

金剛王默有母隨略食施放順

jīn gāng wáng mò yǒu mǔ suí lüè shí shī fàng shùn


Translated from Tibetan [Tib. No. 2275]

རྡོ་རྗེ་རྣལ་འབྱོར་མའི་མཆོད་པའི་ཆོ་ག

Rdo-rje rnal-ẖbyor-maẖi mchod-paẖi cho-ga

Vajrayoginī-pūjā-vidhi

Leningrad No. 265


Radical 010 𘡎

No. Chinese & Tangut Titles | Source Copies
031

𘝵𘃽𗡶𘓋𘄴𗑾

ꞏɪn ꞏo śi̭ei źi̭on tshi ngwu

自入順略要論

zì rù shùn lüè yào lùn


Translated from Tibetan

IOM Tang. 180

Leningrad No. 180

032

𗈁𗤻𗖰𗚩

ꞏɪn vi̭ạ lwə̣ rại

悲華經典

bēi huá jīng diǎn


Translated from Chinese [Taishō No. 157]

Beijing


Radical 013 𘢫

No. Chinese & Tangut Titles | Source Copies
033

𗯨𗣈𗒹𗵘𗹙𘅫

ri̭ụ lho? śi̭wạ tśi̭a tsɪ̣ tśi̭u

世離七道法事

shì lí qī dào fǎ shì


Translated from Tibetan [Tib. Nos. 3289, 5399]

འཇིག་རྟེན་ལས་འདས་པའི་ཡན་ལག་བདུན་པའི་ཆོ་ག

H̱jig-rten-las ẖdas-paẖi yan-lag bdun-paẖi cho ga

Leningrad No. 224

034

𗯨𗪙𗠁𗧘𗍫𗆤𗗙𗧘𗋒𘄴𗰖𘐇

ri̭ụ mụ mbu wo ni̭ə ndźi̭ẹi ꞏɪn wo ki̭ẹ tshi śi̭oɯ mɪ

世俗勝義二諦之義釋要集記

shì sú shèng yì èr dì zhī yì shì yào jí jì


Translated from Chinese ?

IOM Tang. 225

Leningrad No. 225


Radical 017 𘡩

No. Chinese & Tangut Titles | Source Copies
035

𗆧𗯝𗝕𗱪𗴟𗌮𗙼𗥤𗗙𗣓𗯩𗋒𘐇

si̭eɯ lhei li̭wu ꞏi̭e pa mi̭ụo ꞏi̭u tsɪn ꞏɪn ngê twụ ki̭ẹ mɪ

(新譯)留伊波現量悟之問所釋記

(xīn yì) liú yī bō xiàn liáng wù zhī wèn suǒ shì jì


Translated from Tibetan [cf. Tib. No. 2224]

IOM Tang. 282

Leningrad No. 282


Radical 017c 𘪡

No. Chinese & Tangut Titles | Source Copies
036

𘜶𗒛𘓨𗤋𗄭𘇂𗵘𗗙𗵽𘆡𗒘𗎫𗏴𘕈𘏨𘜶𗤻□

li̭ẹ ꞏụ rụo mɪn ndzi̭ə̣ ngu tśi̭a ꞏɪn ldi̯u tshi̭ẹ ꞏêi tsɪ̣ ndźi̭u tśi̭ə ldi̭ə̣ li̭ẹ vi̭ạ [?]

大乘無垢集中道之莊嚴真性顯行寶大華□

dà shèng wú gòu jí zhōng dào zhī zhuāng yán zhēn xìng xiǎn xíng bǎo dà huá [?]


Translated from Chinese ?

BM Or.12380/2818

037

𘜶𗒛𗼃𘗽𘖑𗆄𗖰𗚩

li̭ẹ ꞏụ śi̭e źi̭ọn mɪ pi̭ụ lwə̣ rại

大乘聖壽無量經典

dà shèng shèng shòu wú liáng jīng diǎn


Translated from Tibetan ? [Tib. No. 361] [Taishō No. 936]

འཕགས་པ་ཚེ་དང་ཡེ་ཤེས་དཔག་ཏུ་མེད་པ་ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་མདོ།

H̱phags-pa tshe-dang ye-shes dpag-tu-med-pa zhes-bya-ba theg-pa chen-poẖi mdo

Ārya-aparimitāyurjñāna-nāma-mahāyāna-sūtra

IOM Tang. 342

Leningrad No. 342

038

𘜶𗒛𘊝𗹙𗭼𗪼𗰖

li̭ẹ ꞏụ ꞏi̭ẹ tsɪ̣ sweɯ tɪ̣ śi̭oɯ

大乘百法明鏡集

dà shèng bǎi fǎ míng jìng jí


Translated from Chinese [cf. Taishō No. 1614]

IOM Tang. 338

Leningrad No. 338

039

𘜶𗒛𘊝𗹙𗭼𗪼𗰖𗗙𘄴𗋒𗧘𗏴

li̭ẹ ꞏụ ꞏi̭ẹ tsɪ̣ sweɯ tɪ̣ śi̭oɯ ꞏɪn tshi ki̭ẹ wo ndźi̭u

大乘百法明鏡集之要釋義顯

dà shèng bǎi fǎ míng jìng jí zhī yào shì yì xiǎn


Translated from Chinese

IOM Tang. 339

Leningrad No. 339

040

𘜶𗒛𘊝𗹙𗭼𘗠𗰜𗴺𘓋𗋒

li̭ẹ ꞏụ ꞏi̭ẹ tsɪ̣ sweɯ ꞏa mə ma źi̭on ki̭ẹ

大乘百法明門本母略釋

dà shèng bǎi fǎ míng mén běn mǔ lüè shì


Translated from Chinese [Taishō Nos. 1836, 1837]

IOM Tang. 337

Leningrad No. 337

041

𘜶𗒛𘝳𗥔𗇋𗵘𗅁𘃽𗡶𘜶𘏨𗰖𗄭𘄴𗑾

li̭ẹ ꞏụ mɪ lhəɯ mi̭ẹ tśi̭a ꞏu ꞏo śi̭ei li̭ẹ ldi̭ə̣ śi̭oɯ ndzi̭ə̣ tshi ngwu

大乘默有者道中入順大寶聚集要論

dà shèng mò yǒu zhě dào zhōng rù shùn dà bǎo jù jí yào lùn


Translated from Tibetan

IOM Tang. 340

Leningrad No. 340

042

𘜶𗒛𗠝𗁡𗣩𘉒𗰜𗴺

li̭ẹ ꞏụ ꞏa? phi tha mo mə ma

大乘阿毘達磨本母

dà shèng ā pí dá mó běn mǔ


Translated from Chinese [Taishō No. 1605]

Mahāyānābhidharma-saṅgītī śāstra

IOM Tang. 341

Leningrad No. 341

043

𘜶𗓦𗥺𗒐𗧯𗖰𗚩

li̭ẹ ndwu ngwə ꞏi̭wêi ꞏi̭e lwə̣ rại

大密呪受持經典

dà mì zhòu shòu chí jīng diǎn


Translated from Tibetan [Tib. No. 181]

གསང་སྔགས་ཆེན་པོ་རྗེས་སུ་འཛིན་པའི་མདོ།

Gsang-sngags chen-po rjes-su-ẖdzin-paẖi mdo

Mahāmantra-anudhāri-sūtra

IOM Tang. 328, 344

Leningrad No. 344

044

𘜶𗈁𗤶𗄊𗧯

li̭ẹ vi̭u ni̭e źi ꞏi̭e

大悲心鏓持

dà bēi xīn zǒng chí


Translated from Chinese ? [Taishō No. 1060]

Leningrad No. 328

BM Or.12380/2558

045

𘜶𗈁𗤶𗁬𗓽𘆵𗖰𗚩

li̭ẹ vi̭u ni̭e thon lo ni̭e lwə̣ rại

大悲心陀羅尼經典

dà bēi xīn tuó luó ní jīng diǎn


Translated from Chinese

IOM Tang. 329

Leningrad No. 329

046

𘜶𘝵𗦳𗗙𗴿𗡶𗁅𗟨𘐡

li̭ẹ ꞏɪn ndzi̭u ꞏɪn ki̭ụ śi̭ei ldạ lhwi tśi̭ə

大自主之供順手取次

dà zì zhǔ zhī gōng shùn shǒu qǔ cì


Translated from Tibetan

IOM Tang. 354

Leningrad No. 354

047

𘜶𘞐𘊳𗖰𗚩

li̭ẹ śi̭u mbo lwə̣ rại

大寒林經典

dà hán lín jīng diǎn


Translated from Tibetan [Tib. No. 180] [cf. Taishō No. 1392]

བསིལ་བའི་ཚལཆེན་པོའི་མདོ།

Bsil-baẖi tshal chen-poẖi mdo

Mahāśītavana-sūtra

IOM Tang. 343

Leningrad No. 343

BM Or.12380/1138

048

𘜶𘟩𗫡𘃪𘄴𗰖

li̭ẹ tɪ̣ nɪ ndźi̭wa tshi śi̭oɯ

大印究境要集

dà yìn jiū jìng yào jí


Translated from Tibetan

IOM Tang. 345

Leningrad No. 345

049

𘜶𗐋𗴂𗴺𗗙𗄊𗧯𘆖𗡶𘄴𗑾

li̭ẹ ꞏi̭a phôn ma ꞏɪn źi ꞏi̭e tshi̭ə śi̭ei tshi ngwu

大蓋白母之總持誦順要論

dà gài bái mǔ zhī zǒng chí sòng shùn yào lùn


Translated from Tibetan

IOM Tang. 333

Leningrad No. 333

050

𘜶𗐋𗴂𗴺𗗙𗚜𘈈𗹙𘅫

li̭ẹ ꞏi̭a phôn ma ꞏɪn pi̭u mi̭e tsɪ̣ tśi̭u

大蓋白母之護摩法事

dà gài bái mǔ zhī hù mó fǎ shì


Translated from Tibetan

IOM Tang. 332

Leningrad No. 332

051

𘜶𗐋𗴂𗴺𗗙𘕕𘅞𘉋𗁅𗴿𗡶𘐇

li̭ẹ ꞏi̭a phôn ma ꞏɪn sọ ni̭ẹ ꞏi̭ạ ldạ ki̭ụ śi̭ei mɪ

大蓋白母之三面八手供養順

dà gài bái mǔ zhī sān miàn bā shǒu gōng yǎng shùn


Translated from Tibetan

IOM Tang. 331

Leningrad No. 331

052

𘜶𗐋𗴂𗴺𗗙𗖵𗂧𗎭𗓑𗡶𘄴𗑾

li̭ẹ ꞏi̭a phôn ma ꞏɪn mbi̭u lhi̭ə mi̭e ꞏwại śi̭ei tshi ngwu

大蓋白母之隨國舍護順要論

dà gài bái mǔ zhī suí guó shè hù shùn yào lùn


Translated from Tibetan

IOM Tang. 330

Leningrad No. 330

053

𘜶𗐋𗴂𗴺𗖵𗠇𘈈𗹙𘅫𘄴𗑾

(li̭ẹ) ꞏi̭a phôn ma mbi̭u ti̭ẹi mi̭e tsɪ̣ tśi̭u tshi ngwu

(大)蓋白母隨食施法事要論

(dà) gài bái mǔ suí shí shī fǎ shì yào lùn


Translated from Tibetan

IOM Tang. 173

Leningrad No. 173

054

𘜶𗁅𘟩𘛐𘃽𘄴𗑾

li̭ẹ ldạ tɪ̣ twụ ꞏo tshi ngwu

大手印直入要論

dà shǒu yìn zhí rù yào lùn


Translated from Tibetan

IOM Tang. 346

Leningrad No. 346

BM Or.12380/3231

055

𘜶𗁅𘟩𗅆𗀚𗖅𘓋𘝞

li̭ẹ ldạ tɪ̣ ndi̭e śô swi źi̭on ꞏiwə̣

大手印定引導略文

dà shǒu yìn dìng yǐn dǎo lüè wén


Translated from Tibetan

IOM Tang. 347

Leningrad No. 347

056

𘜶𗁅𘟩𗗙𘕕𘋠𗧘𘊛

li̭ẹ ldạ tɪ̣ ꞏɪn sọ mə wo ndźi̭ọn

大手印之三種義喻

dà shǒu yìn zhī sān zhǒng yì yù


Translated from Tibetan ?

IOM Tang. 348

Leningrad No. 348

057

𘜶𗁬𗛰𗔇𗂰𗹦

li̭ẹ thon rại ꞏụ li̭e? mə

大唐三藏西天

dà táng sān zàng xī tiān


Translated from Chinese ?

IOM Tang. 327

058

𘜶𘆅𗹛𗥃𘝦𗤻𘋓

li̭ẹ ka tśi̭ei ldi̭ẹ ndźêi vi̭ạ ngi̭ə

大師子四業華註

dà shī zǐ sì yè huá zhù


Translated from Chinese

IOM Tang. 356

Leningrad No. 356

059

𘜶𘄒𘎑𘏞𗓽𗕥𗸰𗖰𗚩

li̭ẹ pa źi̭a po lo mbi̭e ton lwə̣ rại

大般若波羅蜜多經典

dà bō rě bō luó mì duō jīng diǎn


Translated from Chinese [Taishō No. 220]

Mahā-prajñāpāramitā-sūtra

IOM Tang. 334

Leningrad No. 334

BM Or.12380/3430

Beijing

060

𘜶𘄒𘈬𗦺𗖰𗚩

li̭ẹ pa ndi̭e phan lwə̣ rại

大般涅槃經典

dà bān niè pán jīng diǎn


Translated from Chinese [Taishō No. 374]

Mahāparinirvāṇa-sūtra

IOM Tang. 335

Leningrad No. 335

BM Or.12380/3302

BM Or.12380/3944

061

𘜶𘄡𗌗𗰜𗴺

li̭ẹ si̭ẹ ngi̭u mə ma

大智度本母

dà zhì dù běn mǔ


Translated from Chinese [Taishō No. 1509]

Mahā-prajñāpāramitā śāstra

IOM Tang. 353

Leningrad No. 353

062

𘜶𗣼𗾟𗢳𗤻𗵽𗖰𗚩

li̭ẹ tśhi̭a wạ tha vi̭ạ ldi̯u lwə̣ rại

大方廣佛華嚴經典

dà fāng guǎng fó huá yán jīng diǎn


Translated from Chinese [Taishō No. 278]

Avataṁsaka-sūtra

063

𘜶𗣼𗾟𗢳𗤻𗵽𗖰𗚩

li̭ẹ tśhi̭a wạ tha vi̭ạ ldi̯u lwə̣ rại

大方廣佛華嚴經典

dà fāng guǎng fó huá yán jīng diǎn


Translated from Chinese [Taishō No. 279]

Avataṁsaka-sūtra

IOM Tang. 349

Leningrad No. 349

BM Or.12380/1996

Beijing

064

𘜶𗣼𗾟𗢳𗤻𗵽𗖰𗚩

li̭ẹ tśhi̭a wạ tha vi̭ạ ldi̯u lwə̣ rại

大方廣佛華嚴經典

dà fāng guǎng fó huá yán jīng diǎn


Translated from Chinese [Taishō No. 293]

Avataṁsaka-sūtra

065

𘜶𗣼𗾟𗢳𗤻𗵽𗖰𗚩𗫡𗾈𘝦𘓞𘄿

li̭ẹ tśhi̭a wạ tha vi̭ạ ldi̯u lwə̣ rại nɪ me ndźêi ti̭ẹi tɪn

大方廣佛華嚴經普賢行願品

dà fāng guǎng fó huá yán jīng pǔ xián xíng yuàn pǐn


Translated from Chinese [Taishō No. 293]

IOM Tang. 350

Leningrad No. 350

BM Or.12380/2967

066

𘜶𗣼𗳦𘜶𗄭𗖰𗚩

li̭ẹ tśhi̭a ka li̭ẹ ndzi̭ə̣ lwə̣ rại

大方等大集經典

dà fāng děng dà jí jīng diǎn


Translated from Chinese [Taishō No. 397]

IOM Tang. 351

Leningrad No. 351

067

𘜶𗣼𗳦𗾫𗤋𗖰𗚩

li̭ẹ tśhi̭a ka si̭e mɪn lwə̣ rại

大方等想無經典

dà fāng děng xiǎng wú jīng diǎn


Translated from Chinese [Taishō No. 387]

SEM

068

𘜶𗿻𘜾𗲠𗭼𘋓

li̭ẹ ku kêi nga sweɯ ngi̭ə

大鳳凰空明註

dà fèng huáng kōng míng zhù


Translated from Tibetan ?

