General Index of Tangut TitlesRadical Index of First Character in Title


Radical Characters
Radical 1 𘠀 𗀀
Radical 2 𘠁 𗁣 𗁬 𗂰
Radical 8 𘠐 𗄭 𗅆 𗅋 𗅢 𗆧 𗆫 𗇁
Radical 14 𘠛 𗇫
Radical 16 𘠠 𗉃 𗉅
Radical 18 𘠣 𗊱 𗋚 𗋰 𗋽
Radical 19 𘠤 𗌮
Radical 24 𘠫 𗍥
Radical 26 𘠭 𗍫
Radical 34 𘡀 𗏁
Radical 35 𘡂 𗏇
Radical 36 𘡃 𗏹 𗏿
Radical 38 𘡅 𗐋
Radical 41 𘡊 𗐾 𗑗 𗒀 𗒘 𗒹 𗓁 𗓚 𗓦 𗓰
Radical 45 𘡒 𗕿 𗖊 𗖠 𗖰 𗗉
Radical 49 𘡖 𗘅
Radical 52 𘡛 𗘩
Radical 56 𘡢 𗙏
Radical 60 𘡩 𗚜 𗝕
Radical 62 𘡫 𗟦
Radical 63 𘡮 𗠁
Radical 64 𘡯 𗠇 𗠝
Radical 67 𘡵 𗡺
Radical 74 𘢉 𗢞
Radical 76 𘢌 𗢭 𗢳 𗣩 𗣼 𗤁 𗤓 𗤨 𗤶 𗤻 𗥃 𗦬 𗦳 𗦻 𗧐 𗧘 𗧠 𗩂 𗩨 𗩾 𗪨 𗪼 𗫡 𗫦
Radical 77 𘢍 𗫸 𗬀
Radical 92 𘢤 𗭼 𗮀
Radical 94 𘢦 𗮴
Radical 98 𘢫 𗯨
Radical 99 𘢬 𗯵 𗯿
Radical 103 𘢰 𗰖 𗰗 𗰜
Radical 108 𘢷 𗱅
Radical 109 𘢸 𗱕
Radical 115 𘣀 𗳦
Radical 122 𘣋 𗴮
Radical 123 𘣍 𗵒 𗵘 𗵣
Radical 139 𘣤 𗸦
Radical 142 𘣩 𗸹
Radical 143 𘣫 𗹙
Radical 145 𘣱 𗹝
Radical 146 𘣲 𗹢 𗹨
Radical 156 𘤅 𗼃 𗼇 𗼑
Radical 157 𘤆 𗼻
Radical 159 𘤊 𗾈 𗾟 𗿍 𗿢 𗿧
Radical 162 𘤎 𘀄
Radical 163 𘤏 𘀍
Radical 179 𘤫 𘃊 𘃋
Radical 181 𘤮 𘃣
Radical 189 𘤷 𘄦
Radical 191 𘤻 𘄴
Radical 193 𘥀 𘆊
Radical 199 𘥇 𘇂
Radical 215 𘥛 𘈒
Radical 223 𘥩 𘈩
Radical 228 𘥰 𘈼
Radical 232 𘥷 𘉋
Radical 241 𘦂 𘊝
Radical 247 𘦌 𘊴
Radical 255 𘦘 𘋟 𘋠 𘋢
Radical 256 𘦛 𘋥
Radical 258 𘦞 𘌈
Radical 261 𘦢 𘌽
Radical 264 𘦦 𘍔
Radical 271 𘦳 𘏞 𘏨 𘐡
Radical 286 𘧉 𘒏
Radical 289 𘧍 𘒮
Radical 294 𘧓 𘓆
Radical 297 𘧘 𘓐
Radical 300 𘧝 𘓨
Radical 303 𘧤 𘓱 𘓺
Radical 307 𘧩 𘔘
Radical 322 𘧿 𘕋
Radical 325 𘨃 𘕕
Radical 347 𘨠 𘗠
Radical 358 𘨯 𘗽
Radical 360 𘨲 𘘍
Radical 362 𘨴 𘘚
Radical 369 𘨼 𘙲
Radical 381 𘩌 𘚔
Radical 389 𘩗 𘚶
Radical 393 𘩟 𘛂
Radical 421 𘪆 𘛽
Radical 439 𘪡 𘜶
Radical 447 𘪭 𘝞
Radical 453 𘪴 𘝳
Radical 454 𘪵 𘝵
Radical 470 𘫆 𘞗
Radical 484 𘫖 𘟀
Radical 498 𘫥 𘟛


Entries

Radical 1 𘠀


Tangut Title / Other Languages Copies Refs.

𗀀𗧤𗵘𗖢𗹙𘅫

ndo pha tśi̭a nai tsɪ̣ tśi̭u

do pha cha ne tsir chu


毒斷道示法事

IOM Tang. 226

1963 No. 226

Nishida Nishida #001


Radical 2 𘠁


Tangut Title / Other Languages Copies Refs.

𗁣𗄾

ndzɪ sei

dzy se


謹謱

IOM Tang. 51

1963 No. 51

𗁬𗕸𗂧𘘚𘉍𗃵𗫔𗎭𗅁𗫻𗉘𗿳𗫔𘓐𗢳𗧘𗞞𗤄𗍫𗰗𗏁𗤄𗊬

thon tśhi̭on lhi̭ə ndzi̭e mbi pi̭ụ ꞏi mi̭e ꞏu ndźi̭e tśhi̭ə ndzi̭e ꞏi ndzi̭wo tha wo nda ꞏi̭ə̣ ni̭ə ꞏạ ngwə ꞏi̭ə̣ kụ

thon chhon lhe dze bi pu i mi u je chhy dzen i dzwo tha vo da yr ny gha ngwy yr ku


唐長國師光殿衆宮中住爾時衆人佛義問二十五問答

IOM Tang. 186 [×16]

BL Or.12380/3720

1999 Nos. 719–734

1963 No. 186

Nishida No. 096

𗂰𗏣𗑗𗂧𗰗𗆼𘓆

li̭e? ri̭ẹ sei lhi̭ə ꞏạ ꞏi̭êɯ ldi̭ə̣

li ler se lhe gha ew ly


西方淨土十疑論

IOM Tang. 184

1999 No. 318

1963 No. 184

Nishida No. 097

𗂰𗏣𘎳𗴿𗢳𗆫𗡶𘄴𗑾

li̭e? ri̭ẹ we ki̭ụ tha lə? śi̭ei tshi ngwu

li ler vi ku tha lyr she tshi ngwu


西方生求佛念順要論

IOM Tang. 470

1999 No. 614


Radical 8 𘠐


Tangut Title / Other Languages Copies Refs.

𗄭𘃪𘈩𗒛𘍞𗭼𗤶𗧘

ndzi̭ə̣ ndźi̭wa leɯ ꞏụ ꞏwọn sweɯ ni̭e wo

dzy jwa lew u o swew ne vo


集畢一乘圓明心義

IOM Tang. 183

1999 No. 501

1963 No. 183

𗄭𘄿

ndzi̭ə̣ tɪn

dzy te


集品

IOM Tang. 181

1999 No. 702

1963 No. 181

𗄭𘚢𗴿𗒀𘃡𗡶𘐡

ndzi̭ə̣ ndźi̭ə ki̭ụ tshweɯ vi̭e śi̭ei tśi̭ə

dzy je ku tshwew vi she chy


聚輪供養作次第

Gaṇacakra-pūjā-krama

ཚོགས་ཀྱི་འཁོར་ལོའི་མཆོད་པའི་རིམ་པ།

IOM Tang. 182

1999 No. 384

1963 No. 182

Nishida No. 098

𗅆𗀚𗖅

ndi̭e śô swi

den sho swi


定道久

IOM Tang. 297

1999 No. 750

1963 No. 297

𗅋𗍫𗥤𘟛𘄿

mi ni̭ə tsɪn źi̭ə̣ tɪn

mi ny tse zhyr te


不二解慧品

IOM Tang. 480

1999 No. 705

𗅋𗚛𗢳𗖵𗴿𗒀𘐡

mi mi̭u tha mbi̭u ki̭ụ tshweɯ tśi̭ə

mi mu tha bu ku tshwew chy


不動佛隨供養次

IOM Tang. 275

1999 No. 681

1963 No. 275

Nishida No. 099

𗅋𗚛𗢳𗖵𗾟𘜶𗴿𗒀𗺉

mi mi̭u tha mbi̭u wạ li̭ẹ ki̭ụ tshweɯ tśhi̭e

mi mu tha bu va tha ku tshwew chhi


不動佛隨廣大供養根

IOM Tang. 273

1999 No. 694

1963 No. 273

Nishida No. 101

𗅋𗚛𗢳𗖵𘇂𗹰𘃡𗡶

mi mi̭u tha mbi̭u ngu tśi̭ə̣ vi̭e śi̭ei

mi mu tha bu gu chy vi she


不動佛隨中繞作順

IOM Tang. 274

1999 No. 543

1963 No. 274

Nishida No. 100

𗅋𗚛𗩾𗧯

mi mi̭u źi ꞏi̭e

mi mu zi e


不動總持

Ārya-acala-nāma-dhāraṇī

འཕགས་པ་མི་གཡོ་བ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས།

IOM Tang. 276

1999 No. 368

1963 No. 276

Nishida No. 102

𗅋𗹢𗳒𗫨𘕥𗡶𗹬𘛂𘄴𗑾

mi ndi̭ọn ngwu ndwẹɯ li̭ạ śi̭ei sɪn mbi̭e tshi ngwu

mi do ngwu dwewr la she se be tshi ngwu


無修以覺証順識行要論

IOM Tang. 209

1999 No. 564

1963 No. 209

𗅢𗗙𘃽𗡶𗏴𗭪𗵽𘆡𗖍

səɯ ꞏɪn ꞏo śi̭ei ndźi̭u si ldi̯u tshi̭ẹ li̭a

sew e o she ju si lu tshe la


察入順記驗莊嚴頌

IOM Tang. 314

1999 No. 448

1963 No. 314

𗆧𗥺□𘎼𘝞𗢺𗋋

si̭eɯ ngwə [?] thɪ ꞏiwə̣ ri̭ẹ tśi̭ụo

siw ngwy [?] thy wyr rir chor


(新刻)□□文□□

IOM Tang. 283

1963 No. 283

Nishida Nishida #095

𗆧𗯝𗏹𘃡𘓋𘐇

si̭eɯ lhei ꞏi̭u vi̭e źi̭on la

siw lhe u vi lon la


新譯常作可略記

IOM Tang. 280

1999 No. 629

1963 No. 280

Nishida No. 170

𗆧𗯝𗝕𗱪𗴟𗌮𗙼𗥤𗗙𗣓𗯩𗋒𘐇

si̭eɯ lhei li̭wu ꞏi̭e pa mi̭ụo ꞏi̭u tsɪn ꞏɪn ngê twụ ki̭ẹ la

siw lhe lu i pa mor u tse e gi twu ke la


新譯留伊波現前了之難所釋記

IOM Tang. 282

1999 No. 630

Wei No. 1

1963 No. 282

Nishida No. 035

𗆧𗯝𘗊𘓐𗊴𗅏𗚜𗺉

si̭eɯ lhei rə̣ ndzi̭wo sɪn li̭ạ pi̭u tśhi̭e

siw lhe ryr dzwo se la pu chhi


新譯銅人血…燃根

IOM Tang. 281

1999 No. 696

1963 No. 281

𗆧𗰖𗬻𘜼𘋥𘝿

si̭eɯ śi̭oɯ kọ phi̭oɯ ndeɯ li̭e

siw sho kor pho dew li


新集錦合辭

Newly-Assembled Precious Dual Maxims

Вновь собранные драгоценные парные изречения

IOM Tang. 35

1963 No. 35

𗆧𗰖𗵒𗭭𘃎𘐏𘝞

si̭eɯ śi̭oɯ kẹi ndi̭ə̣ pi̭ạ ti̭ẹi ꞏiwə̣

siw sho ki dy pa ti wyr


新集碎金置掌文

Newly-Collected Grains of Gold

IOM Tang. 30

1963 No. 30

𗆧𗰖𘅆𘓓𘐇

si̭eɯ śi̭oɯ swɪn wə mɪ

siw sho swe vy la


新集慈孝傳

Newly-Collected Biographies of Affection and Filial Piety

IOM Tang. 31

1963 No. 31

𗆫𗅆𗦁𗷰𘄴𗑾

lə? ndi̭e ꞏệi ndu? tshi ngwu

lyr den ghi t? tshi ngwu


念定害絶要論

IOM Tang. 415

1999 No. 606

𗆫𗅆𘊝𗏇𘆄𘄴𗑾

lə? ndi̭e ꞏi̭ẹ ndi nɪ tshi ngwu

lyr den ir di ny tshi ngwu


念定百字等要論

IOM Tang. 476

1999 No. 615

𗇁𗹢𘄴𗑾

śi̭an ndi̭ọn tshi ngwu

shan do tshi ngwu


禪修要論

IOM Tang. 291

1999 No. 590

1963 No. 291

Nishida No. 104

𗇁𘆊

śi̭an ꞏi̭on

shan ghon


禪源

IOM Tang. 292

1999 No. 749

1963 No. 292


Radical 14 𘠛


Tangut Title / Other Languages Copies Refs.

𗇫𗑗𗟲𗟨𗟨𗹙𘅫

ndi̭ẹi sei ngwu lhwi lhwi tsɪ̣ tśi̭u

di se ngwu lhwi lhwi tsir chu


復清説取法事

IOM Tang. 486

1999 No. 525


Radical 16 𘠠


Tangut Title / Other Languages Copies Refs.

𗉃𘄴𘕕

tɪn tshi sọ

te tshi so


燈要三

IOM Tang. 368

1999 No. 756

1963 No. 368

𗉅𗥓𗄄𗡶𘄴𗑾

tsa ngo ndi̭ẹi śi̭ei tshi ngwu

tsa ngo di she tshi ngwu


熱病治療要論

IOM Tang. 95

1963 No. 95

Nishida Nishida #166

𗉅𘉍𘆨𗗙𗹢𘐡

tsa mbi ti ꞏɪn ndi̭ọn tśi̭ə

tsa bi ti e do chy


Samadhi 之修次

IOM Tang. 94

1999 No. 671

1963 No. 94

Nishida No. 167


Radical 18 𘠣


Tangut Title / Other Languages Copies Refs.

𗊱𗿒

ndi̭o khwei

dzo khwe


大詩

IOM Tang. 25

1963 No. 25

𗋚𗦎𗵽𘆡𗑱𗡞𗢳𗦻𗖰𗚩

vi̭ə rạ ldi̯u tshi̭ẹ ka tụ tha mi̭e lwə̣ rại

vy rar lu tshe ka tu tha me lwyr rer


過去莊嚴劫千佛名經

Beijing

Nishida #160

𗋰𗊱

ngɪn ndi̭o

ge dzo


賦詩

IOM Tang. 25

1963 No. 25

𗋽𗠇𘈈𘐉𗡶𘄴𗑾

źi̭ẹ ti̭ẹi mi̭e vi̭ạ śi̭ei tshi ngwu

zyr ti mi va she tshi ngwu


水食施放順要論

IOM Tang. 288

1999 No. 268

1963 No. 288

Nishida No. 161


Radical 19 𘠤


Tangut Title / Other Languages Copies Refs.

𗌮𗆐𗄑𗄑𗗙𘊝𗏇𘄴𗑾

mi̭ụo ldi̭ẹ ngụo ngụo ꞏɪn ꞏi̭ẹ ndi tshi ngwu

mor le ngorn ngorn e ir di tshi ngwu


如來一切之百字要論

IOM Tang. 195

1999 No. 292

1963 No. 195

Nishida No. 156

𗌮𗆐𗖵𗟭𘞌𗒘𗩾𘃪𗣼𗫨𘊄𗷖𗄑𗄑𘞌𗑗𗟻𘉡𗣼𘟙𗋒

mi̭ụo ldi̭ẹ mbi̭u wo źi̭ə̣ ꞏêi źi ndźi̭wa tśhi̭a ndwẹɯ nôn tshweɯ ngụo ngụo źi̭ə̣ sei phi pi̭ụ tśhi̭a nɪn ki̭ẹ

mor le bu vo zhyr ghe zi jwa chha dwewr non tshwew ngorn ngorn zhyr se phi pu chha ne ke


如來應供真實畢竟正覺惡趣一切真淨令威德王釋

Sarvadurgati-pariśodhana-tejorāja-tathāgatārhat-samyaksaṃbuddha-nāma-kalpa-ṭīkā

དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དགྲ་བཅོམ་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ངན་སོང་ཐམས་ཅད་ཡོངས་སུ་སྦྱོང་བ་གཟི་བརྗིད་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་ཞེས་བྱ་བའི་བརྟག་པའི་བཤད་པ།

IOM Tang. 196

1999 No. 389

1963 No. 196

Nishida No. 157

𗌮𗙼𗥤𘐇

mi̭ụo ꞏi̭u tsɪn la

mor u tse la


現前解記

IOM Tang. 193

1999 No. 618

1963 No. 193

𗌮𗙼𘄿

mi̭ụo ꞏi̭u tɪn

mor u te


現前品

IOM Tang. 192

1999 No. 703

1963 No. 192

𗌮𗫻𗾈𗑱𗡞𗢳𗦻𗖰𗚩

mi̭ụo ndźi̭e me ka tụ tha mi̭e lwə̣ rại

mor je mi ka tu tha me lwyr rer


現在賢劫千佛名經

Pratyutpanna-bhadra-kalpa-sahasra-buddha-nāma-sūtra

IOM Tang. 194 [×25]

Beijing

BL Or.12380/1846

BL Or.12380/1865

BL Or.12380/3057

1999 Nos. 120–144

1963 No. 194

Nishida No. 158


Radical 24 𘠫


Tangut Title / Other Languages Copies Refs.

𗍥𘉍𘟙𗒹𗢳𘁈𗹰𗹙𘅫

ꞏi̭ə̣ mbi nɪn śi̭wạ tha si̭wə̣ tśi̭ə̣ tsɪ̣ tśi̭u

ghy bi ne sha tha shy chy tsir chu


金剛光七佛顯圍法事

IOM Tang. 456

1999 No. 522

𗍥𘟙𗉃𘔅𗤶𗅁𗧯𗦇

ꞏi̭ə̣ nɪn tɪn źi̭ụ ni̭e ꞏu ꞏi̭e ldeɯ

ghy ne te zur ne u e lew


金剛王燈炬心中所持可

IOM Tang. 269

1999 No. 433

1963 No. 269

Nishida No. 016

𗍥𘟙𗒛𗰗𗥃𘋠𗺉𘄩𗒯

ꞏi̭ə̣ nɪn ꞏụ ꞏạ ldi̭ẹ mə tśhi̭e tsi̭wụ khi

ghy ne u gha lyr my chhi tsu khi


金剛王乘十四種根犯墮

IOM Tang. 468

1999 No. 765

𗍥𘟙𗒛𗺉𘄩𗒯

ꞏi̭ə̣ nɪn ꞏụ tśhi̭e tsi̭wụ khi

ghy ne u chhi tsu khi


金剛王乘根犯墮

IOM Tang. 448

1999 No. 764

𗍥𘟙𗘅𗴺𗖵𗄭𘃪𗅆𘃡𗡶𘄴𗑾

ꞏi̭ə̣ nɪn ngi̭u ma mbi̭u ndzi̭ə̣ ndźi̭wa ndi̭e vi̭e śi̭ei tshi ngwu

ghy ne gu ma bu dzy jwa den vi she tshi ngwu


金剛王亥母隨集了定作順要論

IOM Tang. 256

1999 No. 577

1963 No. 256

Nishida No. 018

𗍥𘟙𗘅𗴺𗖵𗑗𘛧𗳒𗹝𘆖𘃡𗡶

ꞏi̭ə̣ nɪn ngi̭u ma mbi̭u sei li̭e ngwu nɪn tshi̭ə vi̭e śi̭ei

ghy ne gu ma bu se len ngwu ne tshy vi she


金剛王亥母隨淨瓶以親誦作順

IOM Tang. 260

1999 No. 541

1963 No. 260

Nishida No. 017

𗍥𘟙𗘅𗴺𗖵𗠇𗡄𗒐𗨙𗡶𘄴𗑾

ꞏi̭ə̣ nɪn ngi̭u ma mbi̭u ti̭ẹi ndzi̭ụ ꞏi̭wêi lhe śi̭ei tshi ngwu

ghy ne gu ma bu ti dzi ghwe lhe she tshi ngwu


金剛王亥母隨食飲受承順要論

IOM Tang. 257

1999 No. 578

1963 No. 257

Nishida No. 023

𗍥𘟙𗘅𗴺𗖵𗾞𘈚𘓞𗄈𘒩𘕤𗡶𘄴𗑾

ꞏi̭ə̣ nɪn ngi̭u ma mbi̭u ni̭ə ngɪ ti̭ẹi śi̭o ndzi̭u ꞏi̭u śi̭ei tshi ngwu

ghy ne gu ma bu ny gy ti shwo dzu u she tshi ngwu


金剛王亥母隨日夜願發教求順要論

IOM Tang. 255 [×2]

1999 Nos. 575–576

1963 No. 255

Nishida No. 021

𗍥𘟙𗘅𗴺𗖵𘃊𗒾𗅆𘃡𗡶𘄴𗑾

ꞏi̭ə̣ nɪn ngi̭u ma mbi̭u ꞏɪ me ndi̭e vi̭e śi̭ei tshi ngwu

ghy ne gu ma bu y mi den vi she tshi ngwu


金剛王亥母隨睡眠作順要論

IOM Tang. 258

BL Or.12380/1991

1999 No. 579

1963 No. 258

Nishida No. 019

𗍥𘟙𗘅𗴺𗖵𘅞𗁅𘆄𗚔𘚎𗡶𘄴𗑾

ꞏi̭ə̣ nɪn ngi̭u ma mbi̭u ni̭ẹ ldạ nɪ ndzwɪ ndzi̭eɯ śi̭ei tshi ngwu

ghy ne gu ma bu ner la ny dzwy jon she tshi ngwu


金剛王亥母隨面手等洗澡順要論

IOM Tang. 262

1999 No. 583

1963 No. 262

Nishida No. 022

𗍥𘟙𗘅𗴺𗖵𘓊𗚜𘈈𘃡𗡶𘄴𗑾

ꞏi̭ə̣ nɪn ngi̭u ma mbi̭u źi̭ẹ pi̭u mi̭e vi̭e śi̭ei tshi ngwu

ghy ne gu ma bu zyr pu mi vi she tshi ngwu


金剛王亥母隨略護摩作順要論

IOM Tang. 259

1999 No. 580

1963 No. 259

Nishida No. 020

𗍥𘟙𗘅𗴺𗗙𗚜𘈈𗹙𘅫

ꞏi̭ə̣ nɪn ngi̭u ma ꞏɪn pi̭u mi̭e tsɪ̣ tśi̭u

ghy ne gu ma e pu mi tsir chu


金剛王亥母之燃施法事

IOM Tang. 459

1999 No. 523

𗍥𘟙𗘅𗴺𗗙𗴿𗹢𗡶𘄴𗑾

ꞏi̭ə̣ nɪn ngi̭u ma ꞏɪn ki̭ụ ndi̭ọn śi̭ei tshi ngwu

ghy ne gu ma e ku do she tshi ngwu


金剛王亥母之供修順要論

IOM Tang. 254

BL Or.12380/2823

BL Or.12380/2824

BL Or.12380/3349

BL Or.12380/3620

1963 No. 254

Nishida Nishida #014

𗍥𘟙𗘅𗴺𘋩𗑷𗄊𘕋𗍓𘝞

ꞏi̭ə̣ nɪn ngi̭u ma ndo to źi dźi̭ại rẹɯ ꞏiwə̣

ghy ne gu ma do to zi jar rewr wyr


金剛王亥母於皆悉罪懺論

IOM Tang. 263

1999 No. 584

1963 No. 263

Nishida No. 024

𗍥𘟙𗘅𗴺𘋩𗠇𘈈𗼒𗡶𘄴𗑾

ꞏi̭ə̣ nɪn ngi̭u ma ndo ti̭ẹi mi̭e khu śi̭ei tshi ngwu

ghy ne gu ma do ti mi khu she tshi ngwu


金剛王亥母於食施奉順要論

IOM Tang. 261 [×2]