IOM Tang. 358

Leningrad No. 358

069

𘜶𗵽𘆡𗰜𗴺𘐳𗚩

li̭ẹ ldi̯u tshi̭ẹ mə ma ? rại

大莊嚴本母卷典

dà zhuāng yán běn mǔ juǎn diǎn


Translated from Chinese [Taishō No. 201]

Sūtrālaṅkāra-śāstra

IOM Tang. 352

Leningrad No. 352

070

𘜶𘏨𗉋𗖰𗚩

li̭ẹ ldi̭ə̣ tśôn lwə̣ rại

大寶積經典

dà bǎo jī jīng diǎn


Translated from Chinese [Taishō No. 310]

Mahāratnakūṭa-sūtra

IOM Tang. 357

Leningrad No. 357

BM Or.12380/933

BM Or.12380/1223

Beijing

071

𘜶𘉏𗲠𘄡𗏴𘋓

li̭ẹ tshọ nga si̭ẹ ndźi̭u ngi̭ə

大虚空智顯註

dà xū kōng zhì xiǎn zhù


Translated from Tibetan ?

IOM Tang. 355

Leningrad No. 355

072

𘜶𘘚𗵃𘕰𘁝𗒘𗗙𘕂𘞓

li̭ẹ ndzi̭e we phu ni̭e ꞏêi ꞏɪn ndźi̭ei vi̭ei

大師龍樹蘂真之行往

dà shī lóng shù ruǐ zhēn zhī xíng wǎng


Translated from Chinese

IOM Tang. 336

Leningrad No. 336


Radical 018 𘣍

No. Chinese & Tangut Titles | Source Copies
073

𘟀𗡶𗬀𘝞

lɪn śi̭ei lwu ꞏiwə̣

見順伏文

jiàn shùn fú wén


Translated from Tibetan ? [cf. Tib. No. 5843]

IOM Tang. 289

Leningrad No. 289

074

𘟀𗡶𘅕

lɪn śi̭ei źon

見順□

jiàn shùn [?]


Translated from Tibetan ?

IOM Tang. 290

Leningrad No. 290

075

𗵘𗗙𘂳𗖈𗷰𗡶𘄴𗑾

tśi̭a ꞏɪn źi̭ạ phi̭a ndu? śi̭ei tshi ngwu

道之間休止順要論

dào zhī jiàn xiū zhǐ shùn yào lùn


Translated from Tibetan

IOM Tang. 252

Leningrad No. 252

076

𗵘𗫴𗟲𗰖𗍥𘟙𗣃𗗙𘏒𗭪𘐇

tśi̭a mi̭a ngwu śi̭oɯ ꞏi̭ə̣ nɪn ngwi ꞏɪn phe si mɪ

道果語錄金剛句之解具記

dào guǒ yǔ lù jīn gāng jù zhī jiě jù jì


Translated from Tibetan [cf. Tib. No. 3131]

IOM Tang. 251

Leningrad No. 251

077

𗵣𗖻𘍦𗠁𗄊𗧯𗣩𘉐𗖰𗖵𗰖

tśi̭eɯ pi̭ụ ꞏɪn mbu źi ꞏi̭e tha ꞏi̭uo lwə̣ mbi̭u śi̭oɯ

頂尊相勝總持功德經韻集

dǐng zūn xiāng shèng zǒng chí gōng dé jīng yùn jí


Translated from Chinese

IOM Tang. 109

Leningrad No. 109

078

𗵣𗖻𘍦𗠁𗢳𗴺𗴿𗒀𗺉

tśi̭eɯ pi̭ụ ꞏɪn mbu tha ma ki̭ụ tshweɯ tśhi̭e

頂尊相勝佛母供養根

dǐng zūn xiāng shèng fó mǔ gōng yǎng gēn


Translated from Tibetan [Tib. No. 4423, 4424]

འཕགས་མ་གཙུག་ཏོར་རྣམ་པར་རྒྱལ་མའི་སྒྲུབ་ཐབས།

H̱phags-ma gtsug-tor rnam-par rgyal-maẖi sgrub-thabs

Ārya-uṣṇīṣa-vijayā-sādhana

IOM Tang. 107

Leningrad No. 107

079

𗵣𗖻𘍦𗠁𗢳𗴺𘆄𗗙𗴿𗒀𘕋𗍓𘃡𗡶

tśi̭eɯ pi̭ụ ꞏɪn mbu tha ma nɪ ꞏɪn ki̭ụ tshweɯ dźi̭ại rẹɯ vi̭e śi̭ei

頂尊相勝佛母等之供養罪懺作順

dǐng zūn xiāng shèng fó mǔ děng zhī gōng yǎng zuì chàn zuò shùn


Translated from Chinese ?

IOM Tang. 106

Leningrad No. 106

080

𗵣𗖻𘍦𗠁𗢳𗴺𗗙𗡞𗢶𘝵𘐇𘃡𗡶

tśi̭eɯ pi̭ụ ꞏɪn mbu tha ma ꞏɪn tụ ndźi̭on ꞏɪn mɪ vi̭e śi̭ei

頂尊相勝佛母之千遍自養作順

dǐng zūn xiāng shèng fó mǔ zhī qiān biàn zì yǎng zuò shùn


Translated from Chinese ?

IOM Tang. 108

Leningrad No. 108

081

𗵒𘗁𘄒𘎑𗆔𗡪𗖰𗖍𗧘𘏒𗰖𘓋𘐇

kẹi ndźi̭a pa źi̭a kạ tseɯ lwə̣ li̭a wo phe śi̭oɯ źi̭on mɪ

金剛般若幹限經頌義解集略記

jīn gāng bō rě gàn xiàn jīng róng yì jiě jí lüè jì


Translated from Chinese ?

IOM Tang. 387

Leningrad No. 387

082

𗵒𘗁𘄒𘎑𗧘𘏒𘐇

kẹi ndźi̭a pa źi̭a wo phe mɪ

金剛般若義解記

jīn gāng bō rě yì jiě jì


Translated from Chinese [Taishō No. 2740]

IOM Tang. 385

Leningrad No. 385

083

𗵒𘗁𘄒𘎑𘏞𗓽𗕥𗸰𗖰𗚩

kẹi ndźi̭a pa źi̭a po lo mbi̭e ton lwə̣ rại

金剛般若波羅蜜多經典

jīn gāng bō rě bō luó mì duō jīng diǎn


Translated from Chinese [Taishō No. 235]

IOM Tang. 386

Leningrad No. 386

Beijing

084

𗵒𘗁𘄒𘎑𘐇𘝞

kẹi ndźi̭a pa źi̭a mɪ ꞏiwə̣

金剛般若記文

jīn gāng bō rě jì wén


Translated from Chinese ?

Leningrad No. 383

085

𗵒𘗁𘄒𘎑𘓋𘐇𘝞

kẹi ndźi̭a pa źi̭a źi̭on mɪ ꞏiwə̣

金剛般若略記文

jīn gāng bō rě lüè jì wén


Translated from Chinese

IOM Tang. 383

Leningrad No. 384

086

□□□□□□□□□□□□□□□□

[?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?]

金剛薩埵説頻那夜迦天成就儀軌經典

jīn gāng sà duǒ shuō pín nèi yè jiā tiān chéng jiù yí guǐ jīng diǎn


Translated from Chinese [Taishō No. 1272]

Beijing

087

𗵒𘉍𗭼𗩾𗠁𘟙𗖰𗚩

kẹi mbi sweɯ źi mbu nɪn lwə̣ rại

金光明最勝王經典

jīn guāng míng zuì shèng wáng jīng diǎn


Translated from Chinese [Taishō No. 665]

Suvarṇa-prabhāsottamarāja-sūtra

IOM Tang. 376

Leningrad No. 376

BM Or.12380/3378

Beijing

088

𗵒𘉍𗭼𗄊𗧯𗖰𗚩

kẹi mbi sweɯ źi ꞏi̭e lwə̣ rại

金光明總持經典

jīn guāng míng zǒng chí jīng diǎn


Translated from Chinese

IOM Tang. 377

Leningrad No. 377

089

𗵒𘝋𗵃𘟙𗴿𗡶

kẹi ndzwɪ we nɪn ki̭ụ śi̭ei

金翅龍王供順

jīn chì lóng wáng gōng shùn


Translated from Tibetan

IOM Tang. 375

Leningrad No. 375


Radical 026 𘢸

No. Chinese & Tangut Titles | Source Copies
090

𗱕𗹙𘈩𗤶𗅆𘟛𘍞𘏋𗅢𘎪𘏚𗤋𘄴𗑾

ri̭ụ tsɪ̣ leɯ ni̭e ndi̭e źi̭ə̣ ꞏwọn se səɯ tshi̭e ti̭ẹi mɪn tshi ngwu

諸法一心定慧圓滿不可思議要論

zhū fǎ yī xīn dìng huì yuán mǎn bù kě sī yì yào lùn


Translated from Chinese

IOM Tang. 228

Leningrad No. 228

091

𗱕𘎪𗇁𘆊𗰖𗦬𘁨

ri̭ụ tshi̭e śi̭an ꞏi̭on śi̭oɯ ngu mbu

諸説禪源集都序

zhū shuō chán yuán jí dōu xù


Translated from Chinese [Taishō No. 2015]

IOM Tang. 227

Leningrad No. 227

092

𗱕𘎪𗇁𘆊𗰖𗦬𘁨𗆔𘝞

ri̭ụ tshi̭e śi̭an ꞏi̭on śi̭oɯ ngu mbu kạ ꞏiwə̣

諸説禪源集都序綱文

zhū shuō chán yuán jí dōu xù gāng wén


Translated from Chinese

IOM Tang. 227

Leningrad No. 227

BM Or.12380/2239

093

𗱕𘎪𗇁𘆊𗰖𗦬𘁨𗗙𘏒

ri̭ụ tshi̭e śi̭an ꞏi̭on śi̭oɯ ngu mbu ꞏɪn phe

諸説禪源集都序之解

zhū shuō chán yuán jí dōu xù zhī jiě


Translated from Chinese

BM Or.12380/2239

094

𗱕𘎪𗇁𘆊𗰖𗦬𘁨𗧛𘔅𘐇

ri̭ụ tshi̭e śi̭an ꞏi̭on śi̭oɯ ngu mbu ngi̭ẹ źi̭ụ mɪ

諸説禪源集都序擇炬記

zhū shuō chán yuán jí dōu xù zé jù jì


Translated from Chinese

IOM Tang. 227

Leningrad No. 227


Radical 039 𘠁

No. Chinese & Tangut Titles | Source Copies
095

𗆧𗥺?𘎼𘝞𗢺𗋋

si̭eɯ ngwə [?] thɪ ꞏiwə̣ ri̭ẹ tśi̭ụo

(新刻)□□文□□

(xīn kè) [?] [?] wén [?] [?]


Translated from Tibetan ?

Leningrad No. 283

096

𗁬𗕸𗂧𘘚𘉍𗃵𗫔𗎭𗅁𗫻𗉘𗿳𗫔𘓐𗢳𗧘𗞞𗤄𗍫𗰗𗏁𗤄𗊬

thon tśhi̭on lhi̭ə ndzi̭e mbi pi̭ụ ꞏi mi̭e ꞏu ndźi̭e tśhi̭ə ndzi̭e ꞏi ndzi̭wo tha wo nda ꞏi̭ə̣ ni̭ə ꞏạ ngwə ꞏi̭ə̣ kụ

唐長國師光殿衆宮中住爾時衆人佛義問二十五問答

táng cháng guó shī guāng diàn zhòng gōng zhōng zhù ěr shí zhòng rén fó yì wèn èr shí wǔ wèn dá


Translated from Chinese

IOM Tang. 186

Leningrad No. 186

BM Or.12380/3720

097

𗂰𗏣𗑗𗂧𗰗𗆼𘓆

li̭e? ri̭ẹ sei lhi̭ə ꞏạ ꞏi̭êɯ ldi̭ə̣

西方淨土十疑論

xī fāng jìng tǔ shí yí lùn


Translated from Chinese [Taishō No. 1961]

IOM Tang. 184

Leningrad No. 184

Leningrad No. 365

Leningrad No. 392


Radical 041 𘠐

No. Chinese & Tangut Titles | Source Copies
098

𗄭𘚢𗴿𗒀𘃡𗡶𘐡

ndzi̭ə̣ ndźi̭ə ki̭ụ tshweɯ vi̭e śi̭ei tśi̭ə

聚輪供養作次第

jù lún gōng yǎng zuò cì dì


Translated from Tibetan [Tib. No. 2387]

ཚོགས་ཀྱི་འཁོར་ལོའི་མཆོད་པའི་རིམ་པ།

Tshogs-kyi ẖkhor-loẖi mchod-paẖi rim-pa

Gaṇa-cakra-pūjā-krama

IOM Tang. 182

Leningrad No. 182

099

𗅋𗚛𗢳𗖵𗴿𗒀𘐡

mi mi̭u tha mbi̭u ki̭ụ tshweɯ tśi̭ə

不動佛隨供養次

bù dòng fó suí gōng yǎng cì


Translated from Tibetan ?

IOM Tang. 275

Leningrad No. 275

100

𗅋𗚛𗢳𗖵𘇂𗹰𘃡𗡶

mi mi̭u tha mbi̭u ngu tśi̭ə̣ vi̭e śi̭ei

不動佛隨中繞作順

bù dòng fó suí zhōng rào zuò shùn


Translated from Tibetan

IOM Tang. 274

Leningrad No. 274

101

𗅋𗚛𗢳𗖵𗾟𘜶𗴿𗒀𗺉

mi mi̭u tha mbi̭u wạ li̭ẹ ki̭ụ tshweɯ tśhi̭e

不動佛隨廣大供養根

bù dòng fó suí guǎng dà gōng yǎng gēn


Translated from Tibetan

IOM Tang. 273

Leningrad No. 273

102

𗅋𗚛𗩾𗧯

mi mi̭u źi ꞏi̭e

不動總持

bù dòng zǒng chí


Translated from Tibetan [Tib. No. 318, 588]

འཕགས་པ་མི་གཡོ་བ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས།

H̱phags-pa mi-g-yo-ba zhes-bya-baẖi gzungs

Ārya-acala-nāma-dhāraṇī

IOM Tang. 276

Leningrad No. 276

103

□□□□□□□□𗖰𗚩

[?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] lwə̣ rại

不空羂索神變真言經典

bù kōng juàn suǒ shén biàn zhēn yán jīng diǎn


Translated from Chinese [Taishō No. 1092]

Amoghapāśa-kalparāja

Beijing

104

𗇁𗹢𘄴𗑾

śi̭an ndi̭ọn tshi ngwu

禪修要論

chán xiū yào lùn


Translated from Chinese ?

IOM Tang. 291

Leningrad No. 291


Radical 044 𘡀

No. Chinese & Tangut Titles | Source Copies
105

𗏁𗴮𗖰𗚩

ngwə ndi̭ẹ lwə̣ rại

五部經典

wǔ bù jīng diǎn


Translated from Tibetan

Pañcarakṣā


1. Mahāsāhasra-pramardana = 聖大乘大千國守護經典

2. Mahāmayūrī = 種呪王蔭大孔雀經典

3. Mahāpratisarā = 聖大悟蔭王求隨皆得經典

4. Mahāśitavatī = 大寒林經典

Leningrad No. 249

106

𗏁𗴮𗹙𗐯𗗙𗦬𘁨

ngwə ndi̭ẹ tsɪ̣ kại ꞏɪn ngu mbu

五部法界之都序

wǔ bù fǎ jiè zhī dōu xù


Translated from Chinese ?

IOM Tang. 250

Leningrad No. 250

107

𗏁𗰗𗖍

ngwə ꞏạ li̭a

五十頌

wǔ shí róng


Translated from Chinese [Taishō No. 248]

Prajñāpāramitā-ardhaśatikā

IOM Tang. 248

Leningrad No. 248

108

𗏁𗢳𗘅𗴺𗖵𘓋𗴿𗒀𘃡𘐡

ngwə tha ngi̭u ma mbi̭u źi̭on ki̭ụ tshweɯ vi̭e tśi̭ə

五佛亥母隨略供養作次

wǔ fó hài mǔ suí lüè gōng yǎng zuò cì


Translated from Tibetan

IOM Tang. 246

Leningrad No. 246

109

𗏁𗢳𗘅𗴺𗖵𘓋𗴿𗒀𗺉

ngwə tha ngi̭u ma mbi̭u źi̭on ki̭ụ tshweɯ tśhi̭e

五佛亥母隨略供養根

wǔ fó hài mǔ suí lüè gōng yǎng gēn


Translated from Tibetan

IOM Tang. 247

Leningrad No. 247


Radical 045 𘢈

No. Chinese & Tangut Titles | Source Copies
110

𗢞𗧤𘄴𗑾

ldi̭e pha tshi ngwu

魔斷要論

mó duàn yào lùn


Translated from Tibetan

Leningrad No. 47

111

𗢞𗧤𘄴𗑾𗗙𗆔

ldi̭e pha tshi ngwu ꞏɪn kạ

魔斷要論之綱

mó duàn yào lùn zhī gāng


Translated from Tibetan

BM Or.12380/3866


Radical 047 𘢤

No. Chinese & Tangut Titles | Source Copies
112

𗮀𗂙𗧐𗇘𗖰𗚩𗗙𗆔

mbi̭u pha mbê lheɯ lwə̣ rại ꞏɪn kạ

明異解脱經典之綱

míng yì jiě tuō jīng diǎn zhī gāng


Translated from Chinese

IOM Tang. 272

Leningrad No. 272


Radical 056 𘤮

No. Chinese & Tangut Titles | Source Copies
113

𘃣𘉒𘛮𗖰𗚩

vi̭e mo khɪn lwə̣ rại

維摩詰經典

wéi mó jié jīng diǎn


Translated from Chinese [Taishō No. 474]

IOM Tang. 172

Leningrad No. 172

114

𘃣𘉒𘛮𘙇𘎪𗖰𗚩

vi̭e mo khɪn ri̭ə̣ tshi̭e lwə̣ rại

維摩詰所説經典

wéi mó jié suǒ shuō jīng diǎn


Translated from Chinese [Taishō No. 475]

Vimalakīrtti-nīrdeśa

IOM Tang. 171

Leningrad No. 171


Radical 058 𘢷

No. Chinese & Tangut Titles | Source Copies
115

𘆊𗆮𘝯

ꞏi̭on lhi̭wo mbi̭oɯ

源還觀

yuán huán guān


Translated from Chinese [Taishō No. 1876]

IOM Tang. 287

Leningrad No. 287


Radical 075 𘣲

No. Chinese & Tangut Titles | Source Copies
116

𗹝𗫻𘉋𗡚𗬩𘝞

nɪn ndźi̭e ꞏi̭ạ tseɯ kê ꞏiwə̣

近住八齋戒文

jìn zhù bā zhāi jiè wén


Translated from Chinese

IOM Tang. 105

Leningrad No. 105


Radical 080 𘥇

No. Chinese & Tangut Titles | Source Copies
117

𘇂𘟣𘛽𘄴𗑾

ngu ndi̭u li̭wụ tshi ngwu

中有身要論

zhōng yǒu shēn yào lùn


Translated from Tibetan

IOM Tang. 170

Leningrad No. 170

118

𘇂𗵘𗒘𗎫𗺉𗋒

ngu tśi̭a ꞏêi tsɪ̣ tśhi̭e ki̭ẹ

中道真性根釋

zhōng dào zhēn xìng gēn shì


Translated from Chinese

IOM Tang. 169

Leningrad No. 169

119

𘇂𗌳𗤶𗼻𘈧𗇁𘗠𘘚𗺓𗨙𗅱𗈪𘐳

ngu vi̭ạ ni̭e ldi̭ə̣ ndai śi̭an ꞏa ndzi̭e twẹi lhe tɪ̣ ꞏa? ?

中華心地傳禪門師資承襲圖一卷

zhōng huá xīn dì chuán chán mén shī zī chéng xí tú yī juǎn


Translated from Chinese

IOM Tang. 407


Radical 100 𘠭

No. Chinese & Tangut Titles | Source Copies
120

𗍫𗆤𘕿𘃽𗡶

ni̭ə ndźi̭ẹi ꞏa ꞏo śi̭ei

二諦於入順

èr dì yú rù shùn


Translated from Tibetan [Tib. No. 5298]

བདེན་པ་གཉིས་ལ་འཇུག་པ།

Bden-pa gnyis-la ẖjug-pa

Satyadvayāvatāra

IOM Tang. 197

Leningrad No. 197

121

𗍫𗆤𘕿𘃽𗡶𗰜𗴺𗗙𗧘𘏒𘐇

ni̭ə ndźi̭ẹi ꞏa ꞏo śi̭ei mə ma ꞏɪn wo phe mɪ

二諦於入順本母之義解記

èr dì yú rù shùn běn mǔ zhī yì jiě jì


Translated from Tibetan

IOM Tang. 198

Leningrad No. 198

BM Or.12380/2626

122

𗍫𗰗𗒹𘄿𗗙𗏴𘋓

ni̭ə ꞏạ śi̭wạ tɪn ꞏɪn ndźi̭u ngi̭ə

二十七品之顯疏

èr shí qī pǐn zhī xiǎn shū


Translated from Chinese ?

IOM Tang. 199

Leningrad No. 199

123

𗍫𗰗𗧀𗹬𘐇

ni̭ə ꞏạ keɯ sɪn mɪ

二十唯識記

èr shí wěi shí jì


Translated from Chinese ? [cf. Taishō No. 1834]

IOM Tang. 200

Leningrad No. 200


Radical 107 𘢰

No. Chinese & Tangut Titles | Source Copies
124

𗰗𘈩𘅞𗾈𗥺𗤶𗖰𗚩

ꞏạ leɯ ni̭ẹ me ngwə ni̭e lwə̣ rại

十一面神呪心經典

shí yī miàn shén zhòu xīn jīng diǎn


Translated from Chinese [Taishō No. 1071]

Avalokiteśvaraikadaśamukha-dhāraṇī

IOM Tang. 364

Leningrad No. 364

125

𗰗𘟙𗖰𗚩

ꞏạ nɪn lwə̣ rại

十王經典

shí wáng jīng diǎn


Translated from Chinese

IOM Tang. 362

Leningrad No. 362

126

𗰗𗏁𘓱𗴺𗁦𗡙

ꞏạ ngwə ngwə ma mbi̭ẹ ꞏôn

十五天母加讚

shí wǔ tiān mǔ jiā zàn


Translated from Tibetan ? [cf. Tib. No. 2437]

IOM Tang. 89

Leningrad No. 366

127

𗰗𗍫𘔼𗄈𗏿𘍦𗖰𗚩

ꞏạ ni̭ə ni̭uo śi̭o li̭a ꞏɪn lwə̣ rại

十二緣生瑞相經典

shí èr yuàn shēng ruì xiāng jīng diǎn


Translated from Chinese [Taishō No. 719]

IOM Tang. 363

Leningrad No. 363

128

𗰜𗺉𗄑𗄑𘟣𘎪𗴮𘂯𗷌𗡝

mə tśhi̭e ngụo ngụo ndi̭u tshi̭e ndi̭ẹ mboɯ te ka

根本一切有説部目得迦

gēn běn yī qiē yǒu shuō bù mù dé jiā


Translated from Chinese [Taishō No. 1452]

Mūla-sarvāstivāda-nikāya-nidāna-mātṛkā

IOM Tang. 176

Leningrad No. 176

129

𗰜𗺉𗄑𗄑𘟣𘎪𗴮𘊝𘈩𗡝𘉒

mə tśhi̭e ngụo ngụo ndi̭u tshi̭e ndi̭ẹ ꞏi̭ẹ leɯ ka mo

根本一切有説部百一羯磨

gēn běn yī qiē yǒu shuō bù bǎi yī jié mó


Translated from Chinese [Taishō No. 1453]

Mūla-sarvāstivādaikaśatakarman

IOM Tang. 177

Leningrad No. 177


Radical 110 𘤏

No. Chinese & Tangut Titles | Source Copies
130

𘀍𗨨𗴟𘘚𗗙𘂚𘃽𘄴𗑾

na rụo pa ndzi̭e ꞏɪn lọ ꞏo tshi ngwu

na ro pa 師之雙入要論

na ro pa shī zhī shuāng rù yào lùn


Translated from Tibetan [Tib. No. 2682]

ཟུང་དུ་འཇུག་པ་གསལ་བ་ཞེས་བྱ་བའི་དབང་གི་བྱ་བ།

Zung-du ẖjug-pa gsal-ba zhes-bya-baẖi dbang-gi bya-ba

Leningrad No. 271


Radical 112 𘡫

No. Chinese & Tangut Titles | Source Copies
131

𗟦𘞐𗖊𘝿𗥺𗔇𘂤𗡦𘆖𗣼𘉐𗆄𘐷𗖰𗚩

man śi̭u śi̭ə li̭e ngwə ꞏụ kha ꞏi̭ə̣ tshi̭ə tśhi̭a ꞏi̭uo pi̭ụ kạɯ lwə̣ rại

文殊師利呪藏中數珠功德現量經典

wén shū shī lì zhòu cáng zhōng shǔ zhū gōng dé xiàn liáng jīng diǎn


Translated from Chinese [Taishō No. 787]

IOM Tang. 313

Leningrad No. 313

132

𗟦𘞐𗖊𘝿𘙇𘎪𗅢𘎪𘏚𗤋𗢳𘃺𗐯𗖰𗚩

man śi̭u śi̭ə li̭e ri̭ə̣ tshi̭e səɯ tshi̭e ti̭ẹi mɪn tha mi̭ə kại lwə̣ rại

文殊師利所説不可思議佛境界經典

wén shū shī lì suǒ shuō bù kě sī yì fó jìng jiè jīng diǎn


Translated from Chinese [Taishō No. 340]

Acintya-buddhaviṣayanirdeśa

IOM Tang. 312

Leningrad No. 312


Radical 118 𘨯

No. Chinese & Tangut Titles | Source Copies
133

𘗽𘞵𗅆𘐡𗦳𗨙𘐡𘄴𗑾

źi̭ọn ndza ndi̭e tśi̭ə ndzi̭u lhe tśi̭ə tshi ngwu

壽增定次主承次要論

shòu zēng dìng cì zhǔ chéng cì yào lùn


Translated from Tibetan ?

IOM Tang. 322

Leningrad No. 322


Radical 139 𘦞

No. Chinese & Tangut Titles | Source Copies
134

𘌈𘀺𘘚𗼻𗰜𗴺

ꞏi̭u kha ndzi̭e ldi̭ə̣ mə ma

瑜伽師地本母

yú qié shī dì běn mǔ


Translated from Chinese ? [Taishō No. 1579] [Tib. No. 5536]

རྣལ་འབྱོར་སྤྱོད་པའི་ས།

Rnal-ẖbyor spyod-paẖi sa

Yogācārya-bhūmi-śāstra

IOM Tang. 174

Leningrad No. 174


Radical 140 𘨃

No. Chinese & Tangut Titles | Source Copies
135

𘕕𗒛𗉛𗧤𗡶

sọ ꞏụ źi̭ei pha śi̭ei

三乘惱斷順

sān chéng nǎo duàn shùn


Translated from Tibetan ?

IOM Tang. 302

Leningrad No. 302

136

𘕕𘛽𗘅𗴺𗗙𘓋𘐇

sọ li̭wụ ngi̭u ma ꞏɪn źi̭on mɪ

三身亥母之略記

sān shēn hài mǔ zhī lüè jì


Translated from Tibetan ?

IOM Tang. 299

Leningrad No. 299

BM Or.12380/1359

137

𘕕𗰗𗏁𗢳𗖵𘕋𗍓𘄴𗑾

sọ ꞏạ ngwə tha mbi̭u dźi̭ại rẹɯ tshi ngwu

三十五佛隨懺悔要論

sān shí wǔ fó suí chàn huǐ yào lùn


Translated from Chinese ? [cf. Taishō No. 326]

IOM Tang. 301

Leningrad No. 301

138

𘕕𘗽𗐯𗌮𗆐𗗙𗧊

sọ źi̭ọn kại mi̭ụo ldi̭ẹ ꞏɪn to

三壽界如來之出

sān shòu jiè rú lái zhī chū


Translated from Tibetan ?

Leningrad No. 300

139

𘕕𘏨𗁦𗡙𗖍

sọ ldi̭ə̣ mbi̭ẹ ꞏôn li̭a

三寶加讚頌

sān bǎo jiā zàn róng


Translated from Chinese ?

IOM Tang. 303

Leningrad No. 303

140

𘕕𘏨𘋩𘓋𗎹𗴿𗒀𗺉

sọ ldi̭ə̣ ndo źi̭on mbi̭u ki̭ụ tshweɯ tśhi̭e

三寶處略式供養根

sān bǎo chǔ lüè shì gōng yǎng gēn


Translated from Tibetan ?

BM Or.12380/3855

141

𘕕𘝯𗢭𘗠𘀴𘖜𘝞

sọ mbi̭oɯ ngi̭ə ꞏa si̭wan kwi ꞏiwə̣

三觀九門□鍵文

sān guān jiǔ mén [?] jiàn wén


Translated from Chinese ?

IOM Tang. 304

Leningrad No. 304


Radical 145 𘦦

No. Chinese & Tangut Titles | Source Copies
142

𘍔𗧹𗥞𘖗𗁬𗓽𘆵𗖰𗚩

tśi̭ẹi ngi̭ẹ ngi̭u ndźêi thon lo ni̭e lwə̣ rại

苦難濟拔陀羅尼經典

kǔ nán jǐ bá tuó luó ní jīng diǎn


Translated from Chinese [Taishō No. 1395]

IOM Tang. 298

Leningrad No. 298


Radical 154 𘡮

No. Chinese & Tangut Titles | Source Copies
143

𗠁𘟛𗳌𘋟𗫡𘄴𗑾

mbu źi̭ə̣ ti̭ẹ rẹɯ nɪ tshi ngwu

勝慧到彼岸要論

shèng huì dào bǐ àn yào lùn


Translated from Tibetan

Leningrad No. 96

Leningrad No. 101

Leningrad No. 103

144

𗠁𘟛𗳌𘋟𗫡𘄴𗑾𘘝𗫦𗌮𗙼𗥤𗵽𘆡

mbu źi̭ə̣ ti̭ẹ rẹɯ nɪ tshi ngwu ndzi̭e xêɯ mi̭ụo ꞏi̭u tsɪn ldi̯u tshi̭ẹ

勝慧到彼岸要論 教學現量解莊嚴

shèng huì dào bǐ àn yào lùn jiào xué xiàn liáng jiě zhuāng yán


Translated from Tibetan

IOM Tang. 96

Leningrad No. 103

145

𗠁𘟛𗳌𘋟𗫡𘄴𗑾𘘝𗫦𗌮𗙼𗥤𗵽𘆡𗗙𘋓

mbu źi̭ə̣ ti̭ẹ rẹɯ nɪ tshi ngwu ndzi̭e xêɯ mi̭ụo ꞏi̭u tsɪn ldi̯u tshi̭ẹ ꞏɪn ngi̭ə

勝慧到彼岸要論 教學現量解莊嚴論之註

shèng huì dào bǐ àn yào lùn jiào xué xiàn liáng jiě zhuāng yán lùn zhī zhù


Translated from Tibetan [Tib. No. 5191]

ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པའི་མན་ངག་གི་བསྟན་བཅོས་མངོན་པར་རྟོགས་པའི་རྒྱན་ཞེས་བྱ་བའི་འགྲེལ་པ།

Shes-rab-kyi pha-rol-tu phyin-paẖi man-ngag-gi bstan-bcos mngon-par rtogs-paẖi rgyan zhes-bya-baẖi ẖgrel-pa

Abhisamayālaṃkāra-nāma-prajñāpāramitopadeśa-śāstra-vṛtti

IOM Tang. 101

Leningrad No. 101

Leningrad No. 103

146

𗠁𘟛𗳌𘋟𗫡𘄴𗑾𘘝𗫦𗌮𗙼𗥤𗵽𘆡𘋓𗗙𗾟𗋒𗭼𗪼𗔡

mbu źi̭ə̣ ti̭ẹ rẹɯ nɪ tshi ngwu ndzi̭e xêɯ mi̭ụo ꞏi̭u tsɪn ldi̯u tshi̭ẹ ngi̭ə ꞏɪn wạ ki̭ẹ sweɯ tɪ̣ li̭ə̣

勝慧到彼岸要論 教學現量解莊嚴疏之廣釋明鏡疏

shèng huì dào bǐ àn yào lùn jiào xué xiàn liáng jiě zhuāng yán shū zhī guǎng shì míng jìng shū