BL Or.12380/2828

BL Or.12380/2824

BL Or.12380/3349

BL Or.12380/3620

1999 Nos. 581–582

1963 No. 261

Nishida No. 025

𗍥𘟙𗣏𘇂𗹰𗗙𗁦𗡙𗰗𗥃𗖍

ꞏi̭ə̣ nɪn li̭wụ ngu tśi̭ə̣ ꞏɪn mbi̭ẹ ꞏôn ꞏạ ldi̭ẹ li̭a

ghy ne lu gu chy e be on gha lyr la


金剛王體中繞之加讚十四頌

IOM Tang. 267

1999 No. 445

1963 No. 267

Nishida No. 026

𗍥𘟙𗧤𘏀𗗙𗣩𘉐𘂤𗖠𗫔𗓑𗣫𗯨𘂤𗼈𘊄𗞞𘛥𗌻𘄿𗍫𗡪

ꞏi̭ə̣ nɪn pha ndi̭ẹ ꞏɪn tha ꞏi̭uo kha ngwei ꞏi ꞏwại tsai ri̭ụ kha ni̭ạ nôn nda ri̭ụ ?a tɪn ni̭ə tseɯ

ghy ne pha de e tha on kha ngwe i wer tsen rur kha na non da rur ar te ny tsew


金剛王斷裂之功德中 和尚護小世間神惡調伏品二第

BL Or.12380/2601

Nishida #027

𗍥𘟙𗲠𘕂𘁮𗴺𗗙𗴿𗡶𘄴𗑾

ꞏi̭ə̣ nɪn nga ndźi̭ei źi̭ə̣ ma ꞏɪn ki̭ụ śi̭ei tshi ngwu

ghy ne nga je zy ma e ku she tshi ngwu


金剛王空行愈母之供順要論

IOM Tang. 268

BL Or.12380/3612

1999 No. 586

1963 No. 268

Nishida No. 013

𗍥𘟙𗹡𗹬𘜶𘉏𗲠𗏴𗖍

ꞏi̭ə̣ nɪn ki̭ẹ sɪn li̭ẹ tshọ nga ndźi̭u li̭a

ghy ne kir se tha tsho nga ju la


金剛王勇識大虚顯頌

IOM Tang. 270

1999 No. 446

1963 No. 270

Nishida No. 015

𗍥𘟙𘝳𗥔𗴺𗖵𗄭𘚢𘐇𘃡𗡶𘐡

ꞏi̭ə̣ nɪn mɪ lhəɯ ma mbi̭u ndzi̭ə̣ ndźi̭ə la vi̭e śi̭ei tśi̭ə

ghy ne my lhew ma bu dzy je la vi she chy


金剛王默有母隨集輪求記作順次

IOM Tang. 266

1999 No. 680

1963 No. 266

𗍥𘟙𘝳𗥔𗴺𗖵𘄡𗚜𗼋𘃚𗡶𘄴𗑾

ꞏi̭ə̣ nɪn mɪ lhəɯ ma mbi̭u si̭ẹ pi̭u ndzi̭ə̣ ndzwɪ śi̭ei tshi ngwu

ghy ne my lhew ma bu se pu dzwy dzwy she tshi ngwu


金剛王默有母隨智火恭造順要論

IOM Tang. 264

1999 No. 585

1963 No. 264

Nishida No. 029

𗍥𘟙𘝳𗥔𗴺𗖵𘓋𗠇𘈈𘐉𗡶

ꞏi̭ə̣ nɪn mɪ lhəɯ ma mbi̭u źi̭on ti̭ẹi mi̭e vi̭ạ śi̭ei

ghy ne my lhew ma bu lon ti mi va she


金剛王默有母隨略食施放順

Vajrayoginī-pūjā-vidhi

རྡོ་རྗེ་རྣལ་འབྱོར་མའི་མཆོད་པའི་ཆོ་ག

IOM Tang. 265

1963 No. 265

Nishida Nishida #030

𗍥𘟙𘝳𗥔𗴺𗗙𗆖𗅆𘃡𗡶

ꞏi̭ə̣ nɪn mɪ lhəɯ ma ꞏɪn ri̭ạ ndi̭e vi̭e śi̭ei

ghy ne my lhew ma e rar den vi she


金剛王默有母之思定作順

IOM Tang. 266

1999 No. 542

1963 No. 266

Nishida No. 028


Radical 26 𘠭


Tangut Title / Other Languages Copies Refs.

𗍫𗆤𘕿𘃽𗡶

ni̭ə ndźi̭ẹi ꞏa ꞏo śi̭ei

ny khan gha o she


二諦於入順

Satyadvayāvatāra

བདེན་པ་གཉིས་ལ་འཇུག་པ།

IOM Tang. 197 [×4]

1999 Nos. 405–408

1963 No. 197

Nishida No. 120

𗍫𗆤𘕿𘃽𗡶𗰜𗴺𗗙𗧘𘏒𘐇

ni̭ə ndźi̭ẹi ꞏa ꞏo śi̭ei mə ma ꞏɪn wo phe la

ny khan gha o she myr ma e vo phi la


二諦於入順本母之義解記

IOM Tang. 198BL Or.12380/2626

1999 No. 619

1963 No. 198

Nishida No. 121

𗍫𗰗𗒹𘄿𗗙𗏴𘋓

ni̭ə ꞏạ śi̭wạ tɪn ꞏɪn ndźi̭u ngi̭ə

ny gha sha te e ju gy


二十七品之顯疏

IOM Tang. 199

1999 No. 494

1963 No. 199

Nishida No. 122

𗍫𗰗𗧀𗹬𘐇

ni̭ə ꞏạ keɯ sɪn la

ny gha lew se la


二十唯識記

IOM Tang. 200 [×2]

1999 Nos. 298–299

1963 No. 200

Nishida No. 123

𗍫𗰗𘈩𘋠𘝦

ni̭ə ꞏạ leɯ mə ndźêi

ny gha lew my jy


二十一種行

IOM Tang. 201 [×7]

1999 Nos. 735–741

1963 No. 201


Radical 34 𘡀


Tangut Title / Other Languages Copies Refs.

𗏁𗙏𘈖𗖵

ngwə ꞏệi we mbi̭u

ngwy ghi vi bu


五音切韻

Dissected Rhymes of the Five Sounds

IOM Tang. 22

1963 No. 22

𗏁𗢳𗘅𗴺𗖵𘓋𗴿𗒀𗺉

ngwə tha ngi̭u ma mbi̭u źi̭on ki̭ụ tshweɯ tśhi̭e

ngwy tha gu ma bu lon ku tshwew chhi


五佛亥母隨略供養根

IOM Tang. 247 [×2]

1999 Nos. 692–693

1963 No. 247

Nishida No. 109

𗏁𗢳𗘅𗴺𗖵𘓋𗴿𗒀𘃡𘐡

ngwə tha ngi̭u ma mbi̭u źi̭on ki̭ụ tshweɯ vi̭e tśi̭ə

ngwy tha gu ma bu lon ku tshwew vi chy


五佛亥母隨略供養作次

IOM Tang. 246

1999 No. 679

1963 No. 246

Nishida No. 108

𗏁𗰗𗖍

ngwə ꞏạ li̭a

ngwy gha la


五十頌

Ārya-bhagavatī-prajñāpāramitā-pañcāśikā

Prajñāpāramitā-ardhaśatikā

IOM Tang. 248

1999 No. 68

1963 No. 248

Nishida No. 107

𗏁𗴮𗖰𗚩

mi ngwu phi̭u rại ndźi̭ə ꞏɪn ti̭ẹi mi̭e khwei tsɪ̣ tśi̭u

ngwy de lwyr rer


五部經

Pañcarakṣā

IOM

Nishida #105

𗏁𗴮𗹙𗐯𗗙𗦬𘁨

ngwə ndi̭ẹ tsɪ̣ kại ꞏɪn ngu mbu

ngwy de tsir ke e gu bu


五部法界之都序

IOM Tang. 250

1999 No. 709

1963 No. 250

Nishida No. 106


Radical 35 𘡂


Tangut Title / Other Languages Copies Refs.

𗏇𘉅

ndi ndza

di dza


雜字

Miscellaneous Characters

IOM Tang. 19

1963 No. 19


Radical 36 𘡃


Tangut Title / Other Languages Copies Refs.

𗏹𘃡𗦇𗹙𘅫

ꞏi̭u vi̭e ldeɯ tsɪ̣ tśi̭u

u vi lew tsir chu


常作可法事

IOM Tang. 316

1999 No. 520

1963 No. 316

Nishida No. 171

𗏹𘃡𗦇𗹙𘅫𘓋𘎪𘏒𘐇𘝞

ꞏi̭u vi̭e ldeɯ tsɪ̣ tśi̭u źi̭on tshi̭e phe la ꞏiwə̣

u vi lew tsir chu lon tshe phi la wyr


常作可法事略解記

IOM Tang. 317

1999 No. 648

1963 No. 317

Nishida No. 171

𗏿𘍦𘐷𗡶𗩾𘂤𘜘…𘄴𗑾

li̭a ꞏɪn kạɯ śi̭ei źi kha ri̭ẹ … tshi ngwu

la e kar she zi kha rir … tshi ngwu


瑞相察順最中得…要論

IOM Tang. 484

1999 No. 616


Radical 38 𘡅


Tangut Title / Other Languages Copies Refs.

𗐋𗴂𗴺𗖵𗠇𘈈𗹙𘅫𘄴𗑾

ꞏi̭a phôn ma mbi̭u ti̭ẹi mi̭e tsɪ̣ tśi̭u tshi ngwu

gha phon ma bu ti mi tsir chu tshi ngwu


蓋白母隨食施法事要論

IOM Tang. 173

1999 No. 560

1963 No. 173

Nishida No. 053


Radical 41 𘡊


Tangut Title / Other Languages Copies Refs.

𗐾𘕘𘒏𘝞𘕕𗡺

swen tsə nga ꞏiwə̣ sọ mbi̭ẹ

swin tsy ga wyr so be


孫子兵法三注

Sunzi's Art of War with Three Commentaries

IOM Tang. 6

BL

1963 No. 6

𗑗𗂧𗰗𗆼𘓆

sei lhi̭ə ꞏạ ꞏi̭êɯ ldi̭ə̣

se lhe gha ew ly


淨土十疑論

IOM Tang. 392 [×2]

1999 Nos. 436–437

1963 No. 392

Nishida No. 097

𗑗𗂧𘎳𗴿𗡶𘄴𗑾

sei lhi̭ə we ki̭ụ śi̭ei tshi ngwu

se lhe vi ku she tshi ngwu


淨土生求順要論

IOM Tang. 393 [×2]

1999 Nos. 319–320

1963 No. 393

Nishida No. 003

𗑗𗫡𗤶𗆼𗅆𗤁𗧘𘝞

sei nɪ ni̭e ꞏi̭êɯ ndi̭e tśhi̭eɯ wo ꞏiwə̣

se ny ne ew den chhiw vo wyr


淨普心信定六義文

IOM Tang. 391

1999 No. 651

1963 No. 391

Nishida No. 004

𗒀𗋑𗩾𗧯𗥺

tshweɯ ndɪ̣ źi ꞏi̭e ngwə

tshwew den zi e ngwy


養雲鏓持呪

Pūjāmegha-nāma-dhāraṇī

མཆོད་པའི་སྤྲིན་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས།

BL Or.12380/1930

Nishida #002

𗒘𗎫𗏴𗳒𗹢𗗎𗡶𗳒𗙏□𘞪𗔨

ꞏêi tsɪ̣ ndźi̭u ngwu ndi̭ọn pi̭ẹ śi̭ei ngwu ꞏệi [?] tịẹ tśə̂

ghe tsir ju ngwu do pwyr she ngwu ghi [?] te chy


正□宣亦脩勸順亦音□風釧

IOM Tang. 388

1963 No. 388

𗒘𗎫𘄡𘞌𗵆𗨄𘂤𘝵𗪲𗒐𘐡

ꞏêi tsɪ̣ si̭ẹ źi̭ə̣ śi̭e ꞏi̭eɯ kha ꞏɪn ꞏi̭eɯ ꞏi̭wêi tśi̭ə

ghe tsir se zhyr shen ew kha e ghiw ghwe chy


正性智重成就中自攝受次

IOM Tang. 204

1999 No. 675

1963 No. 204

𗒘𗵘𗤶𗮔

ꞏêi tśi̭a ni̭e sweɯ

ghe cha ne swew


正道心照

IOM Tang. 489 [×2]

1999 Nos. 766–767

𗒹𗢳𘇂𗹰𗹙𘅫

śi̭wạ tha ngu tśi̭ə̣ tsɪ̣ tśi̭u

sha tha gu chy tsir chu


七佛中繞法事

BL Or.12380/2490

Nishida #009

𗒹𗢳𘉋𘋢𗥤𘙇𘎪𘜶𗁬𗓽𘆵𗾈𗥺𗖰𗚩

śi̭wạ tha ꞏi̭ạ tshɪ tsɪn ri̭ə̣ tshi̭e li̭ẹ thon lo ni̭e me ngwə lwə̣ rại

sha tha ar tshy tse ryr tshe tha thon lo ni mi ngwy lwyr rer


七佛八菩薩所説大陀羅尼神咒經

IOM Tang. 220

1999 No. 272

1963 No. 220

Nishida No. 008

𗒹𗢳𘎪𗾈𗥺𗖰𗚩

śi̭wạ tha tshi̭e me ngwə lwə̣ rại

sha tha tshe mi ngwy lwyr rer


七佛説神咒經

IOM Tang. 422

1999 No. 273

Nishida No. 008

𗒹𘋠𗣼𘉐𘀼

śi̭wạ mə tśhi̭a ꞏi̭uo nẹi

sha my chha on ni


七種功德譚

Saptaguṇa-parivarṇanā-kathā

ཡོན་ཏན་བདུན་ཡོངས་སུ་བརྗོད་པའི་གཏམ།

IOM Tang. 221

1999 No. 421

1963 No. 221

Nishida No. 007

𗒹𘋠𗵘𗴒𗳒𗥃𘋠𘄴𗧘𘒣

śi̭wạ mə tśi̭a ki̭ạ ngwu ldi̭ẹ mə tshi wo ndạ

sha my cha ka ngwu lyr my tshi vo da


七種道恐以四種要義句

IOM Tang. 455

1999 No. 505

𗒹𘏨𗤻𗭔𗢳𗁬𗓽𘆵𗖰𗚩

śi̭wạ ldi̭ə̣ vi̭ạ lei tha thon lo ni̭e lwə̣ rại

sha ly va le tha thon lo ni lwyr rer


七寶華踏佛陀羅尼經

BL Or.12380/2763

BL Or.12380/2768

Nishida #010

𗓁𗱈𘋢𗥤𗣷𗄻𘓺𗨁𘎳𘝯𗖰𗚩

mi lde tshɪ tsɪn lhə? nwə ngwə̣ phi̭u we mbi̭oɯ lwə̣ rại

mi li tshy tse lhy nwy ngwyr phu vi bo lwyr rer


觀彌勒菩薩足知皇上生觀經

IOM Tang. 320 [×10]

1999 Nos. 149–158

1963 No. 320

Nishida No. 006

𗓚𘄽𘄒𘎑𘏞𗓽𗕥𗸰𗤶𗖰𗚩

ma ngạ pa źi̭a po lo mbi̭e ton ni̭e lwə̣ rại

ma nga pa zha po lo bi ton ne lwyr rer


摩訶般若波羅蜜多心經

Mahāprajñāpāramitā hṛdaya-sūtra

IOM Tang. 253

1999 No. 20

1963 No. 253

Nishida No. 005

𗓦𗤱𗴿𗒀𗺉

ndwu ldi̭e ki̭ụ tshweɯ tśhi̭e

dwu ren ku tshwew chhi


秘密供養根

IOM Tang. 185

1999 No. 192

1963 No. 185

Nishida No. 011

𗓰𗾟𘂚𘃽𗒹𗛆𗹙𘅫

na wạ lọ ꞏo śi̭wạ wạ tsɪ̣ tśi̭u

na va lo o sha var tsir chu


深廣雙入七枝法事

IOM Tang. 284

1999 No. 519

1963 No. 284

Nishida No. 012


Radical 45 𘡒


Tangut Title / Other Languages Copies Refs.

𗕿𗈁𗚩𘒎𘕋𗍓𗹙

nɪn vi̭u rại lhọ dźi̭ại rẹɯ tsɪ̣

ne vu rer lhor jar rewr tsir


慈悲道場罪懺法

IOM Tang. 286 [×10]

BL Or.12380/3423

1999 Nos. 307–316

1963 No. 286

Nishida No. 162

𗖊𘎪𗨉𗨙𘜼𗖵𘓋𘐇𘄴𗑾

śi̭ə tshi̭e ni lhe phi̭oɯ mbi̭u źi̭on la tshi ngwu

shy tshe ni lhe pho bu lon la tshi ngwu


師説聽持合隨略記要論

IOM Tang. 424

1999 No. 608

𗖠𗽮𘜉𗸔𗇁𘘚𘔼𗶻𗰖

ngwei na phi ꞏi̭ə̣ śi̭an ndzi̭e ni̭uo śi̭wə̣ śi̭oɯ

ngwe na phi yr shan dze non shwy sho


和南裴休禪師緣隨集

IOM Tang. 398

1999 No. 669

1963 No. 398

Nishida No. 159

𗖰𗩗𘁟𘍦

lwə̣ ndzi̭e ndo ꞏɪn

lwyr dzen do e


經律異相

Different Aspects of the Sutras and Vinaya

Beijing

Nishida #163

𗗉𗍥𘟙𗰜𗺓𗗙𘐇

ngi̭wei ꞏi̭ə̣ nɪn mə twẹi ꞏɪn la

ngwe ghy ne myr twi e la


呼金剛王本續之記

ཀྱེའི་རྡོ་རྗེ་ཞེས་བྱ་བ་རྒྱུད་ཀྱི་རྒྱལ་པོ།

IOM Tang. 326 [×2]

1999 Nos. 354–355

1963 No. 326

Nishida No. 164

𗗉𘟙𗢭𗢳𘇂𗹰𗖵𗦳𗨙𗡶𘐡

ngi̭wei nɪn ngi̭ə tha ngu tśi̭ə̣ mbi̭u ndzi̭u lhe śi̭ei tśi̭ə

ngwe ne gy tha gu chy bu dzu lhe she chy


呼王九佛中繞隨主承順次

IOM Tang. 327

1999 No. 682

1963 No. 327

Nishida No. 165


Radical 49 𘡖


Tangut Title / Other Languages Copies Refs.

𗘅𗤒𗹙𗆧

ngi̭u kiêɯ tsɪ̣ si̭eɯ

gu kew tsir siw


猪年新法

IOM Tang. 57

1963 No. 57

𗘅𗴺𗐴𘈧𘐆𘝞

ngi̭u ma ni̭u ndai la ꞏiwə̣

gu ma nu de la wyr


亥母耳傳記文

IOM Tang. 187

1963 No. 187

𗘅𗴺𗐴𘈧𘐇𘝞

ngi̭u ma ni̭u ndai la ꞏiwə̣

gu ma nu de la wyr


亥母耳傳記文

IOM Tang. 406

1999 No. 652

Nishida No. 172

𗘅𗴺𗰜𗺉𗁦𗡙

ngi̭u ma mə tśhi̭e mbi̭ẹ ꞏôn

gu ma myr chhi be on


亥母根本加讚

IOM Tang. 189

1963 No. 189

Nishida Nishida #174

𗘅𗴺𗴿𗒀𗺉𗈪𗴮

ngi̭u ma ki̭ụ tshweɯ tśhi̭e ꞏa? ndi̭ẹ

gu ma ku tshwew chhi a de


亥母供養根一部

IOM Tang. 188

1999 No. 710

1963 No. 188

Nishida No. 173


Radical 52 𘡛


Tangut Title / Other Languages Copies Refs.

𗘩𗍥𗵑𘕕𗵋

nə̣ ꞏi̭ə̣ ꞏo sọ nôn

nyr ghy o so jon


黄石公三略

IOM Tang. 9

1963 No. 9


Radical 56 𘡢


Tangut Title / Other Languages Copies Refs.

𗙏𘙰

ꞏệi leɯ

ghi lew


同音

Homophones

IOM Tang. 18

1963 No. 18


Radical 60 𘡩


Tangut Title / Other Languages Copies Refs.

𗚜𘈈𗹙𘅫𘘥

pi̭u mi̭e tsɪ̣ tśi̭u ꞏɪ

pu mi tsir chu y


護摩法事曰

IOM Tang. 110

1999 No. 714

1963 No. 110

Nishida No. 050

𗝕𗱪𗴟𗗙𗆈𗧘

li̭wu ꞏi̭e pa ꞏɪn ngi̭ẹi wo

lu i pa e gi vo


留伊波之後義

IOM Tang. 432

1999 No. 504

Wei No. 2


Radical 62 𘡫


Tangut Title / Other Languages Copies Refs.

𗟦𘞐𗖊𘝿𗥺𗔇𘂤𗡦𘆖𗣼𘉐𗆄𘐷𗖰𗚩

man śi̭u śi̭ə li̭e ngwə ꞏụ kha ꞏi̭ə̣ tshi̭ə tśhi̭a ꞏi̭uo pi̭ụ kạɯ lwə̣ rại

man shu shy li ngwy u kha yr tshy chha on pu kar lwyr rer


文殊師利咒藏中數珠功德現量經

IOM Tang. 313

1999 No. 191

1963 No. 313

Nishida No. 131

𗟦𘞐𗖊𘝿𘙇𘎪𗅢𘎪𗤋𗢳𘃺𗐯𗖰𗚩

man śi̭u śi̭ə li̭e ri̭ə̣ tshi̭e səɯ tshi̭e mɪn tha mi̭ə kại lwə̣ rại

man shu shy li ryr tshe sew tshe me tha my ke lwyr rer


文殊師利所説不可思議佛境界經

Acintya-buddha-viṣaya-nirdeśa

IOM Tang. 312

1999 No. 104

1963 No. 312

Nishida No. 132


Radical 63 𘡮


Tangut Title / Other Languages Copies Refs.

𗠁𗫻𗟻𗡶𗹙𘅫

mbu ndźi̭e phi śi̭ei tsɪ̣ tśi̭u

bu je phi she tsir chu


勝住令順法事

Pratiṣṭhā-vidhi

རབ་ཏུ་གནས་པའི་ཆོ་ག

IOM Tang. 97

1999 No. 391

1963 No. 97

Nishida No. 150

𗠁𘟛𗳌𘋟𗫡𗗙𗋒𗭼

mbu źi̭ə̣ ti̭ẹ rẹɯ nɪ ꞏɪn ki̭ẹ sweɯ

bu zhyr te rewr ny e ke swew


勝慧彼岸到之釋明

IOM Tang. 98

1999 No. 457

1963 No. 98

Nishida No. 148

𗠁𘟛𗳌𘋟𗫡𗗙𗭼𗪼𗔡

mbu źi̭ə̣ ti̭ẹ rẹɯ nɪ ꞏɪn sweɯ tɪ̣ li̭ə̣

bu zhyr te rewr ny e swew ten ly


勝慧到彼岸之明鏡疏

IOM Tang. 99

1963 No. 99

Nishida Nishida #147

𗠁𘟛𗳌𘋟𗫡𘄴𗑾𘘝𗫦𗌮𗙼𗥤𗵽𘆡

mbu źi̭ə̣ ti̭ẹ rẹɯ nɪ tshi ngwu ndzi̭e xêɯ mi̭ụo ꞏi̭u tsɪn ldi̯u tshi̭ẹ

bu zhyr te rewr ny tshi ngwu dze ghew mor u tse lu tshe


勝慧到彼岸要論 教學現量解莊嚴

IOM Tang. 103

1963 No. 103

Nishida Nishida #144

𗠁𘟛𗳌𘋟𗫡𘄴𗑾𘘝𗫦𗌮𗙼𗥤𗵽𘆡𘋓𗋒𗔡

mbu źi̭ə̣ ti̭ẹ rẹɯ nɪ tshi ngwu ndzi̭e xêɯ mi̭ụo ꞏi̭u tsɪn ldi̯u tshi̭ẹ ngi̭ə ki̭ẹ li̭ə̣

bu zhyr te rewr ny tshi ngwu dze ghew mor u tse lu tshe gy ke ly


勝慧彼岸到要論教學現量解莊嚴註釋疏

IOM Tang. 96

1999 No. 500

1963 No. 96

Nishida No. 143

𗠁𘟛𗳌𘋟𗫡𘄴𗑾𘘝𗫦𗌮𗙼𗥤𗵽𘆡𘋓𗗙𗾟𗋒𗭼𗪼𗔡

mbu źi̭ə̣ ti̭ẹ rẹɯ nɪ tshi ngwu ndzi̭e xêɯ mi̭ụo ꞏi̭u tsɪn ldi̯u tshi̭ẹ ngi̭ə ꞏɪn wạ ki̭ẹ sweɯ tɪ̣ li̭ə̣

bu zhyr te rewr ny tshi ngwu dze ghew mor u tse lu tshe gy e va ke swew ten ly


勝慧到彼岸要論 教學現量解莊嚴疏之廣釋明鏡疏

IOM Tang. 100

1963 No. 100

Nishida Nishida #146

𗠁𘟛𗳌𘋟𗫡𘄴𗑾𘘝𗫦𗌮𗙼𗥤𗵽𘆡𘓆𗏴𗖍

mbu źi̭ə̣ ti̭ẹ rẹɯ nɪ tshi ngwu ndzi̭e xêɯ mi̭ụo ꞏi̭u tsɪn ldi̯u tshi̭ẹ ldi̭ə̣ ndźi̭u li̭a

bu zhyr te rewr ny tshi ngwu dze ghew mor u tse lu tshe ly ju la


勝慧彼岸到要論教學現量解莊嚴論顯頌

Abhisamayālaṃkārā-nāma-prajñāpāramitopadeśa-śāstra-vṛtti

ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པའི་མན་ངག་གི་བསྟན་བཅོས་མངོན་པར་རྟོགས་པའི་རྒྱན་ཞེས་བྱ་བའི་འགྲེལ་པ།

IOM Tang. 101 [×7]

1999 Nos. 393–399

1963 No. 101

Nishida No. 145

Nishida Nishida #143

𗠁𘟛𗳌𘋟𗫡𘉋𗡞𗖍𘂤𗒐𗧯𗣼𘉐𘎪

mbu źi̭ə̣ ti̭ẹ rẹɯ nɪ ꞏi̭ạ tụ li̭a kha ꞏi̭wêi ꞏi̭e tśhi̭a ꞏi̭uo tshi̭e

bu zhyr te rewr ny ar tu la kha ghwe e chha on tshe


勝慧彼岸到八千頌中受持功德説

འཕགས་པ་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་བརྒྱད་སྟོང་བ། འཛིན་པའི་ཡོན་ཏན་ཡོངས་སུ་བརྗོད་པ།

IOM Tang. 102

1999 No. 370

1963 No. 102

Nishida No. 149


Radical 64 𘡯


Tangut Title / Other Languages Copies Refs.