Translated from Tibetan

Leningrad No. 100

147

𗠁𘟛𗳌𘋟𗫡𗗙𗭼𗪼𗔡

mbu źi̭ə̣ ti̭ẹ rẹɯ nɪ ꞏɪn sweɯ tɪ̣ li̭ə̣

勝慧到彼岸之明鏡疏

shèng huì dào bǐ àn zhī míng jìng shū


Translated from Tibetan

Leningrad No. 99

148

𗠁𘟛𗳌𘋟𗫡𗗙𗾟𗋒𗭼

mbu źi̭ə̣ ti̭ẹ rẹɯ nɪ ꞏɪn wạ ki̭ẹ sweɯ

勝慧到彼岸之廣釋明鏡

shèng huì dào bǐ àn zhī guǎng shì míng jìng


Translated from Tibetan

IOM Tang. 98

Leningrad No. 98

149

𗠁𘟛𗳌𘋟𗫡𘉋𗡞𗖍𘂤𗒐𗧯𗣼𘉐𘎪

mbu źi̭ə̣ ti̭ẹ rẹɯ nɪ ꞏi̭ạ tụ li̭a kha ꞏi̭wêi ꞏi̭e tśhi̭a ꞏi̭uo tshi̭e

勝慧到彼岸八千頌中受持功德説

shèng huì dào bǐ àn bā qiān róng zhōng shòu chí gōng dé shuō


Translated from Tibetan

IOM Tang. 102

Leningrad No. 102

150

𗠁𗫻𗟻𗡶𗹙𘅫

mbu ndźi̭e phi śi̭ei tsɪ̣ tśi̭u

勝住令順法事

shèng zhù lìng shùn fǎ shì


Translated from Tibetan [Tib. No. 3960]

རབ་ཏུ་གནས་པའི་ཆོ་ག

Rab-tu gnas-paẖi cho-ga

Pratiṣṭhā-vidhi

IOM Tang. 97

Leningrad No. 97

Leningrad No. 223


Radical 176 𘦘

No. Chinese & Tangut Titles | Source Copies
151

𘋢𗥤𗼻𗧯𘐡𗹙𗼄𘕤𗫦𘏚𗑗𗤶𘄿𘕕𗡪

tshɪ tsɪn ldi̭ə̣ ꞏi̭e tśi̭ə tsɪ̣ tśi̭wẹ ꞏi̭u xêɯ ti̭ẹi sei ni̭e tɪn sọ tseɯ

菩薩地持次法方便學處淨心品三第

pú sà dì chí cì fǎ fāng biàn xué chǔ jìng xīn pǐn sān dì


Translated from Chinese [Taishō No. 1581]

152

𘋢𗥤𘝦𗲠𗢶𘐇

tshɪ tsɪn ndźêi nga ndźi̭on mɪ

菩薩業空度記

pú sà yè kōng dù jì


Translated from Chinese ?

IOM Tang. 244

Leningrad No. 244

153

𘋢𗥤𘝦𗗙𗍫𗑝𗆔

tshɪ tsɪn ndźêi ꞏɪn ni̭ə tsẹɯ kạ

菩薩業之二節幹

pú sà yè zhī èr jiē gàn


Translated from Chinese ?

IOM Tang. 245

Leningrad No. 245

154

𘋢𗥤𘝦𗪟𗹍

tshɪ tsɪn ndźêi ꞏu mụo

菩薩業先錄

pú sà yè xiān lù


Translated from Chinese ?

IOM Tang. 243

Leningrad No. 243

155

𘋢𗥤𘝦𘐇

tshɪ tsɪn ndźêi mɪ

菩薩業記

pú sà yè jì


Translated from Chinese ? [cf. Taishō No. 281]

IOM Tang. 242

Leningrad No. 242


Radical 181 𘠣

No. Chinese & Tangut Titles | Source Copies
156

𗌮𗆐𗄑𗄑𗗙𘊝𗏇𘄴𗑾

mi̭ụo ldi̭ẹ ngụo ngụo ꞏɪn ꞏi̭ẹ ndi tshi ngwu

如來一切之百字要論

rú lái yī qiē zhī bǎi zì yào lùn


Translated from Chinese ? [cf. Taishō No. 1572]

IOM Tang. 195

Leningrad No. 195

157

𗌮𗆐𗖵𗟭𘞌𗒘𗩾𘃪𗣼𗫨𘊄𗷖𗄑𗄑𘞌𗑗𗟻𘉡𗣼𘟙𗋒

mi̭ụo ldi̭ẹ mbi̭u wo źi̭ə̣ ꞏêi źi ndźi̭wa tśhi̭a ndwẹɯ nôn tshweɯ ngụo ngụo źi̭ə̣ sei phi pi̭ụ tśhi̭a nɪn ki̭ẹ

如來應供真實畢竟正覺惡趣一切真淨令威德王釋

rú lái yīng gōng zhēn shí bì jìng zhèng jué è qù yī qiē zhēn jìng lìng wēi dé wáng shì


Translated from Tibetan [Tib. No. 3455]

དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དགྲ་བཅོམ་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ངན་སོང་ཐམས་ཅད་ཡོངས་སུ་སྦྱོང་བ་གཟི་བརྗིད་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་ཞེས་བྱ་བའི་བརྟག་པའི་བཤད་པ།

De-bzhin-gshegs-pa dgra-bcom-pa yang-dag-par rdzogs-paẖi sangs-rgyas ngan-song thams-cad yongs-su sbyong-ba gzi-brjid-kyi rgyal-po zhes-bya-baẖi brtag-paẖi bshad-pa

Sarvadurgati-pariśodhana-tejorāja-tathāgatārhat-samyaksaṁbuddha-nāma-kalpa-ḷīkā

IOM Tang. 196

Leningrad No. 196

158

𗌮𗫻𗾈𗑱𗡞𗢳𗦻𗖰𗚩

mi̭ụo ndźi̭e me ka tụ tha mi̭e lwə̣ rại

現在賢劫千佛名經典

xiàn zài xián jié qiān fó míng jīng diǎn


Translated from Chinese [Taishō No. 447]

IOM Tang. 194

Leningrad No. 194

BM Or.12380/1846

BM Or.12380/1865

BM Or.12380/3057

Beijing

159

𗖠𗽮𘜉𗺁𗇁𘘚𘔼𗶻𗰖

ngwei na phi xâi śi̭an ndzi̭e ni̭uo śi̭wə̣ śi̭oɯ

□□裴休禪師緣隨集

[?] [?] péi xiū chán shī yuàn suí jí


Translated from Chinese

IOM Tang. 398

Leningrad No. 398

160

𗋚𗦎𗵽𘆡𗑱𗡞𗢳𗦻𗖰𗚩

vi̭ə rạ ldi̯u tshi̭ẹ ka tụ tha mi̭e lwə̣ rại

過去莊嚴劫千佛名經典

guò qù zhuāng yán jié qiān fó míng jīng diǎn


Translated from Chinese [Taishō No. 446]

Beijing

161

𗋽𗠇𘈈𘐉𗡶𘄴𗑾

źi̭ẹ ti̭ẹi mi̭e vi̭ạ śi̭ei tshi ngwu

水食施放順要論

shuǐ shí shī fàng shùn yào lùn


Translated from Chinese ? [cf. Taishō No. 1315]

IOM Tang. 288

Leningrad No. 288


Radical 182 𘡒

No. Chinese & Tangut Titles | Source Copies
162

𗕿𗈁𗚩𘒎𘕋𗍓𗹙

nɪn vi̭u rại lhọ dźi̭ại rẹɯ tsɪ̣

慈悲道場罪懺法

cí bēi dào cháng zuì chàn fǎ


Translated from Chinese [Taishō No. 1909]

IOM Tang. 286

Leningrad No. 286

BM Or.12380/3423

163

𗖰𗩗𘁟𘍦

lwə̣ ndzi̭e ndo ꞏɪn

經律異相

jīng lǜ yì xiāng


Translated from Chinese [Taishō No. 2121]

Beijing

164

𗗉𗍥𘟙𗰜𗺓𗗙𘐇

ngi̭wei ꞏi̭ə̣ nɪn mə twẹi ꞏɪn mɪ

呼金剛王本續之記

hū jīn gāng wáng běn xù zhī jì


Translated from Tibetan [Tib. No. 10]

ཀྱེའི་རྡོ་རྗེ་ཞེས་བྱ་བ་རྒྱུད་ཀྱི་རྒྱལ་པོ།

Kyeẖi rdo-rje zhes-bya-ba rgyud-kyi rgyal-po

IOM Tang. 326

Leningrad No. 326

165

𗗉𘟙𗢭𗢳𘇂𗹰𗖵𗦳𗨙𗡶𘐡

ngi̭wei nɪn ngi̭ə tha ngu tśi̭ə̣ mbi̭u ndzi̭u lhe śi̭ei tśi̭ə

呼王九佛中繞隨主承順次

hū wáng jiǔ fó zhōng rào suí zhǔ chéng shùn cì


Translated from Tibetan

IOM Tang. 327

Leningrad No. 327


Radical 184 𘠠

No. Chinese & Tangut Titles | Source Copies
166

𗉅𗥓𗄄𗡶𘄴𗑾

tsa ngo ndi̭ẹi śi̭ei tshi ngwu

熱病治療要論

rè bìng zhì liáo yào lùn


Translated from Tibetan ?

Leningrad No. 95

167

𗉅𘉑𘆨𗗙𗹢𘐡

tsa mɪ ti ꞏɪn ndi̭ọn tśi̭ə

Tsʷaɦ mɨ tiɦ 之修次

Tsʷaɦ mɨ tiɦ zhī xiū cì


Translated from Tibetan

IOM Tang. 94

Leningrad No. 94


Radical 194 𘢬

No. Chinese & Tangut Titles | Source Copies
168

𗯵𘟣𗰛𗴺𗠁𘟛𗳌𘋟𗫡𗤶𗖰𗚩

tśi̭ə ndi̭u ndzi̭ẹ ma mbu źi̭ə̣ ti̭ẹ rẹɯ nɪ ni̭e lwə̣ rại

壞有渡母勝慧彼岸到心經典

huài yǒu dù mǔ shèng huì bǐ àn dào xīn jīng diǎn


Translated from Tibetan [Tib. No. 160]

བཅོམ་ལྡན་འདས་མ་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པའི་སྙིང་པོ།

Bcom-ldan-ẖdas-ma shes-rab-kyi pha-rol-tu phyin-paẖi snying-po

Bhagavatī-prajñāpāramitā-hṛdaya

IOM Tang. 401

Leningrad No. 401

169

𗯿𗜐𗳒𘜶𗴴𗑠□𗋅𗟻𗡶𘄴𗑾

wại mə ngwu li̭ẹ rại ri̭ẹ [?] [lwu] phi śi̭ei tshi ngwu

盛火以大安與□混令順要論

chéng huǒ yǐ dà ān yǔ [?] hùn lìng shùn yào lùn


Translated from Tibetan ?

IOM Tang. 285

Leningrad No. 285


Radical 202 𘡃

No. Chinese & Tangut Titles | Source Copies
170

𗆧𗯝𗏹𘃡𗦇𘓋𘐇

(si̭eɯ lhei) ꞏi̭u vi̭e ldeɯ źi̭on mɪ

(新譯)常作可略記

(xīn yì) cháng zuò kě lüè jì


Translated from Tibetan ?

IOM Tang. 280

Leningrad No. 280

Leningrad No. 316

171

𗏹𘃡𗦇𗹙𘅫𘓋𘏒𘐇

ꞏi̭u vi̭e ldeɯ tsɪ̣ tśi̭u źi̭on phe mɪ

常作可法事略解記

cháng zuò kě fǎ shì lüè jiě jì


Translated from Tibetan ?

IOM Tang. 316

Leningrad No. 317


Radical 218 𘡖

No. Chinese & Tangut Titles | Source Copies
172

𗘅𗴺𗐴𘈧𘐇𘝞

ngi̭u ma ni̭u ndai mɪ ꞏiwə̣

亥母耳傳記文

hài mǔ ěr zhuàn jì wén


Translated from Tibetan ?

IOM Tang. 406

Leningrad No. 187

173

𗘅𗴺𗴿𗒀𗺉𗈪𗴮

ngi̭u ma ki̭ụ tshweɯ tśhi̭e ꞏa? ndi̭ẹ

亥母供養根一部

hài mǔ gōng yǎng gēn yī bù


Translated from Tibetan

IOM Tang. 188

Leningrad No. 188

174

𗘅𗴺𗰜𗺉𗁦𗡙

ngi̭u ma mə tśhi̭e mbi̭ẹ ꞏôn

亥母根本加讚

hài mǔ gēn běn jiā zàn


Translated from Tibetan

Leningrad No. 189


Radical 204 𘢌

No. Chinese & Tangut Titles | Source Copies
175

𗢭𗵫𗴿𗒀𗺉

ngi̭ə ngi̭ẹ ki̭ụ tshweɯ tśhi̭e

九曜供養根

jiǔ yào gōng yǎng gēn


Translated from Tibetan [Tib. No. 3950]

གཟའ་དགུའི་མཆོད་པའི་ཆོ་ག

Gzaḥ dguẖi mchod-paẖi cho-ga

Navagrahārcana-vidhi

Leningrad No. 404

176

𗢳𗵣𗤶𗯨𗙏𘝯𘋢𗥤𘜶𗁬𗓽𘆵𗖰𗚩

tha tśi̭eɯ ni̭e ri̭ụ ꞏệi mbi̭oɯ tshɪ tsɪn li̭ẹ thon lo ni̭e lwə̣ rại

佛頂心世音觀菩薩大陀羅尼經典

fó dǐng xīn shì yīn guān pú sà dà tuó luó ní jīng diǎn


Translated from Chinese

IOM Tang. 130

Leningrad No. 130

Leningrad No. 132

BM Or.12380/3025

BM Or.12380/3875

BM Or.12380/2102

Tenri

177

𗢳𗵣𗤶𗯨𗙏𘝯𘋢𗥤𗥓𗇫𘎳□𗹙𗖰𗚩

tha tśi̭eɯ ni̭e ri̭ụ ꞏệi mbi̭oɯ tshɪ tsɪn ngo ndi̭ẹi we [?] tsɪ̣ lwə̣ rại

佛頂心世音觀菩薩病治生□法經典

fó dǐng xīn shì yīn guān pú sà bìng zhì shēng [?] fǎ jīng diǎn


Translated from Chinese

IOM Tang. 131

Leningrad No. 131

178

𗢳𗵣𗤶𗁬𗓽𘆵𗖰𗚩

tha tśi̭eɯ ni̭e thon lo ni̭e lwə̣ rại

佛頂心陀羅尼經典

fó dǐng xīn tuó luó ní jīng diǎn


Translated from Chinese

IOM Tang. 133

Leningrad No. 133

179

𗢳𗗚𗵃𘟙𗗙𗹙𘟩𘒣𗖰𗚩

tha ngôn we nɪn ꞏɪn tsɪ̣ tɪ̣ ndạ lwə̣ rại

佛海龍王之法印言經典

fó hǎi lóng wáng zhī fǎ yìn yán jīng diǎn


Translated from Chinese [Taishō No. 599]

Sāgara-nāgarāja-paripṛcchā

BM Or.12380/3621

180

𗢳𗰜𘝦𗄭𗖰𗚩

tha mə ndźêi ndzi̭ə̣ lwə̣ rại

佛本行集經典

fó běn xíng jí jīng diǎn


Translated from Chinese [Taishō No. 190]

Abhiniṣkramaṇa-sūtra

IOM Tang. 135

Leningrad No. 135

181

𗢳𗙼𗞔𘐂𗖍

tha ꞏi̭u śi̭a ni̭wə̣ li̭a

佛前燒香頌

fó qián shāo xiāng róng


Translated from Chinese ?