𗠇𗅲𗡶

ti̭ẹi tɪ̣ śi̭ei

ti ten she


食禮順

IOM Tang. 482

1999 No. 699

𗠝𗁡𗣩𘉒𗣼𗧘𗑠𗖵𗰜𗴺

ꞏa? phi tha mo tśhi̭a wo ri̭ẹ mbi̭u mə ma

a phi tha mo chha vo rir bu myr ma


阿毘達磨正理與隨本母

Abhidharma-nyāyānusāra-śāstra

IOM Tang. 305

1999 No. 291

1963 No. 305

Nishida No. 304


Radical 67 𘡵


Tangut Title / Other Languages Copies Refs.

𗡺𗤻𗵽𗹙𗐯𘝯𘗠𗓰

mbi̭ẹ vi̭ạ ldi̯u tsɪ̣ kại mbi̭oɯ ꞏa na

be va lu tsir ke bo gha na


註華嚴法界觀門深

IOM Tang. 395

1999 No. 306

1963 No. 395

Nishida No. 242


Radical 74 𘢉


Tangut Title / Other Languages Copies Refs.

𗢞𗧤𘄴𗑾

ldi̭e pha tshi ngwu

le pha tshi ngwu


魔斷要論

IOM Tang. 47

1963 No. 47

Nishida Nishida #110

𗢞𗧤𘄴𗑾𗗙𗆔

ldi̭e pha tshi ngwu ꞏɪn kạ

le pha tshi ngwu e ka


魔斷要論之綱

BL Or.12380/3866

Nishida #111


Radical 76 𘢌


Tangut Title / Other Languages Copies Refs.

𗢭𗵫𗴿𗒀𗺉

ngi̭ə ngi̭ẹ ki̭ụ tshweɯ tśhi̭e

gy ge ku tshwew chhi


九曜供養根

Navagrahārcana-vidhi

གཟའ་དགུའི་མཆོད་པའི་ཆོ་ག

IOM Tang. 404

1963 No. 404

Nishida Nishida #175

𗢳𗗚𗵃𘟙𗗙𗹙𘟩𘒣𗖰𗚩

tha ngôn we nɪn ꞏɪn tsɪ̣ tɪ̣ ndạ lwə̣ rại

tha ngon vi ne e tsir ten da lwyr rer


佛海龍王之法印言經

Sāgara-nāgarāja-paripṛcchā

BL Or.12380/3621

Nishida #179

𗢳𗙼𗞔𘐂𗖍

tha ꞏi̭u śi̭a ni̭wə̣ li̭a

tha u sha nwy la


佛前燒香頌

IOM Tang. 134 [×2]

1999 Nos. 443–444

1963 No. 134

Nishida No. 181

𗢳𗰜𘝦𗄭𗖰𗚩

tha mə ndźêi ndzi̭ə̣ lwə̣ rại

tha myr jy dzy lwyr rer


佛本行集經

Buddhacarita-saṃgraha-sūtra

Abhiniṣkramaṇa-sūtra

IOM Tang. 135

1999 No. 6

1963 No. 135

Nishida No. 180

𗢳𗵣𗤶𗁬𗓽𘆵𗖰𗚩

tha tśi̭eɯ ni̭e thon lo ni̭e lwə̣ rại

tha chew ne thon lo ni lwyr rer


佛頂心陀羅尼經

IOM Tang. 133 [×6]

1999 Nos. 335–340

1963 No. 133

Nishida No. 178

𗢳𗵣𗤶𗯨𗙏𘝯𘋢𗥤𗖰𗚩

tha tśi̭eɯ ni̭e ri̭ụ ꞏệi mbi̭oɯ tshɪ tsɪn lwə̣ rại

tha chew ne rur ghi bo tshy tse lwyr rer


佛頂心世音觀菩薩經

IOM Tang. 130 [×6]

Tenri

BL Or.12380/3025

BL Or.12380/3875

BL Or.12380/2102

1999 Nos. 325–330

1963 No. 130

Nishida No. 176

𗢳𗵣𗤶𗯨𗙏𘝯𘋢𗥤𗥓𗇫𘎳𗹙𗖰𗚩

tha tśi̭eɯ ni̭e ri̭ụ ꞏệi mbi̭oɯ tshɪ tsɪn ngo ndi̭ẹi we tsɪ̣ lwə̣ rại

tha chew ne rur ghi bo tshy tse ngo di vi tsir lwyr rer


佛頂心世音觀菩薩病治生法經

IOM Tang. 131

1999 No. 331

1963 No. 131

Nishida No. 177

𗢳𗵣𗤶𗯨𗙏𘝯𘋢𗥤𘜶𗁬𗓽𘆵𗖰𗚩

tha tśi̭eɯ ni̭e ri̭ụ ꞏệi mbi̭oɯ tshɪ tsɪn li̭ẹ thon lo ni̭e lwə̣ rại

tha chew ne rur ghi bo tshy tse tha thon lo ni lwyr rer


佛頂心世音觀菩薩大陀羅尼經

IOM Tang. 132 [×3]

1999 Nos. 332–334

1963 No. 132

Nishida No. 176

𗢳𘆄𗙼𗙷𗒹𗛆𗖰𘆖

tha nɪ ꞏi̭u ri̭ẹ śi̭wạ wạ lwə̣ tshi̭ə

tha ny u rir sha var lwyr tshy


佛等前七葉頌

IOM Tang. 496

1999 No. 453

𗢳𘎪𗅋𗏹𗖰𗚩

tha tshi̭e mi ꞏi̭u lwə̣ rại

tha tshe mi u lwyr rer


佛説不常經

BL Or.12380/3745 + Or.12380/3700

Nishida #190

𗢳𘎪𗌮𗆐𗄑𗄑𗄊𗄊𗪲𗒐𘕕𗰗𗏁𗢳𘕋𗍓𗹙𘅫

tha tshi̭e mi̭ụo ldi̭ẹ ngụo ngụo źi źi ꞏi̭eɯ ꞏi̭wêi sọ ꞏạ ngwə tha dźi̭ại rẹɯ tsɪ̣ tśi̭u

tha tshe mor le ngorn ngorn zi zi ghiw ghwe so gha ngwy tha jar rewr tsir chu


佛説如來一悉皆攝受三十五佛懺法局

IOM Tang. 137

1963 No. 137

𗢳𘎪𗌮𗆐𗄑𗄑𗄊𗪲𗒐𘕕𗰗𗏁𗢳𘕋𗍓𗹙𘅫

tha tshi̭e mi̭ụo ldi̭ẹ ngụo ngụo źi ꞏi̭eɯ ꞏi̭wêi sọ ꞏạ ngwə tha dźi̭ại rẹɯ tsɪ̣ tśi̭u

tha tshe mor le ngorn ngorn zi ghiw ghwe so gha ngwy tha jar rewr tsir chu


佛説如來一切總悉攝受三十五佛懺法事

IOM Tang. 136 [×6]

BL Or.12380/2621

1999 Nos. 513–518

1963 No. 136

Nishida No. 196

𗢳𘎪𗔀𗴺𘘖𗊢𗖰𗚩

tha tshi̭e vi̭a ma li̭ẹi li̭ə lwə̣ rại

tha tshe va ma li ly lwyr rer


佛説父母恩重經

IOM Tang. 150 [×5]

BL Or.12380/2757

1999 Nos. 181–185

1963 No. 150

Nishida No. 183

𗢳𘎪𗠝𗁡𘘍𗷩𗹪𗭪𘄡𗉃𗁬𗓽𘆵𗖰𗚩

tha tshi̭e ꞏa? phi ndi̭ẹi ꞏi̭e li̭e si si̭ẹ tɪn thon lo ni̭e lwə̣ rại

tha tshe a phi di en le si se te thon lo ni lwyr rer


佛説阿鼻地獄破壞智炬陀羅尼經

Ārya-jñānolkā-nāma-dhāraṇī-sarvagati-pariśodhanī

IOM Tang. 149

1999 No. 286

1963 No. 149

Nishida No. 208

𗢳𘎪𗠝𗓁𗁬𗖰𗚩

tha tshi̭e ꞏa? mi thon lwə̣ rại

tha tshe a mi thon lwyr rer


佛説阿彌陀經

Sukhāvatīvyūha-sūtra

Sukhāvatyamṛtavyūha-sūtra

IOM Tang. 147 [×4]

1999 Nos. 106–109

1963 No. 147

Nishida No. 207

𗢳𘎪𗡚𗖰𗚩

tha tshi̭e tseɯ lwə̣ rại

tha tshe tsew lwyr rer


佛説齋經

IOM Tang. 163

1999 No. 4

1963 No. 163

Nishida No. 209

𗢳𘎪𗢳𗴺𘕕𗹙𗔇𗧊𘎳𘄒𘎑𘏞𗓽𗕥𗸰𗖰𗚩

tha tshi̭e tha ma sọ tsɪ̣ ꞏụ to we pa źi̭a po lo mbi̭e ton lwə̣ rại

tha tshe tha ma so tsir u to vi pa zha po lo bi ton lwyr rer


佛説佛母三法藏出生般若波羅蜜多經

Aṣṭasāhasrikā-prajñāpāramitā-sūtra

IOM Tang. 164 [×10]

Beijing

BL Or.12380/3412

1999 Nos. 22–31

1963 No. 164

Nishida No. 197

𗢳𘎪𗥃𘓐𗯨𘂤𗧊𗜓𗖰𗚩

tha tshi̭e ldi̭ẹ ndzi̭wo ri̭ụ kha to śi̭a lwə̣ rại

tha tshe lyr dzwo rur kha to sha lwyr rer


佛説四人世間出現經

IOM Tang. 146

1999 No. 5

1963 No. 146

Nishida No. 204

𗢳𘎪𗧘𘃪𘄒𘎑𘏞𗓽𗕥𗸰𗖰𗚩

tha tshi̭e wo ndźi̭wa pa źi̭a po lo mbi̭e ton lwə̣ rại

tha tshe vo jwa pa zha po lo bi ton lwyr rer


佛説義了般若波羅蜜多經

SEM

Nishida #198

𗢳𘎪𗫡𗮔𘄒𘎑𘏞𗓽𗕥𗖰𗚩

tha tshi̭e nɪ sweɯ pa źi̭a po lo mbi̭e lwə̣ rại

tha tshe ny swew pa zha po lo bi lwyr rer


佛説普照般若波羅蜜多經

IOM Tang. 159

1999 No. 64

1963 No. 159

Nishida No. 199

𗢳𘎪𗱕𗢳𗖰𗚩

tha tshi̭e ri̭ụ tha lwə̣ rại

tha tshe rur tha lwyr rer


佛説諸佛經

IOM Tang. 151

1999 No. 119

1963 No. 151

Nishida No. 189

𗢳𘎪𗳻𗣧𘜉𗴼𗖰𗚩

tha tshi̭e tśi̭a pho phi khi̭eɯ lwə̣ rại

tha tshe cha pho phi khew lwyr rer


佛説瞻婆比丘經

IOM Tang. 154

1999 No. 3

1963 No. 154

Nishida No. 191

𗢳𘎪𗵒𘉍𘁛𘞁𗖰𗚩

tha tshi̭e kẹi mbi źi̭ə̣ li̭e lwə̣ rại

tha tshe ki bi zy li lwyr rer


佛説金光童子經

IOM Tang. 431

1999 No. 353

𗢳𘎪𗵒𘚢𗢳𗵣𘜶𘉡𗣼𗟚𗯿𘉍𗌮𗆐𗁬𗓽𘆵𗖰𗚩

tha tshi̭e kẹi ndźi̭ə tha tśi̭eɯ li̭ẹ pi̭ụ tśhi̭a ldọ wại mbi mi̭ụo ldi̭ẹ thon lo ni̭e lwə̣ rại

tha tshe ki je tha chew tha pu chha lor ver bi mor le thon lo ni lwyr rer


佛説金輪佛頂大威德熾盛光如來陀羅尼經

IOM Tang. 144 [×2]

1999 Nos. 198–199

1963 No. 144

Nishida No. 188

𗢳𘎪𗷅𘋨𘄒𘎑𘏞𗓽𗕥𗸰𗖰𗚩

tha tshi̭e śi̭ə ndzwɪ pa źi̭a po lo mbi̭e ton lwə̣ rại

tha tshe shy dzwy pa zha po lo bi ton lwyr rer


佛説釋帝般若波羅蜜多經

Kauśika-prajñāpāramitā-sūtra

IOM Tang. 143

1999 No. 69

1963 No. 143

Nishida No. 184

𗢳𘎪𗼃𗄓𗴺𗁬𗓽𘆵𗖰𗚩

tha tshi̭e śi̭e ngi̭ə̣ ma thon lo ni̭e lwə̣ rại

tha tshe shen gy ma thon lo ni lwyr rer


佛説聖星母陀羅尼經

Grahamātṛkā-nāma-dhāraṇī

Grahamātrikā-dhāraṇī

IOM Tang. 142 [×9]

BL Or.12380/2691

BL Or.12380/2911

BL Or.12380/3902

BL Or.12380/3181

1999 Nos. 259–267

1963 No. 142

Nishida No. 201

𗢳𘎪𗼃𗢳𗴺𘄒𘎑𗤶𗖰𗚩𘆖𗧯𗡶𘄴𗑾

tha tshi̭e śi̭e tha ma pa źi̭a ni̭e lwə̣ rại tshi̭ə ꞏi̭e śi̭ei tshi ngwu

tha tshe shen tha ma pa zha ne lwyr rer tshy e she tshi ngwu


佛説聖佛母般若心經誦持順要論

IOM Tang. 68 [×2]

1999 Nos. 552–553

1963 No. 68

Nishida No. 202

𗢳𘎪𗼃𗢳𗴺𘄒𘎑𘆖𗡶𘄴𗑾

tha tshi̭e śi̭e tha ma pa źi̭a tshi̭ə śi̭ei tshi ngwu

tha tshe shen tha ma pa zha tshy she tshi ngwu


佛説聖佛母般若誦持順要論

IOM Tang. 140

1999 No. 558

1963 No. 140

Nishida No. 202

𗢳𘎪𗼃𗢳𗴺𘄒𘎑𘏞𗓽𗕥𗸰𗤶𗖰𗚩

tha tshi̭e śi̭e tha ma pa źi̭a po lo mbi̭e ton ni̭e lwə̣ rại

tha tshe shen tha ma pa zha po lo bi ton ne lwyr rer


佛説聖佛母般若波羅蜜多心經

Prajñapāramitā-hṛdaya-sūtra

Bhagavatī-prajñāpāramitā-hṛdaya

བཅོམ་ལྡན་འདས་མ་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པའི་སྙིང་པོ།

IOM Tang. 138, 139 [×8]

BL Or.12380/3222

BL Or.12380/2474

1999 Nos. 70–77

1963 No. 138 & No. 139

Nishida No. 203

𗢳𘎪𗼃𘜶𗒛𘕕𗖵𗨳𗖰𗚩

tha tshi̭e śi̭e li̭ẹ ꞏụ sọ mbi̭u ti̭ẹi lwə̣ rại

tha tshe shen tha u so bu ti lwyr rer


佛説聖大乘三歸依經

Ārya-triśaraṇaṃ-gacchāmi-nāma-mahāyāna-sūtra

འཕགས་པ་གསུམ་ལ་སྐྱབས་སུ་འགྲོ་བ་ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་མདོ།

IOM Tang. 141 [×2]

1999 Nos. 382–383

1963 No. 141

Nishida No. 200

𗢳𘎪𗼑𘉍𘋢𗥤𗖰𗚩

tha tshi̭e lhi̭ẹi mbi tshɪ tsɪn lwə̣ rại

tha tshe lhi bi tshy tse lwyr rer


佛説月光菩薩經

Candraprabha-bodhisattvāvadāna-sūtra

SEM

Nishida #205

𗢳𘎪𘈟𗐜𗟥𘋢𗥤𗞞𗤄𗖰𗚩

tha tshi̭e lə ꞏi̭a ti̭ẹ tshɪ tsɪn nda ꞏi̭ə̣ lwə̣ rại

tha tshe ly gha te tshy tse da yr lwyr rer


佛説障蓋除菩薩問經

IOM Tang. 411

1999 No. 350

𗢳𘎪𘉌𗗘𗖰𗚩

tha tshi̭e źə ldɪ̣ lwə̣ rại

tha tshe zyr len lwyr rer


佛説甘露經

Buddhabhāṣitāmṛta-dhāraṇī

IOM Tang. 156

1999 No. 269

1963 No. 156

Nishida No. 210

𗢳𘎪𘋢𗥤𘝦𗹢𗖰𗚩

tha tshi̭e tshɪ tsɪn ndźêi ndi̭ọn lwə̣ rại

tha tshe tshy tse jy do lwyr rer


佛説菩薩行修經

SEM

Nishida #195

𗢳𘎪𘎳𗄼𗖰𗚩

tha tshi̭e we la lwə̣ rại

tha tshe vi la lwyr rer


佛説生來經

Jātaka-nidāna

IOM Tang. 161 [×3]

1999 Nos. 343–345

1963 No. 161

Nishida No. 213

𗢳𘎪𘏨𗼮𗖰𗚩

tha tshi̭e ldi̭ə̣ ndzi̭ụ lwə̣ rại

tha tshe ly dzu lwyr rer


佛説寶雨經

Ratna-megha-sūtra

IOM Tang. 153

1999 No. 165

1963 No. 153

Nishida No. 206

𗢳𘎪𘗽𘍭𗆄𗢳𘝯𗖰𗚩𗼫𗿧𘋓

tha tshi̭e źi̭ọn swi pi̭ụ tha mbi̭oɯ lwə̣ rại si̭u tsə̣ ngi̭ə

tha tshe zo swi pu tha bo lwyr rer su tsy gy


佛説智(?)□□佛觀經□註

IOM Tang. 155

1963 No. 155

𗢳𘎪𘗽𘖑𗆄𗢳𘝯𗖰𗚩𗼫𗿧𘋓

tha tshi̭e źi̭ọn mɪ pi̭ụ tha mbi̭oɯ lwə̣ rại si̭u tsə̣ ngi̭ə

tha tshe zo my pu tha bo lwyr rer su tsy gy


佛説壽無量佛觀經膏藥疏

IOM Tang. 321

1999 No. 297

1963 No. 321

Nishida No. 193

𗢳𘎪𘗽𘙲𗖰𗚩

tha tshi̭e źi̭ọn ndźi̭o lwə̣ rại

tha tshe zo jo lwyr rer


佛説壽長經

IOM Tang. 158 [×2]

BL Or.12380/2051

1999 Nos. 341–342

1963 No. 158

Nishida No. 192

𗢳𘎪𘘵𗮴𗥓𗇫𗖰𗚩

tha tshi̭e son mi̭a ngo ndi̭ẹi lwə̣ rại

tha tshe son ma ngo di lwyr rer


佛説肛瘡病治經

IOM Tang. 148

1999 No. 271

1963 No. 148

Nishida No. 212

𗢳𘎪𘙲𗥼𗱔𗖰𗚩

tha tshi̭e ndźi̭o ꞏa? xân lwə̣ rại

tha tshe jo a han lwyr rer


佛説長阿含經

Dīrghāgama-sūtra

IOM Tang. 165

1999 No. 1

1963 No. 165

Nishida No. 194

𗢳𘎪𘜶𗣼𗾟𗩴𘃨𗼄𘕤𗖰𗚩

tha tshi̭e li̭ẹ tśhi̭a wạ nəɯ ꞏi̭ə̣ tśi̭wẹ ꞏi̭u lwə̣ rại

tha tshe tha chha va new ghyr chir u lwyr rer


佛説大方廣善巧方便經

Ārya-upāya-kauśalya-nāma-mahāyāna-sūtra

འཕགས་པ་ཐབས་མཁས་པ་ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་མདོ།

IOM Tang. 160

1999 No. 105

1963 No. 160

Nishida No. 187

𗢳𘎪𘜶𘉡𗣼𗟚𘉍𗱕𗄓𗵫𘛥𗌻𗧹𗷣𘀄𘓄𗁬𗓽𘆵𗖰𗚩

tha tshi̭e li̭ẹ pi̭ụ tśhi̭a ldọ mbi ri̭ụ ngi̭ə̣ ngi̭ẹ ri̭ụ ?a ngi̭ẹ ndzi̭wu ngi̭u ri̭ụ thon lo ni̭e lwə̣ rại

tha tshe tha pu chha lor bi rur gy ge rur ar ngir jwu gu rur thon lo ni lwyr rer


佛説大威德熾光諸星宿調伏災消吉祥陀羅尼經

IOM Tang. 157 [×2]

BL Or.12380/2845

1999 Nos. 196–197

1963 No. 157

Nishida No. 186

𗢳𘎪𘜶𘓐𘉋𗫨𗖰𗚩

tha tshi̭e li̭ẹ ndzi̭wo ꞏi̭ạ ndwẹɯ lwə̣ rại

tha tshe tha dzwo ar dwewr lwyr rer


佛説大人八覺經

IOM Tang. 152

1999 No. 190

1963 No. 152

Nishida No. 185

𗢳𘎪𘝘𗥓𗟥𗖰𗚩

tha tshi̭e ꞏi̭eɯ ngo ti̭ẹ lwə̣ rại

tha tshe ew ngo te lwyr rer


佛説病疾除經

IOM Tang. 162

1999 No. 270

1963 No. 162

Nishida No. 182

𗢳𘎪𘝚𗧹𗟥𗁿𗟻𗁬𗓽𘆵𗖰𗚩

tha tshi̭e ki̭wẹ ngi̭ẹ ti̭ẹ tạ phi thon lo ni̭e lwə̣ rại

tha tshe kwyr ngir te ta phi thon lo ni lwyr rer


佛説賊難除休令陀羅尼經

IOM Tang. 145

1999 No. 287

1963 No. 145

Nishida No. 211

𗣩𘉒𘜶𘘚𗤶𘝯𗰜𗴺

tha mo li̭ẹ ndzi̭e ni̭e mbi̭oɯ mə ma

tha mo tha dze ne bo myr ma


達磨大師心觀本母

IOM Tang. 400

1999 No. 435

1963 No. 400

Nishida No. 232

𗣼𗟭𗉣𗗙𗷰𗥣

tśhi̭a wo phi ꞏɪn ndu? tsu

chha vo phi e t? tsu


正理意之絶去

IOM Tang. 235

1999 No. 746

1963 No. 235

Nishida No. 220

𗣼𗟭𗉣𗤼𗟥𗗙𘝞𘓋𗋒

tśhi̭a wo phi na ti̭ẹ ꞏɪn ꞏiwə̣ źi̭on ki̭ẹ

chha vo phi na te e wyr lon ke


正理意暗除之文略釋

IOM Tang. 229 [×2]