IOM Tang. 134

Leningrad No. 134

182

𗢳𘎪𘝘𗥓𗟥𗖰𗚩

tha tshi̭e ꞏi̭eɯ ngo ti̭ẹ lwə̣ rại

佛説病疾除經典

fó shuō bìng jí chú jīng diǎn


Translated from Chinese ? [cf. Taishō No. 1323]

IOM Tang. 162

Leningrad No. 162

183

𗢳𘎪𗔀𗴺𘘖𗊢𗖰𗚩

tha tshi̭e vi̭a ma li̭ẹi li̭ə lwə̣ rại

佛説父母恩重經典

fó shuō fù mǔ ēn zhòng jīng diǎn


Translated from Chinese [Taishō No. 684]

IOM Tang. 150

Leningrad No. 150

BM Or.12380/2757

184

𗢳𘎪𗷅𘋨𘄒𘎑𘏞𗓽𗕥𗸰𗖰𗚩

tha tshi̭e śi̭ə ndzwɪ pa źi̭a po lo mbi̭e ton lwə̣ rại

佛説釋帝般若波羅蜜多經典

fó shuō shì dì bō rě bō luó mì duō jīng diǎn


Translated from Chinese [Taishō No. 249]

Kauśikā-prajñāpāramitā

IOM Tang. 143

Leningrad No. 143

185

𗢳𘎪𘜶𘓐𘉋𗫨𗖰𗚩

tha tshi̭e li̭ẹ ndzi̭wo ꞏi̭ạ ndwẹɯ lwə̣ rại

佛説大人八覺經典

fó shuō dà rén bā jué jīng diǎn


Translated from Chinese [Taishō No. 779]

IOM Tang. 152

Leningrad No. 152

186

𗢳𘎪𘜶𘉡𗣼𗟚𘉍𗱕𗄓𗵫𘛥𗌻𗧹𗷣𘀄𘓄𗁬𗓽𘆵𗖰𗚩

tha tshi̭e li̭ẹ pi̭ụ tśhi̭a ldọ mbi ri̭ụ ngi̭ə̣ ngi̭ẹ ri̭ụ ?a ngi̭ẹ ndzi̭wu ngi̭u ri̭ụ thon lo ni̭e lwə̣ rại

佛説大威德熾光諸星宿調伏災消吉祥陀羅尼經典

fó shuō dà wēi dé chì guāng zhū xīng sù tiáo fú zāi xiāo jí xiáng tuó luó ní jīng diǎn


Translated from Chinese [cf. Taishō No. 963]

IOM Tang. 157

Leningrad No. 157

BM Or.12380/2845

187

𗢳𘎪𘜶𗣼𗾟𗩴𘃨𗼄𘕤𗖰𗚩

tha tshi̭e li̭ẹ tśhi̭a wạ nəɯ ꞏi̭ə̣ tśi̭wẹ ꞏi̭u lwə̣ rại

佛説大方廣善巧方便經典

fó shuō dà fāng guǎng shàn qiǎo fāng biàn jīng diǎn


Translated from Chinese [Taishō No. 346]

IOM Tang. 160

Leningrad No. 160

188

𗢳𘎪𗵒𘚢𗢳𗵣𘜶𘉡𗣼𗟚𗯿𘉍𗌮𗆐𗁬𗓽𘆵𗖰𗚩

tha tshi̭e kẹi ndźi̭ə tha tśi̭eɯ li̭ẹ pi̭ụ tśhi̭a ldọ wại mbi mi̭ụo ldi̭ẹ thon lo ni̭e lwə̣ rại

佛説金輪佛頂大威德熾盛光如來陀羅尼經典

fó shuō jīn lún fó dǐng dà wēi dé chì chéng guāng rú lái tuó luó ní jīng diǎn


Translated from Chinese [Taishō No. 964]

IOM Tang. 144

Leningrad No. 144

189

𗢳𘎪𗱕𗢳𗖰𗚩

tha tshi̭e ri̭ụ tha lwə̣ rại

佛説諸佛經典

fó shuō zhū fó jīng diǎn


Translated from Chinese [Taishō No. 439]

IOM Tang. 151

Leningrad No. 151

190

𗢳𘎪𗅋𗏹𗖰𗚩

tha tshi̭e mi ꞏi̭u lwə̣ rại

佛説不常經典

fó shuō bù cháng jīng diǎn


Translated from Chinese [Taishō No. 801]

BM Or.12380/3745 + Or.12380/3700

191

𗢳𘎪𗳻𗣧𘜉𗴼𗖰𗚩

tha tshi̭e tśi̭a pho phi khi̭eɯ lwə̣ rại

佛説瞻婆比丘經典

fó shuō zhān pó bǐ qiū jīng diǎn


Translated from Chinese [Taishō No. 64]

IOM Tang. 154

Leningrad No. 154

192

𗢳𘎪𘗽𘙲𗖰𗚩

tha tshi̭e źi̭ọn ndźi̭o lwə̣ rại

佛説壽長經典

fó shuō shòu cháng jīng diǎn


Translated from Chinese

IOM Tang. 158

Leningrad No. 158

BM Or.12380/2051

193

𗢳𘎪𘗽𘖑𗆄𗢳𘝯𗖰𗚩𗼫𗿧𘋓

tha tshi̭e źi̭ọn mɪ pi̭ụ tha mbi̭oɯ lwə̣ rại si̭u tsə̣ ngi̭ə

佛説壽無量佛觀經典膏藥疏

fó shuō shòu wú liáng fó guān jīng diǎn gāo yào shū


Translated from Chinese [cf. Taishō No. 1750]

IOM Tang. 321

Leningrad No. 155

Leningrad No. 321

194

𗢳𘎪𘙲𗥼𗱔𗖰𗚩

tha tshi̭e ndźi̭o ꞏa? xân lwə̣ rại

佛説長阿含經典

fó shuō cháng ā hán jīng diǎn


Translated from Chinese [Taishō No. 1]

Dīrghāgama sūtra

IOM Tang. 165

Leningrad No. 165

195

𗢳𘎪𘋢𗥤𘝦𗹢𗖰𗚩

tha tshi̭e tshɪ tsɪn ndźêi ndi̭ọn lwə̣ rại

佛説菩薩行修經典

fó shuō pú sà xíng xiū jīng diǎn


Translated from Chinese [Taishō No. 330]

SEM

196

𗢳𘎪𗌮𗆐𗄑𗄑𗄊𗄊𗪲𗒐𘕕𗰗𗏁𗢳𘕋𗍓𗹙𘅫

tha tshi̭e mi̭ụo ldi̭ẹ ngụo ngụo źi źi ꞏi̭eɯ ꞏi̭wêi sọ ꞏạ ngwə tha dźi̭ại rẹɯ tsɪ̣ tśi̭u

佛説如來一切總悉攝受三十五佛懺法事

fó shuō rú lái yī qiē zǒng xī shè shòu sān shí wǔ fó chàn fǎ shì


Translated from Chinese ?

IOM Tang. 136

Leningrad No. 136

Leningrad No. 137

BM Or.12380/2621

197

𗢳𘎪𗢳𗴺𘕕𗹙𗔇𗧊𘎳𘄒𘎑𘏞𗓽𗕥𗸰𗖰𗚩

tha tshi̭e tha ma sọ tsɪ̣ ꞏụ to we pa źi̭a po lo mbi̭e ton lwə̣ rại

佛説佛母三法藏出生般若波羅蜜多經典

fó shuō fó mǔ sān fǎ cáng chū shēng bō rě bō luó mì duō jīng diǎn


Translated from Chinese [Taishō No. 228]

Aṣṭasāhasrikā

IOM Tang. 164

Leningrad No. 164

BM Or.12380/3412

Beijing

198

𗢳𘎪𗧘𘃪𘄒𘎑𘏞𗓽𗕥𗸰𗖰𗚩

tha tshi̭e wo ndźi̭wa pa źi̭a po lo mbi̭e ton lwə̣ rại

佛説義了般若波羅蜜多經典

fó shuō yì le bō rě bō luó mì duō jīng diǎn


Translated from Chinese [Taishō No. 247]

SEM

199

𗢳𘎪𗫡𗮔𘄒𘎑𘏞𗓽𗕥𗖰𗚩

tha tshi̭e nɪ sweɯ pa źi̭a po lo mbi̭e lwə̣ rại

佛説普照般若波羅蜜多經典

fó shuō pǔ zhào bō rě bō luó mì duō jīng diǎn


Translated from Chinese [Taishō No. 242]

IOM Tang. 159

Leningrad No. 159

200

𗢳𘎪𗼃𘜶𗒛𘕕𗖵𗨳𗖰𗚩

tha tshi̭e śi̭e li̭ẹ ꞏụ sọ mbi̭u ti̭ẹi lwə̣ rại

佛説聖大乘三歸依經典

fó shuō shèng dà shèng sān guī yī jīng diǎn


Translated from Tibetan [Tib. No. 891]

འཕགས་པ་གསུམ་ལ་སྐྱབས་སུ་འགྲོ་བ་ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་མདོ།

H̱phags-pa gsum-la skyabs-su ẖgro-ba zhes-bya-ba theg-pa chen-poẖi mdo

Ārya-triśaraṇaṃ-gacchāmi-nāma-mahāyāna-sūtra

IOM Tang. 141

Leningrad No. 141

201

𗢳𘎪𗼃𗄓𗴺𗁬𗓽𘆵𗖰𗚩

tha tshi̭e śi̭e ngi̭ə̣ ma thon lo ni̭e lwə̣ rại

佛説聖星母陀羅尼經典

fó shuō shèng xīng mǔ tuó luó ní jīng diǎn


Translated from Chinese [Taishō No. 1303]

Grahamātrikā-dhāraṇī

IOM Tang. 142

Leningrad No. 142

BM Or.12380/2691

BM Or.12380/2911

BM Or.12380/3902

BM Or.12380/3181

202

𗢳𘎪𗼃𗢳𗴺𘄒𘎑𗤶𗖰𗚩𘆖𗧯𗡶𘄴𗑾

tha tshi̭e śi̭e tha ma pa źi̭a ni̭e lwə̣ rại tshi̭ə ꞏi̭e śi̭ei tshi ngwu

佛説聖佛母般若心經典 誦持順要論

fó shuō shèng fó mǔ bō rě xīn jīng diǎn sòng chí shùn yào lùn


Translated from Tibetan ?

IOM Tang. 68

Leningrad No. 68

Leningrad No. 140

203

𗢳𘎪𗼃𗢳𗴺𘄒𘎑𘏞𗓽𗕥𗸰𗤶𗖰𗚩

tha tshi̭e śi̭e tha ma pa źi̭a po lo mbi̭e ton ni̭e lwə̣ rại

佛説聖佛母般若波羅蜜多心經典

fó shuō shèng fó mǔ bō rě bō luó mì duō xīn jīng diǎn


Translated from Tibetan ? [Tib. No. 160] [Taishō No. 257]

བཅོམ་ལྡན་འདས་མ་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པའི་སྙིང་པོ།

Bcom-ldan-ẖdas-ma shes-rab-kyi pha-rol-tu phyin-paẖi snying-po

Bhagavatī-prajñāpāramitā-hṛdaya

IOM Tang. 138, 139

Leningrad No. 138

Leningrad No. 139

BM Or.12380/3222

BM Or.12380/2474

204

𗢳𘎪𗥃𘓐𗯨𘂤𗧊𗜓𗖰𗚩

tha tshi̭e ldi̭ẹ ndzi̭wo ri̭ụ kha to śi̭a lwə̣ rại

佛説四人世間出現經典

fó shuō sì rén shì jiàn chū xiàn jīng diǎn


Translated from Chinese [Taishō No. 127]

IOM Tang. 146

Leningrad No. 146

205

𗢳𘎪𗼑𘉍𘋢𗥤𗖰𗚩

tha tshi̭e lhi̭ẹi mbi tshɪ tsɪn lwə̣ rại

佛説月光菩薩經典

fó shuō yuè guāng pú sà jīng diǎn


Translated from Chinese [Taishō No. 166]

Candraprabha-bodhisattvāvadāna-sūtra

SEM

206

𗢳𘎪𘏨𗼮𗖰𗚩

tha tshi̭e ldi̭ə̣ ndzi̭ụ lwə̣ rại

佛説寶雨經典

fó shuō bǎo yǔ jīng diǎn


Translated from Chinese [Taishō No. 660]

Ratnamegha-sūtra

IOM Tang. 153

Leningrad No. 153

207

𗢳𘎪𗠝𗓁𗁬𗖰𗚩

tha tshi̭e ꞏa? mi thon lwə̣ rại

佛説阿彌陀經典

fó shuō ē mí tuó jīng diǎn


Translated from Chinese [Taishō No. 366]

Sukhāvatyamṛtavyūha-sūtra

IOM Tang. 147

Leningrad No. 147

208

𗢳𘎪𗠝𗁡𘘍𗷩𗹪𗭪𘄡𗉃𗁬𗓽𘆵𗖰𗚩

tha tshi̭e ꞏa? phi ndi̭ẹi ꞏi̭e li̭e si si̭ẹ tɪn thon lo ni̭e lwə̣ rại

佛説阿鼻地獄破壞智炬陀羅尼經典

fó shuō ā bí dì yù pò huài zhì jù tuó luó ní jīng diǎn


Translated from Chinese ? [cf. Taishō No. 1397] [cf. Tib. No. 217]

IOM Tang. 149

Leningrad No. 149

209

𗢳𘎪𗡚𗖰𗚩

tha tshi̭e tseɯ lwə̣ rại

佛説齋經典

fó shuō zhāi jīng diǎn


Translated from Chinese [Taishō No. 87]

IOM Tang. 163

Leningrad No. 163

210

𗢳𘎪𘉌𗗘𗖰𗚩

tha tshi̭e źə ldɪ̣ lwə̣ rại

佛説甘露經典

fó shuō gān lù jīng diǎn


Translated from Chinese [Taishō Nos. 1316, 1317]

IOM Tang. 156

Leningrad No. 156

211

𗢳𘎪𘝚𗧹𗟥𗁿𗟻𗁬𗓽𘆵𗖰𗚩

tha tshi̭e ki̭wẹ ngi̭ẹ ti̭ẹ tạ (phi thon lo ni̭e) lwə̣ rại

佛説賊難除休(令陀羅尼)經典

fó shuō zéi nán chú xiū (lìng tuó luó ní) jīng diǎn


Translated from Chinese [Taishō No. 1405]

IOM Tang. 145

Leningrad No. 145

212

𗢳𘎪𘘵𗮴𗥓𗇫𗖰𗚩

tha tshi̭e son mi̭a ngo ndi̭ẹi lwə̣ rại

佛説肛瘡病治經典

fó shuō gāng chuāng bìng zhì jīng diǎn


Translated from Chinese [Taishō No. 1325]

IOM Tang. 148

Leningrad No. 148

213

𗢳𘎪𘎳𗄼𗖰𗚩

tha tshi̭e we la lwə̣ rại

佛説生來經典

fó shuō shēng lái jīng diǎn


Translated from Chinese ?

IOM Tang. 161

Leningrad No. 161

214

𗬀𗔇𘂫𘅜𘏒𘖜

lwu ꞏụ vi̭ə̣ ndi̭e phe kwi

伏藏變化開鍵

fú cáng biàn huà kāi jiàn


Translated from Tibetan ?

IOM Tang. 203

Leningrad No. 203

215

𗤶𗼻𗹙𘗠𘝞

ni̭e ldi̭ə̣ tsɪ̣ ꞏa ꞏiwə̣

心地法門文

xīn dì fǎ mén wén


Translated from Chinese

IOM Tang. 166

Leningrad No. 166

216

𗤶𘞂𗡶𘐡

ni̭e ndzi̭ə śi̭ei tśi̭ə

心習順次

xīn xí shùn cì


Translated from Tibetan ? [cf. Tib. No. 5431]

IOM Tang. 168

Leningrad No. 168

217

𗤶𘝯𗡶

ni̭e mbi̭oɯ śi̭ei

心觀順

xīn guān shùn


Translated from Chinese [cf. Taishō No. 1920]

IOM Tang. 167

Leningrad No. 167

218

𗣼𘟙𗅋𘝞𗗙𗾟𗴿𗡶

tśhi̭a nɪn mi ꞏiwə̣ ꞏɪn wạ ki̭ụ śi̭ei

德王不文之廣供順

dé wáng bù wén zhī guǎng gōng shùn


Translated from Tibetan ?

IOM Tang. 237

Leningrad No. 237

219

𗣼𗹙𗧘𘐡

tśhi̭a tsɪ̣ wo tśi̭ə

正法義次

zhèng fǎ yì cì


Translated from Tibetan ?

IOM Tang. 239

Leningrad No. 239

220

𗣼𗟭𗉣𗗙𗹵𗥣

tśhi̭a wo phi ꞏɪn lan tsu

正理意之□□

zhèng lǐ yì zhī [?] [?]


Translated from Tibetan ?

IOM Tang. 235

Leningrad No. 235

221

𗣼𗟭𗉣𗤼𗟥𗗙𘝞𘓋𗋒

tśhi̭a wo phi na ti̭ẹ ꞏɪn ꞏiwə̣ źi̭on ki̭ẹ

正理意暗除之文略釋

zhèng lǐ yì àn chú zhī wén lüè shì


Translated from Tibetan ?