1999 Nos. 489–490

1963 No. 229

Nishida No. 221

𗣼𗟭𗲠𘞃𘄴𗑾

tśhi̭a wo nga ndźi̭on tshi ngwu

chha vo nga jon tshi ngwu


正理空幢要論

IOM Tang. 230 [×3]

1999 Nos. 569–571

1963 No. 230

Nishida No. 222

𗣼𗟭𘞫𗗙𗣃𗧘𗏴𗭪

tśhi̭a wo ngə̣ɯ ꞏɪn ngwi wo ndźi̭u si

chha vo gewr e gwi vo ju si


正理滴之句義顯具

Nyāyabindu-piṇḍārtha

རིགས་པའི་ཐིགས་པའི་དོན་བསྡུས་པ།

IOM Tang. 231 [×4]

1999 Nos. 426–429

1963 No. 231

Nishida No. 224

𗣼𗟭𘞫𘈃𘍳𘃨

tśhi̭a wo ngə̣ɯ ri̭ạ ngɪn ꞏi̭ə̣

chha vo gewr rar ge ghyr


正理滴特殊造

Nyāyabindu-prakaraṇa

རིགས་པའི་ཐིགས་པ་ཞེས་བྱ་བའི་རབ་ཏུ་བྱེད་པ།

IOM Tang. 232 [×2]

BL Or.12380/2145

1999 Nos. 423–424

1963 No. 232

Nishida No. 225

𗣼𗟭𘞫𘈃𘍳𘃨𘑶𘞙𗖵𘐷𘄿

tśhi̭a wo ngə̣ɯ ri̭ạ ngɪn ꞏi̭ə̣ tsɪn ngi̭ẹ mbi̭u kạɯ tɪn

chha vo gewr rar ge ghyr tse ge bu kar te


正理滴特殊造他利比量品

གཞན་གྱི་དོན་རྗེས་སུ་དཔག་པའི་ལེའུ་སྟེ་གསུམ་པ།

IOM Tang. 233

1999 No. 425

1963 No. 233

Nishida No. 226

𗣼𗟭𘞫𘈩𗡪𗧘𗋒𘐇

tśhi̭a wo ngə̣ɯ leɯ tseɯ wo ki̭ẹ la

chha vo gewr lew tsew vo ke la


正理滴第一義釋記

IOM Tang. 234

1999 No. 627

1963 No. 234

Nishida No. 223

𗣼𗧘𗲠𘞃𘄴𗑾𗇎𘏒

tśhi̭a wo nga ndźi̭on tshi ngwu ri̭ẹ phe

chha vo nga jon tshi ngwu ve phi


正義空幢要論鎖開

IOM Tang. 236

1999 No. 572

1963 No. 236

Nishida No. 227

𗣼𗧘𘏩𗍫𗊴𗗙𗧙𗋒𘐇

tśhi̭a wo xwɪ̣ ni̭ə sɪn ꞏɪn ldi̭ə ki̭ẹ la

chha vo hwen ny se e ly ke la


正理垂二血之易釋記

IOM Tang. 458

1999 No. 637

𗣼𗹙𗧘𘐡

tśhi̭a tsɪ̣ wo tśi̭ə

chha tsir vo chy


正法義次

IOM Tang. 239

1999 No. 678

1963 No. 239

Nishida No. 219

𗣼𗹙𗆫𗫻𗖰𗚩

tśhi̭a tsɪ̣ lə? ndźi̭e lwə̣ rại

chha tsir lyr je lwyr rer


正法念處經

BnF Pelliot Xixia 924/117

Pelliot p. 107

𗣼𘅣𘄴𘝞

tśhi̭a ndạ tshi ꞏiwə̣

chha da tshi wyr


貞觀要文

IOM Tang. 10

1963 No. 10

𗣼𘋮𗠇𘈈𘐉𗡶𘄴𗑾

tśhi̭a ꞏi̭ạ ti̭ẹi mi̭e vi̭ạ śi̭ei tshi ngwu

chha ar ti mi va she tshi ngwu


正立食施放順要論

IOM Tang. 238

1999 No. 573

1963 No. 238

Nishida No. 228

𗣼𘝦𗰖

tśhi̭a ndźêi śi̭oɯ

chha jy sho


德行記

IOM Tang. 36

1963 No. 36

𗣼𘝯𗹙𗆧

tśhi̭a mbi̭oɯ tsɪ̣ si̭eɯ

chha bo tsir siw


貞觀玉鏡統

IOM Tang. 59

1963 No. 59

𗣼𘟙𗅋𘝞𗗙𗾟𗴿𗡶

tśhi̭a nɪn mi ꞏiwə̣ ꞏɪn wạ ki̭ụ śi̭ei

chha ne mi wyr e va ku she


德王不文之廣供順

IOM Tang. 237

1999 No. 540

1963 No. 237

Nishida No. 218

𗤁𗓦

tśhi̭eɯ ndwu

chhiw dwu


六韜

IOM Tang. 8

1963 No. 8

𗤁𗣫𗴺𗴿𗒀𗺉

tśhi̭eɯ tsai ma ki̭ụ tshweɯ tśhi̭e

chhiw tsen ma ku tshwew chhi


六幼母供養根

IOM Tang. 370

1999 No. 698

1963 No. 370

Nishida No. 238

𗤁𗦀𘄴𗑾

tśhi̭eɯ hūm? tshi ngwu

chhiw ho tshi ngwu


六吽要論

IOM Tang. 369

1999 No. 253

1963 No. 369

Nishida No. 239

𗤁𗰗𗍫𗢳

tśhi̭eɯ ꞏạ ni̭ə tha

chhiw gha ny tha


六十二佛

IOM Tang. 373

1963 No. 373

𗤁𗰜𘜶𘘚𗹙𘏨𗒪𗖰𗚩

tśhi̭eɯ mə li̭ẹ ndzi̭e tsɪ̣ ldi̭ə̣ wạ lwə̣ rại

chhiw myr tha dze tsir ly va lwyr rer


六祖大師法寶墰經

Beijing

Ryukoku

BL Or.12380/3870

Nishida #237

𗤁𗵘𗺉

tśhi̭eɯ tśi̭a tśhi̭e

chhiw cha chhi


六道根

IOM Tang. 374

1999 No. 189

1963 No. 374

Nishida No. 233

𗤁𗹙𗋅𘍞𗵘𘐡

tśhi̭eɯ tsɪ̣ lwu ꞏwọn tśi̭a tśi̭ə

chhiw tsir lwu o cha chy


六法混圓道次

IOM Tang. 354 [×2]

1999 Nos. 684–685

1963 No. 372

Nishida No. 236

𗤁𗹙𘝵𘓷𘄴𗑾

tśhi̭eɯ tsɪ̣ ꞏɪn kwə̣ tshi ngwu

chhiw tsir e kwyr tshi ngwu


六法自體要論

IOM Tang. 371 [×4]

1999 Nos. 602–605

1963 No. 371

Nishida No. 234

𗤓𗹙𗤻𗑗𗖰𗚩

thi̭oɯ tsɪ̣ vi̭ạ sei lwə̣ rại

tho tsir va se lwyr rer


妙法蓮華經

Saddharmapuṇḍarīka-sūtra

Wonderful Dharma Lotus Flower Sutra

IOM Tang. 218 [×3]

Beijing

Guimet

BL Or.12380/3862

1999 Nos. 78–80

1963 No. 218

Nishida No. 229

𗤓𗹙𗤻𗑗𗖰𗚩𗯨𗙏𘝯𘋢𗥤𗫡𘗠𘄿

thi̭oɯ tsɪ̣ vi̭ạ sei lwə̣ rại ri̭ụ ꞏệi mbi̭oɯ tshɪ tsɪn nɪ ꞏa tɪn

tho tsir va se lwyr rer rur ghi bo tshy tse ny gha te


妙法蓮華經世音觀菩薩普門品

IOM Tang. 219 [×2]

1999 Nos. 82–83

1963 No. 219

Nishida No. 230

𗤓𗹙𗤻𗑗𗤶𗖰𗚩

thi̭oɯ tsɪ̣ vi̭ạ sei ni̭e lwə̣ rại

tho tsir va se ne lwyr rer


妙法蓮華心經

IOM Tang. 430

1999 No. 81

Nishida No. 229

𗤓𗹙𗼃𗠁𗫻𗖰𗚩

thi̭oɯ tsɪ̣ śi̭e mbu ndźi̭e lwə̣ rại

tho tsir shen bu je lwyr rer


妙法聖勝住經

IOM Tang. 216

1999 No. 188

1963 No. 216

Nishida No. 231

𗤓𘝦𗫻𗤋𘊰

thi̭oɯ ndźêi ndźi̭e mɪn pha

tho jy je me pha


四行在無□

IOM Tang. 217

1963 No. 217

𗤨𘗠

ndźi̭u ꞏa

ju gha


弱宅

IOM Tang. 202

1999 No. 742

1963 No. 202

𗤶𗼻𗹙𘗠𘝞

ni̭e ldi̭ə̣ tsɪ̣ ꞏa ꞏiwə̣

ne ly tsir gha wyr


心地法門文

IOM Tang. 166

1999 No. 645

1963 No. 166

Nishida No. 215

𗤶𘝯𗡶

ni̭e mbi̭oɯ śi̭ei

ne bo she


心觀順

IOM Tang. 167

1999 No. 317

1963 No. 167

Nishida No. 217

𗤶𘞂𗡶𘐡

ni̭e ndzi̭ə śi̭ei tśi̭ə

ne dzy she chy


心習順續

དོན་དམ་པ་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་བསྒོམ་པའི་རིམ་པ་ཡི་གེར་བྲིས་པ།

ཀུན་རྫོབ་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་བསྒོམ་པའི་མན་ངག་ཡི་གེར་བྲིས་པ།

IOM Tang. 168

1999 No. 422

1963 No. 168

Nishida No. 216

𗤻𗑗𗵣𗃡𗰜𗺓

vi̭ạ sei tśi̭eɯ pi̭ụ mə twẹi

va se chew pu myr twi


蓮華頂冠本續

Padmamukuṭa-tantra-nāma

པད་མ་ཅོད་པ་ཞེས་བྱ་བའི་རྒྱུད།

BL Or.12380/3901

Nishida #243

𗤻𗵽𗵒𘆅𗹛𘉨

vi̭ạ ldi̯u kẹi ka tśi̭ei ndzwə

va lu ki ka che dzwy


華嚴金師子章

IOM Tang. 323

1999 No. 304

1963 No. 323

Nishida No. 240

𗤻𗵽𗹙𗐯𘝯𗆔

vi̭ạ ldi̯u tsɪ̣ kại mbi̭oɯ kạ

va lu tsir ke bo ka


華嚴法界觀幹

IOM Tang. 324

1999 No. 305

1963 No. 324

Nishida No. 241

𗥃𗰗𘋠𗲠𘞃𘄴𗑾

ldi̭ẹ ꞏạ mə nga ndźi̭on tshi ngwu

lyr gha my nga jon tshi ngwu


四十種空幢要論

IOM Tang. 215

1999 No. 565

1963 No. 215

Nishida No. 272

𗥃𘓺𘟙𗚜𘈈𗒪𗺉

ldi̭ẹ ngwə̣ nɪn pi̭u mi̭e wạ tśhi̭e

lyr ngwyr ne pu mi va chhi


四天王護摩壇根

IOM Tang. 214

1999 No. 691

1963 No. 214

Nishida No. 273

𗦬𘍞𗵘𘐡

ngu ꞏwọn tśi̭a tśi̭ə

gu o cha chy


共丸道次

IOM Tang. 206

1999 No. 677

1963 No. 206

𗦳𗨙𗟻𗡶𘄴𗑾

ndzi̭u lhe phi śi̭ei tshi ngwu

dzu lhe phi she tshi ngwu


主持令順要論

IOM Tang. 444

1999 No. 610

𗦳𗨙𘔼𘒩𘕤𗡶

ndzi̭u lhe ni̭uo ndzi̭u ꞏi̭u śi̭ei

dzu lhe non dzu u she


主承因教求順

IOM Tang. 96

1999 No. 534

Wei No. 4

1963 No. 90

Nishida No. 244

𗦻𘞌𗒘

mi̭e źi̭ə̣ ꞏêi

me zhyr ghe


名正真

IOM Tang. 91

1963 No. 91

𗧐𗇘𗵘𗖵𗦳𗨙𗟻𗡶𘄴𗑾

mbê lheɯ tśi̭a mbi̭u ndzi̭u lhe phi śi̭ei tshi ngwu

bi lhew cha bu dzu lhe phi she tshi ngwu


解脱道隨主承令順要論

IOM Tang. 89

1999 No. 554

1963 No. 89

Nishida No. 246

𗧘𘙰𗈪𗴮

wo leɯ ꞏa? ndi̭ẹ

vo lew a de


義同一類

IOM Tang. 24

1963 No. 24

𗧠𗴴𘍞𗋅𗟻𗡶𘄴𗑾

kai rại ꞏwọn lwu phi śi̭ei tshi ngwu

ke rer o lwu phi she tshi ngwu


欲樂圓混令順要論

IOM Tang. 325 [×2]

1999 Nos. 593–594

1963 No. 325

Nishida No. 245

𗩂𗾤𘃡𗺉

mi̭ẹ ꞏi̭u vi̭e tśhi̭e

mer ghu vi chhi


寺請作根

IOM Tang. 482

1999 No. 699

□𗁅𗴿𗒀𘃡𘐡

[?] ldạ ki̭ụ tshweɯ vi̭e tśi̭ə

[?] la ku tshwew vi chy


鑿手供養作次

IOM Tang. 205

1999 No. 676

1963 No. 205

𗩨𗰞𗺌𘘚𘃨𗄭𘚢𗴿𗒀𘃡𘐡𘕿𘘢𘛣𗕘𘌈𘃜𗱦𗴟𘘚𘓊𗰣𗏴𘏒𘄴𗑾

tsə̣ ni̭a rẹɯ ndzi̭e ꞏi̭ə̣ ndzi̭ə̣ ndźi̭ə ki̭ụ tshweɯ vi̭e tśi̭ə ꞏa ngi̭ẹi śi̭a ngə ꞏi̭u ri̭ạ kə pa ndzi̭e źi̭ẹ źi̭e ndźi̭u phe tshi ngwu

tsy na rewr dze ghyr dzy je ku tshwew vi chy gha gi sha ngy u rar ky pa dze zyr ze ju phi tshi ngwu


色黑足師造「聚輪供養作次」於依 Shamyurag pa 師略約顯開要論 Nag-po zhabs (Kṛiṣna-pā)

IOM Tang. 319

1963 No. 319

Nishida Nishida #247

𗩨𗰞𘓱𗴺𗴿𗡶𘐡𘎪𘐇

tsə̣ ni̭a ngwə ma ki̭ụ śi̭ei tśi̭ə tshi̭e la

tsy na mi ma ku she chy tshe la


色黑天母求順次説記

IOM Tang. 481

1999 No. 640

𗩾𗨁𗉣𗖰𗚩

źi phi̭u phi lwə̣ rại

zi phu phi lwyr rer


最上意經

IOM Tang. 419

1999 No. 351

𗩾𗴴𗑗𗂧𘎳𗴿𗖍

źi rại sei lhi̭ə we ki̭ụ li̭a

zi rer se lhe vi ku la


最樂淨國生求頌

IOM Tang. 408

1999 No. 449

𗪨𘕘

mêi tsə

me tsy


孟子

Mencius

IOM Tang. 3

1963 No. 3

𗪨𘕘𘝞

mêi tsə ꞏiwə̣

me tsy wyr


孟子文

Mencius

IOM Tang. 4

1963 No. 4

𗪼

tɪ̣

ten


IOM Tang. 413

1999 No. 752

𗫡𗾈

nɪ me

ny mi


到賢

IOM Tang. 38

1963 No. 38

𗫦𗦇𗄊𗰖𗗙𗋒𘓆

xêɯ ldeɯ źi śi̭oɯ ꞏɪn ki̭ẹ ldi̭ə̣

ghew lew zi sho e ke ly


學當皆集之曰論

IOM Tang. 494

1999 No. 439

𗫦𗦇𗄊𗰖𘐇

xêɯ ldeɯ źi śi̭oɯ la

ghew lew zi sho la


學當皆集記

IOM Tang. 445

1999 No. 636


Radical 77 𘢍


Tangut Title / Other Languages Copies Refs.

𗫸𗎹𗤄𗊬𗍫𗰗𗏁𘄿

ꞏi̭ẹi mbi̭u ꞏi̭ə̣ kụ ni̭ə ꞏạ ngwə tɪn

i bu yr ku ny gha ngwy te


亦式問答二十五品

IOM Tang. 397

1999 No. 704

1963 No. 397

Nishida No. 309

𗫸𗯝𘓓𘆚𘈧

ꞏi̭ẹi lhei wə ngɪn ndai

i lhe vy ge de


重譯孝經傳

Newly-Translated Classic of Filial Piety

IOM Tang. 1

1963 No. 1

𗬀𗔇𘂫𘅜𘏒𘖜

lwu ꞏụ vi̭ə̣ ndi̭e phe kwi

lwu u vy di phi kwi


伏藏變化解鍵

IOM Tang. 203

1999 No. 743

1963 No. 203

Nishida No. 214


Radical 92 𘢤


Tangut Title / Other Languages Copies Refs.

𗭼𘏋

sweɯ se

swew sy


明滿

IOM Tang. 399

1963 No. 399

𗮀𗂙𗧐𗇘𗖰𗚩𗗙𗆔

mbi̭u pha mbê lheɯ lwə̣ rại ꞏɪn kạ

bu pha bi lhew lwyr rer e ka


明異解脱經之綱

IOM Tang. 272

1999 No. 707

1963 No. 272

Nishida No. 112


Radical 94 𘢦


Tangut Title / Other Languages Copies Refs.

𗮴𘕝𗇐𗡶𘄴𗑾

mi̭a mbei ndi̭ẹi śi̭ei tshi ngwu

ma be di she tshi ngwu


惡瘡治順要論

IOM Tang. 53

1963 No. 53

Nishida Nishida #308


Radical 98 𘢫


Tangut Title / Other Languages Copies Refs.

𗯨𗣈𗒹𗵘𗹙𘅫

ri̭ụ lho? śi̭wạ tśi̭a tsɪ̣ tśi̭u

rur lho sha cha tsir chu


世離七道法事

IOM Tang. 224

1963 No. 224

Nishida Nishida #033

𗯨𗪙𗠁𗧘𗍫𗆤𗗙𗧘𗋒𘄴𗄭𗰖𘐇

ri̭ụ mụ mbu wo ni̭ə ndźi̭ẹi ꞏɪn wo ki̭ẹ tshi ndzi̭ə̣ śi̭oɯ la

rur mur bu vo ny khan e vo ke tshi dzy sho la


世俗勝義二諦之義釋要集記

IOM Tang. 225 [×5]

1999 Nos. 620–624

1963 No. 225

Nishida No. 034


Radical 99 𘢬


Tangut Title / Other Languages Copies Refs.

𗯵𘟣𗧊𘀄𘓄𗫡𗾈𗗙𗍺𘐔

tśi̭ə ndi̭u to ngi̭u ri̭ụ nɪ me ꞏɪn tśi̭a tshweɯ

chy du to gu rur ny mi e cha tshwew


壞有出吉祥普賢之禮拜

IOM Tang. 403

1999 No. 527

1963 No. 403

𗯵𘟣𗰛𗍥𘟙𗘅𗴺𗗙𗍺𘐔

tśi̭ə ndi̭u ndzi̭ẹ ꞏi̭ə̣ nɪn ngi̭u ma ꞏɪn tśi̭a tshweɯ

chy du dze ghy ne gu ma e cha tshwew


壞有出金剛王亥母之禮拜

IOM Tang. 414

1999 No. 528

𗯵𘟣𗰛𗴺𗠁𘟛𗳌𘋟𗫡𗤶𗖰𗚩

tśi̭ə ndi̭u ndzi̭ẹ ma mbu źi̭ə̣ ti̭ẹ rẹɯ nɪ ni̭e lwə̣ rại

chy du dze ma bu zhyr te rewr ny ne lwyr rer


壞有渡母勝慧彼岸到心經

Prajñapāramitā-hṛdaya-sūtra

Bhagavatī-prajñāpāramitā-hṛdaya

བཅོམ་ལྡན་འདས་མ་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པའི་སྙིང་པོ།

IOM Tang. 401 [×6]

1999 Nos. 356–361

1963 No. 401

Nishida No. 168

𗯵𘟣𗰛𗼃𗡡𘀄𘓄𗗙𗪲𗒐𗡙𗜓

tśi̭ə ndi̭u ndzi̭ẹ śi̭e wə ngi̭u ri̭ụ ꞏɪn ꞏi̭eɯ ꞏi̭wêi ꞏôn śi̭a

chy du dze shen vy gu rur e ghiw ghwe on sha


壞有出聖柔吉祥之攝受讚顯

IOM Tang. 402

1999 No. 455

1963 No. 402

𗯿𗜐𗳒𘜶𗴴𗑠…𗋅𗟻𗡶𘄴𗑾

wại mə ngwu li̭ẹ rại ri̭ẹ … lwu phi śi̭ei tshi ngwu

ver my ngwu tha rer rir … lwu phi she tshi ngwu


盛火以大安與…混令順要論

IOM Tang. 285

1999 No. 589

1963 No. 285

Nishida No. 169


Radical 103 𘢰


Tangut Title / Other Languages Copies Refs.

𗰖𗖍

śi̭oɯ li̭a

sho la


集頌

IOM Tang. 92 [×3]

1999 Nos. 440–442

1963 No. 92

𗰖𗖍𘄒𘎑𘏞𗓽𗕥𗸰𗖰𗚩

śi̭oɯ li̭a pa źi̭a po lo mbi̭e ton lwə̣ rại

sho la pa zha po lo bi ton lwyr rer


集頌般若波羅蜜多經

IOM Tang. 93

1963 No. 93

𗰗𗆼𘓆

ꞏạ ꞏi̭êɯ ldi̭ə̣

gha ew ly


十疑論

IOM Tang. 365

1999 No. 438

1963 No. 365

Nishida No. 097

𗰗𗍫𗂧

ꞏạ ni̭ə lhi̭ə

gha ny lhe


十二國

IOM Tang. 12

1963 No. 12

𗰗𗍫𘔼𗄈𗏿𘍦𗖰𗚩

ꞏạ ni̭ə ni̭uo śi̭o li̭a ꞏɪn lwə̣ rại

gha ny non shwo la e lwyr rer


十二緣生瑞相經

IOM Tang. 363 [×2]

1999 Nos. 186–187

1963 No. 363

Nishida No. 127

𗰗𗏁𘓱𗴺𗁦𗡙

ꞏạ ngwə ngwə ma mbi̭ẹ ꞏôn

gha ngwy mi ma be on


十五天母加讚

Nairātmā-devīpañcādaśa-stotra

བདག་མེད་མ་ལྷ་མོ་བཅོ་ལྔ་ལ་བསྟོད་པ།

IOM Tang. 89

1999 No. 385

1963 No. 366

Nishida No. 126

𗰗𗥃𘋠𗺉𘄩𗒯

ꞏạ ldi̭ẹ mə tśhi̭e tsi̭wụ khi

gha lyr my chhi tsu khi


十四種根犯墮

IOM Tang. 123

1999 Nos. 717–718

1963 No. 123

Nishida Nishida #292

𗰗𘈩𘅞𗾈𗥺𗤶𗖰𗚩

ꞏạ leɯ ni̭ẹ me ngwə ni̭e lwə̣ rại

gha lew ner mi ngwy ne lwyr rer


十一面神咒心經

Avalokiteśvaraikadaśa-mukha-nāma-dhāraṇī

Avalokiteśvaraikadaśamukha-dhāraṇī

IOM Tang. 364

1999 No. 238

1963 No. 364

Nishida No. 124

𗰗𘟙𗖰𗚩

ꞏạ nɪn lwə̣ rại

gha ne lwyr rer


十王經

IOM Tang. 362

1999 No. 346

1963 No. 362

Nishida No. 125

𗰜𗢳𗥩𘆄𗗙𗦻𘆖𗍺𘐔𘕋𗍓𗡶𘄴𗑾

mə tha li̭wu nɪ ꞏɪn mi̭e tshi̭ə tśi̭a tshweɯ dźi̭ại rẹɯ śi̭ei tshi ngwu

myr tha lwu ny e me tshy cha tshwew jar rewr she tshi ngwu


本佛會等之名誦禮拜罪懺順要論

IOM Tang. 178 [×2]

1999 Nos. 561–562

1963 No. 178

𗰜𗺉𗄑𗄑𘟣𘎪𗴮𘂯𗷌𗡝

mə tśhi̭e ngụo ngụo ndi̭u tshi̭e ndi̭ẹ mboɯ te ka

myr chhi ngorn ngorn du tshe de bo ti ka


根本一切有説部目得迦

Mūlasarvāstivāda-nikāya-nidāna-mātṛkā

IOM Tang. 176

1999 No. 288

1963 No. 176

Nishida No. 128

𗰜𗺉𗄑𗄑𘟣𘎪𗴮𘊝𘈩𗡝𘉒

mə tśhi̭e ngụo ngụo ndi̭u tshi̭e ndi̭ẹ ꞏi̭ẹ leɯ ka mo

myr chhi ngorn ngorn du tshe de ir lew ka mo


根本一切有説部百一羯磨

Mūlasarvāstivādaikaśata-karman

IOM Tang. 177

1999 No. 289

1963 No. 177

Nishida No. 129

𗰜𘓞𗖰𗚩

mə ti̭ẹi lwə̣ rại

myr ti lwyr rer


本願經

IOM Tang. 175

1963 No. 175

Nishida Nishida #275


Radical 108 𘢷


Tangut Title / Other Languages Copies Refs.

𗱅𘓐𗶠

lhi̭ẹi ndzi̭wo ndzu

lhi dzwo dzu


下人坐

IOM Tang. 39

1963 No. 39


Radical 109 𘢸


Tangut Title / Other Languages Copies Refs.

𗱕𗰜𗍫𗆤𗧘𗋒𘂰𗰖𘐇

ri̭ụ mə ni̭ə ndźi̭ẹi wo ki̭ẹ śi̭on śi̭oɯ la

rur myr ny khan vo ke sho sho la


諸本二諦義釋雙集記

IOM Tang. 464

1999 No. 638

𗱕𗹙𘈩𗤶𗅆𘟛𘍞𘏋𗅢𘎪𘏚𗤋𘄴𗑾

ri̭ụ tsɪ̣ leɯ ni̭e ndi̭e źi̭ə̣ ꞏwọn se səɯ tshi̭e ti̭ẹi mɪn tshi ngwu

rur tsir lew ne den zhyr o sy sew tshe ti me tshi ngwu


諸法一心定慧圓滿不可思議要論

IOM Tang. 228

1999 No. 568

1963 No. 228

Nishida No. 090

𗱕𘎪𗇁𘆊𗰖𗦬𘁨

ri̭ụ tshi̭e śi̭an ꞏi̭on śi̭oɯ ngu mbu

rur tshe shan ghon sho gu bu


諸説禪源集都序

IOM Tang. 227 [×3]

1999 Nos. 321–323

1963 No. 227

Nishida No. 091

𗱕𘎪𗇁𘆊𗰖𗦬𘁨𗆔𘝞

ri̭ụ tshi̭e śi̭an ꞏi̭on śi̭oɯ ngu mbu kạ ꞏiwə̣

rur tshe shan ghon sho gu bu ka wyr


諸説禪源集都序綱文

IOM Tang. 227

BL Or.12380/2239

1999 No. 646

1963 No. 227

Nishida No. 092

𗱕𘎪𗇁𘆊𗰖𗦬𘁨𗗙𘏒

ri̭ụ tshi̭e śi̭an ꞏi̭on śi̭oɯ ngu mbu ꞏɪn phe

rur tshe shan ghon sho gu bu e phi


諸説禪源集都序之解

BL Or.12380/2239

Nishida #093

𗱕𘎪𗇁𘆊𗰖𗦬𘁨𗧛𘔅𘐇

ri̭ụ tshi̭e śi̭an ꞏi̭on śi̭oɯ ngu mbu ngi̭ẹ źi̭ụ la

rur tshe shan ghon sho gu bu ge zur la


諸説禪源集都序擇炬記

IOM Tang. 227 [×2]

1999 Nos. 625–626

1963 No. 227

Nishida No. 094


Radical 115 𘣀


Tangut Title / Other Languages Copies Refs.

𗳦𗧯𗄭𘄿

ka ꞏi̭e ndzi̭ə̣ tɪn

ka e dzy te


等持集品

Samādhi-sambhāra-parivarta-nāma

ཏིང་ངེ་འཛིན་གྱི་ཚོགས་ཀྱི་ལེའུ་ཞེས་བྱ་བ།

IOM Tang. 307 [×2]

1999 Nos. 409–410

1963 No. 307

Nishida No. 287

𗳦𗧯𗳒𗥃𗦳𗨙𗡶

ka ꞏi̭e ngwu ldi̭ẹ ndzi̭u lhe śi̭ei

ka e ngwu lyr dzu lhe she


等持以四主承順

IOM Tang. 308

1999 No. 547

1963 No. 308

Nishida No. 288


Radical 122 𘣋


Tangut Title / Other Languages Copies Refs.

𗴮𘊳

ndi̭ẹ mbo

de bo


類林

IOM Tang. 11

1963 No. 11


Radical 123 𘣍


Tangut Title / Other Languages Copies Refs.

𗵒𗒛𗑻

kẹi ꞏụ ꞏạ

ki u gha


金乘□

IOM Tang. 378

1963 No. 378

𗵒𗒛𘁨

kẹi ꞏụ mbu

ki u bu


金乘序

IOM Tang. 379

1963 No. 379

𗵒𘉍𗭼𗄊𗧯𗖰𗚩

kẹi mbi sweɯ źi ꞏi̭e lwə̣ rại

ki bi swew zi e lwyr rer


金光明總持經

IOM Tang. 377 [×2]

1999 Nos. 347–348

1963 No. 377

Nishida No. 088

𗵒𘉍𗭼𗩾𗠁𘟙𗖰𗚩

kẹi mbi sweɯ źi mbu nɪn lwə̣ rại

ki bi swew zi bu ne lwyr rer


金光明最勝王經

Suvarṇaprabhāsa-sūtra

Suvarṇa-prabhāsottamarāja-sūtra

Golden Light Sutra

IOM Tang. 376 [×15]

Beijing

BL Or.12380/3378

1999 Nos. 166–180

1963 No. 376

Nishida No. 087

𗵒𘗁

kẹi ndźi̭a

ki ja


金剛

IOM Tang. 380

1963 No. 380

𗵒𘗁𗖰𗚩

kẹi ndźi̭a lwə̣ rại

ki ja lwyr rer


金剛經

Vajracchedikā-prajñāpāramitā-sūtra

IOM Tang. 381

1999 No. 33

1963 No. 381

𗵒𘗁𗖰𗰖

kẹi ndźi̭a lwə̣ śi̭oɯ

ki ja lwyr sho


金剛經集

IOM Tang. 382

1999 No. 660

1963 No. 382

𗵒𘗁𘄒𘎑𗆔𗡪𗖰𗖍𗧘𘏒𗰖𘓋𘐇

kẹi ndźi̭a pa źi̭a kạ tseɯ lwə̣ li̭a wo phe śi̭oɯ źi̭on la

ki ja pa zha ka tsew lwyr la vo phi sho lon la


金剛般若幹限經頌義解集略記

IOM Tang. 387 [×2]

1999 Nos. 634–635

1963 No. 387

Nishida No. 081

𗵒𘗁𘄒𘎑𗧘𘏒𘐇

kẹi ndźi̭a pa źi̭a wo phe la

ki ja pa zha vo phi la


金剛般若義解記

IOM Tang. 385

1999 No. 324

1963 No. 385

Nishida No. 082

𗵒𘗁𘄒𘎑𘏞𗓽𗕥𗸰𗖰𗚩

kẹi ndźi̭a pa źi̭a po lo mbi̭e ton lwə̣ rại

ki ja pa zha po lo bi ton lwyr rer


金剛般若波羅蜜多經

Vajracchedikā-prajñāpāramitā-sūtra

IOM Tang. 386 [×30]

Beijing

1999 Nos. 34–63

1963 No. 386

Nishida No. 083

𗵒𘗁𘄒𘎑𘓋𘎫𘝞

kẹi ndźi̭a pa źi̭a źi̭on ki ꞏiwə̣

ki ja pa zha lon ki wyr


金剛般若略計文

IOM Tang. 384

1963 No. 384

𗵒𘗁𘄒𘎑𘓋𘐇𘝞

kẹi ndźi̭a pa źi̭a źi̭on la ꞏiwə̣

ki ja pa zha lon la wyr


金剛般若略記文

IOM Tang. 383

1999 No. 650

Nishida Nishida #084

1963 No. 383

Nishida No. 085

𗵒𘝋𗵃𘟙𗴿𗡶

kẹi ndzwɪ we nɪn ki̭ụ śi̭ei

ki dzwy vi ne ku she


金翅龍王供順

IOM Tang. 375

1999 No. 548

1963 No. 375

Nishida No. 089

𗵘𗗙𘂳𗖈𗷰𗡶𘄴𗑾

tśi̭a ꞏɪn źi̭ạ phi̭a ndu? śi̭ei tshi ngwu

cha e zha pha t? she tshi ngwu


道之間休止順要論

IOM Tang. 252

1999 No. 574

1963 No. 252

Nishida No. 075

𗵘𗫴𗟲𗰖𗍥𘟙𗣃𗗙𘏒𗭪𘐇

tśi̭a mi̭a ngwu śi̭oɯ ꞏi̭ə̣ nɪn ngwi ꞏɪn phe si la

cha ma ngwu sho ghy ne gwi e phi si la


道果語錄金剛王句之解具記

ལམ་འབྲས་བུ་དང་བཅས་པའི་གདམས་ངག

IOM Tang. 251 [×2]

1999 Nos. 386–387

1963 No. 251

Nishida No. 076

𗵣𗖻𗄊𗧯

tśi̭eɯ pi̭ụ źi ꞏi̭e

chew pu zi e


頂尊總持

IOM Tang. 109 [×2]

1999 Nos. 431–432

1963 No. 190

𗵣𗖻𘍦𗠁𗄊𗧯𗣩𘉐𗖰𗖵𗰖

tśi̭eɯ pi̭ụ ꞏɪn mbu źi ꞏi̭e tha ꞏi̭uo lwə̣ mbi̭u śi̭oɯ

chew pu e bu zi e tha on lwyr bu sho


頂尊相勝總持功德韻集

IOM Tang. 109 [×5]

1999 Nos. 654–658

1963 No. 109

Nishida No. 077

𗵣𗖻𘍦𗠁𗢳𗴺𗗙𗡞𗢶𘝵𘐇𘃡𗡶

tśi̭eɯ pi̭ụ ꞏɪn mbu tha ma ꞏɪn tụ ndźi̭on ꞏɪn la vi̭e śi̭ei

chew pu e bu tha ma e tu jon e la vi she


頂尊相勝佛母之千數自記為順

IOM Tang. 108

1999 No. 536

1963 No. 108

Nishida No. 080

𗵣𗖻𘍦𗠁𗢳𗴺𗴿𗒀𗺉

tśi̭eɯ pi̭ụ ꞏɪn mbu tha ma ki̭ụ tshweɯ tśhi̭e

chew pu e bu tha ma ku tshwew chhi


頂尊相勝佛母供養根

Uṣṇīṣa-vijayā-sādhana

Ārya-uṣṇīṣa-vijayā-sādhana

འཕགས་མ་གཙུག་ཏོར་རྣམ་པར་རྒྱལ་མའི་སྒྲུབ་ཐབས།

IOM Tang. 107

1999 No. 392

1963 No. 107

Nishida No. 078

𗵣𗖻𘍦𗠁𗢳𗴺𘆄𗗙𗴿𗒀𘕋𗍓𘃡𗡶

tśi̭eɯ pi̭ụ ꞏɪn mbu tha ma nɪ ꞏɪn ki̭ụ tshweɯ dźi̭ại rẹɯ vi̭e śi̭ei

chew pu e bu tha ma ny e ku tshwew jar rewr vi she


頂尊相勝佛母等之供養罪懺為順

IOM Tang. 106

1999 No. 535

1963 No. 106

Nishida No. 079


Radical 139 𘣤


Tangut Title / Other Languages Copies Refs.

𗸦𘟙𗂧𗓑𘄒𘎑𘏞𗓽𗕥𗸰𗖰𗚩

ndźi̭wu nɪn lhi̭ə ꞏwại pa źi̭a po lo mbi̭e ton lwə̣ rại

jwu ne lhe wer pa zha po lo bi ton lwyr rer


仁王國護般若波羅蜜多經

IOM Tang. 318, 104 [×3]

1999 Nos. 65–67

1963 No. 318 & No. 104

Nishida No. 289


Radical 142 𘣩


Tangut Title / Other Languages Copies Refs.

𗸹𗭫𗂧𘘚𗰖𗯨𗗎

sɪ pi lhi̭ə ndzi̭e śi̭oɯ ri̭ụ pi̭ẹ

sy pi lhe dze sho rur pwyr


信畢國師集世勸

IOM Tang. 428

1999 No. 762


Radical 143 𘣫


Tangut Title / Other Languages Copies Refs.

𗹙𗆧

tsɪ̣ si̭eɯ

tsir siw


新法

IOM Tang. 56

1963 No. 56


Radical 145 𘣱


Tangut Title / Other Languages Copies Refs.

𗹝𗫻𘉋𗡚𗬩𘝞

nɪn ndźi̭e ꞏi̭ạ tseɯ kê ꞏiwə̣

ne je ar tsew ki wyr


近住八齋戒文

IOM Tang. 105 [×2]

1999 Nos. 641–642

1963 No. 105

Nishida No. 116


Radical 146 𘣲


Tangut Title / Other Languages Copies Refs.

𗹢𗳒𗫨𘕥𗡶𗯪𗜐𗅆𘄴𗑾

ndi̭ọn ngwu ndwẹɯ li̭ạ śi̭ei ti̭u mə ndi̭e tshi ngwu

do ngwu dwewr la she tu my den tshi ngwu


修以覺証順愚火定要論

IOM Tang. 209

1999 No. 564

1963 No. 209

𗹨𗫗𘏒𗺉

ꞏi̭e ngi̭ə̣ phe tśhi̭e

en gwyr phi chhi


廟窗開根

IOM Tang. 482

1999 No. 699


Radical 156 𘤅


Tangut Title / Other Languages Copies Refs.

𗼃𗄓𗴺𘇂𗚩𗹙𘅫𗴿𗒀𗺉

śi̭e ngi̭ə̣ ma ngu rại tsɪ̣ tśi̭u ki̭ụ tshweɯ tśhi̭e

shen gy ma gu rer tsir chu ku tshwew chhi


聖星母中道法事供養根

IOM Tang. 78 [×2]

1999 Nos. 686–687

1963 No. 78

𗼃𗌗𘖗𗴺𘓠𗪆𗑗𗑗𗈜𗮀𘘥𗃲𘅫𗛆𘇂𗹰𘂤𘃽𗡶𗹙𘅫

śi̭e ngi̭u ndźêi ma ꞏa si̭wə sei sei ka mbi̭u ꞏɪ ndzai tśi̭u wạ ngu tśi̭ə̣ kha ꞏo śi̭ei tsɪ̣ tśi̭u

shen gu jy ma gha van se se ka bu y jen chu var gu chy kha o she tsir chu


聖渡拔母悲感清清分明曰為事枝輪圓中入順法事

IOM Tang. 465

1999 No. 524

𗼃𗌮𗆐𗄑𗄑𗗙𗵣𗪢𘇂𗧊𗐋𗴂𗢳𗴺𘈒𘘭𗇋𗤋𘜶𘆏𗷰𗮀𗥺𘜶𗶈𘟙𗄊𗧯

śi̭e mi̭ụo ldi̭ẹ ngụo ngụo ꞏɪn tśi̭eɯ ndzi̭ə? ngu to ꞏi̭a phôn tha ma ndzɪn vi̭ẹi mi̭ẹ mɪn li̭ẹ li̭ə ndu? mbi̭u ngwə li̭ẹ thẹi nɪn źi ꞏi̭e

shen mor le ngorn ngorn e chew dza gu to gha phon tha ma dze vi mer me tha ly t? bu ngwy tha di ne zi e


聖如來一切之頂鬘中出傘白佛母他者無大還轉明咒大蔭王總持

Ārya-sarvatathāgatoṣṇīṣasitātapatrā-nāma-aparājitāpratyaṃgira-mahā-vidyārājñī

འཕགས་པ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་གཙུག་ཏོར་ནས་བྱུང་བ་གདུགས་དཀར་མོ་ཅན་ཞེས་བྱ་བ་གཞན་གྱིས་མི་ཐུབ་མ་ཕྱིར་ཟློག་པའི་རིག་སྔགས་ཀྱི་རྒྱལ་མོ་ཆེན་མོ།

IOM Tang. 70

1999 No. 200

1963 No. 70

Nishida No. 261

𗼃𗍥𘟙𗧤𗩱𗠁𘟛𗳌𘋟𗫡𘜶𗒛𗖰𗚩

śi̭e ꞏi̭ə̣ nɪn pha nwi mbu źi̭ə̣ ti̭ẹ rẹɯ nɪ li̭ẹ ꞏụ lwə̣ rại

shen ghy ne pha nwi bu zhyr te rewr ny tha u lwyr rer


聖金剛王能斷勝慧彼岸到大乘經

Vajracchedikā-prajñāpāramitā-sūtra

Ārya-vajracchedikā-nāma-prajñāpāramitā-mahāyāna-sūtra

འཕགས་པ་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་རྡོ་རྗེ་གཅོད་པ་ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་མདོ།

IOM Tang. 81

1999 No. 380

1963 No. 81

Nishida No. 248

𗼃𗠁𗩱𗇋𗤋𗵒𘗁𗜏𗁬𗓽𘆵𗖰𗚩

śi̭e mbu nwi mi̭ẹ mɪn kẹi ndźi̭a mə thon lo ni̭e lwə̣ rại

shen bu nwi mer me ki ja my thon lo ni lwyr rer


聖勝能者無金剛火陀羅尼經

SEM

Nishida #260

𗼃𗠁𘟛𗳌𘋟𗫡𗣼𘉐𘏨𗰖𗖍𘘥

śi̭e mbu źi̭ə̣ ti̭ẹ rẹɯ nɪ tśhi̭a ꞏi̭uo ldi̭ə̣ śi̭oɯ li̭a ꞏɪ

shen bu zhyr te rewr ny chha on ly sho la y


聖勝慧彼岸到功德寶頌曰

Ārya-prajñāpāramitā-sañcaya-gāthā

འཕགས་པ་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་སྡུད་པ་ཚིགས་སུ་བཅད་པ།

IOM Tang. 66 [×9]

BL Or.12380/3086

BL Or.12380/3206

BL Or.12380/3726

BL Or.12380/3692

BL Or.12380/3693

BL Or.12380/3935

1999 Nos. 371–379

1963 No. 66

Nishida No. 258

𗼃𗠁𘟛𗳌𘋟𗫡𗰖𗖍

śi̭e mbu źi̭ə̣ ti̭ẹ rẹɯ nɪ śi̭oɯ li̭a

shen bu zhyr te rewr ny sho la


聖勝慧彼岸到集頌

Ārya-prajñāpāramitā-sañcaya-gāthā

འཕགས་པ་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་སྡུད་པ་ཚིགས་སུ་བཅད་པ།

IOM Tang. 65

1999 No. 32

1963 No. 65

Nishida No. 257

𗼃𗠁𘟛𗳌𘋟𗫡𘉋𗡞𗖰𗚩

śi̭e mbu źi̭ə̣ ti̭ẹ rẹɯ nɪ ꞏi̭ạ tụ lwə̣ rại

shen bu zhyr te rewr ny ar tu lwyr rer


聖勝慧彼岸到八千經

Ārya-aṣṭasāhasrikā-prajñāpāramitā

འཕགས་པ་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་བརྒྱད་སྟོང་པ།

IOM Tang. 67

1999 No. 21

1963 No. 67

Nishida No. 259

𗼃𗡡𘀄𘓄𗗙𗁦𗡙

śi̭e wə ngi̭u ri̭ụ ꞏɪn mbi̭ẹ ꞏôn

shen vy gu rur e be on


聖柔吉祥之加讚

Ārya-mañjuśrī-stotra

འཕགས་པ་འཇམ་དཔལ་ལ་བསྟོད་པ།

IOM Tang. 64

1999 No. 390

1963 No. 64

Nishida No. 266

𗼃𗡡𘀄𘓄𗗙𗦻𘞌𗒘𘆖

śi̭e wə ngi̭u ri̭ụ ꞏɪn mi̭e źi̭ə̣ ꞏêi tshi̭ə

shen vy gu rur e me zhyr ghe tshy


聖柔吉祥之名真實誦

Ārya-mañjuśrī-nāmasaṃgīti-abhisamaya

འཕགས་པ་འཇམ་དཔལ་གྱི་མཚན་ཡང་དག་པར་བརྗོད་པའི་མངོན་པར་རྟོགས་པ།

IOM Tang. 63 [×4]

BL Or.12380/3165

BL Or.12380/3645

BL Or.12380/862

1999 Nos. 254–257

1963 No. 63

Nishida No. 267

𗼃𗣫𗴺𗖵𗴿𗒀𘃡𗡶

śi̭e tsai ma mbi̭u ki̭ụ tshweɯ vi̭e śi̭ei

shen tsen ma bu ku tshwew vi she


聖幼母隨供養作順

IOM Tang. 69

1999 No. 529

1963 No. 69

Nishida No. 263

𗼃𗤁𗏇𘗽𘎲𘜶𗶈𘟙𗁬𗓽𘆵𗖰𗚩

śi̭e tśhi̭eɯ ndi źi̭ọn lhu li̭ẹ thẹi nɪn thon lo ni̭e lwə̣ rại

shen chhiw di zo lhu tha di ne thon lo ni lwyr rer


聖六字壽增大蔭王陀羅尼經

Ārya-ṣaḍakṣari-vidyā

འཕགས་པ་ཡི་གེ་དྲུག་པའི་རིག་སྔགས།

IOM Tang. 77 [×3]

1999 Nos. 234–236

1963 No. 77

Nishida No. 264

𗼃𗮅𗓁𘓺𘟙𗗙𘏨𗔇𗰜𗺓𗖵𗈪𘍦𗰗𘉋𗴮𗴿𗡶

śi̭e rại mi ngwə̣ nɪn ꞏɪn ldi̭ə̣ ꞏụ mə twẹi mbi̭u ꞏa? ꞏɪn ꞏạ ꞏi̭ạ ndi̭ẹ ki̭ụ śi̭ei

shen rer mi ngwyr ne e ly u myr twi bu a e gha ar de ku she


聖多聞天王之寶藏本續隨一院十八部供順

IOM Tang. 79 [×2]

1999 Nos. 530–531

1963 No. 79

Nishida No. 254

𗼃𗯵𘟣𗰛𗴺𗠁𘟛𗳌𘋟𗫡𗗙𘁝𗒘𘘥𘜶𗒛𗗙𗖰𗚩

śi̭e tśi̭ə ndi̭u ndzi̭ẹ ma mbu źi̭ə̣ ti̭ẹ rẹɯ nɪ ꞏɪn ni̭e ꞏêi ꞏɪ li̭ẹ ꞏụ ꞏɪn lwə̣ rại

shen chy du dze ma bu zhyr te rewr ny e ne ghe y tha u e lwyr rer


聖壞有渡母勝慧彼岸到之中心曰大乘之經

Ārya-prajñāpāramitā-sūryagarbha-mahāyāna-sūtra

འཕགས་པ་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ཉི་མའི་སྙིང་པོའི་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་མདོ།

IOM Tang. 72

1999 No. 381

1963 No. 72

Nishida No. 262

𗼃𗰱𗧘𗗚

śi̭e ngu wo ngôn

shen gu vo ngon


聖立義海

Sea of Meanings, Established by the Saints

Море значений, установленных святыми

IOM Tang. 32

1963 No. 32

𗼃𗲠𘕂𗴺𗍥𘟙𗹨𗺓𗗙𘍦𘎪𗔡

śi̭e nga ndźi̭ei ma ꞏi̭ə̣ nɪn ꞏi̭e twẹi ꞏɪn ꞏɪn tshi̭e li̭ə̣

shen nga je ma ghy ne en twi e e tshe ly


聖空行母金剛王舍續之相説疏

IOM Tang. 71

1999 No. 499

1963 No. 71

Nishida No. 253

𗼃𗵣𗖻𘍦𗠁𗴺𗴿𗡶

śi̭e tśi̭eɯ pi̭ụ ꞏɪn mbu ma ki̭ụ śi̭ei

shen chew pu e bu ma ku she


聖頂尊相勝母供順

BL Or.12380/3889

BL Or.12380/3863

Nishida #249

𗼃𗹙𗏴𗯿𗰜𗴺

śi̭e tsɪ̣ ndźi̭u wại mə ma

shen tsir ju ver myr ma


聖法顯盛本母

IOM Tang. 80

1999 No. 294

1963 No. 80

Nishida No. 255

𗼃𗾟𘜶𘏨𗹶𗘲𗩴𗫻𗤓𗓦𗤱𗋒𘟙𗩾𗧯𗖰𗚩

śi̭e wạ li̭ẹ ldi̭ə̣ ndu ldi̭e nəɯ ndźi̭e thi̭oɯ ndwu ldi̭e ki̭ẹ nɪn źi ꞏi̭e lwə̣ rại

shen va tha ly du ren new je tho dwu ren ke ne zi e lwyr rer


聖廣大寶樓閣善住妙祕密微王總持經

Mahāmaṇivipulavimāna-supratiṣṭhita-guhyaparamarahasyakalparāja-nāma-dhāraṇī

Ārya-mahāmaṇi-vipula-vimāna-viśva-supratiṣṭhita-guhya-parama-rahasya-kalparāja-nāma-dhāraṇī