IOM Tang. 229

Leningrad No. 229

222

𗣼𗟭𘄴𗑾𘐇

tśhi̭a wo tshi ngwu mɪ

正理要論記

zhèng lǐ yào lùn jì


Translated from Tibetan ?

Leningrad No. 230

223

𗣼𗟭𘞫𗗙𘕕𗡪𗧘𗋒𘐇

tśhi̭a wo ngə̣ɯ ꞏɪn sọ tseɯ wo ki̭ẹ mɪ

正理滴之三第義釋記

zhèng lǐ dī zhī sān dì yì shì jì


Translated from Tibetan

IOM Tang. 234

Leningrad No. 234

224

𗣼𗟭𘞫𗗙𗣃𗧘𗏴𗭪

tśhi̭a wo ngə̣ɯ ꞏɪn ngwi wo ndźi̭u si

正理滴之句義顯具

zhèng lǐ dī zhī jù yì xiǎn jù


Translated from Tibetan ? [cf. Tib. No. 5732]

IOM Tang. 231

Leningrad No. 231

225

𗣼𗟭𘞫𘈃𘍳𘃨

tśhi̭a wo ngə̣ɯ ri̭ạ ngɪn ꞏi̭ə̣

正理滴特殊造

zhèng lǐ dī tè shū zào


Translated from Tibetan [Tib. No. 5711]

རིགས་པའི་ཐིགས་པ་ཞེས་བྱ་བའི་རབ་ཏུ་བྱེད་པ།

Rigs-paẖi thigs-pa zhes-bya-baẖi rab-tu byed-pa

Nyāya-bindu-prakaraṇa

IOM Tang. 232

Leningrad No. 232

BM Or.12380/2145

226

𗣼𗟭𘞫𘈃𘍳𘃨𘑶𘞙𗖵𘐷𘄿

tśhi̭a wo ngə̣ɯ ri̭ạ ngɪn ꞏi̭ə̣ tsɪn ngi̭ẹ mbi̭u kạɯ tɪn

正理滴特殊造 他利比量品

zhèng lǐ dī tè shū zào tā lì bǐ liáng pǐn


Translated from Tibetan [Tib. No. 5711]

གཞན་གྱི་དོན་རྗེས་སུ་དཔག་པའི་ལེའུ་སྟེ་གསུམ་པ།

Gzhan gyi don rjes-su dpag-paẖi leẖu ste gsum-pa

IOM Tang. 233

Leningrad No. 233

227

𗣼𗧘𗲠𘞃𘄴𗑾𗇎𘏒

tśhi̭a wo nga ndźi̭on tshi ngwu ri̭ẹ phe

正義空幢要論鎖開

zhèng yì kōng chuáng yào lùn suǒ kāi


Translated from Tibetan ?

IOM Tang. 236

Leningrad No. 236

228

𗣼𘋮𗠇𘈈𘐉𗡶𘄴𗑾

tśhi̭a ꞏi̭ạ ti̭ẹi mi̭e vi̭ạ śi̭ei tshi ngwu

正立食施放順要論

zhèng lì shí shī fàng shùn yào lùn


Translated from Tibetan ?

IOM Tang. 238

Leningrad No. 238

229

𗤓𗹙𗤻𗑗𗖰𗚩

thi̭oɯ tsɪ̣ vi̭ạ sei lwə̣ rại

妙法蓮華經典

miào fǎ lián huá jīng diǎn


Translated from Chinese [Taishō No. 262]

Saddharmapuṇḍarīka-sūtra

IOM Tang. 218

Leningrad No. 218

BM Or.12380/3862

Beijing

Musée Guimet

230

𗤓𗹙𗤻𗑗𗖰𗚩𗯨𗙏𘝯𘋢𗥤𗫡𘗠𘄿

thi̭oɯ tsɪ̣ vi̭ạ sei lwə̣ rại ri̭ụ ꞏệi mbi̭oɯ tshɪ tsɪn nɪ ꞏa tɪn

妙法蓮華經典世音觀菩薩普門品

miào fǎ lián huá jīng diǎn shì yīn guān pú sà pǔ mén pǐn


Translated from Chinese [Taishō No. 265]

IOM Tang. 219

Leningrad No. 219

231

𗤓𗹙𗼃𗠁𗫻𗖰𗚩

thi̭oɯ tsɪ̣ śi̭e mbu ndźi̭e lwə̣ rại

妙法聖勝住經典

miào fǎ shèng shèng zhù jīng diǎn


Translated from Chinese ? [cf. Taishō No. 722]

IOM Tang. 216

Leningrad No. 216

232

𗣩𘉒𘜶𘘚𗤶𘝯𗰜𗴺

tha mo li̭ẹ ndzi̭e ni̭e mbi̭oɯ mə ma

達磨大師心觀本母

dá mó dà shī xīn guān běn mǔ


Translated from Chinese ?

IOM Tang. 400

Leningrad No. 400

233

𗤁𗵘𗺉

tśhi̭eɯ tśi̭a tśhi̭e

六道根

liù dào gēn


Translated from Chinese ?

IOM Tang. 374

Leningrad No. 374

234

𗤁𗹙𘝵𘓷𘄴𗑾

tśhi̭eɯ tsɪ̣ ꞏɪn kwə̣ tshi ngwu

六法自體要論

liù fǎ zì tǐ yào lùn


Translated from Tibetan ?

IOM Tang. 371

Leningrad No. 371

235

𘐡𗤁𗹙𗴿𗒀𗺉𘄽

(tśi̭ə) tśhi̭eɯ tsɪ̣ ki̭ụ tshweɯ tśhi̭e ngạ

(次)六法供養根善(?)

(cì) liù fǎ gōng yǎng gēn shàn (?)


Translated from Tibetan ?

IOM Tang. 277

Leningrad No. 277

236

𗤁𗹙𗦬𘍞𗵘𘐡

tśhi̭eɯ tsɪ̣ ngu ꞏwọn tśi̭a tśi̭ə

六法混圓道次

liù fǎ hùn yuán dào cì


Translated from Tibetan

IOM Tang. 354

Leningrad No. 372

237

𗤁𗰜𘜶𘘚𗹙𘏨𗒪𗖰𗚩

tśhi̭eɯ mə li̭ẹ ndzi̭e tsɪ̣ ldi̭ə̣ wạ lwə̣ rại

六祖大師法寶墰經典

liù zǔ dà shī fǎ bǎo tán jīng diǎn


Translated from Chinese [Taishō No. 2008]

BM Or.12380/3870

Beijing

Ryukoku

238

𗤁𗣫𗴺𗴿𗒀𗺉

tśhi̭eɯ tsai ma ki̭ụ tshweɯ tśhi̭e

六幼母供養根

liù yòu mǔ gōng yǎng gēn


Translated from Tibetan ?

IOM Tang. 370

Leningrad No. 370

239

𗤁𗦀𘄴𗑾

tśhi̭eɯ hūm? tshi ngwu

六吽要論

liù hōng yào lùn


Translated from Tibetan ? [cf. Taishō No. 1180]

IOM Tang. 369

Leningrad No. 369

240

𗤻𗵽𗵒𘆅𗹛𘉨

vi̭ạ ldi̯u kẹi ka tśi̭ei ndzwə

華嚴金師子章

huá yán jīn shī zǐ zhāng


Translated from Chinese [Taishō No. 1881]

IOM Tang. 323

Leningrad No. 323

241

𗤻𗵽𗹙𗐯𘝯𗆔

vi̭ạ ldi̯u tsɪ̣ kại mbi̭oɯ kạ

華嚴法界觀幹

huá yán fǎ jiè guān gàn


Translated from Chinese [cf. Taishō No. 1884]

IOM Tang. 324

Leningrad No. 324

242

𗡺𗤻𗵽𗹙𗐯𘝯𘗠𗓰

mbi̭ẹ vi̭ạ ldi̯u tsɪ̣ kại mbi̭oɯ ꞏa na

注華嚴法界觀門深

zhù huá yán fǎ jiè guān mén shēn


Translated from Chinese [Taishō No. 1884]

IOM Tang. 395

Leningrad No. 395

243

𗤻𗑗𗵣𗃡𗰜𗺓

vi̭ạ sei tśi̭eɯ pi̭ụ mə twẹi

蓮華頂冠本續

lián huá dǐng guān běn xù


Translated from Tibetan [Tib. No. 375]

པད་མ་ཅོད་པ་ཞེས་བྱ་བའི་རྒྱུད།

Pad-ma cod-pa zhes-bya-baẖi rgyud

Padmamukuṭa-tantra-nāma

BM Or.12380/3901

244

𗦳𗨙𘔼𘒩𘕤𗡶

ndzi̭u lhe ni̭uo ndzi̭u ꞏi̭u śi̭ei

主承因教求順

zhǔ chéng yīn jiào qiú shùn


Translated from Tibetan

IOM Tang. 96

Leningrad No. 90

245

𗧠𗴴𘍞𗋅𗟻𗡶𘄴𗑾

kai rại ꞏwọn lwu phi śi̭ei tshi ngwu

欲樂圓混令順要論

yù lè yuán hùn lìng shùn yào lùn


Translated from Tibetan ?

IOM Tang. 325

Leningrad No. 325

246

𗧐𗇘𗵘𗖵𗦳𗨙𗟻𗡶𘄴𗑾

mbê lheɯ tśi̭a mbi̭u ndzi̭u lhe phi śi̭ei tshi ngwu

解脱道隨主承令順要論

jiě tuō dào suí zhǔ chéng lìng shùn yào lùn


Translated from Tibetan ?

IOM Tang. 89

Leningrad No. 89

247

𗩨𗰞𗺌𘘚𘃨𗄭𘚢𗴿𗒀𘃡𘐡𘕿𘘢𘛣𗕘𘌈𘃜𗱦𗴟𘘚𘓊𗰣𗏴𘏒𘄴𗑾

tsə̣ ni̭a rẹɯ ndzi̭e ꞏi̭ə̣ ndzi̭ə̣ ndźi̭ə ki̭ụ tshweɯ vi̭e tśi̭ə ꞏa ngi̭ẹi śi̭a ngə ꞏi̭u ri̭ạ kə pa ndzi̭e źi̭ẹ źi̭e ndźi̭u phe tshi ngwu

色黑足師造「聚輪供養作次」於依 Shamyurag pa 師略約顯開要論 Nag-po zhabs (Kṛiṣna-pā)

sè hēi zú shī zào "jù lún gōng yǎng zuò cì" yú yī Shamyurag pa shī lüè yuē xiǎn kāi yào lùn Nag-po zhabs (Kṛiṣna-pā)


Translated from Tibetan [cf. Tib. No. 2387]

Leningrad No. 319


Radical 205 𘤅

No. Chinese & Tangut Titles | Source Copies
248

𗼃𗍥𘟙𗧤𗩱𗠁𘟛𗳌𘋟𗫡𘜶𗒛𗖰𗚩

śi̭e ꞏi̭ə̣ nɪn pha nwi mbu źi̭ə̣ ti̭ẹ rẹɯ nɪ li̭ẹ ꞏụ lwə̣ rại

聖金剛王能斷勝慧到彼岸大〔乘〕經典

shèng jīn gāng wáng néng duàn shèng huì dào bǐ àn dà [chéng] jīng diǎn


Translated from Tibetan [Tib. No. 739]

འཕགས་པ་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་རྡོ་རྗེ་གཅོད་པ་ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་མདོ།

H̱phags-pa shes-rab-kyi pha-rol-tu phyin-pa rdo-rje gcod-pa zhes-bya-ba theg-pa chen-poẖi mdo

Ārya-vajracchedikā-nāma-prajñāpāramitā-mahāyāna-sūtra

IOM Tang. 81

Leningrad No. 81

249

𗼃𗵣𗖻𘍦𗠁𗴺𗴿𗡶

śi̭e tśi̭eɯ pi̭ụ ꞏɪn mbu ma ki̭ụ śi̭ei

聖頂尊相勝母供順

shèng dǐng zūn xiāng shèng mǔ gōng shùn


Translated from Tibetan [Tib. No. 4423]

འཕགས་མ་གཙུག་ཏོར་རྣམ་པར་རྒྱལ་མའི་སྒྲུབ་ཐབས།

H̱phags-ma gtsug-tor rnam-par rgyal-maẖi sgrub-thabs

BM Or.12380/3889

BM Or.12380/3863

250

𗼃𘜶𗒛𘜶𗡞𗂧𗶅𗓑𗖰𗚩

śi̭e li̭ẹ ꞏụ li̭ẹ tụ lhi̭ə tśi̭ụ ꞏwại lwə̣ rại

聖大乘大千國守護經典

shèng dà shèng dà qiān guó shǒu hù jīng diǎn


Translated from Tibetan [Tib. No. 177] [Taishō No. 999]

སྟོང་ཆེན་པོ་རབ་ཏུ་འཇོམས་པ་ཞེས་བྱ་བའི་མདོ།

Stong-chen-po rab-tu-ẖjoms-pa zhes-bya-baẖi mdo

Mahāsāhasra-pramardana-sūtra

IOM Tang. 74

Leningrad No. 74

BM Or.12380/2844

251

𗼃𘜶𗒛𗠁𗉣𘋢𗥤𗖰𗚩

śi̭e li̭ẹ ꞏụ mbu phi tshɪ tsɪn lwə̣ rại

聖大乘勝意菩薩經典

shèng dà shèng shèng yì pú sà jīng diǎn


Translated from Tibetan [Tib. No. 861]

འཕགས་པ་རྒྱལ་བའི་བློ་གྲོས་ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་མདོ།

H̱phags-pa rgyal-baẖi blo-gros zhes-bya-ba theg-pa chen-poẖi mdo

Ārya-jayamati-nāma mahāyāna-sūtra

Leningrad No. 75

BM Or.12380/3183

252

𗼃𘜶𗥤𗶈𘟙𗴿𗖵𗄊𘜘𗖰𗚩

śi̭e li̭ẹ tsɪn thẹi nɪn ki̭ụ mbi̭u źi ri̭ẹ lwə̣ rại

聖大悟蔭王求隨皆得經典

shèng dà wù yīn wáng qiú suí jiē dé jīng diǎn


Translated from Tibetan [Tib. No. 179] [cf. Taishō No. 1153]

འཕགས་པ་རིག་སྔགས་ཀྱི་རྒྱལ་མོ་སོ་སོར་འབྲང་བ་ཆེན་མོ།

H̱phags-pa rig-sngags-kyi rgyal-mo so-sor-ẖbrang-ba chen-mo

Ārya-mahāpratisarā-vidyārājñī

IOM Tang. 76

Leningrad No. 76

BM Or.12380/3425

253

𗼃𗲠𘕂𗴺𗍥𘟙𗹨𗺓𗗙𘍦𘎪𗔡

śi̭e nga ndźi̭ei ma ꞏi̭ə̣ nɪn ꞏi̭e twẹi ꞏɪn ꞏɪn tshi̭e li̭ə̣

聖空行母金剛王舍續之相説疏

shèng kōng xíng mǔ jīn gāng wáng shè xù zhī xiāng shuō shū


Translated from Tibetan ?

IOM Tang. 71

Leningrad No. 71

254

𗼃𗮅𗓁𘓺𘟙𗗙𘏨𗔇𗰜𗺓𗖵𗈪𘍞𗰗𘉋𗴮𗴿𗡶

śi̭e rại mi ngwə̣ nɪn ꞏɪn ldi̭ə̣ ꞏụ mə twẹi mbi̭u ꞏa? ꞏwọn ꞏạ ꞏi̭ạ ndi̭ẹ ki̭ụ śi̭ei

聖多聞天王之寶藏本續隨一院十八部供順

shèng duō wén tiān wáng zhī bǎo cáng běn xù suí yī yuàn shí bā bù gōng shùn


Translated from Tibetan ?