འཕགས་པ་ནོར་བུ་ཆེན་པོ་རྒྱས་པའི་གཞལ་མེད་ཁང་ཤིན་ཏུ་རབ་ཏུ་གནས་པ་གསང་བ་དམ་པའི་གསང་བའི་ཆོ་ག་ཞིབ་མོའི་རྒྱལ་པོ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས།

IOM Tang. 73

1999 No. 231

1963 No. 73

Nishida No. 265

𗼃𘄡𘗽𘖑𗆄𗗙𗄊𗧯

śi̭e si̭ẹ źi̭ọn mɪ pi̭ụ ꞏɪn źi ꞏi̭e

shen se zo my pu e zi e


聖智壽無量之總持

Ārya-aparimitāyurjñāna-nāma-mahāyāna-sūtra

འཕགས་པ་ཚེ་དང་ཡེ་ཤེས་དཔག་ཏུ་མེད་པ་ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་མདོ།

Tenri

Princeton

Nishida #256

𗼃𘉋𗡞𗖍𘄒𘎑𘏞𗓽𗕥𗸰𗖰𗚩

śi̭e ꞏi̭ạ tụ li̭a pa źi̭a po lo mbi̭e ton lwə̣ rại

shen ar tu la pa zha po lo bi ton lwyr rer


聖八千頌般若波羅蜜多經

Nishida #268

𗼃𘉒𗥔𘓱𗴺𗄊𗧯

śi̭e mo lhəɯ ngwə ma źi ꞏi̭e

shen mo lhew mi ma zi e


聖摩利天母總持

Ārya-mārīcī-dhāraṇī

Ārya-mārīcī-nāma-dhāraṇī

འཕགས་མ་འོད་ཟེར་ཅན་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས།

IOM Tang. 83

Tenri

1999 No. 258

1963 No. 83

Nishida No. 269

𗼃𘜶𗒛𗠁𗉣𘋢𗥤𗖰𗚩

śi̭e li̭ẹ ꞏụ mbu phi tshɪ tsɪn lwə̣ rại

shen tha u bu phi tshy tse lwyr rer


聖大乘勝意菩薩經

Ārya-jayamati-nāma mahāyāna-sūtra

འཕགས་པ་རྒྱལ་བའི་བློ་གྲོས་ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་མདོ།

IOM Tang. 75

BL Or.12380/3183

1963 No. 75

Nishida Nishida #251

𗼃𘜶𗒛𘜶𗡞𗂧𗶅𗓑𗖰𗚩

śi̭e li̭ẹ ꞏụ li̭ẹ tụ lhi̭ə tśi̭ụ ꞏwại lwə̣ rại

shen tha u tha tu lhe chu wer lwyr rer


聖大乘大千國守護經

Mahāsāhasrapramardanī-nāma-mahāyāna-sūtra

Mahāsāhasra-pramardana-sūtra

སྟོང་ཆེན་པོ་རབ་ཏུ་འཇོམས་པ་ཞེས་བྱ་བའི་མདོ།

IOM Tang. 74 [×15]

IOM Tang. 249

BL Or.12380/2844

1999 Nos. 214–228

1999 No. 230

1963 No. 74

1963 No. 249

Nishida No. 250

𗼃𘜶𗒛𘞙𘟣𗳠𘇗𗗙𘁝𗒘𗖰𗚩

śi̭e li̭ẹ ꞏụ ngi̭ẹ ndi̭u mbi̭e lu ꞏɪn ni̭e ꞏêi lwə̣ rại

shen tha u ge du bi lu e ne ghe lwyr rer


聖大乘利有羅索之央正經

IOM Tang. 423

1999 No. 352

𗼃𘜶𗥤𗶈𘟙𗴿𗖵𗄊𘜘𗖰𗚩

śi̭e li̭ẹ tsɪn thẹi nɪn ki̭ụ mbi̭u źi ri̭ẹ lwə̣ rại

shen tha tse di ne ku bu zi rir lwyr rer


聖大悟蔭王求隨皆得經

Mahāpratisarā-vidyarājñī

Ārya-mahāpratisarā-vidyārājñī

འཕགས་པ་རིག་སྔགས་ཀྱི་རྒྱལ་མོ་སོ་སོར་འབྲང་བ་ཆེན་མོ།

IOM Tang. 76 [×14]

BL Or.12380/3425

1999 Nos. 239–252

1963 No. 76

Nishida No. 252

𗼃𘜶𗴿𘐇

śi̭e li̭ẹ ki̭ụ la

shen tha ku la


聖大求記

IOM Tang. 471

1999 No. 639

𗼃𘝯𘝵𗦳𗉣𗖵𘚢𘄴𗑾𗁅𘆻𗅆𘐡

śi̭e mbi̭oɯ ꞏɪn ndzi̭u phi mbi̭u ndźi̭ə tshi ngwu ldạ tsheɯ ndi̭e tśi̭ə

shen bo e dzu phi bu je tshi ngwu la tshew den chy


聖觀自主意隨輪要論手轡定次

IOM Tang. 84

1999 No. 670

1963 No. 84

𗼃𘝯𘝵𗦳𗗙𗍫𗰗𗒹𘋠𘄴𗑾𗃲𘅫

śi̭e mbi̭oɯ ꞏɪn ndzi̭u ꞏɪn ni̭ə ꞏạ śi̭wạ mə tshi ngwu ndzai tśi̭u

shen bo e dzu e ny gha sha my tshi ngwu jen chu


聖觀自主之二十七種要論為事

IOM Tang. 85

1999 No. 506

1963 No. 85

𗼃𘝯𘝵𗦳𗗙𘔼𘜶𗴿𗒀𗑗𗥩𘃡𗡶

śi̭e mbi̭oɯ ꞏɪn ndzi̭u ꞏɪn ni̭uo li̭ẹ ki̭ụ tshweɯ sei li̭wu vi̭e śi̭ei

shen bo e dzu e non tha ku tshwew se lwu vi she


聖觀自主之因大供養淨會為順

IOM Tang. 82

1999 No. 532

1963 No. 82

𗼃𘝯𘝵𗦳𘜶𗈁𗤶𗄊𗧯𗣩𘉐𗖰𗖵𗰖

śi̭e mbi̭oɯ ꞏɪn ndzi̭u li̭ẹ vi̭u ni̭e źi ꞏi̭e tha ꞏi̭uo lwə̣ mbi̭u śi̭oɯ

shen bo e dzu tha vu ne zi e tha on lwyr bu sho


聖觀自主大悲心總持功德經韻集

འཕགས་པ་སྤྱན་རས་གཟིགས་དབང་ཕྱུག་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོའི་གཟུངས་ཕན་ཡོན་མདོར་བསྡུས་པ་ཞེས་བྱ་བ།

IOM Tang. 83

BL Or.12380/2941

BL Or.12380/3690

BL Or.12380/765

1999 No. 369

1963 No. 83

Nishida No. 270

𗼃𘝯𘝵𗦳𘜶𗈁𗤶𗖵𗚜𘈈𗹙𘅫

śi̭e mbi̭oɯ ꞏɪn ndzi̭u li̭ẹ vi̭u ni̭e mbi̭u pi̭u mi̭e tsɪ̣ tśi̭u

shen bo e dzu tha vu ne bu pu mi tsir chu


聖觀自主大悲心隨燃施法事

IOM Tang. 86

1999 No. 507

1963 No. 86

𗼃𘝯𘝵𗦳𘜶𗈁𗤶𗴿𗡶

śi̭e mbi̭oɯ ꞏɪn ndzi̭u li̭ẹ vi̭u ni̭e ki̭ụ śi̭ei

shen bo e dzu tha vu ne ku she


聖觀自主大仁心求順

IOM Tang. 87

1999 No. 533

1963 No. 87

𗼇𗟲𗍥𘟙𗒛𗺉

mi ngwu ꞏi̭ə̣ nɪn ꞏụ tśhi̭e

mi ngwu ghy ne u chhi


番言金剛王乘根

IOM Tang. 293

1999 No. 697

1963 No. 293

𗼇𗟲𗍫𗅲𘕿𘃽𗡶

mi ngwu ni̭ə tɪ̣ ꞏa ꞏo śi̭ei

mi ngwu ny ten gha o she


番言二禮久順

IOM Tang. 296

1963 No. 296

𗼇𗟲𗠁𘟛𗳌𘋟𗫡𗣼𘉐𘏨𗰖

mi ngwu mbu źi̭ə̣ ti̭ẹ rẹɯ nɪ tśhi̭a ꞏi̭uo ldi̭ə̣ śi̭oɯ

mi ngwu bu zhyr te rewr ny chha on ly sho


番言勝慧彼岸到功德寶集

IOM Tang. 294

1999 No. 659

1963 No. 294

Nishida No. 258

𗼇𗟲𗨁𗴴𘚢𗗙𗠇𘈈𗿒𗹙𘅫

mi ngwu phi̭u rại ndźi̭ə ꞏɪn ti̭ẹi mi̭e khwei tsɪ̣ tśi̭u

mi ngwu phu rer je e ti mi khwe tsir chu


番言上樂輪之食施大法事

IOM Tang. 606

Wei No. 8

𗼇𗟲𗼃𘜶𗒛𘜶𗡞𗂧𗶅𗓑𗖰𗚩

mi ngwu śi̭e li̭ẹ ꞏụ li̭ẹ tụ lhi̭ə tśi̭ụ ꞏwại lwə̣ rại

mi ngwu shen tha u tha tu lhe chu wer lwyr rer


番言聖大乘大千國守護經

Mahāsāhasrapramardanī-nāma-mahāyāna-sūtra

སྟོང་ཆེན་པོ་རབ་ཏུ་འཇོམས་པ་ཞེས་བྱ་བའི་མདོ།

IOM Tang. 449

1999 No. 229

Nishida No. 250

𗼇𗟲𗼃𘝯𘝵𗦳𗡞𗑉𗡞𗁅𗗙𗴿𗡶

mi ngwu śi̭e mbi̭oɯ ꞏɪn ndzi̭u tụ mei tụ ldạ ꞏɪn ki̭ụ śi̭ei

mi ngwu shen bo e dzu tu me tu la e ku she


番言聖觀自主千眼千手之供順

IOM Tang. 295

1999 No. 544

1963 No. 295

Nishida No. 271

𗼇𘂜𗟲𗿳𗖵𘃎𘇂𗊏

mi źạ ngwu ndzi̭e mbi̭u pi̭ạ ngu ni̭e?

mi zar ngwu dzen bu pa gu ni


番漢合時掌中珠

Tangut-Chinese Timely Pearl in the Palm

IOM Tang. 13

1963 No. 13

𗼑𗼑𗫉𗊱

lhi̭ẹi lhi̭ẹi mbâi ndi̭o

lhi lhi be dzo


月月樂詩

Ode on Monthly Pleasures

IOM Tang. 25

1963 No. 25


Radical 157 𘤆


Tangut Title / Other Languages Copies Refs.

𗼻𗔇𘋢𗥤𗰜𘓞𗖰𗚩

ldi̭ə̣ ꞏụ tshɪ tsɪn mə ti̭ẹi lwə̣ rại

ly u tshy tse myr ti lwyr rer


地藏菩薩本願經

BnF

Nishida #274


Radical 159 𘤊


Tangut Title / Other Languages Copies Refs.

𗾈𘄡𗰖

me si̭ẹ śi̭oɯ

mi se sho


賢智集

IOM Tang. 33

1963 No. 33

𗾟𘜶𗴿𗒀𗺉𗈪𗴮

wạ li̭ẹ ki̭ụ tshweɯ tśhi̭e ꞏa? ndi̭ẹ

va tha ku tshwew chhi a de


廣大供養典一部

IOM Tang. 361

1999 No. 712

1963 No. 361

Nishida No. 276

𗿍𗕘𗙼𗟱𘃜𗱦𗴟𘘚𘃨𗵘𗫡𘃪𘄴𗑾

śi̭a ngə ꞏi̭u pɪ ri̭ạ kə pa ndzi̭e ꞏi̭ə̣ tśi̭a nɪ ndźi̭wa tshi ngwu

sha ngy u py rar ky pa dze ghyr cha ny jwa tshi ngwu


禽子前今 ri̯e kə pa 師作道到已要論

IOM Tang. 450

1999 No. 612

𗿢𗖵𗾟𘜶𘕕𘏨𗴿𗒀𘃡𗡶

źụ mbi̭u wạ li̭ẹ sọ ldi̭ə̣ ki̭ụ tshweɯ vi̭e śi̭ei

zur bu va tha so ly ku tshwew vi she


勅隨廣大三寶供養為順

IOM Tang. 212

1999 No. 539

1963 No. 212

𗿢𗖵𘄴𗰖𘕕𘄿𗾖𗪐𗣼𗹙𘂤𘃽𗡶

źụ mbi̭u tshi śi̭oɯ sọ tɪn ngọ kêi tśhi̭a tsɪ̣ kha ꞏo śi̭ei

zur bu tshi sho so te gor ke chha tsir kha o she


統依要集三品子□正法中入順

IOM Tang. 213

1963 No. 213

𗿧𘉍𗗚𘎳𗍥𘟙𘝞𗍫𗴮

tsə̣ mbi ngôn we ꞏi̭ə̣ nɪn ꞏiwə̣ ni̭ə ndi̭ẹ

tsy bi ngon vi ghy ne wyr ny de


藥光海生金剛王文二部

IOM Tang. 241

1999 No. 711

1963 No. 241

Nishida No. 277

𗿧𘘚𗋡𗲈𘉍𗒹𗢳𗗙𗚜𘈈𗹙𘅫

tsə̣ ndzi̭e nâɯ ꞏi̭eɯ mbi śi̭wạ tha ꞏɪn pi̭u mi̭e tsɪ̣ tśi̭u

tsy dze na ghew bi sha tha e pu mi tsir chu


藥師瑠璃光七佛之護摩法事

BL Or.12380/2627

Nishida #279

𗿧𘘚𗋡𗲈𘉍𗒹𗢳𗗙𗰜𘓞𗣼𘉐𗖰𗚩

tsə̣ ndzi̭e nâɯ ꞏi̭eɯ mbi śi̭wạ tha ꞏɪn mə ti̭ẹi tśhi̭a ꞏi̭uo lwə̣ rại

tsy dze na ghew bi sha tha e myr ti chha on lwyr rer


藥師琉璃光七佛之本願功德經

Ārya-sapta-tathāgata-pūrva-praṇidhāna-viśeṣa-vistara-nāma-mahāyāna-sūtra

IOM Tang. 240 [×4]

BL Or.12380/3085

BL Or.12380/2646

1999 Nos. 145–148

1963 No. 240

Nishida No. 278


Radical 162 𘤎


Tangut Title / Other Languages Copies Refs.

𘀄𗥔𗍥𘟙𗲠𘕂𘝞

ngi̭u lhəɯ ꞏi̭ə̣ nɪn nga ndźi̭ei ꞏiwə̣

gu lhew ghy ne nga je wyr


吉有金剛王空行文

IOM Tang. 124

1963 No. 124

Nishida Nishida #280

𘀄𗥔𗯨𗖻𗗙𗄊𗧯𗴐𗢞𗧤𘈈𘛥𗌻𗡶

ngi̭u lhəɯ ri̭ụ pi̭ụ ꞏɪn źi ꞏi̭e ꞏạ ldi̭e pha mi̭e ri̭ụ ?a śi̭ei

gu lhew rur pu e zi e ghar le pha mi rur ar she


吉有世尊之總持緊魔斷施調伏順

IOM Tang. 129

1999 No. 538

1963 No. 129

Nishida No. 281

𘀄𗥔𘊄𗷖𗑗𗟻𗰜𗺓𗆔

ngi̭u lhəɯ nôn tshweɯ sei phi mə twẹi kạ

gu lhew non tshwew se phi myr twi ka


吉有惡趣淨令本斷綱

IOM Tang. 309

1999 No. 708

1963 No. 309

Nishida No. 302

𘀄𘓄𗄊𗫡𗋈𘜼𗰜𗺓

ngi̭u ri̭ụ źi nɪ ngwu phi̭oɯ mə twẹi

gu rur zi ny ngwu pho myr twi


吉祥遍至口和本續

དཔལ་ཀུན་ཏུ་ཁ་སྦྱོར་ཞེས་བྱ་བའི་རྒྱུད།

Auspicious Tantra of All-Reaching Union

Yinchuan

Baisigou F017–F019

𘀄𘓄𗄊𗫡𗋈𘜼𗰜𗺓𗗙𗆈𗧘𘝞

ngi̭u ri̭ụ źi nɪ ngwu phi̭oɯ mə twẹi ꞏɪn ngi̭ẹi wo ꞏiwə̣

gu rur zi ny ngwu pho myr twi e gi vo wyr


吉祥遍至口和本續之廣義文

Auspicious Tantra of All-Reaching Union : Broad Meaning

Yinchuan

Baisigou F021

𘀄𘓄𗄊𗫡𗋈𘜼𗰜𗺓𗗙𗆔𘝞

ngi̭u ri̭ụ źi nɪ ngwu phi̭oɯ mə twẹi ꞏɪn kạ ꞏiwə̣

gu rur zi ny ngwu pho myr twi e ka wyr


吉祥遍至口和本續之要文

Auspicious Tantra of All-Reaching Union : Essential Text

Yinchuan

Baisigou F020

𘀄𘓄𗄊𗫡𗋈𘜼𗰜𗺓𗗙𘏒𗭪𘚻𘏒𗔡

ngi̭u ri̭ụ źi nɪ ngwu phi̭oɯ mə twẹi ꞏɪn phe si nde phe li̭ə̣

gu rur zi ny ngwu pho myr twi e phi si di phi ly


吉祥遍至口和本續之解生喜解補

Auspicious Tantra of All-Reaching Union : Supplementary Explanations

Yinchuan

Baisigou F022–F025

𘀄𘓄𗨁𗴴𘚢𗖵𗤁𗰗𗍫𗢳𗗙𘊝𘉋𗦻

ngi̭u ri̭ụ phi̭u rại ndźi̭ə mbi̭u tśhi̭eɯ ꞏạ ni̭ə tha ꞏɪn ꞏi̭ẹ ꞏi̭ạ mi̭e

gu rur phu rer je bu chhiw gha ny tha e ir ar me


吉祥上樂輪隨六十二佛之百八名

IOM Tang. 125

1963 No. 125

Nishida Nishida #284

Wei No. 9

𘀄𘓄𗨁𗴴𘚢𗖵𘁂𘍨𘊾𘍨𗏇𘆖𗳒𗪟𗂊𘞂𗣗 □𗤌𗹬𗦎𗰛𗅆𘃽𗡶𘄴𗑾

ngi̭u ri̭ụ phi̭u rại ndźi̭ə mbi̭u ꞏa xi ki̭a xi ndi tshi̭ə ngwu ꞏu ndźi̭wa ndzi̭ə źi̭ẹ [?] tu sɪn rạ ndzi̭ẹ ndi̭e ꞏo śi̭ei tshi ngwu

gu rur phu rer je bu a hi ka hi di tshy ngwu ghu jwa dzy ze [?] tu se rar dze den o she tshi ngwu


吉祥上樂輪隨耶稀鳩稀字咒以前尊習為識過渡定入順要論

IOM Tang. 128 [×2]

1999 Nos. 556–557

Wei No. 10

1963 No. 128

𘀄𘓄𗨁𗴴𘚢𗖵𘆅𗹛𗫠𗳒𗹬𗦎𗹢𗡶𘄴𗑾

ngi̭u ri̭ụ phi̭u rại ndźi̭ə mbi̭u ka tśi̭ei ngi̭ə̣ ngwu sɪn rạ ndi̭ọn śi̭ei tshi ngwu

gu rur phu rer je bu ka che gwyr ngwu se rar do she tshi ngwu


吉祥上樂輪隨獅子臥以定正修順要論

IOM Tang. 126

1999 No. 555

Wei No. 5

1963 No. 126

𘀄𘓄𗨁𗴴𘚢𗖵𘇂𘟣𘛽𗅆𘃽𗡶𘄴𗑾𗗙𘄴𗏣𘏒𗋒𗡶

ngi̭u ri̭ụ phi̭u rại ndźi̭ə mbi̭u ngu ndi̭u li̭wụ ndi̭e ꞏo śi̭ei tshi ngwu ꞏɪn tshi ri̭ẹ phe ki̭ẹ śi̭ei

gu rur phu rer je bu gu du lu den o she tshi ngwu e tshi ler phi ke she


吉祥上樂輪隨中有身定入順要論之要方解釋順

IOM Tang. 127

1999 No. 537

Wei No. 7

1963 No. 127

Nishida No. 283

𘀄𘓄𗨁𗴴𘚢𗖵𘇂𘟣𘛽𗅆𘃽𗡶𘐡

ngi̭u ri̭ụ phi̭u rại ndźi̭ə mbi̭u ngu ndi̭u li̭wụ ndi̭e ꞏo śi̭ei tśi̭ə

gu rur phu rer je bu gu du lu den o she chy


吉祥上樂輪隨中有身定入順次

IOM Tang. 126 [×3]

1999 Nos. 672–674

Wei No. 6

1963 No. 126

Nishida No. 282

𘀄𘓄𗹙𗓑𘜶𗄭𗦳𗴿

ngi̭u ri̭ụ tsɪ̣ ꞏwại li̭ẹ ndzi̭ə̣ ndzi̭u ki̭ụ

gu rur tsir wer tha dzy dzu ku


吉祥法護大集主求

IOM Tang. 442

1999 No. 763


Radical 163 𘤏


Tangut Title / Other Languages Copies Refs.

𘀍𗨨𗴟𘘚𗗙𘂚𘃽𘄴𗑾

na rụo pa ndzi̭e ꞏɪn lọ ꞏo tshi ngwu

na ror pa dze e lo o tshi ngwu


na ro pa 師之雙入要論

IOM Tang. 271

1963 No. 271

Nishida Nishida #130


Radical 179 𘤫


Tangut Title / Other Languages Copies Refs.

𘃊𗒾𗳒𗫨𘕥𗡶𘉍𗭼𗅆𘄴𗑾

ꞏɪ me ngwu ndwẹɯ li̭ạ śi̭ei mbi sweɯ ndi̭e tshi ngwu

y mi ngwu dwewr la she bi swew den tshi ngwu


睡眠以覺証順光明定要論

IOM Tang. 209

1999 No. 564

1963 No. 209

𘃋𘈞𗳒𗫨𘕥𗡶𘂫𘛽𗅆𘄴𗑾

ndzi̭u mi̭e ngwu ndwẹɯ li̭ạ śi̭ei vi̭ə̣ li̭wụ ndi̭e tshi ngwu

dzu me ngwu dwewr la she vy lu den tshi ngwu


夢見以覺証順變身定要論

IOM Tang. 209

1999 No. 564

1963 No. 209


Radical 181 𘤮


Tangut Title / Other Languages Copies Refs.

𘃣𘉒𘛮𗖰𗚩

vi̭e mo khɪn lwə̣ rại

vi mo khe lwyr rer


維摩詰經

Vimalakīrti-nirdeśa

IOM Tang. 172

1999 No. 159

1963 No. 172

Nishida No. 113

𘃣𘉒𘛮𘙇𘎪𗖰𗚩

vi̭e mo khɪn ri̭ə̣ tshi̭e lwə̣ rại

vi mo khe ryr tshe lwyr rer


維摩詰所説經

Vimalakīrti-nirdeśa

IOM Tang. 171 [×5]

1999 Nos. 160–164

1963 No. 171

Nishida No. 114


Radical 189 𘤷


Tangut Title / Other Languages Copies Refs.

𘄦𘍵𗊱

ti̭e we ndi̭o

ten vi dzo


聰穎詩

IOM Tang. 25

1963 No. 25


Radical 191 𘤻


Tangut Title / Other Languages Copies Refs.

𘄴𗰖

tshi śi̭oɯ

tshi sho


要集

IOM Tang. 21

1963 No. 21


Radical 193 𘥀


Tangut Title / Other Languages Copies Refs.

𘆊𗆮𘝯

ꞏi̭on lhi̭wo mbi̭oɯ

ghon lhwo bo


源還觀

IOM Tang. 287 [×2]

1999 Nos. 302–303

1963 No. 287

Nishida No. 115


Radical 199 𘥇


Tangut Title / Other Languages Copies Refs.

𘇂𗌳𗤶𗼻𘈧𗇁𘗠𘘚𗺓𗨙𗅱

ngu vi̭ạ ni̭e ldi̭ə̣ ndai śi̭an ꞏa ndzi̭e twẹi lhe tɪ̣

gu va ne ly de shan gha dze twi lhe ten


中華心地傳禪門師資承襲圖

IOM Tang. 407 [×2]

1999 Nos. 759–760

Nishida No. 119

𘇂𗵘𗒘𗎫𗺉𗋒

ngu tśi̭a ꞏêi tsɪ̣ tśhi̭e ki̭ẹ

gu cha ghe tsir chhi ke


中道真性根釋

IOM Tang. 169 [×2]

1999 Nos. 487–488

1963 No. 169

Nishida No. 118

𘇂𘟣𘄴𗑾

ngu ndi̭u tshi ngwu

gu du tshi ngwu


中有要論

IOM Tang. 434

1999 No. 609

𘇂𘟣𘛽𘄴𗑾

ngu ndi̭u li̭wụ tshi ngwu

gu du lu tshi ngwu


中有身要論

IOM Tang. 209

1999 No. 564

1963 No. 209

𘇂𘟣𘛽𘄴𗑾

ngu ndi̭u li̭wụ tshi ngwu

gu du lu tshi ngwu


中有身要論

IOM Tang. 170

1999 No. 559

1963 No. 170

Nishida No. 117


Radical 215 𘥛


Tangut Title / Other Languages Copies Refs.

𘈒𗰽𗎭𘕿𘃽𗡶𘄴𗑾

ndzɪn ndzi̭ə̣ mi̭e ꞏa ꞏo śi̭ei tshi ngwu

dze dzwy mi gha o she tshi ngwu


余垣宮於入順要論

IOM Tang. 209

1999 No. 564

1963 No. 209


Radical 223 𘥩


Tangut Title / Other Languages Copies Refs.

𘈩𗢶𘜏𗹎𗖵𗅋□

leɯ ndźi̭on ni̭ạ twan mbi̭u mi [?]

lew jon nar twan bu mi [?]


一度□□依不□□

IOM Tang. 62

1963 No. 62


Radical 228 𘥰


Tangut Title / Other Languages Copies Refs.

𘈼𗪘𗦎𘍞𗮅𗧘𗅋𘙰𘟀𗡶𘜶𗿻𘜾𘙇𘎪□𘄎

ma śi̭e rạ ꞏwọn rại wo mi leɯ lɪn śi̭ei li̭ẹ ku kêi ri̭ə̣ tshi̭e [?] ngi

ma shi rar o rer vo mi lew le she tha ku ke ryr tshe [?] gi


如上流凡多義不同見順大鳳凰□□説□清

IOM Tang. 310

1963 No. 310


Radical 232 𘥷


Tangut Title / Other Languages Copies Refs.

𘉋𗭼𘏋

ꞏi̭ạ sweɯ se

ar swew sy


八明滿

IOM Tang. 210

1999 No. 745

1963 No. 210

𘉋𘋠𗁊𗊢

ꞏi̭ạ mə mbi̭ạ li̭ə

ar my ba ly


八種麁重

IOM Tang. 123 (ex. Tang. 211)

1999 Nos. 717–718

1963 No. 211


Radical 241 𘦂


Tangut Title / Other Languages Copies Refs.

𘊝𗏇𗥺𘆖𗡶𘄴𗑾

ꞏi̭ẹ ndi ngwə tshi̭ə śi̭ei tshi ngwu

ir di ngwy tshy she tshi ngwu


百字咒誦順要論

IOM Tang. 278 [×2]

1999 Nos. 587–588

1963 No. 278

Nishida No. 286

𘊝𗡞𘟩𗁬𗓽𘆵𗖰𗚩

ꞏi̭ẹ tụ tɪ̣ thon lo ni̭e lwə̣ rại

ir tu ten thon lo ni lwyr rer


百千印陀羅尼經

IOM Tang. 279

1999 No. 274

1963 No. 279

Nishida No. 285


Radical 247 𘦌


Tangut Title / Other Languages Copies Refs.

𘊴𘒨𗄊𗰖

thu phɪn źi śi̭oɯ

thu phe zi sho


安立總集

IOM Tang. 394 [×3]

1999 Nos. 666–668

1963 No. 394

Nishida No. 303


Radical 255 𘦘


Tangut Title / Other Languages Copies Refs.

𘋟𗴿𗡶𘓋𗰖𘄴𗑾

rẹɯ ki̭ụ śi̭ei źi̭on śi̭oɯ tshi ngwu

rewr ku she lon sho tshi ngwu


岸求順略集要論

IOM Tang. 469

1999 No. 613

𘋠𘄽𘍦𗁦𗡙

mə ngạ ꞏɪn mbi̭ẹ ꞏôn

my nga e be on


名善相加讚

IOM Tang. 479

1999 No. 456

𘋢𗥤𗼻𗧯𘐡𗹙𗼄𘕤𗫦𘏚𗑗𗤶𘄿𘕕𗡪

tshɪ tsɪn ldi̭ə̣ ꞏi̭e tśi̭ə tsɪ̣ tśi̭wẹ ꞏi̭u xêɯ ti̭ẹi sei ni̭e tɪn sọ tseɯ

tshy tse ly e chy tsir chir u ghew ti se ne te so tsew


菩薩地持次法方便學處淨心品三第

Nishida #151

𘋢𗥤𘝦𗗙𗍫𗑝𗆔

tshɪ tsɪn ndźêi ꞏɪn ni̭ə tsẹɯ kạ

tshy tse jy e ny tsewr ka


菩薩業之二節綱

IOM Tang. 245

1999 No. 706

1963 No. 245

Nishida No. 153

𘋢𗥤𘝦𗪟𗹍

tshɪ tsɪn ndźêi ꞏu mụo

tshy tse jy ghu morn


菩薩業先錄

IOM Tang. 243

1999 No. 747

1963 No. 243

Nishida No. 154

𘋢𗥤𘝦𗲠𗢶𘐇

tshɪ tsɪn ndźêi nga ndźi̭on la

tshy tse jy nga jon la


菩薩業空渡記

IOM Tang. 244

1999 No. 628

1963 No. 244

Nishida No. 152

𘋢𗥤𘝦𘐇

tshɪ tsɪn ndźêi la

tshy tse jy la


菩薩業記

IOM Tang. 242

1999 No. 91

1963 No. 242

Nishida No. 155


Radical 256 𘦛


Tangut Title / Other Languages Copies Refs.

𘋥𘝿𗊱

ndeɯ li̭e ndi̭o

dew li dzo


道理詩

IOM Tang. 25

1963 No. 25


Radical 258 𘦞


Tangut Title / Other Languages Copies Refs.

𘌈𘀺𘘚𗼻𗰜𗴺

ꞏi̭u kha ndzi̭e ldi̭ə̣ mə ma

u kha dze ly myr ma


瑜伽師地本母

Yogācārabhūmi

Yogācārya-bhūmi-śāstra

རྣལ་འབྱོར་སྤྱོད་པའི་ས།

IOM Tang. 174

1999 No. 293

1963 No. 174

Nishida No. 134


Radical 261 𘦢


Tangut Title / Other Languages Copies Refs.

𘌽𘕿𘙌𗫡𗗆𘋩𗖵𗨳𗡶

thɪ ꞏa kɪ nɪ sen ndo mbi̭u ti̭ẹi śi̭ei

thy gha ky ny sin do bu ti she


此於已到僧於隨歸順

IOM Tang. 452

1999 No. 551


Radical 264 𘦦


Tangut Title / Other Languages Copies Refs.

𘍔𗧹𗥞𘖗𗁬𗓽𘆵𗖰𗚩

tśi̭ẹi ngi̭ẹ ngi̭u ndźêi thon lo ni̭e lwə̣ rại

chi ngir gu jy thon lo ni lwyr rer


苦難濟拔陀羅尼經

IOM Tang. 298

1999 No. 285

1963 No. 298

Nishida No. 142


Radical 271 𘦳


Tangut Title / Other Languages Copies Refs.

𘏞𗢈𗓚𘄽𗢈𘅋𗅗𘃎𘜼𗖍𗳒𗢳𗡙

po tsa ma ngạ tsa ngwẹ mei pi̭ạ phi̭oɯ li̭a ngwu tha ꞏôn

po tsa ma nga tsa ngwir me pa pho la ngwu tha on


菩薩摩訶薩膝掌對頌以佛讚

IOM Tang. 191

1999 No. 454

1963 No. 191

𘏞𘛛𗤶

po ti̭e ni̭e

po ten ne


菩提心

IOM Tang. 113

1999 No. 716

1963 No. 113

𘏞𘛛𗤶𗄈𗡶𘓁𗏹𘃡𗦇𗹙𘅫

po ti̭e ni̭e śi̭o śi̭ei ldi̭ə̣ ꞏi̭u vi̭e ldeɯ tsɪ̣ tśi̭u

po ten ne shwo she ly u vi lew tsir chu


菩提心發順亦常作可法事

IOM Tang. 115 [×4]

1999 Nos. 508–511

1963 No. 115

Nishida No. 296

𘏞𘛛𗤶𗄈𗹙𘅫𗗙𗱕𗺉

po ti̭e ni̭e śi̭o tsɪ̣ tśi̭u ꞏɪn ri̭ụ tśhi̭e

po ten ne shwo tsir chu e rur chhi


菩提心發法事之諸根

Bodhicittotpāda-vidhi

བྱང་ཆུབ་ཏུ་སེམས་བསྐྱེད་པའི་ཆོ་ག

IOM Tang. 114

1999 No. 411

1963 No. 114

Nishida No. 295

𘏞𘛛𗤶𗗙𗆫𗅆

po ti̭e ni̭e ꞏɪn lə? ndi̭e

po ten ne e lyr den


菩提心之念定

Bodhicitta-bhāvanā

བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་བསྒོམ་པ།

IOM Tang. 113

1999 No. 388

1963 No. 113

Nishida No. 297

𘏞𘛛𗤶𘓁𗏹𘃡𗦇𗹙𘅫

po ti̭e ni̭e ldi̭ə̣ ꞏi̭u vi̭e ldeɯ tsɪ̣ tśi̭u

po ten ne ly u vi lew tsir chu


菩提心久常作可法事

Bodhicittotpāda-samādāna-vidhi

བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་བསྐྱེད་པ་དང་ཡི་དམ་བླང་བའི་ཆོ་ག

IOM Tang. 116 [×9]

BL Or.12380/2070

1999 Nos. 412–420

1963 No. 116

Nishida No. 298

𘏞𘛛𗤶𘓁𗏹𘃡𗦇𗹙𘅫𘗠𗈪𘍞𘐇𘝞𘜼

po ti̭e ni̭e ldi̭ə̣ ꞏi̭u vi̭e ldeɯ tsɪ̣ tśi̭u ꞏa ꞏa? ꞏwọn la ꞏiwə̣ phi̭oɯ

po ten ne ly u vi lew tsir chu gha a o la wyr pho


菩提心及常作當法事門一院記文合

IOM Tang. 117 [×2]

1999 Nos. 643–644

1963 No. 117

Nishida No. 299

𘏞𘛛𗹡𗹬𗗙𘝦𘂤𘃽𗡶

po ti̭e ki̭ẹ sɪn ꞏɪn ndźêi kha ꞏo śi̭ei

po ten kir se e jy kha o she


菩提勇識之業中入順

Bodhicaryāvatāra

Bodhisattva-caryāvatāara

བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སྤྱོད་ལ་འཇུག་པ།

IOM Tang. 118 [×3]

BL Or.12380/3571

1999 Nos. 400–402

1963 No. 118

Nishida No. 293

𘏞𘛛𗹡𗹬𗗙𘝦𘕿𘃽𗡶𘐇

po ti̭e ki̭ẹ sɪn ꞏɪn ndźêi ꞏa ꞏo śi̭ei la

po ten kir se e jy gha o she la


菩提勇識之業於入順記

བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སྤྱོད་པ་ལ་འཇུག་པའི་རྣམ་པར་བཤད་པ།

IOM Tang. 119 [×2]

1999 Nos. 403–404

1963 No. 119

Nishida No. 294

𘏞𘛛𗹡𗹬𗫦𗦇𗵘𘓁𗫴𗑠𗈪𗡶𗏴𗋒𘏨𘔅

po ti̭e ki̭ẹ sɪn xêɯ ldeɯ tśi̭a ldi̭ə̣ mi̭a ri̭ẹ ꞏa? śi̭ei ndźi̭u ki̭ẹ ldi̭ə̣ źi̭ụ

po ten kir se ghew lew cha ly ma rir a she ju ke ly zur


菩提勇識學所道及果與一順顯釋寶炬

IOM Tang. 120 [×29]

1999 Nos. 458–486

1963 No. 120

𘏞𘛛𗹡𗹬𗫦𗦇𗵘𘓁𗫴𗑠𗈪𗡶𗨁𗹙

po ti̭e ki̭ẹ sɪn xêɯ ldeɯ tśi̭a ldi̭ə̣ mi̭a ri̭ẹ ꞏa? śi̭ei phi̭u tsɪ̣

po ten kir se ghew lew cha ly ma rir a she phu tsir


菩提勇識學所道及果與一順上法

IOM Tang. 121

1999 No. 512

1963 No. 121

𘏞𘛛𗹡𗹬𘜶𗹡𗹬𘖑𗆄𘋢𗥤𗫔𗗙𗖵𗨳𗍺𘐔

po ti̭e ki̭ẹ sɪn li̭ẹ ki̭ẹ sɪn mɪ pi̭ụ tshɪ tsɪn ꞏi ꞏɪn mbi̭u ti̭ẹi tśi̭a tshweɯ

po ten kir se tha kir se my pu tshy tse i e bu ti cha tshwew


菩提勇識大勇識不價菩薩衆之歸依禮拜

IOM Tang. 122

1999 No. 526

1963 No. 122

𘏨𗔇𘓆

ldi̭ə̣ ꞏụ ldi̭ə̣

ly u ly


寶藏論

Ratna-garbha-śāstra

IOM Tang. 359

1999 No. 301

1963 No. 359

Nishida No. 300

𘏨𘜶𗵣𗋒

ldi̭ə̣ li̭ẹ tśi̭eɯ ki̭ẹ

ly tha chew ke


寶大頂註

IOM Tang. 360

1999 No. 492

1963 No. 360

Nishida No. 301

𘐡𗤁𗹙𗴿𗒀𗺉𘄽

tśi̭ə tśhi̭eɯ tsɪ̣ ki̭ụ tshweɯ tśhi̭e ngạ

chy chhiw tsir ku tshwew chhi nga


次六法供養根善

IOM Tang. 277

1999 No. 695

1963 No. 277

Nishida No. 235

𘐡𘄡𗢳𗾤

tśi̭ə si̭ẹ tha ꞏi̭u

chy se tha ghu


次智佛請

IOM Tang. 427

1999 No. 761


Radical 286 𘧉


Tangut Title / Other Languages Copies Refs.

𘒏𗩈𗛝𘊳𗺉

nga mbi̭u rại mbo tśhi̭e

ga bu rer bo chhi


將苑

The General's Garden

BL Or.12380/1840


Radical 289 𘧍


Tangut Title / Other Languages Copies Refs.

𘒮𘒩𘕤𗖍

źəɯ ndzi̭u ꞏi̭u li̭a

zew dzu u la


忍教搜(尋)頌

IOM Tang. 28

1963 No. 28


Radical 294 𘧓


Tangut Title / Other Languages Copies Refs.

𘓆𘒣

ldi̭ə̣ ndạ

ly da


論語

Analects

IOM Tang. 2

1963 No. 2


Radical 297 𘧘


Tangut Title / Other Languages Copies Refs.

𘓐𗢳𗨻𗰲𗵘𘞵

ndzi̭wo tha we [?] tśi̭a ndza

dzwo tha vi 𗰳 cha dza


人佛為自道長

IOM Tang. 311

1963 No. 311


Radical 300 𘧝


Tangut Title / Other Languages Copies Refs.

𘓨𗤋𗑗𘉍𗄊𗧯

rụo mɪn sei mbi źi ꞏi̭e

ror me se bi zi e


垢無淨光總持

IOM Tang. 389 [×2]

1999 Nos. 232–233

1963 No. 389

Nishida No. 305

𘓨𗤋𗑗𘉍𗩾𗥺𗖸

rụo mɪn sei mbi źi ngwə ngwu

ror me se bi zi ngwy ngwu


垢無淨光總持咒言

IOM Tang. 390

1999 No. 434

1963 No. 390


Radical 303 𘧤


Tangut Title / Other Languages Copies Refs.

𘓱𘊞𗉅𘎧𘎪𗅲𗋅𗆤𗧘𘐇

ngwə lu tsa wa tshi̭e tɪ̣ lwu ndźi̭ẹi wo la

mi lu tsa va tshe ten lwu khan vo la


天 lo tsa wa 説儀混諦義記

IOM Tang. 367

1999 No. 633

1963 No. 367

Nishida No. 306

𘓺𗫱𘚐𗵫𗧬𗪼

ngwə̣ khi̭an son ngi̭ẹ thọ tɪ̣

ngwyr khan son ge tho ten


天險桑星大鏡

IOM Tang. 315

1999 No. 751

1963 No. 315

Nishida No. 307

𘓺𘃸𗫿𗓆𗆧𗅆𗬩𘞂

ngwə̣ ri̭ụ kwi lɪn si̭eɯ ndi̭e kê ndzi̭ə

ngwyr le kwi le siw den ki dzy


天盛改舊新定律令

Revised and Newly Endorsed Law Code for the Celestial Prosperity Era

Измененный и заново утвержденный кодекс девиза царствования Небесное процветание

IOM Tang. 55

1963 No. 55


Radical 307 𘧩


Tangut Title / Other Languages Copies Refs.

𘔘𗉔𗰜𘘚𗷖𗡺𘏒𗏴𘄴𘐇

xọn tśi̭eɯ mə ndzi̭e tshweɯ mbi̭ẹ phe ndźi̭u tshi la

hun chew myr dze tshwew be phi ju tshi la


洪州宗師趣註開明要記

IOM Tang. 112

1999 No. 617

1963 No. 112

Nishida No. 290

𘔘𗉔𗰜𘘚𘒩𗅲

xọn tśi̭eɯ mə ndzi̭e ndzi̭u tɪ̣

hun chew myr dze dzu ten


洪州宗師教儀

IOM Tang. 111

1999 No. 715

1963 No. 111

Nishida No. 291


Radical 322 𘧿


Tangut Title / Other Languages Copies Refs.

𘕋𗍓𗡶𗖍

dźi̭ại rẹɯ śi̭ei li̭a

jar rewr she la


罪懺順頌

IOM Tang. 478

1999 No. 451


Radical 325 𘨃


Tangut Title / Other Languages Copies Refs.

𘕕𗒛𗉛𗧤𗡶

sọ ꞏụ źi̭ei pha śi̭ei

so u zhi pha she


三乘煩決順

IOM Tang. 302 [×2]

1999 Nos. 545–546

1963 No. 302

Nishida No. 135

𘕕𗡪𘕋𗍓𗖍

sọ tseɯ dźi̭ại rẹɯ li̭a

so tsew jar rewr la


三個懺罪頌

IOM Tang. 488

1999 No. 452

𘕕𗤀𘎆𗮔𗟲𗰖𘝞

sọ śi̭ei ndźwɪ sweɯ ngwu śi̭oɯ ꞏiwə̣

so she jwy swew ngwu sho wyr


三世屬明言集文

IOM Tang. 27

1963 No. 27

𘕕𗧁𗏇𘉅

sọ ri̭ẹ ndi ndza

so rer di dza


三才字雜

IOM Tang. 23

1963 No. 23

𘕕𗰗𗏁𗢳𗖵𘕋𗍓𘄴𗑾

sọ ꞏạ ngwə tha mbi̭u dźi̭ại rẹɯ tshi ngwu

so gha ngwy tha bu jar rewr tshi ngwu


三十五佛隨懺悔要論

IOM Tang. 301

1999 No. 103

1963 No. 301

Nishida No. 137

𘕕𗰗𗏁𗢳𘆄𗦬𗰗𘕕𗴮

sọ ꞏạ ngwə tha nɪ ngu ꞏạ sọ ndi̭ẹ

so gha ngwy tha ny gu gha so de


三十五佛等同十三部

IOM Tang. 483

1999 No. 713

𘕕𘏨𗁦𗡙𗖍

sọ ldi̭ə̣ mbi̭ẹ ꞏôn li̭a

so ly be on la


三寶加讚頌

IOM Tang. 303

1999 No. 447

1963 No. 303

Nishida No. 139

𘕕𘏨𘋩𘓋𗎹𗴿𗒀𗺉

sọ ldi̭ə̣ ndo źi̭on mbi̭u ki̭ụ tshweɯ tśhi̭e

so ly do lon bu ku tshwew chhi


三寶處略式供養根

BL Or.12380/3855

Nishida #140

𘕕𘗽𗐯𗌮𗆐𗗙𗧊

sọ źi̭ọn kại mi̭ụo ldi̭ẹ ꞏɪn to

so zo ke mor le e to


三壽界如來之出

IOM Tang. 300

1963 No. 300

Nishida Nishida #138

𘕕𘛽𗘅𗴺𗗙𘓋𘐇

sọ li̭wụ ngi̭u ma ꞏɪn źi̭on la

so lu gu ma e lon la


三身亥母之略記

IOM Tang. 299

BL Or.12380/1359

1999 No. 631

1963 No. 299

Nishida No. 136

𘕕𘛽𗢭𗒛𗏴𗋒

sọ li̭wụ ngi̭ə ꞏụ ndźi̭u ki̭ẹ

so lu gy u ju ke


三身九乘顯註

IOM Tang. 416

1999 No. 493

𘕕𘝯𗢭𘗠𘀴𘖜𘝞

sọ mbi̭oɯ ngi̭ə ꞏa si̭wan kwi ꞏiwə̣

so bo gy gha zwan kwi wyr


三觀九門…鍵文

IOM Tang. 304

1999 No. 647

1963 No. 304

Nishida No. 141


Radical 347 𘨠


Tangut Title / Other Languages Copies Refs.

𘗠𗯴𘜶𘘚𗫨𗗚𘍞𗭼𗪼𗤋𗅉𘝞

ꞏa khi̭u li̭ẹ ndzi̭e ndwẹɯ ngôn ꞏwọn sweɯ tɪ̣ mɪn ni̭uo ꞏiwə̣

gha khu tha dze dwewr ngon o swew ten me non wyr


家在大師覺海院明鏡略後文

IOM Tang. 412

1999 No. 653


Radical 358 𘨯


Tangut Title / Other Languages Copies Refs.

𘗽𘖑𗆄𗖰𗚩

źi̭ọn mɪ pi̭ụ lwə̣ rại

zo my pu lwyr rer


壽無量經

Ārya-aparimitāyur-nāma-mahāyāna-sūtra

IOM Tang. 409

1999 No. 195

Nishida No. 037

𘗽𘞵𗅆𘐡𗦳𗨙𘐡𘄴𗑾

źi̭ọn ndza ndi̭e tśi̭ə ndzi̭u lhe tśi̭ə tshi ngwu

zo dza den chy dzu lhe chy tshi ngwu


壽增定次主承次要論

IOM Tang. 322 [×2]

1999 Nos. 591–592

1963 No. 322

Nishida No. 133


Radical 360 𘨲


Tangut Title / Other Languages Copies Refs.

𘘍𘋨𗢳𗵆𘐇𗒐𗖰𗚩

ndi̭ẹi ndzwɪ tha śi̭e la ꞏi̭wêi lwə̣ rại

di dzwy tha shen la ghwe lwyr rer


閻魔佛成記受經

IOM Tang. 405

1999 No. 349

1963 No. 405

Nishida No. 310


Radical 362 𘨴


Tangut Title / Other Languages Copies Refs.

𘘚𘐡𗦫𘔼

ndzi̭e tśi̭ə ꞏi̭eɯ ni̭uo

dze chy ew non


師次因緣

IOM Tang. 396

1999 No. 757

1963 No. 396


Radical 369 𘨼


Tangut Title / Other Languages Copies Refs.

𘙲𗥼𗱔𗖰𗚩

ndźi̭o ꞏa? xân lwə̣ rại

jo a han lwyr rer


長阿含經

Dīrghāgama

IOM Tang. 429

1999 No. 2

Nishida No. 194


Radical 381 𘩌


Tangut Title / Other Languages Copies Refs.