IOM Tang. 79

Leningrad No. 79

255

𗼃𗹙𗏴𗯿𗰜𗴺

śi̭e tsɪ̣ ndźi̭u wại mə ma

聖法顯盛本母

shèng fǎ xiǎn chéng běn mǔ


Translated from Chinese [Taishō No. 1602]

IOM Tang. 80

Leningrad No. 80

256

𗼃𘄡𘗽𘖑𗆄𗗙𗄊𗧯

śi̭e si̭ẹ źi̭ọn mɪ pi̭ụ ꞏɪn źi ꞏi̭e

聖智壽無量之總持

shèng zhì shòu wú liáng zhī zǒng chí


Translated from Tibetan [Tib. No. 361]

འཕགས་པ་ཚེ་དང་ཡེ་ཤེས་དཔག་ཏུ་མེད་པ་ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་མདོ།

H̱phags-pa tshe-dang ye-shes dpag-tu-med-pa zhes-bya-ba theg-pa chen-poẖi mdo

Ārya-aparimitāyurjñāna-nāma-mahāyāna-sūtra

Tenri

Princeton (ex collection of Zhang Daqian)

257

𗼃𗠁𘟛𗳌𘋟𗫡𗰖𗖍

śi̭e mbu źi̭ə̣ ti̭ẹ rẹɯ nɪ śi̭oɯ li̭a

聖勝慧到彼岸集頌

shèng shèng huì dào bǐ àn jí róng


Translated from Tibetan [Tib. No. 735] [cf. Taishō No. 229]

འཕགས་པ་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་སྡུད་པ་ཚིགས་སུ་བཅད་པ།

H̱phags-pa shes-rab-kyi pha-rol-tu phyin-pa sdud-pa tshigs-su-bcad-pa

Ārya-prajñāpāramitā-sañcaya-gāthā

IOM Tang. 65

Leningrad No. 65

258

𗼃𗠁𘟛𗳌𘋟𗫡𗣼𘉐𘏨𗰖𗖍𘘥

śi̭e mbu źi̭ə̣ ti̭ẹ rẹɯ nɪ tśhi̭a ꞏi̭uo ldi̭ə̣ śi̭oɯ li̭a ꞏɪ

聖勝慧彼岸到功德寶頌曰

shèng shèng huì bǐ àn dào gōng dé bǎo róng yuē


Translated from Tibetan [cf. Tib. No. 735]

IOM Tang. 66

Leningrad No. 66

Leningrad No. 294

BM Or.12380/3086

BM Or.12380/3206

BM Or.12380/3726

BM Or.12380/3692

BM Or.12380/3693

BM Or.12380/3935

259

𗼃𗠁𘟛𗳌𘋟𗫡𘉋𗡞𗖰𗚩

śi̭e mbu źi̭ə̣ ti̭ẹ rẹɯ nɪ ꞏi̭ạ tụ lwə̣ rại

聖勝慧到彼岸八千經典

shèng shèng huì dào bǐ àn bā qiān jīng diǎn


Translated from Tibetan [Tib. No. 734] [cf. Taishō No. 228]

འཕགས་པ་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་བརྒྱད་སྟོང་པ།

H̱phags-pa shes-rab-kyi pha-rol-tu phyin-pa brgyad-stong-pa

Ārya-aṣṭasāhasrikā-prajñāpāramitā

IOM Tang. 67

Leningrad No. 67

260

𗼃𗠁𗩱𗇋𗤋𗵒𘗁𗜏𗁬𗓽𘆵𗖰𗚩

śi̭e mbu nwi mi̭ẹ mɪn kẹi ndźi̭a mə thon lo ni̭e lwə̣ rại

聖勝能者無金剛火陀羅尼經典

shèng shèng néng zhě wú jīn gāng huǒ tuó luó ní jīng diǎn


Translated from Chinese [Taishō No. 1236]

SEM

261

𗼃𗌮𗆐𗄑𗄑𗗙𗵣𗪢𘇂𗧊𗐋𗴂𗢳𗴺𘈒𘘭𗇋𗤋𘜶𘆏𗷰𗮀𗥺𘜶𗶈𘟙𗄊𗧯

śi̭e mi̭ụo ldi̭ẹ ngụo ngụo ꞏɪn tśi̭eɯ ndzi̭ə? ngu to ꞏi̭a phôn tha ma ndzɪn vi̭ẹi mi̭ẹ mɪn li̭ẹ li̭ə ndu? mbi̭u ngwə li̭ẹ thẹi nɪn źi ꞏi̭e

聖如來一切之頂鬘中出傘白佛母他者無大還轉明呪大蔭王總持

shèng rú lái yī qiē zhī dǐng mán zhōng chū sǎn bái fó mǔ tā zhě wú dà huán zhuǎn míng zhòu dà yīn wáng zǒng chí


Translated from Tibetan [Tib. No. 202] [cf. Taishō No. 976]

འཕགས་པ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་གཙུག་ཏོར་ནས་བྱུང་བ་གདུགས་དཀར་མོ་ཅན་ཞེས་བྱ་བ་གཞན་གྱིས་མི་ཐུབ་མ་ཕྱིར་ཟློག་པའི་རིག་སྔགས་ཀྱི་རྒྱལ་མོ་ཆེན་མོ།

H̱phags-pa de-bzhin-gshegs-pa thams-cad-kyi gtsug-tor-nas byung-ba gdugs-dkar-mo-can zhes-bya-ba gzhan-gyis mi-thub-ma phyir-zlog-paẖi rig-sngags-kyi rgyal-mo chen-mo

IOM Tang. 70

Leningrad No. 70

262

𗼃𗯵𘟣𗰛𗴺𗠁𘟛𗳌𘋟𗫡𗗙𘁝𗒘𘘥𘜶𗒛𗗙𗖰𗚩

śi̭e tśi̭ə ndi̭u ndzi̭ẹ ma mbu źi̭ə̣ ti̭ẹ rẹɯ nɪ ꞏɪn ni̭e ꞏêi ꞏɪ li̭ẹ ꞏụ ꞏɪn lwə̣ rại

聖壞有渡母勝慧到彼岸之中心曰大乘之經典

shèng huài yǒu dù mǔ shèng huì dào bǐ àn zhī zhōng xīn yuē dà shèng zhī jīng diǎn


Translated from Tibetan [Tib. No. 742]

འཕགས་པ་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ཉི་མའི་སྙིང་པོའི་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་མདོ།

H̱phags-pa shes-rab-kyi pha-rol-tu phyin-pa nyi-maẖi snying-poẖi theg-pa chen-poẖi mdo

Ārya-prajñāpāramitā-sūryagarbha-mahāyāna-sūtra

IOM Tang. 72

Leningrad No. 72

263

𗼃𗣫𗴺𗖵𗴿𗒀𘃡𗡶

śi̭e tsai ma mbi̭u ki̭ụ tshweɯ vi̭e śi̭ei

聖幼母隨供養作順

shèng yòu mǔ suí gōng yǎng zuò shùn


Translated from Tibetan

IOM Tang. 69

Leningrad No. 69

264

𗼃𗤁𗏇𘗽𘎲𘜶𗶈𘟙𗁬𗓽𘆵𗖰𗚩

śi̭e tśhi̭eɯ ndi źi̭ọn lhu li̭ẹ thẹi nɪn thon lo ni̭e lwə̣ rại

聖六字壽增大蔭王陀羅尼經典

shèng liù zì shòu zēng dà yīn wáng tuó luó ní jīng diǎn


Translated from Chinese [Taishō No. 1049] [cf. Tib. No. 313]

IOM Tang. 77

Leningrad No. 77

265

𗼃𗾟𘜶𘏨𗹶𗘲𗩴𗫻𗤓𗓦𗤱𗋒𘟙𗩾𗧯𗖰𗚩

śi̭e wạ li̭ẹ ldi̭ə̣ ndu ldi̭e nəɯ ndźi̭e thi̭oɯ ndwu ldi̭e ki̭ẹ nɪn źi ꞏi̭e lwə̣ rại

聖廣大寶樓閣善住妙祕密微王總持經典

shèng guǎng dà bǎo lóu gé shàn zhù miào mì mì wēi wáng zǒng chí jīng diǎn


Translated from Tibetan [Tib. No. 138] [Taishō Nos. 1006, 1005]

འཕགས་པ་ནོར་བུ་ཆེན་པོ་རྒྱས་པའི་གཞལ་མེད་ཁང་ཤིན་ཏུ་རབ་ཏུ་གནས་པ་གསང་བ་དམ་པའི་གསང་བའི་ཆོ་ག་ཞིབ་མོའི་རྒྱལ་པོ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས།

H̱phags-pa nor-bu chen-po rgyas-paẖi gzhal-med-khang shin-tu rab-tu gnas-pa gsang-ba dam-paẖi gsang-baẖi cho-ga zhib-moẖi rgyal-po zhes-bya-baẖi gzungs

Ārya-mahāmaṇi-vipula-vimāna-viśva-supratiṣṭhita-guhya-parama-rahasya-kalparāja-nāma-dhāraṇī

IOM Tang. 73

Leningrad No. 73

266

𗼃𗡡𘀄𘓄𗗙𗁦𗡙

śi̭e wə ngi̭u ri̭ụ ꞏɪn mbi̭ẹ ꞏôn

聖柔吉祥之加讚

shèng róu jí xiáng zhī jiā zàn


Translated from Tibetan [Tib. No. 3531]

འཕགས་པ་འཇམ་དཔལ་ལ་བསྟོད་པ།

H̱phags-pa ẖjam-dpal-la bstod-pa

Ārya-mañjuśrī-stotra

IOM Tang. 64

Leningrad No. 64

267

𗼃𗡡𘀄𘓄𗗙𗦻𘞌𗒘𘆖

śi̭e wə ngi̭u ri̭ụ ꞏɪn mi̭e źi̭ə̣ ꞏêi tshi̭ə

聖柔吉祥之名真實誦

shèng róu jí xiáng zhī míng zhēn shí sòng


Translated from Tibetan [Tib. No. 2116] [cf. Taishō No. 1190]

འཕགས་པ་འཇམ་དཔལ་གྱི་མཚན་ཡང་དག་པར་བརྗོད་པའི་མངོན་པར་རྟོགས་པ།

H̱phags-pa ẖjam-dpal-gyi mtshan yang-dag-par brjod-paẖi mngon-par rtogs-pa

Ārya-mañjuśrīnāmasaṃgīty-abhisamaya

IOM Tang. 63

Leningrad No. 63

Leningrad No. 91

BM Or.12380/3165

BM Or.12380/3645

BM Or.12380/862

268

𗼃𘉋𗡞𗖍𘄒𘎑𘏞𗓽𗕥𗸰𗖰𗚩

śi̭e ꞏi̭ạ tụ li̭a pa źi̭a po lo mbi̭e ton lwə̣ rại

聖八千頌般若波羅蜜多經典

shèng bā qiān róng bō rě bō luó mì duō jīng diǎn


Translated from Tibetan [Tib. No. 734]

འཕགས་པ་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་བརྒྱད་སྟོང་པ།

H̱phags-pa shes-rab-kyi pha-rol-tu phyin-pa brgyad stong-pa

269

𗼃𘉒𗥔𘓱𗴺𗄊𗧯

śi̭e mo lhəɯ ngwə ma źi ꞏi̭e

聖摩利天母總持

shèng mó lì tiān mǔ zǒng chí


Translated from Tibetan [Tib. No. 182] [cf. Taishō No. 1256]

འཕགས་མ་འོད་ཟེར་ཅན་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས།

H̱phags-ma ẖod-zer-can zhes-bya-baẖi gzungs

Ārya-mārīcī-nāma-dhāraṇī

IOM Tang. 83

Tenri

270

𗼃𘝯𘝵𗦳𘜶𗈁𗤶𗄊𗧯𗣀𘉐𗖰𗖵𗰖

śi̭e mbi̭oɯ ꞏɪn ndzi̭u li̭ẹ vi̭u ni̭e źi ꞏi̭e ri̭ẹ ꞏi̭uo lwə̣ mbi̭u śi̭oɯ

聖觀自主大悲心總持功德經韻集

shèng guān zì zhǔ dà bēi xīn zǒng chí gōng dé jīng yùn jí


Translated from Tibetan [Tib. No. 380]

འཕགས་པ་སྤྱན་རས་གཟིགས་དབང་ཕྱུག་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོའི་གཟུངས་ཕན་ཡོན་མདོར་བསྡུས་པ་ཞེས་བྱ་བ།

H̱phags-pa spyan-ras-gzigs dbang-phyug thugs-rje chen-poẖi gzungs phan-yon mdor bsdus-pa zhes-bya-ba

IOM Tang. 83

Leningrad No. 83

BM Or.12380/2941

BM Or.12380/3690

BM Or.12380/765

271

𗼃𘝯𘝵𗦳𗡞𗑉𗡞𗁅𗗙𗴿𗡶

śi̭e mbi̭oɯ ꞏɪn ndzi̭u tụ mei tụ ldạ ꞏɪn ki̭ụ śi̭ei

聖觀自主千眼千手之供順

shèng guān zì zhǔ qiān yǎn qiān shǒu zhī gōng shùn


Translated from Tibetan

IOM Tang. 295

Leningrad No. 295

272

𗥃𗰗𘋠𗲠𘞃𘄴𗑾

ldi̭ẹ ꞏạ mə nga ndźi̭on tshi ngwu

四十種空幢要論

sì shí zhǒng kōng chuáng yào lùn


Translated from Tibetan ?

IOM Tang. 215

Leningrad No. 215

273

𗥃𘓺𘟙𗚜𘈈𗒪𗺉

ldi̭ẹ ngwə̣ nɪn pi̭u mi̭e wạ tśhi̭e

四天王護摩壇根

sì tiān wáng hù mó tán gēn


Translated from Tibetan ?

IOM Tang. 214

Leningrad No. 214


Radical 210 𘤆

No. Chinese & Tangut Titles | Source Copies
274

𗼻𗔇𘋢𗥤𗰜𘓞𗖰𗚩

ldi̭ə̣ ꞏụ tshɪ tsɪn mə ti̭ẹi lwə̣ rại

地藏菩薩本願經典

dì cáng pú sà běn yuàn jīng diǎn


Translated from Chinese [Taishō No. 412]

Paris

275

𗰜𘓞𗖰𗚩

mə ti̭ẹi lwə̣ rại

本願經典

běn yuàn jīng diǎn


Translated from Chinese [Taishō No. 412]

Leningrad No. 175


Radical 211 𘤊

No. Chinese & Tangut Titles | Source Copies
276

𗾟𘜶𗴿𗒀𗺉𗈪𗴮

wạ li̭ẹ ki̭ụ tshweɯ tśhi̭e ꞏa? ndi̭ẹ

廣大供養根一部

guǎng dà gōng yǎng gēn yī bù


Translated from Chinese ?

IOM Tang. 361

Leningrad No. 361

277

𗿧𘉍𗗚𘎳𗍥𘟙𘝞𗍫𗴮

tsə̣ mbi ngôn we ꞏi̭ə̣ nɪn ꞏiwə̣ ni̭ə ndi̭ẹ

藥光海生金剛王文二部

yào guāng hǎi shēng jīn gāng wáng wén èr bù


Translated from Tibetan ?

IOM Tang. 241

Leningrad No. 241

278

𗿧𘘚𗋡𗲈𘉍𗒹𗢳𗗙𗰜𘓞𗣼𘉐𗖰𗚩

tsə̣ ndzi̭e nâɯ ꞏi̭eɯ mbi śi̭wạ tha ꞏɪn mə ti̭ẹi tśhi̭a ꞏi̭uo lwə̣ rại

藥師瑠璃光七佛之本願功德經典

yào shī liú lí guāng qī fó zhī běn yuàn gōng dé jīng diǎn


Translated from Chinese [Taishō No. 451]

Ārya-saptatathāgata-pūrva praṇidhāna-viśeṣa-vistara-nāma-mahāyana sūtra

IOM Tang. 240

Leningrad No. 240

BM Or.12380/3085

BM Or.12380/2646

279

𗿧𘘚𗋡𗲈𘉍𗒹𗢳𗗙𗚜𘈈𗹙𘅫

tsə̣ ndzi̭e nâɯ ꞏi̭eɯ mbi śi̭wạ tha ꞏɪn pi̭u mi̭e tsɪ̣ tśi̭u

藥師瑠璃光七佛之護摩法事

yào shī liú lí guāng qī fó zhī hù mó fǎ shì


Translated from Chinese ?

BM Or.12380/2627


Radical 214 𘤎

No. Chinese & Tangut Titles | Source Copies
280

𘀄𗥔𗍥𘟙𗲠𘕂𘝞

ngi̭u lhəɯ ꞏi̭ə̣ nɪn nga ndźi̭ei ꞏiwə̣

吉有金剛王空行文

jí yǒu jīn gāng wáng kōng xíng wén


Translated from Tibetan [cf. Tib. No. 3269]

Leningrad No. 124

281

𘀄𗥔𗯨𗖻𗗙𗄊𗧯𗴐𗢞𗧤𘈈𘛥𗌻𗡶

ngi̭u lhəɯ ri̭ụ pi̭ụ ꞏɪn źi ꞏi̭e ꞏạ ldi̭e pha mi̭e ri̭ụ ?a śi̭ei

吉有世尊之總持緊魔斷施調伏順

jí yǒu shì zūn zhī zǒng chí jǐn mó duàn shī tiáo fú shùn


Translated from Tibetan ?