𘚔𗉅𗢳𗦻𘆖𗪼

mi̭e tsa tha mi̭e tshi̭ə tɪ̣

me tsa tha me tshy ten


後熱佛名誦鏡

IOM Tang. 485

1999 No. 753


Radical 389 𘩗


Tangut Title / Other Languages Copies Refs.

𘚶𗙑𗤶𘕿𘃽𗡶

li̭ə ꞏẹi ni̭e ꞏa ꞏo śi̭ei

ly ghi ne gha o she


風氣心於入順

IOM Tang. 425 [×2]

1999 Nos. 549–550


Radical 393 𘩟


Tangut Title / Other Languages Copies Refs.

𘛂𗡶𗦻𘜔

mbi̭e śi̭ei mi̭e ngẹɯ

be she me ngewr


宿順名數

IOM Tang. 306

1963 No. 306

Nishida Nishida #314


Radical 421 𘪆


Tangut Title / Other Languages Copies Refs.

𘛽𘇂𗹰𘕿𘘢𗳒𗥃𗦳𗨙𗡶𗾟𗺉

li̭wụ ngu tśi̭ə̣ ꞏa ngi̭ẹi ngwu ldi̭ẹ ndzi̭u lhe śi̭ei wạ tśhi̭e

lu gu chy gha gi ngwu lyr dzu lhe she va chhi


身中圍於依以四主受順廣根

IOM Tang. 88 [×2]

1999 Nos. 688–689

Wei No. 3

1963 No. 88


Radical 439 𘪡


Tangut Title / Other Languages Copies Refs.

𘜶𗁅𘟩𗅆𗀚𗖅𘓋𘝞

li̭ẹ ldạ tɪ̣ ndi̭e śô swi źi̭on ꞏiwə̣

tha la ten den sho swi lon wyr


大手印定引導略文

IOM Tang. 347

1999 No. 649

1963 No. 347

Nishida No. 055

𘜶𗁅𘟩𗗙𘕕𘋠𗧘𘊛

li̭ẹ ldạ tɪ̣ ꞏɪn sọ mə wo ndźi̭ọn

tha la ten e so my vo dzo


大手印之三種義譬

IOM Tang. 348

1999 No. 503

1963 No. 348

Nishida No. 056

𘜶𗁅𘟩𘕿𗓄𘎲𗦎…𗟥𗳭𘄴𗑾

li̭ẹ ldạ tɪ̣ ꞏa ngwei lhu rạ … ti̭ẹ ꞏi̭ẹ tshi ngwu

tha la ten gha ngwe lhu rar … te er tshi ngwu


大手印於合加過…滅誅要論

IOM Tang. 447

1999 No. 611

𘜶𗁅𘟩𘛐𘃽𘄴𗑾

li̭ẹ ldạ tɪ̣ twụ ꞏo tshi ngwu

tha la ten twu o tshi ngwu


大手印直入要論

IOM Tang. 346

BL Or.12380/3231

1999 Nos. 600a, 601

1963 No. 346

Nishida No. 054

𘜶𗁬𗛰𗔇𗂰𗹦

li̭ẹ thon rại ꞏụ li̭e? mə

tha thon rer u li my


大唐三藏西天

IOM Tang. 327

1999 No. 754

Nishida No. 057

𘜶𗈁𗤶𗁬𗓽𘆵𗖰𗚩

li̭ẹ vi̭u ni̭e thon lo ni̭e lwə̣ rại

tha vu ne thon lo ni lwyr rer


大悲心陀羅尼經

IOM Tang. 329

1999 No. 237

1963 No. 329

Nishida No. 045

𘜶𗐋𗴂𗴺𗗙𗄊𗧯𘆖𗡶𘄴𗑾

li̭ẹ ꞏi̭a phôn ma ꞏɪn źi ꞏi̭e tshi̭ə śi̭ei tshi ngwu

tha gha phon ma e zi e tshy she tshi ngwu


大蓋白母之總持誦順要論

IOM Tang. 333 [×3]

1999 Nos. 596–598

1963 No. 333

Nishida No. 049

𘜶𗐋𗴂𗴺𗗙𗖵𗂧𗎭𗓑𗡶𘄴𗑾

li̭ẹ ꞏi̭a phôn ma ꞏɪn mbi̭u lhi̭ə mi̭e ꞏwại śi̭ei tshi ngwu

tha gha phon ma e bu lhe mi wer she tshi ngwu


大蓋白母之隨國舍護順要論

IOM Tang. 330

1999 No. 595

1963 No. 330

Nishida No. 052

𘜶𗐋𗴂𗴺𗗙𗚜𘈈𗹙𘅫

li̭ẹ ꞏi̭a phôn ma ꞏɪn pi̭u mi̭e tsɪ̣ tśi̭u

tha gha phon ma e pu mi tsir chu


大蓋白母之護摩法事

IOM Tang. 332

1999 No. 521

1963 No. 332

Nishida No. 050

𘜶𗐋𗴂𗴺𗗙𘕕𘅞𘉋𗁅𗴿𗡶𘐇

li̭ẹ ꞏi̭a phôn ma ꞏɪn sọ ni̭ẹ ꞏi̭ạ ldạ ki̭ụ śi̭ei la

tha gha phon ma e so ner ar la ku she la


大蓋白母之三面八手供養順記

IOM Tang. 331

1999 No. 632

1963 No. 331

Nishida No. 051

𘜶𗒛𗠝𗁡𗣩𘉒𗰜𗴺

li̭ẹ ꞏụ ꞏa? phi tha mo mə ma

tha u a phi tha mo myr ma


大乘阿毘達磨本母

Abhidharmasamuccaya

Mahāyānābhidharma-saṅgītī śāstra

IOM Tang. 341

1999 No. 295

1963 No. 341

Nishida No. 042

𘜶𗒛𗤁𗄭𘇂𗵘𗗙𗵽𘆡𗒘𗎫𗏴𗭪𘏨𘜶𗏡𗟣

li̭ẹ ꞏụ tśhi̭eɯ ndzi̭ə̣ ngu tśi̭a ꞏɪn ldi̯u tshi̭ẹ ꞏêi tsɪ̣ ndźi̭u si ldi̭ə̣ li̭ẹ kụ ldi̭ə

tha u chhiw dzy gu cha e lu tshe ghe tsir ju si ly tha ku ly


大乘六集中道之莊嚴正性宣具寶大後悔

IOM Tang. 418

1999 No. 758

𘜶𗒛𗼃𘗽𘖑𗆄𗖰𗚩

li̭ẹ ꞏụ śi̭e źi̭ọn mɪ pi̭ụ lwə̣ rại

tha u shen zo my pu lwyr rer


大乘聖壽無量經

Ārya-aparimitāyur-nāma-mahāyāna-sūtra

Ārya-aparimitāyurjñāna-nāma-mahāyāna-sūtra

འཕགས་པ་ཚེ་དང་ཡེ་ཤེས་དཔག་ཏུ་མེད་པ་ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་མདོ།

IOM Tang. 342 [×3]

1999 Nos. 193–195

1963 No. 342

Nishida No. 037

𘜶𗒛𘊝𗹙𗭼𗪼𗰖

li̭ẹ ꞏụ ꞏi̭ẹ tsɪ̣ sweɯ tɪ̣ śi̭oɯ

tha u ir tsir swew ten sho


大乘百法明鏡集

IOM Tang. 338

1999 No. 296

1963 No. 338

Nishida No. 038

𘜶𗒛𘊝𗹙𗭼𗪼𗰖𗗙𘄴𗋒𗧘𗏴

li̭ẹ ꞏụ ꞏi̭ẹ tsɪ̣ sweɯ tɪ̣ śi̭oɯ ꞏɪn tshi ki̭ẹ wo ndźi̭u

tha u ir tsir swew ten sho e tshi ke vo ju


大乘百法明鏡集之要釋義顯

IOM Tang. 339

1999 No. 502

1963 No. 339

Nishida No. 039

𘜶𗒛𘊝𗹙𗭼𘗠𗰜𗴺

li̭ẹ ꞏụ ꞏi̭ẹ tsɪ̣ sweɯ ꞏa mə ma

tha u ir tsir swew gha myr ma


大乘百法明門本母

Mahāyāna śatadharmā-prakāśamukha śāstra

BL Or.12380/226

BabelStone 2015-04-21

𘜶𗒛𘊝𗹙𗭼𘗠𗰜𗴺𘓋𗋒

li̭ẹ ꞏụ ꞏi̭ẹ tsɪ̣ sweɯ ꞏa mə ma źi̭on ki̭ẹ

tha u ir tsir swew gha myr ma lon ke


大乘百法明門本母略釋

IOM Tang. 337

1999 No. 300

1963 No. 337

Nishida No. 040

𘜶𗒛𘓨𗤋𗄭𘇂𗵘𗗙𗵽𘆡𗒘𗎫𗏴𘕈𘏨𘜶𗤻 □

li̭ẹ ꞏụ rụo mɪn ndzi̭ə̣ ngu tśi̭a ꞏɪn ldi̯u tshi̭ẹ ꞏêi tsɪ̣ ndźi̭u tśi̭ə ldi̭ə̣ li̭ẹ vi̭ạ [?]

tha u ror me dzy gu cha e lu tshe ghe tsir ju chy ly tha va [?]


大乘無垢集中道之莊嚴真性顯行寶大華□

BL Or.12380/2818

Nishida #036

𘜶𗒛𘝳𗥔𗇋𗵘𗅁𘃽𗡶𘜶𘏨𗰖𗄭𘄴𗑾

li̭ẹ ꞏụ mɪ lhəɯ mi̭ẹ tśi̭a ꞏu ꞏo śi̭ei li̭ẹ ldi̭ə̣ śi̭oɯ ndzi̭ə̣ tshi ngwu

tha u my lhew mer cha u o she tha ly sho dzy tshi ngwu


大乘默有者道中入順大寶聚集要論

IOM Tang. 340 [×2]

1999 Nos. 599–600

1963 No. 340

Nishida No. 041

𘜶𗓦𗥺𗒐𗧯𗖰𗚩

li̭ẹ ndwu ngwə ꞏi̭wêi ꞏi̭e lwə̣ rại

tha dwu ngwy ghwe e lwyr rer


大密咒受持經

Mahāmantra-anudhāri-sūtra

གསང་སྔགས་ཆེན་པོ་རྗེས་སུ་འཛིན་པའི་མདོ།

IOM Tang. 328, 344 [×6]

BL Or.12380/2558

1999 Nos. 362–367

1963 No. 328 & No. 344

Nishida No. 043 & No. 044

𘜶𗡞𗂧𗶅𗓑𘀄𘓄𗖍

li̭ẹ tụ lhi̭ə tśi̭ụ ꞏwại ngi̭u ri̭ụ li̭a

tha tu lhe chu wer gu rur la


大千國守護吉祥頌

IOM Tang. 477

1999 No. 450

𘜶𗵽𘆡𗰜𗴺𘐳𗖰𗚩

li̭ẹ ldi̯u tshi̭ẹ mə ma ? lwə̣ rại

tha lu tshe myr ma ? lwyr rer


大莊嚴本母卷經

Sūtrālaṅkāra-śāstra

IOM Tang. 352

1999 No. 7

1963 No. 352

Nishida No. 069

𘜶𗣼𗳦𗾫𗤋𗖰𗚩

li̭ẹ tśhi̭a ka si̭e mɪn lwə̣ rại

tha chha ka se me lwyr rer


大方等想無經

SEM

Nishida #067

𘜶𗣼𗳦𘜶𗄭𗖰𗚩

li̭ẹ tśhi̭a ka li̭ẹ ndzi̭ə̣ lwə̣ rại

tha chha ka tha dzy lwyr rer


大方等大集經

Mahāvaipulya-sūtra

IOM Tang. 351

1999 No. 118

1963 No. 351

Nishida No. 066

𘜶𗣼𗾟𗢳𗤻𗵽𗖰𗚩

li̭ẹ tśhi̭a wạ tha vi̭ạ ldi̯u lwə̣ rại

tha chha va tha va lu lwyr rer


大方廣佛華嚴經

Buddha-avataṃsaka-nāma-mahāvaipulya-sūtra

Avataṁsaka-sūtra

Flower Garland Sutra

IOM Tang. 349 [×7]

Beijing

BL Or.12380/1996

1999 Nos. 84–90

1963 No. 349

Nishida #062

Nishida No. 063

Nishida #064

𘜶𗣼𗾟𗢳𗤻𗵽𗖰𗚩𗫡𗾈𘝦𘓞𘄿

li̭ẹ tśhi̭a wạ tha vi̭ạ ldi̯u lwə̣ rại nɪ me ndźêi ti̭ẹi tɪn

tha chha va tha va lu lwyr rer ny mi jy ti te


大方廣佛華嚴經普賢行願品

IOM Tang. 350 [×5]

BL Or.12380/2967

1999 Nos. 92–96

1963 No. 350

Nishida No. 065

𘜶𗣼𗾟𗢳𗤻𗵽𗖰𗚩𘋓𗖵𗧘𗋒𗡺

li̭ẹ tśhi̭a wạ tha vi̭ạ ldi̯u lwə̣ rại ngi̭ə mbi̭u wo ki̭ẹ mbi̭ẹ

tha chha va tha va lu lwyr rer gy bu vo ke be


大方廣佛華嚴經註由義釋補

IOM Tang. 349

1999 No. 491

1963 No. 349

𘜶𗿻𘜾𗲠𗭼𘋓

li̭ẹ ku kêi nga sweɯ ngi̭ə

tha ku ke nga swew gy


大鳳凰空明註

IOM Tang. 358 [×2]

1999 Nos. 497–498

1963 No. 358

Nishida No. 068

𘜶𘄒𘈬𗦺𗖰𗚩

li̭ẹ pa ndi̭e phan lwə̣ rại

tha pa de phan lwyr rer


大般涅槃經

Mahāparinirvāṇa-sūtra

Nirvana Sutra

IOM Tang. 335 [×8]

BL Or.12380/3302

BL Or.12380/3944

1999 Nos. 110–117

1963 No. 335

Nishida No. 060

𘜶𘄒𘎑𘏞𗓽𗕥𗸰𗖰𗚩

li̭ẹ pa źi̭a po lo mbi̭e ton lwə̣ rại

tha pa zha po lo bi ton lwyr rer


大般若波羅蜜多經

Mahāprajñāpāramitā-sūtra

Great Perfection of Wisdom Sutra

IOM Tang. 334 [×12]

Beijing

BL Or.12380/3430

1999 Nos. 8–19

1963 No. 334

Nishida No. 059

𘜶𘄡𗌗𗰜𗴺

li̭ẹ si̭ẹ ngi̭u mə ma

tha se gu myr ma


大智度本母

Mahāprajñāpāramitopadeśa

Mahā-prajñāpāramitā śāstra

IOM Tang. 353

1999 No. 290

1963 No. 353

Nishida No. 061

𘜶𘆅𗹛𗥃𘝦𗤻𘋓

li̭ẹ ka tśi̭ei ldi̭ẹ ndźêi vi̭ạ ngi̭ə

tha ka che lyr jy va gy


大師子四業華註

IOM Tang. 356

1999 No. 496

1963 No. 356

Nishida No. 058

𘜶𘉏𗲠𘄡𗏴𘋓

li̭ẹ tshọ nga si̭ẹ ndźi̭u ngi̭ə

tha tsho nga se ju gy


大虚空智顯註

IOM Tang. 355

1999 No. 495

1963 No. 355

Nishida No. 071

𘜶𘏨𗉋𗖰𗚩

li̭ẹ ldi̭ə̣ tśôn lwə̣ rại

tha ly chon lwyr rer


大寶積經

Mahāratnakūṭa-sūtra

IOM Tang. 357 [×6]

Beijing

BL Or.12380/933

BL Or.12380/1223

1999 Nos. 97–102

1963 No. 357

Nishida No. 070

𘜶𘘚𗵃𘕰𘁝𗒘𗗙𘕂𘞓

li̭ẹ ndzi̭e we phu ni̭e ꞏêi ꞏɪn ndźi̭ei vi̭ei

tha dze vi phu ne ghe e je ve


大師龍樹蕊真之行往

IOM Tang. 336

1999 No. 755

1963 No. 336

Nishida No. 072

𘜶𘝵𗦳𗗙𗴿𗡶𗁅𗟨𘐡

li̭ẹ ꞏɪn ndzi̭u ꞏɪn ki̭ụ śi̭ei ldạ lhwi tśi̭ə

tha e dzu e ku she la lhwi chy


大自主之供順手取次

IOM Tang. 354

1999 No. 683

1963 No. 354

Nishida No. 046

𘜶𘞐𘊳𗖰𗚩

li̭ẹ śi̭u mbo lwə̣ rại

tha shu bo lwyr rer


大寒林經

Mahāśitavatī

Mahāśītavana-sūtra

IOM Tang. 343 [×10]

BL Or.12380/1138

1999 Nos. 275–284

1963 No. 343

Nishida No. 047

𘜶𘟩𗫡𘃪𘄴𗰖

li̭ẹ tɪ̣ nɪ ndźi̭wa tshi śi̭oɯ

tha ten ny jwa tshi sho


大印究境要集

IOM Tang. 345 [×5]

1999 Nos. 661–665

1963 No. 345

Nishida No. 048


Radical 447 𘪭


Tangut Title / Other Languages Copies Refs.

𘝞𗗚

ꞏiwə̣ ngôn

wyr ngon


文海

Sea of Writing

IOM Tang. 14

1963 No. 14

𘝞𗗚𘉅𗴮

ꞏiwə̣ ngôn ndza ndi̭ẹ

wyr ngon dza de


文海雜類

Sea of Writing : Miscellaneous Categories

IOM Tang. 15

1963 No. 15

𘝞𗗚𘏨𗖵

ꞏiwə̣ ngôn ldi̭ə̣ mbi̭u

wyr ngon ly bu


文海寶韻

Precious Rhymes of the Sea of Writing

IOM


Radical 453 𘪴


Tangut Title / Other Languages Copies Refs.

𘝳𗥔𗇋𗖵𗠁𗫻𗟻𗡶𘄴𗑾

mɪ lhəɯ mi̭ẹ mbi̭u mbu ndźi̭e phi śi̭ei tshi ngwu

my lhew mer bu bu je phi she tshi ngwu


默有者隨勝住令順要論

IOM Tang. 223

1999 No. 567

1963 No. 223

Nishida No. 311

𘝳𗥔𗴺𗖵𘜶𗁅𘟩𗚽𘈈𘃡𘄴𗑾

mɪ lhəɯ ma mbi̭u li̭ẹ ldạ tɪ̣ ndụ mi̭e vi̭e tshi ngwu

my lhew ma bu tha la ten du mi vi tshi ngwu


默有母隨大手印村施作要論

IOM Tang. 417

1999 No. 607

𘝳𗥔𘝵𗤶𘝵𗱫𘄴𗑾

mɪ lhəɯ ꞏɪn ni̭e ꞏɪn si̭u tshi ngwu

my lhew e ne e su tshi ngwu


默有自心自戀要論

IOM Tang. 222

1999 No. 566

1963 No. 222

Nishida No. 312


Radical 454 𘪵


Tangut Title / Other Languages Copies Refs.

𘝵𗤻𗖰𗚩

ꞏɪn vi̭ạ lwə̣ rại

e va lwyr rer


悲華經

Compassionate Flower Sutra

Beijing

Nishida #032

𘝵𘃽𗡶𘓋𘄴𗑾

ꞏɪn ꞏo śi̭ei źi̭on tshi ngwu

e o she lon tshi ngwu


自入順略要論

IOM Tang. 180

1999 No. 563

1963 No. 180

Nishida No. 031

𘝵𘓷

ꞏɪn kwə̣

e kwyr


自體

IOM Tang. 492

1999 No. 768

𘝵𘞙𗖵𘐷𘄿

ꞏɪn ngi̭ẹ mbi̭u kạɯ tɪn

e ge bu kar te


自利隨量品

IOM Tang. 179 [×2]

1999 Nos. 700–701

1963 No. 179


Radical 470 𘫆


Tangut Title / Other Languages Copies Refs.

𘞗𗥺𘟙𗶈𘜶𗀝𗀪𗖰𗚩

swɪ ngwə nɪn thẹi li̭ẹ wụo le lwə̣ rại

swy ngwy ne di tha vor li lwyr rer


種咒王蔭大孔雀經

Mahāmāyūrī-vidyārājñī

རིག་སྔགས་ཀྱི་རྒྱལ་མོ་རྨ་བྱ་ཆེན་མོ།

IOM Tang. 61 [×13]

Beijing

BL Or.12380/845

BL Or.12380/2061

BL Or.12380/969

1999 Nos. 201–213

1963 No. 61

Nishida No. 313


Radical 484 𘫖


Tangut Title / Other Languages Copies Refs.

𘟀𗡶𗬀𘝞

lɪn śi̭ei lwu ꞏiwə̣

le she lwu wyr


見順伏文

ལྟ་བའི་རིམ་པ་བཤད་པ།

IOM Tang. 289

1999 No. 430

1963 No. 289

Nishida No. 073

𘟀𗡶𘅕

lɪn śi̭ei źon

le she zon


見順…

IOM Tang. 290

1999 No. 748

1963 No. 290

Nishida No. 074


Radical 498 𘫥


Tangut Title / Other Languages Copies Refs.

𘟛𗰜𗼇𘂤𘙌𘃽𘃡𗏹𘕋𗍓

źi̭ə̣ mə mi kha kɪ ꞏo vi̭e ꞏi̭u dźi̭ại rẹɯ

zhyr myr mi kha ky o vi u jar rewr


慧本番中已入作常罪懺

IOM Tang. 208

1999 No. 744

1963 No. 208

𘟛𗰜𗼇𘕋𗍓𗺉

źi̭ə̣ mə mi dźi̭ại rẹɯ tśhi̭e

zhyr myr mi jar rewr chhi


慧本番罪懺根

IOM Tang. 207

1999 No. 690

1963 No. 207NotesInstitutes

Beijing = National Library of China, Beijing, China.

BL = British Library, London, UK.

BnF = Bibliothèque nationale de France, Paris, France.

Guimet = Musée national des arts asiatiques (Musée Guimet), Paris, France.

IOM = Insitute of Oriental Manuscripts, Saint Petersburg, Russia.

Princeton = East Asian Library and the Gest Collection, Princeton University, New Jersey, USA.

Ryukoku = Ryukoku University, Kyoto, Japan.

Stockholm = Etnografiska museet, Stockholm, Sweden.

Tenri = Tenri University, Tenri, Japan.

Yinchuan = Ningxia Institute of Archaeology, Yinchuan, China.Bibliography

1963 = Gorbachëva, Z. I. and E. I. Kychanov (З. И. Горбачёва и Е. И. Кычанов). Тангутские рукописи и ксилографы [Tangut manuscripts and xylographs]. Moscow: Oriental Literature Publishing House, 1963.

1999 = Kychanov, E. I. (Е. И. Кычанов). Каталог тангутских буддийских памятников Института востоковедения Российской Академии Наук [Catalogue of Tangut Buddhist Monuments at the Institute of Oriental Studies of the Russian Academy of Sciences]. Kyoto: Kyoto University, 1999.

Baisigou = Ningxia Wenwu Kaogu Yanjiusuo 寧夏文物考古研究所 [Institute of Archaeology and Cultural Relics of Ningxia Hui Autonomous Region]. Baisigou Xixia Fangta 拜寺沟西夏方塔 [Xixia Quadrilateral Pagoda in the Baisigou Valley]. Beijing: Wenwu Chubanshe, 2005.

Nishida = Nishida Tatsuo 西田龍雄. "西夏譯佛典目錄" [Catalogue of Tangut translations of Buddhist texts], in Seikabun Kegonkyō 西夏文華嚴經 [The Hsi-Hsia Avataṁsaka sūtra] (Kyoto, 1975–1977) vol. 3 pp. 13–59. Some omissions and errors in the Nishida references in the Kychanov catalogue have been silently corrected.

Wei = Wei Wen 魏文. 西夏文上樂系密法文獻敘錄 [A Descriptive Catalogue of Tangut Tantric Manuscripts concerning Cakrasaṃvara]. 2014.

Pelliot = XIXIA Documents from Dunhuang in the Bibliothéque nationale de France [法藏敦煌西夏文文獻]. Shanghai: Shanghai Guji Chubanshe, 2007.

Stein = Documents from Khara-Khoto in the British Library [英藏黑水城文獻]. Shanghai: Shanghai Guji Chubanshe, 2005–2010.Font

If the Unicode Tangut characters on this page do not display correctly, please download and install the Tangut Yinchuan font.Last modified: 2021-02-11Tangut Catalogues