IOM Tang. 129

Leningrad No. 129

282

𘀄𘓄𗨁𗴴𘚢𗖵𘇂𘟣𘛽𗅆𘃽𗡶𘐡

ngi̭u ri̭ụ phi̭u rại ndźi̭ə mbi̭u ngu ndi̭u li̭wụ ndi̭e ꞏo śi̭ei tśi̭ə

吉祥上樂輪隨中有身定入順次

jí xiáng shàng lè lún suí zhōng yǒu shēn dìng rù shùn cì


Translated from Tibetan

IOM Tang. 126

Leningrad No. 126

283

𘀄𘓄𗨁𗴴𘚢𗖵𘇂𘟣𘛽𗅆𘃽𗡶𘄴𗑾𗗙𘄴𗏣𘏒𗋒𗡶

ngi̭u ri̭ụ phi̭u rại ndźi̭ə mbi̭u ngu ndi̭u li̭wụ ndi̭e ꞏo śi̭ei tshi ngwu ꞏɪn tshi ri̭ẹ phe ki̭ẹ śi̭ei

吉祥上樂輪隨中有身定入順要論之要方解釋順

jí xiáng shàng lè lún suí zhōng yǒu shēn dìng rù shùn yào lùn zhī yào fāng jiě shì shùn


Translated from Tibetan

IOM Tang. 127

Leningrad No. 127

284

𘀄𘓄𗨁𗴴𘚢𗖵𗤁𗰗𗍫𗢳𗗙𘊝𘉋𗦻

ngi̭u ri̭ụ phi̭u rại ndźi̭ə mbi̭u tśhi̭eɯ ꞏạ ni̭ə tha ꞏɪn ꞏi̭ẹ ꞏi̭ạ mi̭e

吉祥上樂輪隨六十二佛之百八名

jí xiáng shàng lè lún suí liù shí èr fó zhī bǎi bā míng


Translated from Tibetan [cf. Tib. No. 2142]

Leningrad No. 125


Radical 215 𘦂

No. Chinese & Tangut Titles | Source Copies
285

𘊝𗡞𘟩𗁬𗓽𘆵𗖰𗚩

ꞏi̭ẹ tụ tɪ̣ thon lo ni̭e lwə̣ rại

百千印陀羅尼經典

bǎi qiān yìn tuó luó ní jīng diǎn


Translated from Chinese [Taishō No. 1369]

IOM Tang. 279

Leningrad No. 279

286

𘊝𗏇𗥺𘆖𗡶𘄴𗑾

ꞏi̭ẹ ndi ngwə tshi̭ə śi̭ei tshi ngwu

百字呪誦順要論

bǎi zì zhòu sòng shùn yào lùn


Translated from Chinese

IOM Tang. 278

Leningrad No. 278


Radical 222 𘣀

No. Chinese & Tangut Titles | Source Copies
287

𗳦𗧯𗄭𘄿

ka ꞏi̭e ndzi̭ə̣ tɪn

等持集品

děng chí jí pǐn


Translated from Tibetan [Tib. No. 5319]

ཏིང་ངེ་འཛིན་གྱི་ཚོགས་ཀྱི་ལེའུ་ཞེས་བྱ་བ།

Ting-nge-ẖdzin-gyi tshogs-kyi leẖu zhes-bya-ba

Samādhi-sambhāra-parivarta-nāma

IOM Tang. 307

Leningrad No. 307

288

𗳦𗧯𗳒𗥃𗦳𗨙𗡶

ka ꞏi̭e ngwu ldi̭ẹ ndzi̭u lhe śi̭ei

等持以四主承順

děng chí yǐ sì zhǔ chéng shùn


Translated from Tibetan

IOM Tang. 308

Leningrad No. 308


Radical 223 𘣤

No. Chinese & Tangut Titles | Source Copies
289

𗸦𘟙𗂧𗓑𘄒𘎑𘏞𗓽𗕥𗸰𗖰𗚩

ndźi̭wu nɪn lhi̭ə ꞏwại pa źi̭a po lo mbi̭e ton lwə̣ rại

仁王國護般若波羅蜜多經典

rén wáng guó hù bō rě bō luó mì duō jīng diǎn


Translated from Chinese [Taishō No. 246]

IOM Tang. 318, 104

Leningrad No. 318

Leningrad No. 104


Radical 226 𘧩

No. Chinese & Tangut Titles | Source Copies
290

𘔘𗉔𗰜𘘚𗷖𗡺𘏒𗏴𘄴𘐇

xọn tśi̭eɯ mə ndzi̭e tshweɯ mbi̭ẹ phe ndźi̭u tshi mɪ

洪州宗師趣註開明要記

hóng zhōu zōng shī qù zhù kāi míng yào jì


Translated from Chinese

IOM Tang. 112

Leningrad No. 112

291

𘔘𗉔𗰜𘘚𘒩𗅲

xọn tśi̭eɯ mə ndzi̭e ndzi̭u tɪ̣

洪州宗師教儀

hóng zhōu zōng shī jiào yí


Translated from Chinese

IOM Tang. 111

Leningrad No. 111


Radical 236 𘦳

No. Chinese & Tangut Titles | Source Copies
292

𘏞𘛛𗵘𘊐𗺞

po ti̭e tśi̭a kɪn tụ

菩提道經網

pú tí dào jīng wǎng


Translated from Tibetan [cf. Tib. No. 5344]

Leningrad No. 123

293

𘏞𘛛𗹡𗹬𗗙𘝦𘂤𘃽𗡶

po ti̭e ki̭ẹ sɪn ꞏɪn ndźêi kha ꞏo śi̭ei

菩提勇識之業中入順

pú tí yǒng shí zhī yè zhōng rù shùn


Translated from Tibetan [Tib. No. 5272]

བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སྤྱོད་ལ་འཇུག་པ།

Byang-chub-sems-dpaẖi spyod-la ẖjug-pa

Bodhisattva-caryāvatāara

IOM Tang. 118

Leningrad No. 118

BM Or.12380/3571

294

𘏞𘛛𗹡𗹬𗗙𘝦𘕿𘃽𗡶𘐇

po ti̭e ki̭ẹ sɪn ꞏɪn ndźêi ꞏa ꞏo śi̭ei mɪ

菩提勇識之業於入順記

pú tí yǒng shí zhī yè yú rù shùn jì


Translated from Tibetan ? [cf. Tib. No. 5279]

IOM Tang. 119

Leningrad No. 119

295

𘏞𘛛𗤶𗄈𗹙𘅫𗗙𗱕𗺉

po ti̭e ni̭e śi̭o tsɪ̣ tśi̭u ꞏɪn ri̭ụ tśhi̭e

菩提心發法事之諸根

pú tí xīn fā fǎ shì zhī zhū gēn


Translated from Tibetan [Tib. Nos. 5361, 5405]

བྱང་ཆུབ་ཏུ་སེམས་བསྐྱེད་པའི་ཆོ་ག

Byang-chub-tu sems bskyed-paẖi cho-ga

Bodhicittotpāda-vidhi

IOM Tang. 114

Leningrad No. 114

296

𘏞𘛛𗤶𗄈𗡶𘓁𗏹𘃡𗦇𗹙𘅫

po ti̭e ni̭e śi̭o śi̭ei ldi̭ə̣ ꞏi̭u vi̭e ldeɯ tsɪ̣ tśi̭u

菩提心發順以常作可法事

pú tí xīn fā shùn yǐ cháng zuò kě fǎ shì


Translated from Tibetan

IOM Tang. 115

Leningrad No. 115

297

𘏞𘛛𗤶𗗙𗆫𗅆

po ti̭e ni̭e ꞏɪn lə? ndi̭e

菩提心之念定

pú tí xīn zhī niàn dìng


Translated from Tibetan [cf. Tib. No. 3418]

IOM Tang. 113

Leningrad No. 113

298

𘏞𘛛𗤶𘓁𗏹𘃡𗦇𗹙𘅫

po ti̭e ni̭e ldi̭ə̣ ꞏi̭u vi̭e ldeɯ tsɪ̣ tśi̭u

菩提心及常作可法事

pú tí xīn jí cháng zuò kě fǎ shì


Translated from Tibetan [Tib. No. 5406]

བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་བསྐྱེད་པ་དང་ཡི་དམ་བླང་བའི་ཆོ་ག

Byang-chub-kyi sems-bskyed-pa dang yi-dam blang-baẖi cho-ga

Bodhicittotpāda-samādāna-vidhi

IOM Tang. 116

Leningrad No. 116

BM Or.12380/2070

299

𘏞𘛛𗤶𘓁𗏹𘃡𗦇𗹙𘅫𘗠𗈪𘍞𘐇𘝞𘜼

po ti̭e ni̭e ldi̭ə̣ ꞏi̭u vi̭e ldeɯ tsɪ̣ tśi̭u ꞏa ꞏa? ꞏwọn mɪ ꞏiwə̣ phi̭oɯ

菩提心及常作當法事門一院記文合

pú tí xīn jí cháng zuò dāng fǎ shì mén yī yuàn jì wén hé


Translated from Tibetan

IOM Tang. 117

Leningrad No. 117

300

𘏨𗔇𘓆

ldi̭ə̣ ꞏụ ldi̭ə̣

寶藏論

bǎo cáng lùn


Translated from Chinese [Taishō No. 1857]

IOM Tang. 359

Leningrad No. 359

301

𘏨𘜶𗵣𗋒〜𗾟𘜶𗵣𗋒

ldi̭ə̣ li̭ẹ tśi̭eɯ ki̭ẹ 〜 wạ li̭ẹ tśi̭eɯ ki̭ẹ

寶大頂釋〜廣大頂釋

bǎo dà dǐng shì ~ guǎng dà dǐng shì


Translated from Tibetan

IOM Tang. 360

Leningrad No. 360


Radical 243 𘥾

No. Chinese & Tangut Titles | Source Copies
302

𘊄𗷖𗑗𗟻𗰜𗺓𗆔

nôn tshweɯ sei phi mə twẹi kạ

惡趣淨令本續綱

è qù jìng lìng běn xù gāng


Translated from Tibetan

IOM Tang. 309

Leningrad No. 309


Radical 246 𘦌

No. Chinese & Tangut Titles | Source Copies
303

𘊴𘒨𗄊𗰖

thu phɪn źi śi̭oɯ

安立總集

ān lì zǒng jí


Translated from Chinese ?

IOM Tang. 394

Leningrad No. 394


Radical 255 𘡯

No. Chinese & Tangut Titles | Source Copies
304

𗠝𗁡𗣩𘉒𗣼𗧘𗑠𗖵𗰜𗴺

ꞏa? phi tha mo tśhi̭a wo ri̭ẹ mbi̭u mə ma

阿毘達磨正理與隨本母

ā pí dá mó zhèng lǐ yǔ suí běn mǔ


Translated from Chinese [Taishō No. 1562]

Abhidharma-nyāyānusāra-śāstra

IOM Tang. 305

Leningrad No. 305


Radical 256 𘧥

No. Chinese & Tangut Titles | Source Copies
305

𘓨𗤋𗑗𘉍𗄊𗧯

rụo mɪn sei mbi źi ꞏi̭e

垢無淨光總持

gòu wú jìng guāng zǒng chí


Translated from Chinese [Taishō No. 1024]

IOM Tang. 389

Leningrad No. 389


Radical 261 𘧤

No. Chinese & Tangut Titles | Source Copies
306

𘓱𘊞𗉅𘎧𘎪𗅲𗋅𗆤𗧘𘐇

ngwə lu tsa wa tshi̭e tɪ̣ lwu ndźi̭ẹi wo mɪ

天 lo tsa wa 説儀混諦義記

tiān lo tsa wa shuō yí hùn dì yì jì


Translated from Tibetan

IOM Tang. 367

Leningrad No. 367

307

𘓺𗫱𘚐𗵫𗧬𗪼

ngwə̣ khi̭an son ngi̭ẹ thọ tɪ̣

天險桑星大鏡

tiān xiǎn sāng xīng dà jìng


Translated from Tibetan

IOM Tang. 315

Leningrad No. 315


Radical 269 𘢦

No. Chinese & Tangut Titles | Source Copies
308

𗮴𘕝𗇐𗡶𘄴𗑾

mi̭a mbei ndi̭ẹi śi̭ei tshi ngwu

惡瘡治順要論

è chuāng zhì shùn yào lùn


Translated from Tibetan ?

Leningrad No. 53


Radical 276 𘢍

No. Chinese & Tangut Titles | Source Copies
309

𗫸𗎹𗤄𗊬𗍫𗰗𗏁𘄿

ꞏi̭ẹi mbi̭u ꞏi̭ə̣ kụ ni̭ə ꞏạ ngwə tɪn

亦式問答二十五品

yì shì wèn dá èr shí wǔ pǐn


Translated from Chinese

IOM Tang. 397

Leningrad No. 397


Radical 285 𘨱

No. Chinese & Tangut Titles | Source Copies
310

𘘍𘋨𗢳𗵆𘐇𗒐𗖰𗚩

ndi̭ẹi ndzwɪ tha śi̭e mɪ ꞏi̭wêi lwə̣ rại

閻魔佛成記受經典

yán mó fó chéng jì shòu jīng diǎn


Translated from Chinese

IOM Tang. 405

Leningrad No. 405


Radical 303 𘪴

No. Chinese & Tangut Titles | Source Copies
311

𘝳𗥔𗇋𗖵𗠁𗫻𗟻𗡶𘄴𗑾

mɪ lhəɯ mi̭ẹ mbi̭u mbu ndźi̭e phi śi̭ei tshi ngwu

默有者隨勝住令順要論

mò yǒu zhě suí shèng zhù lìng shùn yào lùn


Translated from Tibetan

IOM Tang. 223

Leningrad No. 223

Leningrad No. 97

312

𘝳𗥔𘝵𗤶𘝵𗱫𘄴𗑾

mɪ lhəɯ ꞏɪn ni̭e ꞏɪn si̭u tshi ngwu

默有自心自戀要論

mò yǒu zì xīn zì liàn yào lùn


Translated from Tibetan

IOM Tang. 222

Leningrad No. 222


Radical 306 𘫆

No. Chinese & Tangut Titles | Source Copies
313

𘞗𗥺𘟙𗶈𘜶𗀝𗀪𗖰𗚩

swɪ ngwə nɪn thẹi li̭ẹ wụo le lwə̣ rại

種呪王蔭大孔雀經典

zhǒng zhòu wáng yīn dà kǒng què jīng diǎn


Translated from Tibetan [Tib. No. 178] [cf. Taishō No. 982]

རིག་སྔགས་ཀྱི་རྒྱལ་མོ་རྨ་བྱ་ཆེན་མོ།

Rig-sngags-kyi rgyal-mo rma-bya chen-mo

Mahāmayūrī-vidyārājñī

IOM Tang. 61

Leningrad No. 61

BM Or.12380/845

BM Or.12380/2061

BM Or.12380/969

Beijing


Radical 310 𘩟

No. Chinese & Tangut Titles | Source Copies
314

𘛂𗡶𗦻𘜔

mbi̭e śi̭ei mi̭e ngẹɯ

宿順名數

sù shùn míng shù


Translated from Tibetan

Leningrad No. 306Notes

The "Copies" column lists institutes that hold copies of the text. The "IOM" references have been added by myself, but the other references are taken from Nishida's catalogue. The following is a key to the institutions referenced in the catalogue:Bibliography

Gorbachëva, Z. I. and E. I. Kychanov (З. И. Горбачёва и Е. И. Кычанов). Тангутские рукописи и ксилографы [Tangut manuscripts and xylographs]. Moscow: Oriental Literature Publishing House, 1963.

Kychanov, E. I. (Е. И. Кычанов). Каталог тангутских буддийских памятников Института востоковедения Российской Академии Наук [Catalogue of Tangut Buddhist Monuments at the Institute of Oriental Studies of the Russian Academy of Sciences]. Kyoto: Kyoto University, 1999.

Nishida Tatsuo 西田龍雄, "西夏譯佛典目錄" [Catalogue of Tangut translations of Buddhist texts], in Seikabun Kegonkyō 西夏文華嚴經 [The Hsi-Hsia Avataṁsaka sūtra] (Kyoto, 1975–1977) vol. 3 pp. 13–59.

Tohoku University, А Complete Catalogue of the Tibetan Buddhist Canons. Sendai, 1934.Font

If the Unicode Tangut characters on this page do not display correctly, please download and install the Tangut Yinchuan font.Tangut Catalogues